Allahova subhanehu ve te’ala robinja

"Ja samo želim da učinim dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi od Allaha, u Njega se uzdam i Njemu se obraćam" (Hud, 88.)

23.03.2012.

Osobine iskrenih vjernika Allahova roba !!!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Osobine iskrena vjernika Allahova roba !!!

Mnogi se danas sami nazivaju vjernicima i smatraju a zna se ko je iskren Allah svt rob

Vjernici imaju prefinjene osobine i velika djela. Allah, azze we dželle, ih je opisao i iznio pohvalu o njima. Od ovih osobina koje se mogu navesti za primjer, a ne da bi se sve pobrojale, su: ‘’I pokoravajte se Allahu i Poslaniku, ako ste pravi vjernici. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.’’ (Enfal, 1-2)


U ovim ajetima su iznešene velike osobine vjerinka:

1. Pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem.
2. Bojazan i strah od Allaha, azze we dželle.
3. Povećavanje imana prilikom slušanja Kur’ana i njihovo pomno razmišljanje o Kur’anskim ajetima i značenjima.
4. Pouzdanje i oslanjanje na Allaha, azze we dželle, uz izvršavanje potrebnih povoda.
5. Obavljanje namaza, farzova i nafila sa vanjskim i unutrašnjim djelima (djela srca i tjelesnih organa).
6. Obavezno udjeljivanje poput zekata, iskupa, udjeljivanje onima koje je dužnost skrbiti, sadaka na putu dobra i drugo.


Drugo: Allah, azze we dželle, kaže (u prijevodu značenja): ‘’A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista Silan i Mudar.’’(Et-Tewbe, 71)

U ovom ajetu su velike osobine kojima su se vjernici okitili:

1. Prijateljstvo, ljubav i pomaganje vjernika.
2. Naređivanje dobra, a dobro je sveobuhvatan naziv za sve ono što je poznato kao lijepo i ispravno, u vidu ispravnog vjerovanja (akide), dobrih djela i pohvalnih moralnih osobina.
3. Zabrana zla, a ono predstavlja sve što je u suprotnosti i oprečnosti dobru u vidu neispravnog vjerovanja (zabludjelih sekti poput murdžija, haridžija, ešarija, maturidija, kaderija, i dr.), prljavih djela i pokuđenih moralnih osobina.
4. Obavljanje namaza sa vanjskim i unutrašnjim djelima, bilo da je riječ o farzu i nafili.
5. Davanje zekata onome kome pripada tj. za osam različitih kategorija (siromasima i nevoljnicima,…-Et-Tewbe, 60 )
6. Pokoravanje Allahu, azze we dželle, i Njegovome Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, i pridržavanje toga u svim okolnostima.


Treće: Allah, azze we dželle, kaže (u prijevodu značenja): - ‘’Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati, oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu i Indžilu i Kur’anu, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.’’ (Et-Tewbe, 111)

-‘’Oni se kaju, i Njemu ibadet čine, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj.’’ (Et-Tewbe, 112)

Iz ova dva ajeta se jasno očituju velike osobine onih, koji u svojim srcima nose vjerovanje, a to je na sljedeći način:

1. Pokajanje od svih grijeha i pridržavanje pokajanja u svim vremenima.
2. Obožavanje Allaha, azze we dželle, izvršavanjem svih obaveza, pohvalnih djela i udaljavanje od svih zabrana i pokuđenosti u svakom vremenu. Tako će rob postati pobožnjak.
3. Zahvala Allahu, azze we dželle, u izobilju i oskudici i iznošenje njegovih pohvalnih osobina u pogledu blagodati, priznanje očitih i skrivenih blagodati.
4. Putovanje radi traženja znanja, hadždža i umre, džihada, održavanja rodbinskih odnosa i slično, kao i šerijatom utemeljeni dobrovoljni post.
5. Mnogostruko obavljanje namaza (mnoštvo sedždi).
6. Naređivanje dobra, a u njega spadaju sva obavezna i pohvalna djela.
7. Zabranjivanje zla, a u njega spada sve ono što su Allah i Njegov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, zabranili.
8. Naučavanje granica koje je Allah objavio Svome Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, te svih naredbi, zabrana i propisa koji u to spadaju ili ne. Pridržavanje toga podrazumijeva činjenje jednih a ostavljanje drugih djela.Četvrto: Allah, azze we dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: -‘’Ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se netiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju. A oni koji i pored toga traže oni u zlu sasvim pretjeruju, i koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim brigu brinu, i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su doista nasljednici, koji će Džennet nasljediti, oni će u njemu vječno boraviti. ‘’(Mu’minun, 1-11)

Ove osobine u ovim ajetima su sljedeće:

1. Skrušenost u namazu, prisutnost srca pred Allahom, azze we dželle, tokom namaza.
2. Udaljavanje od besmislica, u kojima nema dobra. Onaj ko se udaljava od besmislica, udaljava se i od zabranjenog prema prioritetu.
3. Izdvajanje zekata na imetak, i pročišćenje duše od prljavih moralnih osobina i to njihovim izbjegavanjem.
4. Čuvanje spolnih organa od zinaluka i izbjegavanje povoda za to, kao što je pogled, osamljivanje i dodir.
5. Čuvanje povjerenih stvari, svejedno odnosilo se na Allahova prava ili prava Njegovih robova. Ajet je generalan.
6. Čuvanje izvršavanja ugovora između roba i Allaha, azze we dželle, te između čovjeka i drugih robova.
7. Redovno obavljanje namaza uz pažnju na njegove temelje, uslove, obaveze i pohvalna djela.


Postoje i druge osobine vjernika spomenute u Allahovoj, azze we dželle, Knjizi. Molim Allaha da mene i sve ostale muslimane uputi na ove prefinjene osobine.-amin

Iz knjige: ’’Svjetlost imana i tame nifaka’’

Autor : dr. Seid el-Kahtani


Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Od osobina istinskih vjernika, onih koji će uspjeti, jeste i izbjegavanje onoga što ih se ne tiče. Allah, subhanehu ve te'ala, pojasnio je na početku sure El-Mu'minun da je izbjegavanje onoga što ih se ne tiče osobina spašenih vjernika, onih kojima je obećan Džennet Firdevs. Rekao je: "i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju" (Prijevod značenja El-Mu'minun, 3), da bi kasnije rekao: "Oni su dostojni nasljednici, koji će Džennet Firdevs naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti." (Prijevod značenja El-Mu'minun, 10-11)

Ono što te se ne tiče, dragi moj brate, jeste sve ono u čemu nema koristi po tebe, od djela ili riječi: igra, zabava, zbijanje šala, sve ono što čovjek, da bi sačuvao svoju ljudskost, mora ostaviti. Ibn-Kesir, rahmetullahi 'alejh, komentarišući riječi Uzvišenog: "i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju", kaže: "tj. i koji sve što je ništavno, bezvrijedno izbjegavaju'' , a što obuhvata i mnogoboštvo kao što pojedini kažu. Obuhvata i grijehe kao što drugi kažu i obuhvata sve u čemu nema koristi od riječi i djela.

Istaknuti učenjak Abdurrahman b. Nasir Es-Sa'di, rahmetullahi 'alejh, komentarišući prethodno spomenute ajete iz sure El-Mu'minun kaže: "Oni (vjernici) se okreću od svakog govora u kojem nema nikakve koristi. Za takvim govorom oni nemaju nikakve potrebe i okrećući se od njega oni uzdižu svoje duše i čuvaju ih čistim. Oni, kada prolaze pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno. Pa, ako se okreću i ne upuštaju u govor koji ih se ne tiče, onda još više se okreću i ne upuštaju u zabranjen govor. Kada čovjek sačuva svoj jezik, osim od dobra, tada će sačuvati i svoju vjeru, kao što je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao Mu'az b. Džebelu, radijallahu 'anh: 'Hoćeš li da te obavijestim o onome što će čuvati sve ovo?' Mu'az je rekao: 'Svakako Allahov poslaniče!' Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, uhvatio se za jezik i rekao: 'Čuvaj ovo!' Dakle od plemenitih osobina istinskih vjernika jeste čuvanje jezika od svega što ih se ne tiče i svega što je zabranjeno." (Tefsir El-Kerimi Er-Rahman, 594)

Allah, subhanehu ve te'ala, spominje ovu osobinu istinskih vjernika i na drugim mjestima Svoje plemenite knjige. Tako kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno." (El-Furkan, 72) To znači kada čuju loš i pogrdan govor, ustegnu se i svoje duše sačuvaju od ulaska u raspravu s onima koji su izustili taj govor i njihovo dostojanstveno prolaženje pored takvih, uistinu, je izbjegavanje i okretanje od onoga što ih se ne tiče. Mukatil, rahmetullahi 'alejh, komentarišući ove riječi Allaha, subhanehu ve te'ala, kaže: "Kada čuju od strane nevjernika psovku i pogrdu, okrenu se i ostave ih, a rečeno je i za ono što ih se ne tiče da su to svi grijesi, dok značenje riječi 'prolaze dostojanstveno' znače žurno bez ikakava uplitanja." Allah, subhanehu ve te'ala, zbog ovakvih osobina koje su krasile prve vjernike, ashabe Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, podario im je dostojanstvo, ponos i vođstvo na Dunjaluku, učinio ih je namjesnicima na Zemlji, učvrstio im je vjeru s kojom je On Uzvišeni zadovoljan, pomogao im je da prošire pravdu, sigurnost i blagostanje diljem svijeta, olakšao im je da postignu Njegovo zadovoljstvo, Njegov Džennet i naklonost. Prema njima su se ispunile Njegove, subhanehu ve te'ala, riječi: "Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurnim namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati ..." (Prijevod značenja En-Nur, 55) U velikoj smo potrebi, brate muslimanu, da slijedimo naše ispravne prethodnike u ovim svojstvima iskrenih vjernika i primjeni vjerskih propisa, kako bismo zadobili ponos i dostojanstvo na Dunjaluku, a nagradu i uspjeh na Ahiretu. Allaha molimo da nas iz Svoje plemenitosti učvrsti na tome!

Tumačenje pojedinih prethodnika da se izbjegavanje ono ga što ih se ne tiče odnosi na svaku ništavnost i svaku vrstu zla, od riječi ili djela, ne suprostavlja tumačenju drugih koji kažu da se pod tim misli na širk-mnogoboštvo i sve grijehe općenito, jer su mnogoboštvo i svi grijesi općenito, uistinu zlo, odnosno, osnova svakog zla.

Allah, subhanehu ve te'ala, obavještava nas o dobrim učenjacima od sljedbenika Knjige i jednoj od njihovih dobrih osobina, a ona je da su, kada bi čuli nešto što ih se ne bi ticalo, okretali od istog i ne bi se onima od kojih bi čuli isti govor suprostavljali sličnim, lošim govorom. Iz njih nisu izlazile osim lijepe riječi. Svevišnji Allah kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "A kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: 'Nama naša djela, a vama vaša djela; mir vama! Mi ne želimo društvo neukih.'" (El-Kasas, 55) Kaže se da je ovaj ajet objavljen povodom dolaska jedne skupine kršćana iz Abesinije Allahovom poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon što im je stigla vijest o njemu. Zatekli su Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u mesdžidu. Sjeli su kod njega, razgovarali s njim i pitali ga mnoge stvari. Za to vrijeme Kurejšije su sjedile kod svojih kipova oko Ka'be i sve to posmatrali. Kada su kršćani završili sa svojim pitanjima, Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, pozvao ih je u Allahovu, subhanehu ve te'ala, vjeru, proučio im nešto iz Kur'ana. Čuvši Allahov govor, oči su im zasuzile i počeli su plakati. Nakon toga odazvali su se Allahu, subhanehu ve te'ala, povjerovali su u Njega Uzvišenog i spoznali Njegove naredbe koje im je objavio u njima objavljivanim knjigama. Kada su htjeli da napuste Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu-Džehl b. Hišam s grupom Kurejšija se ispriječio ispred njih i rekao im: "Allah vam ne dao uspjeha u vašem putovanju! Došli ste ispred svojih istomišljenika da im donesete vijesti o ovom čovjeku i vaš skup se nije smirio s njim sve dok niste napustili svoju vjeru i povjerovali u ono čemu on poziva. Ne znamo da ima gluplje karavane od vaše!" Kršćani su im odgovorili: "Mir neka je vama! Mi vas nećemo optuživati za neznanje. Nama pripada ono na čemu smo mi, a vama ono na čemu ste vi. I vas neće zadesiti od nas ništa osim dobro."

Dragi brate i sestro muslimani , život na ovom svijetu je kratak. Na njemu nema mjesta i vremena za igru i zabavu. Trenuci našeg života su kratki i odbrojani. Znaj da nećeš progovoriti nijednu riječ, a da ona neće biti zapisana. Budi pametan i razborit. Ne provodi svoj, ionako kratak, životni vijek u igri i zabavi, onome što ti neće biti od koristi. Uzdigni svoju dušu od ovih niskih prohtjeva. Budi čovjek visokih ambicija. Čovjek čiste duše. Stremi ka plemenitom moralu i visokim vrijednostima. To nam naređuje i naša vjera. Ne zaboravi da je Allahov, subhanehu ve te'ala, Džennet, skupocjena roba kod Njega uzvišenog i da se kao takva ne može postići igrom i zabavom, već iskrenošću i zalaganjem. Trudi se da budeš od ovakvih, možda ti se Allah, subhanehu ve te'ala, smiluje, spasi te i podari ti veliki uspjeh na Dunjaluku i Ahiretu. Allaha Svevišnjeg molimo da nas opskrbi korisnim znanjem, dobrim djelima i da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje!

 

http://www.youtube.com/watch?v=r2SIP_HWvzw

http://www.youtube.com/watch?v=-0tikuSiGnk

22.03.2012.

Qaylulah-Kajlula (popodnevni san) je dobar za zdravlje !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 

Qaylulah-Kajlula (popodnevni san) je dobar za zdravlje !

 

San je jedan od fenomena našeg Stvoritelja, koji se uglavnom odvija u noći koja je stvorena i označena kao period počinka i odmaranja, dok je dan stvoren za privrjeđivanje i aktivnost. Međutim, poslanik Islama, Muhammed, s.a.v.s, nam je u hadisu preporučio kratak popodnevni odmor u obliku sna  koji se naziva kajlulom:

Prakticirajte kratak popodnevni san, jer šejtani to ne prakticiraju“! (Bilježi at-Tabarani).

 

 Zašto je to Poslanik preporučio?!

 Vremena u kojima je zivio Poslanik sallallahu alejhi we sellem i sad su veoma razliciti po mnogim stvarim! Danas je  vrijeme ubrzano i prolaze nam dani kao sati,sati kao minute a mimo tako ubrzanog vremena i dana u stresu imamo bezbroj obaveza prema ovom dunjaluckom zivotu a na prvom mijestu ibadetu !!!

Pa kad onda u vrijeme najboje generacije nije bilo ovolikog stresa ( poslova,izlazaka,kompjutera i chetanja,odlazak tamo ili vamo ....) a opet im je bilo preporuceno popodnevno spavanje za odomor mozga i tijela a danas to je medicina i naucnici dokazali da je veoma zdravo i da nam je potrebo odmaranje u podne !!!

Ubrzan nacin životni obaveza,naravno donosi toliko stresa, da strahove, anksioznost, brige i probleme nosimo sa sobom i navečer u krevet…

Računi koje moramo platiti, rokovi projekata, nezadovoljstvo ljubavnim životom, nesigurnosti i dugovi samo su neki od strahova koji uzrokuju emotivni i psihološki stres.

Međutim, naše tijelo je konstantno izloženo i fizičkom stresu. Zagađenje, nezdrava prehrana, previše obveza, a premalo aktivnosti iscrpljuju nas fizički, te ja naše tijelo konstantno umorno.

Sve to utiče na kvalitet sna, a loša kvalitet sna unosi dodatni stres u naš život, pa se često znamo vriti u nekom krugu umora i pritiska.  Zbog toga je nužno naučiti osloboditi se briga i opterećenja prije nego što zaspimo.

Za vrijeme sna naše se tijelo oporavlja i zacjeljuje. Ako se trebate brinuti oko nečega brinite se o tome nekoliko sati prije odlaska u krevet, a neposredno. Sat ranije bi trebali posvetiti opuštanju i razmišljanju o sretnim trenucima svog života. Razmišljajte o uspjesima i postignućima koja ste napravili kroz dan i svemu lijepom što vam se dogodilo.

 

Nova naučna istraživanja su pokazala da kajlula – kratak popodnevni san u sklopu radnog vremena smanjuje opasnost od mnogih srčanih nedostataka i poremećaja, koji mogu biti katastrofalni. Istraživači tvrde kako kajlula izuzetno koristi srcu, njegovom radu i zaštiti od mnogih poremećaja. Kajlula, tvrde dalje istraživači, umanjuje depresiju i stres koji nastaju usljed dinamike posla i mnogih obaveza, kao što vrši naknadu nedovoljnog  sna u toku noći. Pretjerano spavanje u toku noći ima štetne posljedice po rad srca, pa medicinari savjetuju prekidanje noćnog sna i prakticiranje nekih aktivnosti koje uravnotežuju rad srca i drugih organa. Posebno upozoravaju na opasnost predugog spavanja u toku noći, jer je to štetno po ukupno stanje ljudskog organizma.

Zato  je kajlula u mnogim svjetskim firmama obavezan popodnevni način odmaranja i to na posebno uređenim zelenim površinama u blizini radnih mjesta.

Ostaje nam da razmislimo o savjetima i preporukama, te o praksi naše poslanika, s.a.v.s, u smislu obavljanja noćnog namaza, popodnevne kajlule, ranog lijeganja i ranog ustajanja, kao i o njegovoj dovi  koju je upućivao Allahu za svoj ummet:“Allahu, molim Te podari bereket mome ummetu u ranim juranjim satima“!

 

Ostaje nam da razmislimo o mudrosti kur’anskog ajeta koji ukazuje na fenomen sna u toku noći i dana:

Jedan od Njegovih znakova je vaš san u toku noći i dana i vaše nastojanje da postignete Njegovu dobrotu. U tome su zaista znakovi za narod koji sluša“! (Ar-Rum, 23. Ajet).

 

Dugo radno vrijeme, različite smjene, povećane zdravstvene tegobe, te povećano korištenje interneta i gledanje televizije u noćnim satima imaju negativan utjecaj na spavanje. U današnjem dobu se u prosijeku spava dva sahata manje nego je to bio slučaj prije nekih 50 godina. Ovo može također imati utjecaj na dugoročne staze, odnosno na zdravlje. Manje spavanja se dovodi u vezu sa kardiovaskularnim problemima kod ljudi.

U eksperimentu, vođen od Ryana Brindlea i Sare Conklink, istražena je veza između popodnevnog kratkog spavanja i poboljšanja stanja kod kardiovaskularnih problema. Na osnovu dvije grupe osoba koje su bile podvrgnute zahtjevnim testovima koji su prouzrokovali povećanje krvnog pritiska i stresa, te od koje je jedna grupa redovno spavala 60-ak minuta tokom dana, dok druga nije, ustanovljeno je sljedeće:

Naime, vidjelo se da je popodnevno spavanje imalo pozitivnog utjecaja na smanjenje krvnog pritiska, te smanjenje pospanosti. “Naše istraživanje pokazuje pozitivan utjecaj na kardiovaskularni sistem, te da je potrebno više istraživanja s ciljem preporučivanja dnevnog sna osobama sa kardiovaskularnim oboljenjem”, riječi su navedenih istraživača.

 

Koristi popodnevnog spavanja!

 

Naravno ovo kazem jer imamo dokaz u Islamu i medizini danas, da je popodnevno spavanje ,pa makar malo zdravo za nas mozak,tijelo,nerve!!!

 

Svaki covijek dali bio vijernik ili ne,ima svoje zivotne stresove i iskusenja kako rekoh neko sa poslom,neko sa djecom,neko sa zadravljem,neko sa muzem ili zenom-zenama –onima kojima su 4 dozvoljene i koji posijeduju vise od jedne,neko ima kusnju sa prijateljicama i tajnim vezama-chetanjem itd!!!!

 

Pa Allahov rob ce iskoristiti ako ima mogucnosti podnevno spavanje – kajlulu, jer u vjerodostojnom hadisu je došlo: „Spavajte kajlulu, jer šejtani u to vrijeme ne spavaju.“

 

Da bi u nocnim kasnim satima kada se Allah subhanehu ve te’ala spusta na prava nebesa i uslisava dove-molitve robova svojih koji Mu stoje na nocnim namazima i cine sedzdu,dove i zikre-velicaju Uzvisenog Allaha u ta vremena-doba!

 

Kolika je samo želja jednog roba za zadovoljstvom Gospodara kada, nakon što noć spusti svoju veo, on ustaje uprkos toploti i prijatnosti postelje, a u tim trenutcima do izražaja dolazi samo jedno, a to je: "Rob daje prednost onome što Allah voli nad onim što on sam voli." „Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju." (Es-Sedžda 16-17)

Noćni namaz – kijamul-lejl spada u najbolje vidove ibadeta. On odgaja i čisti dušu. Dariva joj smiraj i odmor, te je na najbolji način približava Allahu. Iz tih razloga musliman treba da obavlja ovaj namaz i da na njemu ustrajava. Oni koji praktikuju noćni namaz spoznali su njegovu nadasve posebnu slast koju teško može da osjeti onaj koji se udaljio od ovog vida ibadeta. Noćni namaz, pored navedenog, ima i druge mnogobrojne vrijednosti od kojih su ponajmanje obilje opskrbe, zadovoljstvo u prsima, raspoloženje i čilost tijela.

A sa druge strane mozda odmaraju oni neki popodne jer su im noci burne u haramu ( diskotekama, pijanstvu,drogi,bludu a takodje i neki su prinudjeni odmarati jer su iscrpljeni od dugih noci dok chetaju po raznim programima sa drugim ne dozvoljenim-haram zenama,ubijajuci dosadu ili trazeci druge hanume-zene i zivjeci samo u laznoj nadi ...jer zena se kao prvo ne trazi na internetu a kao drugo Allahov robe zar ti nije dosta dnevnog stresa,ustajanja rano,baustelle po citav dan,i umijesto da rest dana provedes sa svojom djecom u savijetovanju i igri a rest noci u igranju sa hanumom i u nocnom namazu,ibadetu,dovama....ti Allahov robe do sabaha sjedi i slusaj sejtana koji ti uljepsava haram-zene i zabavu a zapostavio si stado za koje ces biti pitan,ibadet i halal svoju zenu sa kojom se mozes igrati umijesto sa sejtanicama koje te zavode!!! Tebi je najpotrebnija kajlula-popodnevno spavanje izgleda kada te haram iscrpi dok isreni robovi odmaraju popodne da bi ibadet cinili i priblizili se ne HARAMU nego Allahu subhanehu ve te 'ala...


21.03.2012.

Hurme ili datule kao lijek sa Allahovom pomoci !!!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 Hurme ili datule kao lijek sa Allahovom pomoci !!!

 

Poslanik Muhammed, sallalahu alejhi we sellem, je hurmama kao hrani vjernika pridavao posebnu paznju, naročito za vrijeme mjeseca ramazana. Allah Svemogući palmu i hurmu spominje na mnogo mjesta u Kur'anu i obavještava nas da su hurme hrana stanovnika Dzenneta...
U čemu je onda tajna ove veoma hranljive voćke? Je li moguće koristiti hurme kao lijek za neke bolesti? Šta o hurmama kazu današnji naučnici?

Hurme su jedna od najhranljivijih vrsta voća i ponekad ih zovu "hljeb pustinje", jer više od dvije trećine hurmine tezine čini prirodni šećer. U drevnim civilizacijama koje su postojale prije više od 5000 godina hurme su bile jako cijenjene, stari Egipćani su ih smatrali simbolom plodnosti, dok su ih Grci i Rimljani koristili za ukrašavanje svojih proslava. Danas je uzgoj hurmi veoma rasprostranjen na Arabijskom poluostrvu, u Iranu, Egiptu, Iraku, Španiji, Italiji i SAD-u. Postoji više od 600 vrsta hurmi.

Sad ćemo razmotriti koristi koje ljudi imaju od hurmi tokom različitih faza svog zivota.

Hume i period prije poroda...

Hurme stimulišu maternicu trudnice regulisanjem i pospješivanjem kontrakcija što olakšava porod. Maternica je relativno veliki mišićni organ i za vrijeme poroda potrebna joj je odgovarajuća količina prirodnog šećera. Hurme su od velike vaznosti za trudnice neposredno pred porod, s obzirom da su laksativi - sredstvo za čišćenje - kako bi se pročistilo debelo crijevo i olakšao porod. Očigledno kur'ansko čudo je ajet u kojem Allah, subhanehu we te'ala, kaze Merjemi: Zatresi palmino stablo, posut će po tebi datule svjeze. (sura Merjem, 25. ajet)


Hrana i lijek za djecu

Hurme sadrze prirodni šećer koji se lahko apsorbuje i probavlja, pa je zato prikladan i siguran za dječiji stomak i crijeva. I sok od hurmi je koristan, naročito ako se izmiješa s mlijekom - to je veoma hranljiv i okrepljući napitak za djecu i odrasle. Kaša od hurmi i meda se korsti za liječenje proliva i dizenterije kod djece i u tom sličaju se uzima triput dnevno.

Ova kaša također ublazava bolove desni za vrijeme nicanja zubi i olakšava taj proces.

Preporučuje se kupovina kvalitetnih vrsta hurmi koje se dobro operu prije upotrebe, naročito ako se koriste kao hrana ili lijek za djecu. Ovdje ćemo spomenuti Poslanikov, sallalahu alejhi we sellem, običaj da usta novorođenčeta protrlja dobro usitnjenom hurmom i nahrani ga njome. Nauka je dokazala da davanje novorođenom djetetu malo šećera otopljenog u vodi ima dobar učinak i da pospješuje djetetovu otpornost na bolesti.

A kako znamo da je šećer iz hurmi vrsta šećera koja se najlakše otapa i probavlja, onda je on prikladan za novorođenčad, s tim da hurme treba da budu isitnjene ili namočene u vodi prije davanja djetetu kako bi ih ono lakše pojelo. Ovo je dokaz da je Poslanik Muhammed, sallalahu alejhi we sellem, bio ispred današnjih doktora kad je u pitanju ovaj način ishrane. I to ne treba da nas čudi, jer on je Boziji Poslanik.


Učinkovito liječenje tvrde stolice

Hurme se mogu koristiti za liječenje crijevnih smetnji, pospješuju crijevne funkcije i pomazu razvoj korisnih bakterija u crijevima. Hurme su veoma korisne i u liječenju tvrde stolice jer materje koje se nalaze u hurmama stimulišu lijena crijeva. trebalo bi ih preko noći pokiseliti u vodu i ujutro ih izvaditi nakon što se od njih napravio fini sirup, kako bi imale laksativno djejstvo.


Lijek za seksualne smetnje

Sirup od hurmi se moze koristiit za liječenje slabog srca. Moze se koristiti i za liječenje seksualne slabosti. Kad se pomiješaju s medom i mlijekom od hurmi se napravi tonik koji je koristi za liječenje seksualnih smetnji kod oba spola i taj sirup jača tijelo i povećava nivo energije. Sirup je od koristi i starijim osobama. Poboljšava izdrzljivost i čisti tijelo od otrova koji se u ćelijama nakupljaju s vremenom.


Idealna hrana za postače

Zanimljivo je da doktori zapadnjaci savjetuju pacijentima koje liječe postom da post prekidaju prirodnim šećerom iz voća i vodom. I pošto znamo da hurme sadrze veliki procenat šećera koji se lahko apsorbuje onda nam je jasno da su hurme i voda najbolja hrana za postače.

Ovdje ćemo spomenuti i hadis poslanika Muhammeda, sallalahu alejhi we sellem: "Kad bilo ko od vas hoće da prekine post, neka pojede hurmu jer u hurmi je bereket, a ako ne nađe hurmu nek se napije vode jer voda čisti." (hadis prenosi Ebu Davud)

Iz ovog vidimo da nas je Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, uputio na principe efektivnog posta konzumiranjem hurmi i vode i to mnogo stoljeća prije zapadnjaka.

Poslanikova, sallalahu alejhi we sellem, mudrost u savjetovanju da se hurme jedu za doručak sastoji se u tome da one utaljuju glad i tako smanjuju potrebu za unosom druge hrane, pa je i post stoga efektivniji i korisniji. I ako imamo na umu da je post najbolji način da se otklonu štetne materije iz tijela, onda je konzumiranje hurmi prilikom prekidanja posta učinkovito kad je u pitanju slabost i umor koje nastaju usljed nakupljanja štetnih tvari i teških metala u ćelijama organizma.


Liječenje gojaznosti

Hurme sadrze veliki broj različitih hranljivih tvari i stoga su veoma sita hrana. A pošto znamo da je uzrok gojaznosti nemogućnost da se savlada osjećaj gladi i apetit za hranom što čovjeka navodi da uzima velike količine masnoća i šećera. onda liječenje uzimanjem nekoliko hurmi kad se osjeti glad pomaze u tom slučaju. Hurme će organizmu dati potrebni šećer i stimulisati rad crijeva što će smanjiti osjećaj gladi i eventualno smanjiti potrebu za unosom hrane. Čudo koje nalazimo u hadisu: "U domaćinstvu u kojem ima hurmi, nema gladi." (prenosi Muslim)

Iz ovog zaključujemo da se hurme mogu koristiti u liječenju gojaznosti.


Lijek protiv upala

Hurme su dobre za liječenje jetre i čišćenje od otrovnih tvari; prekidanje posta hurmama je jedan od najboljih prirodnih lijekova za odrzavanje zdravlja i čišćenje jetre od štetnih tvari. I uzimanje soka od hurmi pomaze u liječenju grlobolje, različitih vrsta groznice i prehlade.


Lijek protiv sihra i otrova

Hurme su odličan lijek protiv sihra i otrpva. U tom slučaju dobro pomaze pijenje vode u kojoj su se kiselile svjeze hurme. Ovdje ćemo spomenuti jedan Poslanikov, sallalahu alejhi we sellem, hadis u kojem se govori o hurmama kao o lijeku za to. Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, kaze: "Ko ujutro pojede 7 osušenih hurmi, tog dana mu ne mogu naštetiti sihir i otrov." (prenosi Ebu Davud)

Ako podrobno ispitamo medicinsku stranu ovog hadisa shvatit ćemo čudo koje sadrzi:

1- Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, je spomenuo broj 7. Ovaj broj igra značajnu ulogu u svemiru, Kur'anu i Poslanikovoj, sallalahu alejhi we sellem, tradiciji. Dovoljno je spomenuti da je prvi broj koji se spominje u Kur'anu broj 7.

2- 7 hurmi otprilike je teško 70 grama što predstavlja dovoljnu količinu različitih minerala, soli i vitamina potrebnih organizmu.

3- Ova količina je dovolja da očisti organizam od akumuliranih otrova u ćelijama kao što su teški metali, npr. olovo. U današnje vrijeme akumulacija otrovnih tvari se povećala usljed raširenih zagađenja vode, zraka i hrane.

4- Hadis implicitno štetne tvari koje se unose u organizam označava kao otrov. Također se spominje da jedenje hurmi smanjuje opasnost koju te štetne tvari predstavljaju za organizam.

5- A što se tiče riječi sihir, samo Allah, subhanehu we te'ala, zna šta ona podrazumijeva.

6- U hadisu se ne kaze da otrov nema nikakvog utjecaja na onog ko pojede 7 hurmi. U stvari, činiti to namjerno (uzimati otrov) smatra se štetnim po zdravlje, a to je po islamu zabranjeno. Ovdje moramo shvatiti da ako pojedemo sedam hurmi svakog jutra to smanjuje štetni efekat otrova. Da bi se postigao što bolji učinak, jedenje sedam hurmi svakog jutra trebalo bi biti stalna navika kao što to od nas naš Poslanik sallallahu alejhi we sellem trazi.

Iz hadisa nam je jasno da ova praksa pomaze i našem psihičkom zdravlju i da ono postaje stabilnije ukoliko se ovaj postupak primjenjuje, a Allah, subhanehu we te'ala, jedino zna istinu.


Hurma sadrzi sve najpotrebnije sastojke !!!

S obzirom na njihovu veliku medicinsku i hranljivu vrijednost, smatra se da su hurme najbolja hrana budućnosti. Hurme sadrze visoki procenat karbohidrata (škroba) do 88%, masnoća 2,5-5%, bjelančevina 2,3-5,6%, vitamina 6,4-11,5% i drugih vlakana. Meso hurme sadrzi 0,2-5% ulja, dok je udio ulja u sjemenki 7,7-9,7%. Tezina sjemenke iznosi 6,6-14,2% od ukupne tezine hurme.

Hurme sadrze vitamine A, B1 i B2, kao i florin koji sprečava propadanje zubi. Ostali minerali koji se nalaze u hurmama su: bor, kalcij, kobalt, bakar, zeljezo, magnezij, mangan, kalij, fosfor, natrij i cink. Osim toga, sjemenke sadrze aluminij, kadmij, hlorid, olovo i sumpor u različitim količinama. Selen, element za koji se vjeruje da sprečava nastajanje raka i koji ima vaznu imunološku funkciju, također se nalazi u hurmama.

Zbog svih prethodno spomenutih osobina moze se reći da su hurme idealna hrana budućnosti. U zadnjih 40 godina proizvodnja ovog voća se povećala triput, dok se svjetsko stanovništvo povećalo dvaput, a to govori da proizvodnja ovog idealnog voća brzo napreduje.

I konačno .

Dragi vjernici i ostali posjetioci bloggera, ako se osjećate slabo, ne oklijevajte da uzmete 7 hurmi ujutro kao što je to Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, preporučio.

Sedam hurmi je teško oko 70 g i ako ih pojedete, vi ste zapravo pojeli 70 mg kalcija, što je veoma korisno za kosti, zglobove i zivce, 35 mg fosfora koji je koristan za mozak i 7 mg zeljeza što jača organizam općenito, a posebno srce. Hurme su također prikladne za smanjenje tjelesne tezine i sadrze samo 0.25 mg masnoće. Zato ako patite od gojaznosti, onda je to pravo jelo za vas. Ovo Poslanikovo jelo reguliše i stimulira crijeva sa 10 mg hranljivih vlakana koje sadrzi.

Pa, zelite li reći "da" Poslanikovom, sallalahu alejhi we sellem, savjetu?!

 

20.03.2012.

Ćurukot sadrži u sebi lijek za svaku bolest, sem smrti !!!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Ćurukot sadrži u sebi lijek za svaku bolest, sem smrti.( Hadis Poslanika Muhameda s.a.w.s. prenosi Imam Buchari)

Ćurukot / Crni kumin (kim) / Nigella-Sativa

Ćurukot u svojoj čahuri, koja izgledom podsjeća na čahuru maka, sadrži tamna zrnca, koja se nakon žetve suše. Iz ovog sjemena se hladnim cijeđenjem dobiva ulje koje je bogato nezasićenim punomasnim kiselinama. Te kiseline su esencijalne (od životne važnosti), pa ih je uz hranu potrebno unositi u organizam. Nabrojmo samo neka od velikog broja oboljenja protiv kojih se koristi ovaj čudotvorni lijek: od akni, alergija i astme, preko nadimanja, celulita, prehlade, bolova u zglobovima, nedostatka koncentracije, kamena u bubregu, djelomične impotentnosti, te težih oblika neplodnosti, do upale desni sve to je moguće - kažu - liječiti uljem od ćurukota. Danas se ćurukot uzgaja pretežno u Siriji, Iraku, Egiptu, Americi, Indiji, Pakistanu, Iranu, Grčkoj i na Kipru, obzirom da najbolje uspijeva u sunčanim predjelima.
Kroz historiju

Egipatski el-bereqa ćurukot je jedna od najranijih kultiviranih biljaka čovječanstva. Tek u skorije vrijeme ova biljka je novootkrivena od strane liječnika alternativne medicine, imunologa kao i raznih farmaceutskih preduzeća. Dragocjena svojstva ćurukota poznata su još iz davnina, pa je cijenjen u mnogim kulturama širom zemaljske kugle. Sjeme ćurukota (lat. Nigella sativa) spominje se i u Bibliji pod nazivom kim. Iako ne pripada istoj porodici biljaka, te je time taj naziv pogrešan, on se i danas koristi na njemačkom govornom području gdje se za ćurukot (riječ turskog porijekla) upotrebljava izraz Schwarzkummel - crni kim. Još u staro doba ovo sjeme je korišteno pri spravljanju hljeba. Poznato je da je u grobnici Tut-Ank-Amuna pronađena flašica ulja od ćurukota.

Korist ove biljke opisao je i Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, u hadisu riječima:

Ćurukot sadrži u sebi lijek za svaku bolest, osim za smrt. Ovaj hadis Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, (prenosi ga Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, u sahih predaji, koju bilježe Buhari i Muslim u svojim zbirkama hadisa) je zaslužan za ogromnu popularnost ćurukota u islamskom svijetu, koga još nazivaju blagoslovljeno zrno. Moderna nauka je do danas dobrim dijelom potvrdila ispravnost ovog hadisa.

I prije Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, su ljekari faraona koristili ulje i kremu ćurukota kod bolesti probavnog sistema. Rado je korišten i u kozmetici: Nofretete i Kleopatra su njegovale tijelo uljem ćurukota i koristile ga kao dodatak pri kupanju. Pored toga, n a Orijentu se ćurukot već hiljadama godina koristi za liječenje alergija, upala. Najčešće se upotrebljava kod astme, bronhitisa i neurodermitisa. U Grčkoj antici je ćurukot bio poznat kao sredstvo za jačanje pri fizičkoj i psihičkoj slabosti bolesnika. U našim krajevima dugo je korištena tinktura ćurukotovog ulja za liječenje nadimanja, bolesti želuca, pluća, jetre i mnogo više. Tek kroz modernu high-tech-medicinu ulje ćurukota pada u zaborav. U Evropi ova biljka stiče veliku popularnost u Srednjem vijeku, nakon sto je 1031 god. izašla zbirka islamskog filozofa i ljekara Ibn Sina (poznatijeg pod latiniziranim imenom Avicenna) sa naslovom Knjiga za liječenje duše. Medicinski dio zbirke Canon medicinae je za Okcident 11. stoljeća bio od enormne važnosti za utemeljenje medicine kao nauke, i slovio je za najvažniji udžbenik na medicinskim fakultetima Evrope narednih 500 godina. Ibn Sina, pored ostalog, opisuje izvanredno dejstvo ćurukota za održavanje zdravlja. Pored toga, knjiga sadrži mnogobrojne savjete i recepte, koje egipatski ljekari i danas rado preporučuju svojim pacijentima.

Čudotvoran lijek - ulje od ćurukota

U prošlom desetljeću, američki i arapski naučnici renomiranih istraživačkih instituta (između ostalih i u Centru za istraživanja protiv raka .Hilton Head Island u South Carolin - i) otpočinju, pomoću modernih metoda, analizirati ovu blagoslovljenu biljku. Došli su do sljedećih rezultata:

 Indikacije:

1. Probavne tegobe i nadimanje usljed nedovoljnog lučenja žući, pospješuje lučenje mokraćne kiseline, oslabljenje funkcije jetre, migrena, jačanje vitalnosti organizma, protiv iscrpljenosti, poboljšanje otpornosti organizma posebno u bolesnim i rekonvalescentnim stanjima, protiv upala, poboljšanje probave i apetita, pospješuje znojenje i obara tjelesnu temperaturu, protiv proljeva, odstranjuje gliste, protiv bakterijiskih, gljivičnih i virusnih oboljenja, liječenje glavobolje, hipotenziv, protiv krvarenja (epistaksa i hemofilija), protiv kancerozenih oboljenja, liječenja oboljenja trakavice, smanjuje nivo šećera u krvi, diuretik, pospješuje lučenje mlijeka kod dojila, reguliše hormone rasta, liječenje nekontrolisanog mokrenja, liječenje čira želuca i dvanaestnjaka, za snižavanje kolesterola u krvi, afrodizijak.

Način korištenja: Petnaest minuta prije doručka i večere, uzeti malu kašiku ulja čurokota zatim, odmah popiti pola čaše vode u kojoj je rastopljena velika kašika čistog meda.

2. Liječenje upala nosnih šupljina, ekspektronat, liječenje suhog kašlja, liječenje bronhijalne astme i gripe:

Način korištenja:

a) Namaže se unutrašnjost nozdrva uljem čutokota zatim se jako udahne, potom se izbacuje šljam na usta,

b) Stavlja se velika kašika ulja čurokota u čašu prethodno ključale vode, potom se para inhalira,

c) Petnaest minuta prije doručka i večere, uzeti malu kašiku ulja čurokota zatim, odmah popiti pola čaše vode u kojoj je rastopljena velika kašika čistog meda.

3. U liječenju tinija, stopala i noktiju, psorijaze, ekscema, lišaja i reumatizma

Način korištenja:

a) Namaze se oboljelo mjesto uljem od čurokota

b) Petnaest minuta prije doručka i večere, uzeti malu kašiku ulja čurokota zatim, odmah popiti pola čaše vode u kojoj je rastopljena velika kašika čistog meda.


Sjeme ćurukota sadrži više od stotinu sastojaka koji pozitivno utječu na zdravlje, potpomažu varenje i rad crijeva

Supstance u ekstraktu ćurukota jačaju imunološki sistem u borbi protiv tumornih oboljenja

Ulje ćurukota djeluje protiv bakterija i gljivičnih oboljenja

Ulje ćurukota ima efekat smanjivanja viška šećera u krvi

Pri dugoročnoj upotrebi ulje ćurukota ojačava imunološki sistem

Pored toga su otkrili da Nigella-sativa-ekstrakt, primijenjen u većim količinama, prouzrokuje sljedeće:

Stimulaciju ćelija koštane srži (porast za 250 %)

Povećanje produkcije T-ćelija pomagača i B-ćelija proizvođača antitijela u imunološkom sistemu

Povišenu produkciju interferona / bjelančevina koji su od velike važnosti za imunološki sistem

Sprječavanje razmnožavanja ćelija raka (50 %-tno usporavanje razvoja!)

Jedan drugi istraživački institut, Cancer Immuno-Biology Labaratory je nezavisno od ovih rezultata, eksperimentirajući na životinjama također ustanovio da ćurukot usporava razvoj ćelija raka.

Nezasićene punomasne kiseline, koje su sadržane u ćurukotu, su potrebne kao gradivne materije za hormone tkiva. One podstiču razmjenu materija i probavu. Osim toga regulišu holesterol i omogućuju zdravu razmjenu materija. Tako su za kožu i za kosu od velike važnosti.

Dosadašnja ispitivanja su pokazala da ćurukot ne djeluje direktno na pojedine organe, već djeluje na kompletan organizam preko imunološkog sistema (jačanje/revitalizacija) i pročišćavajuće preko debelog crijeva, tako da je korist višestruka.

Studija na Dječijoj univerzitetskoj klinici u Mainz - u je pokazala da, u ćurukotu sadržana Gamma-linolen-kiselina, ima anti-astmatički efekat, obzirom da spriječava alergične reakcije.

Povećanim stresom, konzumiranjem sredstava za uživanja, uz manjak kretanja, jednostranom ili pogrešnom ishranom uništavamo svoj imunološki sistem. Moderna imunološka iztraživanja potvrđuju da redovna upotreba ćurukotovog ulja djeluje spriječavajuće protiv društvenih bolesti kao što su neke vrste raka, zakrečenje arterija, reumatska oboljenja, pojava mrene na očima...

Dugoročna, konsekventna upotreba ćurukotovog ulja popravlja razne simptome alergičara u 90 % slučajeva. Osim toga poboljšava imunološke efekte, pomaže kod alergija na polen i prašinu, kod neurodermitisa, astme, infekcija i drugih bolesti. Ulje ćurukota se može koristiti kao dodatak ishrani do 3 grama dnevno, mišljenje je dr. Schleicher - a s Odjela za imunologiju u Muenchen - u.

Važno je znati da do potpunog dejstva ćurukota dolazi tek nakon 8 do 12 sedmica redovnog konzumiranja, ističe imunološki ekspert dr.
Schleicher.

 

Napomene:

1. Doza za djecu je pola gore navedene doze

2. Promuckati bočicu prije svake upotrebe

Upozorenje:

Zabranjeno je uzimati ulje čurokota od strane bolesnika sa transplatiranim organima (npr. jetra, bubreg, srce) jer ulje čurokota povećava imunitet što može dovesti do odbacivanja presađenih organa

 

 


19.03.2012.

Blagodati i savijeti u nocnom namazu (kijamul-lejl )

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 

Blagodati i savijeti u nocnom namazu (kijamul-lejl )

 

Kolika je samo želja jednog roba za zadovoljstvom Gospodara kada, nakon što noć spusti svoju veo, on ustaje uprkos toploti i prijatnosti postelje, a u tim trenutcima do izražaja dolazi samo jedno, a to je: "Rob daje prednost onome što Allah voli nad onim što on sam voli." „Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju." (Es-Sedžda 16-17)

 

Noćni namaz – kijamul-lejl spada u najbolje vidove ibadeta. On odgaja i čisti dušu. Dariva joj smiraj i odmor, te je na najbolji način približava Allahu. Iz tih razloga musliman treba da obavlja ovaj namaz i da na njemu ustrajava. Oni koji praktikuju noćni namaz spoznali su njegovu nadasve posebnu slast koju teško može da osjeti onaj koji se udaljio od ovog vida ibadeta. Noćni namaz, pored navedenog, ima i druge mnogobrojne vrijednosti od kojih su ponajmanje obilje opskrbe, zadovoljstvo u prsima, raspoloženje i čilost tijela. Kako bi postao od ovih, Allahu dragih ljudi, ili pak što bolje ustrajavao u ovom ibadetu

ponudit ćemo nekoliko praktičnih savjeta za lakše obavljanje noćnog namaza:

1-      Izbjegavaj griješenje, jer onaj koji čini grijehe ne može imati uspjeha u noćnom namazu. 'Abdullah b. Mes'ud je upitan: „Šta je s nama pa nismo u stanju da obavljamo noćni namaz?' 'Udaljili su vas vaši grijesi', odbovori on.“

2-      Izbjegavaj gledanje u zabranjene stvari i slušanje muzike, jer tvrdo srce je daleko od svoga Gospodara.

3-      Mnogo spominji Allaha, jer primjer onoga koji spominje Allaha i onog ko Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog, kao što o tome govore vjerodostojni hadisi.

4-      Nastoj da tvoja hrana i piće budu halal, a od harama bivaj što udaljeniji. Sehl b. 'Abdullah et-Tusteri je rekao: „Ko se bude hranio halalom, biće pokoran Allahu htio ili ne htio.“

5-      Sjeti se užitka razgovora sa Gospodarom i stajanja pred Njim.

6-      Razmišljaj o vrijednostima noćnog namaza, te slušaj ajete i hadise koji o tome govore kako bi te to postaklo na djelo i olakšalo poteškoće na tom putu.

7-      Praktikuj podnevno spavanje – kajlulu, jer u vjerodostojnom hadisu je došlo: „Spavajte kajlulu, jer šejtani u to vrijeme ne spavaju.“

8-      Nemoj mnogo jesti, a posebno pred spavanje i sjeti se Lukmanovih riječi koje je uputio svome sinu: „Kada se stomak napuni, misao zamire, a tijelo klone pred ibadetom.“

9-      Na počinak odlazi rano i izbjegavaj bespotrebno sijelenje.

10-  Kada legneš u postelju neka ti srce bude čisto od zavisti i pakosti, i ne razmišljaj o dunjaluku.

 

Jedne prilike upitao je Muaz, radijAllahu anhu, Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: "Obavjesti me o djelu koje će me uvesti u Džennet i udaljiti od vatre." Na što mu je Poslanik kao odgovor proučio ova dva ajeta iz sure Sedžda.

Ajet koji je naveden je općenit i uključuje svaki ibadet i učenje dove noću, no Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, posebno je istakao čovjekov namaz u toku noći, pa se prenosi da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem rekao: "Najbolji namaz nakon farza jeste noćni namaz." Hadis je vjerodostojan i bilježi ga Muslim.

Allah, subhanehu we te'ala
, kaže: "A robovi Milostivog su oni koji po zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: 'Mir s vama', i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tle padajući i stojeći." (Furkan, 63,64)

Pored blagosti i širokogrudnosti kojima je Allah, subhanehu we te'ala, okitio pokornog roba, kraj ajeta nam jasno govori da su to istovremeno oni koji ne oklijevaju provesti dio noći sa svojim Rabbom (Gospodarom), kada su ostali ljudi u dobokom snu, umotani u svoje pokrivače ili pak na nekoj zabavi popračenoj porocima i nemoralom. U momentima kada se Allah, subhanehu we te'ala, spušta na nama najbliže nebo rob spušta svoje čelo na sedždu i moli...

Ono isto čelo koje je uzdignuto i dostojanstveno, koje se ne pokorava niti jednom stvorenju, ali se klanja Uzvišenom Allahu, nadajući se Njegovoj Milosti, čita Allahov govor i utječe Mu se od Vatre. Zasigurno je da to ne čini radi pridobijanja nečijeg zadovoljstva, ili za željom i popularnošću, već radi Allaha.

U jednom hadisi kudsiju Allah, subhanehu we te'ala, kaže:

"...neće mi se Moj rob približiti s nečim Meni dražim od onoga što sam mu propisao. Moj će mi se rob približavati dobrovoljnim namazom sve dok ga ne zavolim, onda budem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi, njegova noga kojom kroči. Ako Me zamoli dat ću mu, ako od mene traži zaštitu, ja ću ga zaštititi." (Buhari, sahih)

Pa kako da budemo od onih koji su nemarni prema noćnom namazu, kada nam Allah drage volje nudi nagradu poput ove?

Jedan je čovjek iz prve generacije muslimana imao slugu koji je noću klanjao, pa mu je na to rekao: "Doista tvoje klanjanje noću utječe na tvoj rad danju" On mu je na to odgovorio: "Ja ništa posebno ne radim! Kada se prisjetim Dženneta - uveća mi se čežnja za njim, a kada se prisjetim Vatre - uveća mi se strah od nje, pa kako onda mogu spavati između straha koji me uznemirava i čeznje koja me izgara?"

Takve robove Allah, subhanehu we te'ala, je opisao u ajetu koji je već naveden: "Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz želje i straha klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju." (Es-Sedžda, 16)

Ibn Redžeb, rahimehullah, kaže: "Allah je pohvalio one čiji se bokovi odvajaju od postelja kako bi Ga molili. To obuhvata svakog onog koji je ostavio san noću radi zikra i moljenja Njega."

Kolika je samo želja jednog roba za zadovoljstvom Gospodara kada, nakon što noć spusti svoju veo, on ustaje uprkos toploti i prijatnosti postelje, a u tim trenutcima do izražaja dolazi samo jedno, a to je: "Rob daje prednost onome što Allah voli nad onim što on sam voli."

Imam Ahmed, radijAllahu anhu, od Mes'uda prenosi da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao:

Naš Gospodar se zadivio dvojici ljudi: čovjeku koji je u svojoj familiji radi namaza ustao iz postelje i čaršafa... Tom prilikom je Allah, subhanehu we te'ala, rekao: "Pogledajte u Moga roba, ustao je iz postelje i čaršafa i izdvojio se od svoje žene i porodice iz želje i ljubavi prema mojoj blagodati", ... i čovjeku koji se borio na Allahovom putu, pa su mu u toj borbi suborci pobjeđeni i spoznao je šta ga čeka zbog poraza, ali, uprkos tome, nije pobjegao sa bojnog polja, već se vratio u boj i svoju krv prolio. Tom prilikom je Allah, azze we dželle, rekao: "Pogledajte u Moga roba, iz čeznje i ljubavi prema Mojim blagodatima se vratio u borbu i u njoj poginuo."

Noćni namaz predstavlja čast, ugled onome ko ga obavlja, jer on njime traži, a to je najteža vrsta pokornosti, Allahovo zadovoljstvo u najtežim časovima. Zbog toga se na njih, za nagradu, stavljaju znakovi časti od Allaha, a to je nur (svjetlo) u srcima, nur na licima, nur u njihovom životu, nur prilikom njihove smrti, sve dok klanjaju noćni namaz radi Allaha u noćnim tminama.
"Znaj da je vjernikova čast njegovo klanjanje noću, a njegov je ponos nezavisnost od ljudi" (Hadis bilježi Et-Taberani i Hakim, a Albani ga je ocjenio vjerodostojnim)

Hasan el-Basri, rahimehullah, veli: "Nisam našao nikakav ibadet teži od namaza u noćnoj tmini." Zatim je upitan: "Zašto oni koji klanjaju noćni namaz imaju najljepša lica?" "Zato što su se oni osamili sa svojim Gospodarom, pa ih je ogrnuo jednim dijelom svoga nura", odgovori on.

Jednog dana su Ubejd ibn Umejr i Ata ibn Ebi Rebbah otišli kod Aiše i upitali je: "Obavjesti nas o najčudnijem što si vidjela kod Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem." Ona malo zašuti, a potom reče: "U nekim noćima bi mi rekao: "Aiša pokrij me, hoću ovu noć da provedem u pokornosti svom Gospodaru." Rekoh: "Tako mi Allaha, ja doista volim biti u tvojoj blizini i volim ono što te čini sretnim." Aiša dalje nastavlja: "Zatim je ustao i očistio se, pa počeo da klanja. Nije prestajao plakati sve dok mu se ne bi ovlazilo krilo." Aiša još kaže: "Kada bi sjedio ne bi prestajao da plače sve dok mu se brada ne bi ovlažila, a onda i još plakao u toj mjeri da bi se i zelja ovlažila. Onda bi došao Bilal i zaučio ezan za namaz. Kada je Bilal vidio kako plače upitao ga je: „O Božiji Poslaniče, plačeš, a Allah ti je već oprostio prijašnje i kasnije grijehe.“ A on mu reče: „Zar da budem rob nezahvalni? U ovoj noći mi je objavljen ajet, teško onome ko ga pročita a ne razmisli o njemu: 'U stvaranju nebasa i zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju: Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri'"

Takva je bila noć Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i takvi su mu bili drugovi.
Kakvi smo mi?
Kakvi su ljudi sa kojima provodimo vrijeme?
Jesmo li i jesu li u službi Gospodara Svjetova?

Ibnul Dževzi, rahimehullah, kaže:
"Znaj da je noćni namaz težak svakom drugom, osim onom, kome je to Allah učinio lahkim, putem postojećih stavri. Neke od njih su vidljive prirode, a druge skrivene. Što se vidljivih tiče, to je da puno ne jede. Neki su govorili: 'O skupino učenika, nemojte puno jesti jer ćete puno piti, puno spavati i puno izgubiti!' U to spada da se danju ne zamara teškim poslovima. Od toga je da ne propušta podnevni odmor (kajlulu), jer mu to pomaže da klanja noćni namaz. Od toga je, a to spada u skriveno, da se kloni grijeha."

Es-Sevri veli: "Nisam mogao klanjati noćni namaz pet mjeseci zbog jednog grijeha koji sam počinio." Tada mu bi rečeno."A koji je to grijeh?" Reče:"Vidio sam čovjeka kako plače, pa sam u sebi rekao: 'Ovaj čovjek se pretvara'."

Ako noćni namaz predstavlja čast vjeniku, oni koji ga obavljaju nalaze se na različitim stepenima u pogledu te časti: Pogledaj svoj stepen, Allah nam se obojici smilovao, na kojem si stepenu te časti, budi iskren prema sebi! Ako nađeš sebe na najvišim stepenima, onda zahvaljuj Allahu. Ako vidiš da si na srednjim stepenima, onda traži pomoć od Allaha. Ako vidiš da si na najnižim stepenima, onda moli oprost od Allaha. Ako vidiš da nisi ni na kojem stepenu, onda reci: 'Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Nema snage ni moći osim sa Allahovom!'

Ibnul Dževzi, rahimehullah, veli:
"Klanajnje noćnog namaza ima stepene: jedan je da čovjek provede čitavu noć u namazu, to se prenosi od jednog broja selefa, drugi je da klanja pola noći, to se takođe prenosi od jednog broja selefa, a najbolji je način da spava prvu trećinu noći i zadnju šestinu. Treći je stepen da klanja trećinu noći, pa tako treba spavati prvu trećinu i zadnju šestinu noći. Tako je klanjao Davud, alejhis- selam, a kako se prenosi u Buharijinoj i Muslimovoj zbirci hadisa "Najdraži namaz Allahu je namaz Davudov alejhi selam, i najdraži post Allahu je Davudov post. On bi spavao pola noći, klanjao trećinu, spavao šestinu, dan postio, dan mrsio."

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: "Ko se probudi u toku noći i probudi svoju ženu, pa zajedno klanjaju dva rekata, bit će upisan te noći među one koji mnogo Allaha spominju." (Ebu Davud, Ibn Madže, Albani je hadis ocjenio vjerodostojnim)

Prošao je jedne prilike Ebu Hanifa, a tada je klanjao samo jedan dio noći, pored grupe ljudi, pa neki od njih prstom pokaza u njeg i reče: "Eto, to vam je čovjek koji probdije cijelu noć u klanjanju." A on na to reče: "Tako mi Allaha, ja se stidim od Allaha da budem opisan nečim što ne činim." Nakon toga je cijelu noć provodio pred Gospodarom.

Ebus-Su'd kaže: "Posebno izdvajanje zore kao vremena za traženje oprosta jeste zbog toga što je najbolji trenutak da dova tada bude uslišana, jer je ibadet tada najteži, duša najčistija (najbistrija) i srce najpribranije, pogotovo kod onih koji se trude" (Tefsirul-Ebu es Su'd)
To je vrijeme odmora i sna, pa čovjekov trud da u to vrijeme bude budan, da traži oprosta i kaje se, ukazuje na njegovu budnost i pokornost.

Prenosi se od El-Hasena da je Lukman svome sinu rekao: "Sinčiću, nemoj biti nemoćniji od svoga pjetla koji u zoru pjeva, a ti spavaš na postelji" (Navodi el-Begavi u svome tefsiru)

Završit ću jednom interesantnom predajom:

Jedan od pravnika prve generacije, Hasan ibn Salih, držao je komšinicu da služi njegovo pleme. Kada je nastupila zadnja trećina noći, ona je ustala i počela ih dozivati: "Ustajte na namaz, ustajte na namaz!" Oni joj rekoše: "Jesmo li to dočekali sabah? Da li je nastupila zora?" a ona ih upita. "A da li vi to klanjate samo sabah?" Rekoše: "Da. Mi ne klanjamio ništa drugo, do obaveznih namaza." Ona se potom vrati prvom gazdi i reče mu: "Prodao si me ljudima koji nemaju udjela u noćnom ibadetu. Tako ti Allaha, nemoj me tamo više vraćati!"

http://www.youtube.com/watch?v=FTrewYrSbgg

http://www.youtube.com/watch?v=S48E9ufa7fQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=nlIYgdFctCg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=P6DsYrSoz50&feature=related

18.03.2012.

''Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti'' (El-Furkan, 58)

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

''Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti'' (El-Furkan, 58)

Čovjek često odgađa i odugovlači sve dok ne dođe vrijeme kada pokajanje neće biti od koristi. To se desi onda kada čovjek izgubi mogućnost izbora pa čini tevbu vidjevši u njoj jedini izlaz, kao što je to učinio faraon kada je, u trenutku utapanja, rekao da vjeruje u Boga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi. Božiji odgovor bio je jasan: ''Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!'' (Junus, 91)


Žudiš li za iskrenim savjetnikom – neka to bude Kur'an, tražiš li prijatno društvo – neka to budu meleki, želiš li onoga ko će te voljeti – Allah je u srcima onih koji Ga vole, čezneš li za opskrbom – iskrena vjera u Allaha je najljepša opskrba.

Slijedi ono što je jasno i korisno

Allah, dž.š., objavio je Davudu: ''O Davude, tako mi Moje veličine i slave, ko god mi se od Mojih robova iskrenog nijjeta obrati za pomoć, makar mu sedam nebesa i sedam zemalja i svi koji su na njima pravili spletke, Ja ću ga od njih zaštititi i izlaz mu dati, i, tako mi Moje veličine i slave, ko god se od Mojih robova pouzda u nekog drugog mimo Mene, uništit ću ga gdje god da se nalazio''. Allah je objavio Musau, a.s.: ''O Musa, sa pet riječi ću ti završiti objavu Tevrata. Ako po njima budeš radio, bit će ti od velike koristi, a ako ne, onda ti neće koristiti: prvo, budi siguran da ti je nafaka propisana jer Moje riznice su pune i ne mogu se isprazniti; drugo, ne boj se moćnika jer je jedino Moja moć vječna i ne prolazi; treće, ne odustaj od borbe protiv šejtana sve dok ti je duša u tijelu jer on neće odustati od borbe protiv tebe nikada; četvrto, ne traži mahane drugih dok pri sebi imaš mahana, a nema čovjeka bez mahane; peto, ne budi siguran od Mojih spletki ni kada uđeš u Džennet, jer je Adema u Džennetu zadesilo to što je zadesilo. Zato, od Mojih spletki ne budi siguran nikada!'' (Ibn Dževzi, ''Bahrud-dumu'i'') Ne jadikuj zbog onoga što ljudi o tebi govore; ako je laž, onda je dobro što to nisi uradio, a ako je istina, onda si već kažnjen za to. Ne jadikuj jer vrijeme kruži u tri perioda: jučer je prošlo i iz njega si uzeo pouku, danas je tu i još si u njemu, a sutra nosi ono što ti nije poznato. Tako je i sa životom: slijedi ono što je jasno i korisno, kloni se onoga što je ružno, a sumnjivo prepusti Allahu. Ne jadikuj nego se trudi u ime svoga Gospodara, a ne u ime stomaka. Posmatraj pticu koja porani i navečer se vraća svome gnijezdu, a hrani je jedino Allah. Ako ustvrdiš kako je tvoj stomak veći od stomaka sićušne ptice, baci oko ka pustinji u kojoj ćeš naći mnoštvo velikih zvijeri koje, opet, hrani Allah. Ne jadikuj jer ''...ako te od Allaha neka nevolja pogodi – pa, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari – pa, samo je On Svemoćni'' (El-En'am, 17). Ne jadikuj nego razmisli o onome što ćeš ponijeti: ''...i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio'' (El-Hašr, 18). Ne žalosti se i ne jadikuj nego znaj da je ovaj svijet ahiretska njiva. Zato vodi računa šta ćeš posijati. Najbolje sjeme je vjera koju treba stalno napajati dobrim djelima. Srce koje krase blagost, milost i dobrota urodit će obilnim plodovima, dok će grubo i osorno srce ostati bez plodova. Mudri Lukman govorio je svome sinu: ''O sinko moj, dunjaluk je more, vjera je lađa, pokornost je kormilo, a ahiret je obala.''

Ne žalosti se, jer tvoj Gospodar prašta grijehe i prima pokajanje

O ti koji živiš u gafletu i opijenosti ovim svijetom, razmisli o blagosti i dobroti svoga Gospodara prema tebi, sa svojih pleća odbaci terete grijeha, primakni se okrilju Onoga koji sve tajne zna i svoje lice saperi iskrenim suzama. Okreni se ka Onome koji stalno doziva: ''O robe Moj, kako si samo grješan i nepokoran! Koliko li samo zabranjenih vrata otvaraš, a od spasa uporno bježiš! Koliko sam ti samo blagodati dao, a ti si opet nezahvalan! Potčinio sam ti dunjaluk, a tebe je obuzela strast pa niti čuješ niti vidiš. Dao sam da ti u službi budu dunjalučka dobra, a ti opet griješiš i granice prelaziš misleći da ćeš na ovom svijetu vječno ostati.'' O veličini Svoje milosti Uzvišeni Allah veli: ''Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'' (Ez-Zumer, 53) Ovaj časni ajet otvara vrata nade svakom grješniku, makar njegovi grijesi dosegli i do neba: ''O sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dosegli granice neba, pa Mi se nakon toga pokaješ, oprostio bih ti grijehe. O sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima velikim kao Zemlja pa me susreo ne pridružujući Mi druga, došao bih ti sa isto toliko oprosta.'' (Bilježi ga Tirmizi, a Albani ga smatra sahihom) Divna li je milost Milostivog, Samilosnog, koja obuhvata sve. Iskrena tevba sastoji se od dva pokajanja. Kaže Allah, dž.š.: ''...a i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim i kada su uvidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u Njega. On je poslije i njima oprostio da bi se i ubuduće kajali, jer Allah, uistinu, prima pokajanje i milostiv je.'' (Et-Tevbe, 118) Iz ovog ajeta saznajemo da je njihova tevba uslijedila tek nakon Allahove (tabe 'alejhim li jetubu), te da je ona bila direktnim razlogom njihovog kajanja. Tevba ima svoj temelj i svoj krajnji cilj. Temelj joj je iskreno vraćanje Allahu, dž.š., slijedeći Njegov put kao što nam je i naređeno: ''I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova – eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili.'' (El-En'am, 153). Krajnji cilj tevbe jeste slijeđenje Allahovog puta i svijest o konačnom povratku Njemu. Ibn Abbas, r.a., veli da su Kurejšije rekle Muhammedu, a.s.: ''Moli svoga Gospodara da nam učini brežuljak Safu od zlata, pa ako se to desi, mi ćemo te slijediti.'' Poslanik, a.s., učinio je dovu pa mu je došao Džibril i rekao: ''Tvoj Gospodar ti šalje selam i poručuje: Ako hoćeš, Safa će im osvanuti od zlata, pa ko tada uznevjeruje, kaznit ću ga kao nikada do tada, a ako hoćeš, otvorit ću im vrata Svoje milosti i oprosta?'' ''Vrata milosti i oprosta'', reče Muhammed, a.s. (Bilježe ga Taberani i Hakim) Ova vrata bit će otvorena sve dok Sunce ne izađe sa zapada. Muhammed, a.s., rekao je: ''Uistinu Allah pruža Svoju ruku noću kako bi oprostio onima koji griješe danju i pruža Svoju ruku danju kako bi oprostio onima koji griješe noću sve dok Sunce ne izađe sa zapada.'' (Bilježe ga Muslim, Ahmed i drugi) Davudu, a.s., rečeno je: ''O Davude, obraduj grješnike i upozori istinoljubive!'' On se začudio pa upitao: ''Gospodaru, kako da obradujem grješnike, a upozorim istinoljubive?'' ''O Davude, obraduj grješnike time da nema grijeha koji Ja ne mogu oprostiti, a upozori istinoljubive da se ne zanose svojim djelima jer Ja sviđam konačni račun. O Davude, ako tvrdiš da Me voliš, onda iz svoga srca odstrani ljubav prema dunjaluku jer se ljubav prema Meni i dunjaluku ne mogu zajedno naći u jednom srcu. O Davude, onaj ko Me istinski voli, noći provodi u namazu dok drugi spavaju, spominje Me onda kada to nemarni ne čine i zahvaljuje Mi onda kada bezdušnici od toga odustanu.'' (Ibn Dževzi, ''Bahrud-dumu'i'')

Ne budi od onih koji odgađaju pokajanje

Onaj koji odgađa pokajanje je poput onoga koji treba rezbariti neko drvo, ali nakon što vidi da je drvo sirovo, odluči se sačekati godinu dana kako bi ga rezbario, iako zna da će se ono za godinu dana osušiti te će mu posao biti puno teži. Zar ovako ne postupaju samo oni koji su maloumni, jer, kako drugačije opisati onoga koji odustaje od borbe sa slabijim, čekajući svjesno da mu protivnik ojača?
Čovjek često odgađa i odugovlači sve dok ne dođe vrijeme kada pokajanje neće biti od koristi. To se desi onda kada čovjek izgubi mogućnost izbora pa čini tevbu vidjevši u njoj jedini izlaz, kao što je to učinio faraon kada je, u trenutku utapanja, rekao da vjeruje u Boga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi. Božiji odgovor bio je jasan: ''Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!'' (Junus, 91). Tevba neće koristiti onda kada nastupi smrtni čas. Uzvišeni Allah kaže: ''Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela, a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore: 'Sad se zaista kajem!', a i onima koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili.'' (En-Nisa, 18)
Zato, o ti koji odgađaš pokajanje, o mladiću koji u nemaru provodiš dane svoje mladosti, o ti koji zatvaraš vrata tevbi, ako si sada nemaran i ako sada odugovlačiš sa pokajanjem, pa kada ćeš tevbu učiniti? O ti koji griješiš a ne kaješ se, znaš li koliko ti je do sada grijeha upisano? Prođi se lažnog zavaravanja! O grješnici, hoćete li moći izdržati svoju kaznu? ''Nikada! Ona će buktinja sama biti'' (El-Me'aridž, 15). Grješnici prodaju trenutke uživanja za godine kazne u Vatri koja ''gotovo da se od bijesa raspadne'' (El-Mulk, 8). Ko želi da se spasi, neka se pokaje ''prije nego što jedni drugo dodirnu'' (El-Mudžadele, 3). Zar su grješnici bezbjedni: ''I svaki od vas će do nje stići'' (Merjem, 71), i zar su zaboravili da ''...a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga'' (Ez-Zilzal, 8).

''Hasbunallahu ve ni'mel vekil''-''Dovoljan mi je Allah, a divan je On Gospodar'

Ove riječi izgovorio je Ibrahim, a.s., kada je bio bačen u vatru pa ju je Allah učinio hladnom i spasonosnom za njega. Izgovorio ih je i Muhammed, a.s., u situaciji koju i Kur'an opisuje: ''...one kojima je, kada su im ljudi rekli: 'Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!' – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: 'Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!' I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan – a Allah je neizmjerno dobar.'' (Ali Imran, 173-174). Jedan mudrac je rekao: ''Čudim se četverici koji budi iskušani a ostanu nemarni spram četvero: čudim se onome ko se boji nekog naroda ili skupine a ne govori 'Hasbijellahu ve ni'mel vekil', a Allah poručuje: '...one kojima je, kada su im ljudi rekli: 'Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!' – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: 'Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!' I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan – a Allah je neizmjerno dobar'; čudim se onome koji se zadivi nečemu a ne rekne: 'Mašallah, la kuvvete illa billah' (Biva onako kako Allah hoće, nema moći osim u Allaha), a Allah veli: 'A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao: Mašallah! – moć je samo u Allaha!’ (El-Kehf, 39); čudim se onome kome se podmeću spletke a on ne rekne: 'Ve ufevvidu emri ilallah, innallahe basirun bil-ibad' (Ja ovu stvar prepuštam Allahu, On uistinu vidi robove Svoje), a Allah kaže: 'I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu oni snovali, a faraonove ljude zla kob zadesi' (Mu'min, 45); i čudim se onome koga zadesi briga ili nevolja pa ne kaže: 'La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minez-zalimin' (Nema boga osim Tebe, slavljen neka si, ja sam uistinu prema sebi nepravedan bio), a te riječi kazao je Junus, a.s., pa Allah nakon njih veli: '...i Mi mu se odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spašavamo vjernike' (El-Enbija, 88).'' (Adžaibul-Kur'an)

Pouzdaj se u Živoga koji ne umire

Pouzdaj se u Njega jer je to svojstvo koje Allah voli i kome vjernici trebaju težiti, i ono je ukras vjernika. Pouzdaj se u Njega kako bi te spasio iz nevolja i tegoba: ''Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti'' (El-Furkan, 58). Zašto se pouzdati u Njega? Zato što je sve mimo Njega mrtvo ili na putu da to postane, a jedino On ne umire. Pouzdati se u ono što će umrijeti znači pouzdati se u ono što, prije ili poslije, nestaje. Istinski se treba pouzdati jedino u Allaha. Zato, kada si u oskudici, iskušenju ili trenucima tjeskobe, opaši se riječima: ''Dovoljan mi je Allah, a divan je On Gospodar''. Ebu Kudame pripovijeda: ''Neki je čovjek proučio ajet: 'Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti', pa se Sulejman el-Havvas okrenuo prema meni i rekao: 'O Ebu Kudame, treba li čovjeku da traži utočište igdje drugo osim u Allaha nakon ovog ajeta? Prvo nas je upoznao da je jedino On vječno živ, a da Njegova stvorenja umiru. Poslije toga nam je naredio da Mu ibadet činimo i rekao: 'Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih zna'. Tako mi Allaha, o Ebu Kudame, kada bi se čovjek istinski i čistog nijjeta pouzdao samo u Allaha, obraćali bi mu se i vladari i svi ostali ljudi. Kako da se onda pouzdamo u nekog drugog a imamo Onoga koji je bogat i hvale dostojan?!''' (Ibn Ebid-Dunja, ''Et-Tevekkul'')

17.03.2012.

Ko je Allahov subhanehu ve te’ala rob ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 Ko je Allahov subhanehu ve te 'ala rob?

Na pocetku samo da kazem da Allahov rob nije samo onaj,koji skrati brkove i hlace i pusti bradu…koji…koji…!!!

 

Allahov rob je insaAllah...

Iskreni Allahov rob koji je osjetio slast robovanja Allahu spriječen je da robuje nekom drugom, a u slasti ljubavi prema Allahu je ono što ga sprječava da voli nekoga drugoga osim Allaha. Što znači da u zdravom i ispravnom srcu nema ništa slađe, slasnije, ljepše, draže i bolje od slasti imana koje podrazumijeva robovanje, ljubav i iskrenost cjelokupne vjere Allahu.

Uzviseni Allah kaze:’’O vjernici,bojte se Allaha iskrenom bogobojaznoscu i umirite samo kao muslimani!(Ali-IMran,102.)

Ovo podrazumijeva privlačenje srca Allahu, tako da srce biva uvijek blisko Njemu bojeci se od Njega, u želji i strahu, kao što Uzvišeni kaže:
''Koji se Svemilosnog u osami bojao, iako Ga nije vidio i koji je srce odano donio.'' (Prevod značenja, Qaf, 33)
Onaj ko voli boji se da nestane ono što želi kao što se boji da mu se ne desi ono što mrzi, tako da ne može biti Allahov rob i da Ga voli, osim između straha i nade, kao što Uzvišeni kaže:
"Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti, i nadaju se milosti Njegovoj i plaše se kazne Njegove. A kazne Gospodara tvoga svako treba da se čuva." (Prevod značenja, El-Isra, 57)
Ako rob bude iskren prema Allahu, njegov Gospodar ga izabere, oživi njegovo srce, približi ga Sebi, zatim ukloni od njega ono što mu tome suprotira od zla i razvrata, a boji se da mu se ne desi suprotno od ovoga. Za razliku od srca koje nije iskreno Allahu, tako da se u njemu nalazi opća želja, volja i ljubav. On voli sve što mu se prohtije ili što odgovara njegovoj strasti, kao što je vlat ili cvijet, njegove se emocije pokrenu.

 

Allahov rob je...

Muskarac musliman   je prije svega Allahov rob, pa zatim suprug, otac, sin,brat , radnik, prijatelj,komsija….
Uloga muslimana kao Allahova roba je znacajna veoma od svih ostalih uloga. Ovo je ujedno najvažnij i najesencijalnij vodič koji osvjetljava put jednog muslimana.
Uzvišeni je rekao:
 “Reci: ‘Meni je naređeno da samo Allaha obožavam i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vraćam.” (Prevod značenja, Er-Ra’d, 36)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko se susretne sa Allahom ne čineći mu širk, ući će u Džennet.A onaj ko se susretne sa Allahom pripisujući mu širk, ući će u Vatru.” (Muslim)


Prva od dužnosti kako muškarca ,tako i zene je vjerovanje u Allahovu jednoću ne pridružujući Mu nikoga i ništa. Vjerovanje u Allahovu jednoću je čvrsti korijen, visokih grana koje se granaju uzdižući se prema nebesima, a koje svoj plod daju u svako doba. Ovo je stablo tewhida, koje je svoje korijene pustilo duboko u srce vjernika, a čije su grane dobra djela koja se granaju ka nebesima. Sve ostale uloge se grade na ovoj, sva ostala stabla se grade na ovom stablu.
Zato je muskarac musliman na prvom mjestu je Allahov rob koji samo Njemu robuje, samo Njega obožava, samo Njemu ibadet čini ne pridružujući Mu nikoga  i ništa,  odričući se tako svih lažnih božanstava i robovanja njima. Bez ispravnog ispunjavanja ove uloge sve ostale su krhke i nepotpune.

Shvatanjem biti našega postojanja, musliman neće dozvoliti da nijedan trenutak ne iskoristi u onome što mu neće koristiti na dunjaluku ili na Ahiretu. Jer strah od Uzvišenog Allaha te da će biti pitan za svaku minutu svoga života čini ga svjesnim da je njegova najvažnija briga robovanje Allahu i postizanje Njegovog zadovoljstva. Zato što je ibadet Allahu vrhunski cilj kojeg On voli i sa kojim je zadovoljan, i zbog čega je stvorio stvorenja. Kao što Uzvišeni kaže: ''Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.'' (Prevod značenja, Ez-Zarijat, 56) 

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili."  (Prevod značenja, En-Nahl, 97)

 

Onaj koji obilazi Allahove kuce i nalazi se u halki Kur'ana

Džamije su Allahove kuće i mjesto činjenja ibadeta Uzvišenom Allahu. Zato plemeniti Kur'an podstiče vjernike na njihovu izgradnju i održavanje na najpotpuniji način, kaže Uzvišeni: "Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikog osim Allaha ne boje, oni su nadati je se, na pravom putu.- Et-Tevbe 18.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu kojeg bilježi imam Muslim kaže: ''...i neće se okupiti skupina u Allahovoj kući (džamiji) gdje će isčitavati Allahovu Knjigu, meðusobno je izučavati a da se na njih neće spustiti smirenost, prekriti ih milost, obaviju ih meleki svojim krilima a Allah dž.š. će ih spomenuti onima koji kod Njega.''
U drugom hadisu Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem kaže: ''najbolji medju vama su oni koji nauče Kur'an a zatim druge podučavaju.''
Buahari i muslim bilježe da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Onaj ko vješto uči Kur'an bit će sa pisarima časnim i čestitim, a onaj ko zamuckuje i sa poteškoćom ga uči ima dvije nagrade.''

 

 

Izlazi namirisan iz kuce i u kuci je!

Islam je vjera koja poziva u čistoću i traži od svojih sljedbenika da maksimalno vode računa o svom izgledu, načinu odijevanja i ukrašavanju, i da izbjegavaju sve ono što bi moglo prouzrokovati neugodnost pojedincima sa kojima dolaze u kontakt i zajednici ili krugu ljudi u kojem se kreću.Mnogo je kur'anskih i hadiskih tekstova koji idu u prilog navedene tvrdnje, a za ovu priliku izdvajamo

Riječi Allaha, dželle šenuhu:" O vjernici, lijepo se obucite kada u mesdžid radi namaza krenete". (El- Earaf, 31)
Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, :" Allah je lijep i voli ljepotu"
Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, : "Od ovosvjetskih ukrasa, najdraža mi je žena i miris".

 

 

Allahov rob je dobar suprug!


Brak ima veliku vaznost u zivotu kako pojedinca,a tako i ummeta.Zivjeti u paru je neophodnost za svako bice.Nauka je danas spoznala da uistinu nema zivog bica bez svoga para i da se cak i jednocelijski organizmi razmnozavaju cijepanjem na dva dijela.Zivjeti u paru je i dokaz gdje Uzviseni kaze: I od dokaza je Njegovih da vam Stvori od vas samih druzice da se uz njih smirite i Uspostavi medju vama ljubav i samilost.’’(Rum,21.)Te je takodje brak je sunnet svih Allahovih Poslanika kako veli Uzvieni u Ku’ranu:’’I poslasmo Poslanike prije tebe i dadosmo im supruznice i potomstvo.’’(Rad,38.)

Brak je najbolji put za ocuvanje cednosti i zadovoljavanje strasti kroz medjusobni uzitak medju supruznicima.Kaze Poslanik sallahu alejhi ve sellem:’’Dunjaluk je uzitak,a najbolji uzitak je ispravna zena.’’(Muslim)

Putem braka povecava se bogobojaznost i sirenje islamskog ummeta cime se stiti od potvore,fitne i ponizenosti.Brak vodi istovremeno upotpunjenju muzevnosti i zenstvenosti kod supruznika,i on je tvrdjava protiv nemoralnog nacina zivota,gdje rece Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem:’’O mladici neka se zene oni, koji medju vama mogu izdrzavati supruge,zato sprecavajte oci od gledanja na svjetlucavo zlo i cuvajte se nemorala.’’(Sahihi Muslim)

Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem je jednom na hudbi rekao:’’Bojte se Allaha u vasem ophodjenju sa zenama,one su vama pomagacice i uzeli ste ih na Allahov emanet i postase vam dopustene njihove stidnice Rijecju Allahovom,a na vama je njihovo izdrzavanje i odijevanje koliko je uobicajno.’’(Prenosi Muslim,Ebu Dawud,Tirmizi)

Glavna obaveza oboma supruznicima je pokornost Uzvisenom Allahu subhnehu ve te’ala,gdje takodje Uzviseni kaze:’’O ljudi,bojte se Gospodara svoga,koji vas od jednog covjeka stvara,a od njega je i drugu njegovu stvorio,i od njih dvoje mnoge muskarce i zene rasijao.I Allaha se bojte-s imenom cijim jedni druge molite-i rodbinske veze ne kidajte,jer Allah,zaista,stalno nad vama bdi.’’(An-Nisa,1.)

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Prema ženama lijepo postupajte, zaista je žena stvorena od rebra, a najkrivlje u rebru je njegov vrh i ukoliko bi ga želio ispraviti ono bi se slomilo, a ukoliko ga ostaviš, pa ono je i dalje iskrivljeno." (Buharija, 3331.)

Imam ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, je rekao: "Politika sa ženom je primanje oprosta od nje i strpljivost na njenoj iskrivljenosti, pa onaj ko želi njeno potpuno ispravljanje neće se njome okoristiti, ..." (Fethul Bari) Kao da hoće da kaže: "Naslađivanje njome neće se upotpuniti osim sa saburom".

 

Onaj koji nece imati nedostatak ljubomore prema hanumama!


Brojni su primjeri za nedostatak ljubomore. Koliko muževa ne pokazuje svoju ljubomoru prema svojim suprugama. Jedan od najzapaženijih i najraširenijih oblika nedostatka ljubomore je dozvoljavanje supruzi da ne praktikuje islamske propise. Razgolićava se pred strancima pružajući im priliku da se naslađuju njenim tijelom. Gdje je ljubomora Sa'da b. Ubade, radijallahu 'anhuma, kada je rekao: ''Kada bi vidio čovjeka sa mojom suprugom udario bih ga oštricom sablje''. Međutim poslušajte Poslanikov, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgovor koji ne odobrava Sa'dov postupak: "Zar se čudite Sa'dovoj ljubomori? Tako mi Allaha ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene." (Buharija, 6846; Muslim, 1499)Onaj koji ima blagost prema suprugama !

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Najpotpunijeg imana su oni vjernici koji su najljepšeg ahlaka, a najboljeg ahlaka od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama." (Tirmizija, Sahihul-džamia, 1232) Koliko je muževa koji postupaju shodno ovom prelijepom hadisu u kojem se naglašava da je najbolji onaj koji je najbolji prema svojoj ženi. Sa koliko ćemo se slučajeva susresti, gdje je muž van kuće veseo i spreman na šalu, dok prilikom ulaska u kuću prema svojoj supruzi ili čak i djeci, njegovo ponašanje je grubo i ne prihvata pogreške niti izvinjenja.

Međutim, trebalo bi biti obrnuto, jer je od uljudnosti i blagosti da čovjek unese sa sobom sreću i veselje prilikom ulaska u kuću ili da pokaže nježnost prema ženi sa dozvoljenim zabavama. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Sve što nije od spominjanja Allaha, dželle ša'nuhu, je zabava i zaborav, osim četri stvari: međusobno igranje čovjeka sa njegovom ženom ..." (Nesai, Sahihul-džamia, 4534) Također je rekao Aiši, radijallahu 'anha: "Dođi da se s tobom natječem?", rekla je: 'Pa se sa mnom natjecao, i ja sam ga pretekla.' Međutim Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem, to ne zaboravlja, pa kada se Aiša, radijallahu 'anha, udebljala, poziva je da se natječu ponovo, te se nakon pobjede smije i udara je po njenom ramenu govoreći: "Ovo je za ono prethodno." (Ahmed, Nesai, Silseletu-sahiha, 131)

Od nježnosti prema supruzi je i to da je nahraniš svojom rukom: "Doista ti nećeš podijeliti sadaku želeći njome Allahovu nagradu, a da nećeš biti za nju nagrađen, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svoje supuge." (Buharija, 5568) Jedan od načina iskazivanja nježnosti prema supruzi jeste i njeno dozivanje imenima koja će kod nje izazvati sreću i razmaženost, te osjećaj da je voljena, kao i da joj se ponekad obratiš umekšanim i blagim glasom, kako bi se ljubav i bliskost između vas dvoje što više povećala. To je bila praksa Poslanika, 'alejhisselam, pa se Aiši, radijallahu 'anha, obraća sa: "O Humejra (Humejra znači: crvenkastobijela žena), da li bi voljela da ih pogledaš - igranje i ples Habešija." (Nesai, Silseletu-sahiha, 3277) A ponekad ju je zvao: "O Aiš, ovo je Džibril koji te poselamljuje." (Buharija, 3768)


Stroge kazne prema hanumi nece ciniti

Kad je u pitanju kažnjavanje, tu se takođe prave krupne greške. Primjer toga je:

Upotreba udarca kao prvog sredstva za popravljanje. Uzvišeni Allah kao što stoji u prijevodu značenja, kaže: "A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi ih posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite, a kad vam postanu poslušne onda im zulum ne činite." (En-Nisa, 34) Ovo je šerijatski redosljed; savjetovanje, izbjegavanje u postelji, pa zatim slijedi udarac, s tim da ne bude jak i koji neće ostaviti tragove na njenom tijelu.
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem, je rekao: "Prema ženama lijepo postupajte, zaista su one kod vas zarobljenice i ne posjedujete od njih ništa više od toga, osim ako očito sramno djelo ne učine, pa ukoliko to urade, izbjegavajte ih u postelji i udarite ih udarcem koji neće tragove ostaviti". (Tirmizija i Ibn-Madže, Sahihul-džami'a, 7880)

Takođe, od nepravde prema ženi je njeno kažnjavanje protjerivanje iz kuće bez šerijatski opravdanog razloga. Uzvišeni Allah kaže: "... Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi, onaj koji Allahove propise krši, sam sebi nepravdu čini..." (Prijevod značenja Et-Talak, 1)

Udarac po licu, vrijeđanje i međusobno psovanje su takođe zabranjene stvari. Jedan čovjek je došao kod Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i upitao ga: "Šta je ženino pravo kod njenog muža?"
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu odgovori: "Da je nahrani kada i sebe, da je odjene kada i sebe, da je ne udara po licu, da je ne smatra ružnom i da je ne izbjegava osim u kući." (Taberani, Bejheki Sahihul-džamia, 3149)

Zato Allahov rob ce zaboraviti koristiti dzahilske metode boksa,karate ili nokauta prema hanumi! Naravno nece je ni udarati odvaljenim parmakon od ograde a kamoli kablom od usisivaca da Allah sacuva! On zna da je njegova hanuma njegova druga polovica kroz zivot sto sa njim ide,ona je majka njegove djece,ona je ta koja ga svakodnevno zadovoljava i cuva od bluda,ona je ta koja mu pere i njegovoj djeci,kuha i pegla,docekuje njegovu familiju,odrzava kucu i pomaze ga u vjeri ona je ta.... na kojoj je TEROR ne sprovodi ,nego je ona ta koja treba biti voljena i cijenjena jer bez nje si nista brate a dovedi drugu nakon nje pa ces onda ti to sve raditi jer svaka nova neda na sebe jer je i ona naucena iz greski predhodnog braka ,pa zato PAZI i cuvaj injeguj sto imas a ako dodoje i do kazne rekli smo sta je serijat dozvolio i kako je bilo u praksi Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem pa razmisli...


On je pastir svoga stada!

Uzviseni Allah kaze: "O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti,... (Et-Tahrim, 6)

Važnost majke u životu djeteta, njegovom razvoju i odgoju, je ogromna. Mnoge muslimanke ulažu trud i vrijeme u odgoj svoje djece da bi bili sto bolji vjernici i svojim primjerom ih podstiče na dobro i odvraća od zla. Muslimanke kao majke ummeta imaju značajnu ulogu koju im niko ne može osporiti.


Njenu važnost nam potvrđuje i sljedeći hadis. Prenosi se da je Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, rekao: “Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao je jedan čovjek i upitao ga: ‘O Allahov Poslaniče! Ko je najpreči za moje lijepo druženje i ponašanje prema njemu?’ Alejhisselam reče: ‘Tvoja majka!’ Čovjek tada reče: ‘Ko poslije nje?’ ‘Tvoja majka,’ odgovori on. ‘Ko poslije nje?,’ ponovo upita čovjek. ‘Tvoja majka,’ ponovo odgovori Alejhisselam. Čovjek ponovo upita: ‘Ko poslije nje?’ Alejhisselam tada reče: ‘Tvoj otac!’” (Muttefekun alejhi)

 

O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.”(66:6) Imam Et-Taberi kaže u komentaru ovog ajeta: „Ovdje Allah, subhanehu we te'ala, kaže: O vi, koji vjerujete u Allaha i Njegova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, „sebe čuvajte“ tj. podučavajte jedni druge onome što će one koji to čine sačuvati džehenemske vatre, ako se Allahu klanjate i ako se oni Allahu klanjaju. Izraz „i porodice svoje čuvajte od vatre“ znači podučavanje porodice djelima koja vode pokornosti Allahu, subhanehu we te'ala, kako bi se od vatre spasili.<“ Tefsir Et-Taberi, 18/165. El-Kurtubi dodaje na gore navedeni komentar: Kaže Mukatil: „To je obaveza koju je dužan ispuniti prema samom sebi, svojoj djeci, svojoj porodici i prema svojim robovima i robinjama.“ Ilkija kaže:“ Moramo naše porodice podučavati prvrženosti prema činjenju dobra i čuvanju od onoga što po propisima ne smiju raditit.“ Allah, subhanehu we te'ala, kaže u slijedećem kur'anskom ajetu: “Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.”(20:132) Potom Allah, subhanehu we te'ala, objavljuje Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem: "O Muhammede, opominji rodbinu svoju najbližu!"(26:214) Potom Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: ”Podučavajte svoju djecu namazu od sedme godine.” Tefsir El-Kurtubi, 18/196. Svaki musliman je da’ija (onaj ko u vjeru poziva) i prvi ljudi koje će pozivati treba da budu njegovi najbliži tj. njegova djeca i porodica. Kada je Allah, subhanehu we te'ala, naredio svome Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, da poziva u vjeru rekao je:“O Muhammede, opominji rodbinu svoju najbližu!" Jer su oni prvi ljudi, kojima on treba činiti dobročinstvo i prema kojima treba biti milostiv. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je odgoj djece učinio najodgovornijom obavezom roditeljima. Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Svaki od vas je pastir i odgovoran je za svoje stado. Muškarac je pastir svoje porodice i odgovoran je za svoje stado. Žena je pastir muževe kuće i odgovorna je za svoje stado. Rob sluga je pastir bogastva svoga vlasnika i odgovoran je za svoje stado.” Pa je dodao: Ja mislim da je rekao: ”Sin je pastir imetka od svoga oca i odgovoran je za svoje stado. Svako od vas je pastir i odgovoran za svoje stado.”(Buharija, 583, Muslim, 1829) Jedan dio tvoje obaveze kao roditelja jeste da od malih nogu podučavaš svoju djecu da vole Allaha, subhanhu we te’ala, i Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, kao i sve čemu islam podučava. Moraš im objasniti da Allah, subhanehu we te'ala, ima Džennet (raj) i Džehennem (vatru). Njegov Džehennem tj. vatra je vrela, a gorivo su joj ljudi i kamenje. Slijedi jedna veoma poučna priča. Ovaj dio odgoja se mora sprovoditi od malih nogu, kako bi se djeca privikla i kako bi im, kada odrastu, bilo lakše da vas poslušaju, a vama će biti lakše da im kažete šta smiju a šta ne smiju. Prenosi Ebu Hurejre, radijaAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Podstičite vašu djecu da klanjaju od sedme godine, a od desete ih udarite ako su nemarna i odvajajte ih u njihovim posteljama.”(Ebu Davud, Sahih u Albanijevoj Sahih el-Džamiji, 5868) Odgajatelj mora biti milostiv, suzdržan i blag; ne smije vrijeđati i omalovažavati, ako dođe do rasprave da to bude daleko od omalovažavanja, ukora i udaranja, osim u slučaju ako je dijete od one djece koja svojevoljno odbijaju pokornost svome ocu i rade haram (zabranjene) stvari. O ovom slučaju se preporučuju stroge mjere bez nanošenja ikavih ozlijeda. Kaže El-Minawi: ”Disciplinovati dijete za njegovog oca znači da kada dijete dovoljno sazrije da se podstiče na vrline pokornih vjernika, i da ga zaštiti od lošeg društva. Treba da ga poduči Kur’anu, lijepom ahlaku, arapskom jeziku, da ga podstiče na slušanje predaja selefa (prvih generacija) kao i da ga poduči najneophodnijim fikhskim propisima. Treba ga opomenuti pa potom istući ako odbije da namaz obavlja. To će biti bolje za njega, nego da udjeluje sadaku, jer ako otac ispravno poduči svoje dijete, djela njegovog djeteta će biti trajna sadaka dok god dijete bude živjelo. Disciplina je hrana za dušu, i priprema za Ahiret.” „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti!”(66:6) Čuvati sebe i svoje porodice, znači podsjećati se na džehennemsku vatru. Pod pojam disciplinovanje uključuju se: podučavanje, upozoravanje, prijetnja, blago udaranje, izolacija i ljubaznost. Disciplinovati nekoga ko je dobar i primjeran nije isto kao dispciplinovati nekoga ko je loš i neprimjeran. Fajd el-Kadir, 5/257. Blago udaranje je način korigovanja dječijeg lošeg postupka, i nije prva poželjna metoda disciplinovanja. Trebala bi se koristit kao rezervni način popravljanja neposlušnog i tvrdoglavog djeteta. U islamu postoji uređen sistem kažnjavanja, sa mnogo kazni, kao što su teška kazna za blud, krađu, ubistvo itd. Sve ove kazne su propisane kako bi popravile ljude i spriječilo ih od približavanja zlu. Po pitanju odgoja djece, Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je oporučio da roditelji moraju udaljavati svoju djecu od činjenja loših stvari. Prenosi Ibn Abbas, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Objesite šibu gdje će je vaši ukućani vidjeti, jer će ih to disciplinovati!” (Taberani, 10/248, hasen sened od El-Hajtemija u Madžma el-Zawaidu, Albani ga je ocijenio hasenom) Odgajanje djece bi trebalo biti uravnoteženo između podsticanja i opominjanja. Najbitniji elemenat u ovome jeste omogućavanje zdrave okoline u kojoj će dijete biti upućivano, što znači da bi odgajatelji, uključujući i roditelje trebali biti vjerski nastrojeni. Jedan od načina koji će pomoći roditeljima da budu uspješni u odgoju jeste puštanje djetetu da sluša audio predavanja, učenja Kur'ana, hutbe i dersove raznih učenjaka do kojih se može doći. A Allah zna najbolje!Svijetli primjeri odnosa prema svojim majkam aili roditeljima

Koliko su najbolje generacije ovoga ummeta pridavale posebnu pažnju svojim majkama možemo vidjeti iz sljedećih svjetlih primjera koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Ebu Hasan Ali ibn Husejn ibn Ali Ebu Talib, radijallahu anhu, čiji je nadimak Zejnu-l-Abidin, bio je izuzetno nježan i pažljiv prema svojoj majci. Nikad nije jeo sa svojom majkom. Pitali su ga zašto nikada ne jede sa svojom majkom. Odgovorio je: “Bojim se da ne uzmem nešto što su oči moje majke već vidjele i ona htjela uzeti, pa bih bio nepažljiv prema njoj.” (El-Ahbar, 3/97)

O pravima majke, Imam Zejnu-l-Abidin kaže: “Pravo tvoje majke jest da znaš da te je ona nosila gdje niko nije nosio nikog, davala ti plod svog srca koji niko nikom ne daje i štitila te svim svojim dijelovima tijela. Nije se brinula ima li šta jesti sve dok ti jedeš, ima li šta piti sve dok ti piješ, ima li šta obući sve dok si ti obučen i što je ona na suncu sve dok si ti u hladu. Ostavljala je san radi tebe, štitila te od vrućine i studeni, i to sve da bi te imala.”

Ibn Amir el-Muznija je pozvala jednom njegova majka i on joj se odzvao jačim glasom od njenog. Zbog te nepažnje je platio da se oslobode dva roba. (“Avdetul-Hidzab” – Muhammed ibn Ismail, 2/126-127 i “Ve bil validejni ihsanen,” 40-42)

Ummul-mumin Aiša, radijallahu anha, rekla je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ušao sam u Džennet i čuo nekoga da uči. Pitao sam ko je taj? Odgovorili su mi: “Haris ibn En-Nu’man,” On je bio među ljudima najposlušeniji prema svojoj majci.’” (Prenijeli su Imam Ahmed 6/151, Abdurrezak u El-Musannefu br. 20119, El-Begavi  u svojoj knjizi “Tumačenje sunneta,” 13/7)

Talk ibn Habib bio je veliki vjernik i učenjak. Često je svoju majku znao poljubiti u lice, nikada se nije penjao na neki krov ispod kojeg je bila njegova majka, iz poštovanja prema njoj. (“Birrul-validejni” Hafiz Er-Tartasi, str. 78)

Neko je jednom upitao Božijeg Poslanika, s.a.v.s: “Kakva su prava roditelja prema djeci?“ On je odgovorio: “Oni su tvoj Džennet i (tvoj) Džehennem.” (Prenosi Ibn Madže).

Naglašena važnost poslušnosti prema roditeljima može se razumjeti iz činjenice da se u Kur’anu ova dužnost spominje uporedno sa poslušnošću prema Allahu.

“...budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se sve vratiti.“ (Lukman, 31: 14). Reci: “Dođite da vam kažem šta vam vaš Gospodar propisuje: da mu ništa ne pridružujete, i da roditeljima dobro činite...“ (El-En’am, 6: 151).

“Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni:“Uh!“, “I ne podvikuj na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan (spusti krilo poniznosti prema roditeljima iz milosti) i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio djete, njegovali!“ (El-Isra’, 17: 23-24).

U vrijeme dok sve to radimo sa dubokim osjećanjem zahvalnosti, i nijjetom da zaslužimo nagradu u Džennetu bitno je da se prisjetimo da nam dobro ili loše postupanje prema roditeljima donosi nagradu ili kaznu i na ovom svijetu. Jer, oni koji povrijede i ražaloste svoje roditelje u većini slučajeva dožive istu sudbinu. A tako i oni koji razvesele i obraduju svoje roditelje i sami dožive radost i veselje.

On je blag prema njima,u pokornosti je prvo Uzvisenom Allahi I roditeljima svojim,poslusan im je u cinjenju dobra sto mu je Allah dozvolio,ima lijep ahlak,narav I nije skrt prema njima…sve da bi stekao Allahovo zadovljstvo,roditeljevo I vjecnu nagradu Dzennet insaAllah.

Allahov rob nece sebi dozvoliti da se hanume boji ili da je mora pitati kada ce otici svojim roditeljima,obici ih i kuptiti im nesto,brinuti se o njima ako su kod njega! Allahov robe hanuma pun svijet i njih mozes izabrati a svoje roditelje nemozes ni zamijeniti ni izabrati a Dzennet su ti ili Dzehennem tvoj pa PAZI!!!

 

On ,koji ne neosi svilu i zlato

Dotjerivanje i elegancija dopušteni u islamu, već su i obavezni i islamu je, uopće uzev, mrzak svaki pokušaj da ih se zabrani.

Reci: “Koje zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?" Reci: "Oni su za vjernike na ovom svijetu, na onom svijetu su samo za njih. " Eto, tako mi podrobno izlažemo doka­ze ljudima koji znaju (El-A' raf: 32).

Međutim, islam muškarcima zabranjuje dvije vrste nakita, koje žena­ma dopušta. To su, prije svega, zlatni nakit, i drugo, odjeća od čiste svile.
Alija -radijallahu anhu - prenosi da je Resulullah - alejhi's-selam - uzeo komad svile u desnu, a komad zlatnoga nakita u lijevu ruku, pa rekao: "Ovo dvoje je haram muškarcima iz moga Ummeta" (Ahmed, Ebu Davud, En-Nesai, Ibni Hajjan i Ibni Madže, koji također prenosi i frazu: "ali je halal ženama ").

 Omer prenosi kako je Resulullaha - alejhi's-selam - čuo kako govori: “Ne nosite svilu, jer oni koji je nose u ovom životu neće je nositi na onome svijetu" (El-Buhari i Muslim; oni su također prenijeli i jedan dru­gi njemu sličan hadis preko Enesa).

 Također u povodu svilene odjeće, on je kazao: "Ovo je odjeća čovjeka koji nema udjela (u dobru) " (El-Buhari i Muslim).

 Poslanik - alejhi's-selam - je jednom vidio zlatni prsten na ruci neka­kva čovjeka. Smjesta mu ga je uzeo i bacio rekavši: "Pojedinci među vama kao da žele uzeti u ruke žeravicu i držati je!"  Nakon što je on otišao sa toga mjesta, neko upita onoga čovjeka: - Za­što ne uzmeš prsten i ne izvučeš kakvu korist od njega? - Ovaj uzvrati: - Tako mi Allaha, neću ga uzeti nakon što ga je Allahov Poslanik bacio! - (Muslim).

 Ista zabrana koja se odnosi na zlatni prsten, tiče se i drugih predmeta od zlata kakve možemo vidjeti u raskošnika, npr. zlatno pero, zlatni sahat, zlatna kutija za cigarete i upaljač, zlatna proteza, itd. Međutim, Božiji Poslanik - alejhi's-selam - je dopustio muškarcima da nose srebreno prstenje.

 El-Buhari, preko Ibni Omera, prenosi: - Resulullah - alejhi's-selam - je nabavio i nosio prsten od srebra. Nakon njega su ga nosili Ebu Bekr, a potom Omer i Osman, sve dok nije ispao u bunar Eris - (El-Buhari u po­glavlju Odijevanje).


 

Udaljava se od mijesanja zena i muskaraca!

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji saffovi muškaraca su prvi, a najgori zadnji, a najbolji saffovi žena su zadnji, a najgori prvi." (Sahihu Muslim, šerhu Nevevi, 132)

El-Kurtubi je rekao: „Prokomentirao je Imam Nevevi, Allah mu se smilovao: 'I zaista je data prednost zadnjim safovima žena, koje su prisutne sa ljudima, zbog njihovog udaljavanja od miješanja sa ljudima i njihovog gledanja, te zbog toga što se srce uzbudi prilikom njihovih pokreta ili slušanja govora, a pokudio je prve safove žena zbog toga što su oni suprotni od toga!'“ (Šerhu sahihu Muslim, 4/133)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „U vrijeme Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, nisu se žene miješale sa muškarcima, ni u mesdžidima ni na pijacama miješanjem na kojeg danas upozoravaju današnji reformatori. Kur'an i Sunnet usmjeravaju učenjake ummeta da upozoravaju na to miješanje, bojeći se njegove smutnje. I žene koje su klanjale u Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, mesdžidu, klanjale su u saffovima udaljenim od saffova muškaraca, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je običavao reći: "Najbolji saffovi ljudi su prvi, a najlošiji zadnji i najbolji saffovi žena su zadnji, a najlošiji prvi", zbog opreznosti da se ne iskušaju zadnji saffovi ljudi sa prvim saffovima žena. U svoje vrijeme Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je naređivao ljudima da sačekaju u izlasku kako bi prošle žene i izašle, te kako se ne bih pomiješale sa ljudima na kapijama mesdžida i pored toga što su svi oni, muškarci i žene, bili na imanu i bogobojaznosti, pa kakvo je stanje onih poslije njih? Ženama je bilo zabranjivano da istraživaju puteve, naprotiv naređeno im je da se drže krajeva puta,kako ne bi došlo do kontakta sa ljudima i radi fitne prilikom međusobnog doticaja u trenutcima kretanja.“
(Hukmu ihtilat fi ta`limi, Medželletu el-buhus el-islamije)


Allahov rob je onaj,koji se kloni sve vrste kontakta sa zenama!

Islam je počastio ženu veličanstvenim počastima i dao joj sva šerijatska prava i izjednačio je sa muškarcem u ibadetima, obavezama, nagradi i kazni. Osnova u dokazima šerijatskih obaveza je izjednačavanje između oba spola, osim u nekim slučajevima za kojeje dokaz čineći to striktnim obavezama muškarca kao što je namjesništvo, predvođenje u namazu, džihad i slično tome od ibadeta koji priliče muškarcu i njegovoj prirodi.

Islam gleda na ženu, prilikom njenog kontakta sa drugima, sa strane njene biti, čiji je osnov da je ona sva avret (stidna) i razlogom eventualne smutnje. Rekao je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, u nekoliko različitih predaja: "Žena je avret, kada izađe uljepša je šejtan u očima muškaraca" (Tirmizija, hadis sahih, Džamiu Sahih, 6690, Albani), ili: "Nisam ostavio poslije sebe fitnu opasniju za ljude od žena" (Mutefekun alejhi, Buhari, 5096; Muslim 2740), ili: "Bojte se žena zaista je prva fitna Beni Israila bila u ženama" (Muslim, 2742). Rekao je Allah, subhanehu ve te 'ala, kao što stoji u prijevodu značenja: "Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi" (Alu-Imran, 14)

Znaci Allahov rob ce u halalu traziti sebi samo HANUMU a ne LJUBAVNICU po internetu ( Msn,Facebooku,Pal-Talku I drugim nekim programina)

Njega nista nece interesovati osim vjernica-Allahova odana robinja a tamo nece ni naci takvu hanumu,nego preko proruke! Zar Allah nije nas upozorio ajetima da je ZENA FITNA I da je sejtan Adema prevario a ne nas! Ne povodi se Allahov rob sejtanovim stopama pa mu zamijeni sahate umijesto ucenja Kur’ana i slusanja dersova sa chetanjema sa neki zenama –dzahilkama koje ubijuju dosadu i zavode Allahove robove zu pomoc sejtana!

Allaho rob sebi nesmije ovo dozvoliti ako se nada Allahvoj milosti i nagradi Dzennetu!


Ti si onaj ,koji spusta pogled ma gdje god da se nalazis!

"Reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade". (En-Nur, 30. ajet)

Kada se neko kloni nečega u ime Allaha, subhanehu we te'ala, On mu to nadoknadi nečim što je bolje. Duša je privržena gledanju lijepih slika,gledanju tv-ekrana, gledanju Facebook i raznih prijateljica koje nisu ti serajtom naravno dozvoljene,gledanju rekama u novinama,itd... a oko vodi srce. Tako srce šalje svoga vodiča da izvidi, pa ako ga izvijesti o lijepom prizoru, u njemu se rađa želja koja počesto slomi njegova vodiča.Bolno bude na kraju jer svaki grijeh-haram je na pocetku sladak ali na kraju gorak i koban po srce-dusu i um ljudki,pa vidimo kako se ljudi ubijaju zbog prevelike zaljubljenosti,ubijaju svoje te voljene,pocinju da se opijaju alkoholom ili zavrse u drogi... Naravno ovo nece vijernik raditi,ali ima i od vijernika koji pretjeranim gledanjem u ono sto mu nije dozvoljeno pisanjem-gledanjem naravno popusti u imanu pa onda cak dodje do nemorala ,da nas Allah subhnanehu we te'ala sacuva-amin

Obaranje pogleda pred onim što je zabranjeno gledati donosi tri važne i veoma vrijedne koristi. Jedna od njih jeste slast vjerovanja koja je slađa i ljepša od onoga zbog čega čovjek u ime Allaha, subhanehu we te'ala, obara pogled.

Kada taj izvidnik otkrije i izvidi, srce se okani okolišanja u traženju i željama. Ko pogled baca, dugo se kaje. Gledanje rađa želju i nastaje veza kojom se srce povezuje s onim što gleda; želja jača i postaje žarkom, srce joj se u potpunosti predaje; potom ona još jača i pretvara se u strast koja ne napušta srce, a onda se pretvara u ljubav. To je neumjerena ljubav koja potom još jača i pretvara se u opsjednutost. Takva ljubav dospijeva do same srži, jača i postaje pokoravateljkom. Srce onda počinje robovati nečemu čemu ne bi trebalo robovati.

Sve je ovo haranje pogledom. Srce pada u ropstvo i postaje zatočenikom nakon što je bilo vladar, dospijeva u zatvor nakon je bilo na slobodi, žali se na pogled, a pogled mu govori: "Ja sam tvoj vodič i izaslanik, ti si me poslao". Na ovaj način srce u kojima nema ljubavi i iskrenosti prema Allahu, subhanehu we te'ala, bivaju dovedena u iskušenje, jer srce se mora vezati za nekoga koga voli. Ukoliko Allah nije Jedini Koga voli, ono se neizostavno predaje nekome drugom.


Ti si onaj,koji se konis BLUDA!

"I ne približavajte se bludu, jer je to razvrat, kako je to ružan put!" (El-Isra 32)

Najbolje kako će se čovjek sačuvati ovog grijeha danas jeste da se ne približava bilo čemu što bi ga moglo odvesti ka ovom grijehu a to je prvenstveno pogled jer što covjek više ide ka tome sve mu je teže da to napusti a sve je bliži da to učini!

Ima onih koji govore kako se toga danas nemoguće sačuvati i kako su oni primorani da to učine jer vele došlo takvo vrijeme i takav narod, došla Europa i njen način života evo kako je Poslanik s.a.v.s. postupio s jednim mladićem koji je od njega s.a.v.s. tražio da mu dozvoli da učini blud:

Imam Ahmed prenosi hadis od Ebu-Umame, r.a.:

"Došao je jedan mladić Vjerovjesniku, s.a.v.s., i rekao mu: "Allahov Poslaniče, dopusti mi da učinim blud." Narod se okupio oko njega, negodujući, kritikujući ga. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Dovedite ga!" Kada je došao blizu, rekao mu je: "Sjedi!" On je sjeo, a onda ga je Poslanik, s.a.v.s., upitao: "Da li bi volio da neko učini blud sa tvojom majkom?!" Rekao je: "Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče." Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao mu je: "Ni drugi ne vole da se to učini njihovim majkama!"
Zatim ga je upitao: "Da li bi volio da se to učini tvojoj kćerci?!" Odgovorio je: "Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče." Rekao je: "Ni drugi ne vole da se to desi njihovim kćerkama." Ponovo je upitao: "Da li bi volio da se to desi tvojoj sestri?!" Mladić je odgovorio: "Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče." Rekao je: "Ni drugi ne vole da se to desi njihovim sestrama!" Upitao je: "Da li bi volio da se to dogodi tvojoj tetki po ocu?!" Odgovorio je: "Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče." Ni drugi ne vole da se to dogodi njihovim tetkama po ocu!" Upitao ga je: "Da li bi volio da se to dogodi tvojoj tetki po majci?" Odgovorio je: "Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče." Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Ni drugi ne vole da se to dogodi njihovim tetkama po majci." Tada je stavio svoju ruku na njega i proučio: "Allahu moj, oprosti mu grijehe, očisti mu srce i sačuvaj njegovo stidno mjesto." Ebu-Umame, r.a., kaže: "Nakon toga ovaj mladić se nije na to više osvrtao."

Dolazi vrijeme ili je već došlo koje je još davno predskazao naš Poslanik s.a.v.s., u svom hadisu opominjući ashabe rijecima:” "Kako ćete se ponašati kad se žene odaju bludu, a omladina ogrezne u psovci i kocki?'', upitao je Muhammed, s.a.v.s., svoje ashabe. ''A zar može doći takvo vrijeme, o Allahov Poslaniče?'' - upitaše oni.
Muhammed, s.a.v.s., reče: ''Može i gore .'' ''A zar može biti gore?'' - upitaše ponovo. ''Može. Onda kad ne budete naređivali dobro, a zabranjivali zlo''- reče Allahov Poslanik, s.a.v.s.. ''A zar može doći takvo vrijeme?''- upitaše ashabi ponovo. ''Može i gore. Onda kad dobro budete smatrali zlim, a zlo dobrim.'' ''A zar može doći takvo vrijeme, o Allahov Poslaniče?''- po treci put upitaše ashabi. ''Može i gore''- odgovori Poslanik, s.a.v.s.. ''A zar može biti gore, o Allahov Poslaniče?'' - čudeći se upitaše ashabi. ''Može. Kada budete naređivali zlo, a zabranjivali dobro. Tada se ni vaši najučeniji ljudi neće moći snaći''- odgovori Poslanik.

Također je rekao Poslanik s.a.v.s. upozoravajuci na opasnost od ovog grijeha:

„Ko vrši blud ili zinaluk, vjerovanje izađe iz njega, pa ako se povrati i pokaje, Allah će mu primiti pokajanje“(Taberani – Hasen)


  Allahov rob je onaj,kome je zabranjen Blud ali dozvoljeno visezenstvo!

Za ovu tematiku vezuju se mnoga pitanja koja, ako budu kvalitetno elaborirana, mogu biti razlog da ljudi ispravno shvate ovo pitanje. Mi ćemo govoriti o ovoj temi ne zato što ne postoji ništa prioritetnije, već zato što ljudi negirajući poligamiju, koju odobrava islam, žele da u najružnijem svjetlu cijelome svijetu prikažu vjeru islam, koja eto, po njihovom razumijevanju u svojoj 'nazadnosti' dopušta poligamiju, a zabranjuje bludničenje i privremene veze, a koje oni opet smatraju normalnim. A i oni, koji se veoma lahko upuštaju u poligamiju, a ne ispunjavaju uvjete koje su učenjaci islama postavili za poligamiju, veoma često svojim nepromišljenim postupcima onima koji ih okružuju, islam predstavljaju u veoma lošem svijetlu, što je svakako dodatni razlog da se piše o ovoj tematici. Prije nego počnemo govoriti o ovom pitanju, a najviše o tome kako islam gleda na ovo pitanje, neophodno je čitaoce pozvati na objektivnost, jer je to jedini način da se spozna istina. Nema smisla da čovjek čita određenu stvar i kada, zbog jačine argumenata o onome što čita, bude doveden u ćorsokak, jednostavno odbije da prihvati istinu, samo zato što se to ne podudara sa njegovim prethodnim ubjeđenjima. Kao u slučaju kada 'borci' za ljudska prava, a naročito prava žene, ne vide nikakve smetnje u tome da oženjen muškarac ima ljubavnicu, koju može ostaviti kada hoće ili zamijeniti drugom, i koja nema ama baš nikakvih zakonskih prava u toj vezi, a smatraju najvećim grijehom i nazadnošću da neko ima dvije zakonite supruge, koje imaju apsolutno podjednaka prava, bez obzira koja od njih bila prva ili druga.

Islam i poligamija

Islam u osnovi jeste dopustio poligamiju, ali je u isto vrijeme postavio uvjete onima kojima žele da je praktikuju, što nedvosmisleno ukazuje na savršenstvo ove vjere. Mnogi prigovaraju vjeri islamu na tome što je islamom dopuštena poligamija, ne znajući da islam nije naredio poligamiju već je taj čin dopustio onima koji imaju mogućnosti za to.
Islam je brojem ograničio poligamiju. Islam je dopustio da čovjek koji posjeduje uvjete za poligamiju u isto vrijeme može imati četiri žene maksimalno. Na taj način zauzimajući središnji stav, između onih koji su dopustili da čovjek ima neograničen broj žena u isto vrijeme i onih koji smatraju da je poligamija najveći grijeh kojeg insan može počiniti u ovosvjetskom životu.

 Kazao je Uzvišeni Allah: "Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili – eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati." (Prijevod značenja En-Nisa, 3)

Kao i predaja u kojoj stoji da je Kajs ibn Haris kazao: primio sam islam, a bio sam oženjen sa osam žena, pa sam to spomenuo Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je rekao: 'Odaberi četiri između njih.' (Ibn Madže, br. 1952, njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.)

Zato Allahov rob ce se klonuti Bluda mimo braka tj.ako ima jednu hanumu sto je danas estagfirullah svakodnevnica da ljudi u svijetu imaju po jednu zakonitu zenu I par ljubavnica a Allah im dozvolio poligamiju-visezenstvo sa 4 zene!

Zato Allahov rob ako ispusanjva sve uslove ce insaAllah zeniti zena koliko mu je Allah dozvolio I koliko moze uzdrzavati kako gore navedoh I sa koliko moze izdrzati I biti ravnopravan! Ako nije sposoban za vise od jednu ,Allah rob nece se takmiciti sa bratom nekim koji ima vise,pa nece se zeniti radi titule ‘’ima dvije hanume’’,nece se zeniti da bi samo napravio obje hanume nesretne I djecu,nece se zeniti tako ako ce malo samo durgu isprobati sa tim nijjetom I onda je talaqnuti za par dana I nece se zeniti jer je svijestan da je nesposoban da to sve izvrsi kako ga Allah zaduzuje!!! A dozvoljeno mu je ali nije farz ili vadzib,nego praksa Poslanika sallallahu alejhi we sellem radi vise razloga !!! To je druga tema!


Onaj koji zeli svome bratu dobro kao i sebi,to si ti Allahov robe!

Od Ebu Hamaze Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, služitelja Allahova Poslanika, alejhis-selam, prenosi se da je Vjerovjesnik, alejhis-selam, rekao: "Niko od vas neće biti mumin (vjernik) sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi."( Buhari, 1/56-57 i Muslim, 45)

Ovaj hadis bilježe Buhari i Muslim od Katade, on od Enesa. Muslimovo predanje glasi: "...sve dok ne bude želio svom komšiji ili bratu..." sumnjajući koja je riječ upotrijebljena.

Također ga bilježi i imam Ahmed u ovoj formi: "Čovjek ne može dostići istinski iman sve dok ljudima ne bude od dobra želio ono što želi i sebi." (Ahmed, 3/176., 206)

"Nije vjernik onaj od čijih smicalica nije siguran njegov komšija."
(Buhari, 10/443)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, pripovijeda da mu je Vjerovjesnik, alejhis-selam, rekao: "Želi ljudima ono što želiš sebi, bit ćeš mumin!" (Tirmizi, 2305)

Poslanik, alejhis-selam, je, između ostalog, i ovim uvjetovao ulazak u Džennet. U Muslimovom Sahihu prenosi se od Abdulla-ha bin Amra bin el-Asa da je Poslanik, alejhis-selam, rekao:

"Ko želi da se izvuče iz vatre i uđe u Džennet neka dočeka smrt vjerujući u Allaha i Sudnji dan, želeći ljudima ono što želi i sebi".

http://www.youtube.com/watch?v=KNlOKzlMFWo


Uzvišenog Allaha molim da nas okoristi Svojom Knjigom, Kur'anom, i da nas učini od njegovih nosilaca!-amin

16.03.2012.

Ko je Allahova subhanehu ve te’ala robinja ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 

Ko je Allahova subhanehu ve te’ala robinja ?

 

Allahova subhanehu ve te'ala robinja je muslimanka,koja je sjajnija od svakog zlata, blistavija od svakog srebra i očuvanija od svakog bisera.  Njena prvenstvena uloga se vezuje za robovanje Uzvišenom Allahu. A njenoj islamskoj ličnosti posebnu važnost i značaj doprinose i uloge supruge i majke. Prije pojave islama žena nije imala pravo nasljeđivanja, nije imala nikakva prava kod njenog muža. Sa dolaskom islama sve se promjenilo. Žena je dobila ulogu koja je esencijalna u ummetu. Prestala je biti predmet s kojim se ophodi kako ko želi. Islam joj je dao u obavezu da naređuje dobro, a odvraća od zla, dodijelio joj je visok društveni i ljudski položaj, jer ju je po prvi put u historiji učinio onom koja naređuje, a mimo islamskog svijeta bila je poznata kao ona kojoj se naređuje.


Kao Allahova robinja


Žena muslimanka  je prije svega Allahova robinja, pa zatim supruga, majka, kćerka, sestra, domaćica, prijateljica, komšinica.
Uloga muslimanke kao Allahove robinje je majka svih ostalih uloga. Ovo je ujedno najvažnij i najesencijalnij vodič koji osvjetljava put jedne muslimanke.
Uzvišeni je rekao:
 Reci: ‘Meni je naređeno da samo Allaha obožavam i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vraćam.” (Prevod značenja, Er-Ra’d, 36)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko se susretne sa Allahom ne čineći mu širk, ući će u Džennet.A onaj ko se susretne sa Allahom pripisujući mu širk, ući će u Vatru.” (Muslim)
Prva od dužnosti kako žene tako i muškarca je vjerovanje u Allahovu jednoću ne pridružujući Mu nikoga i ništa. Vjerovanje u Allahovu jednoću je čvrsti korijen, visokih grana koje se granaju uzdižući se prema nebesima, a koje svoj plod daju u svako doba. Ovo je stablo tewhida, koje je svoje korijene pustilo duboko u srce vjernika, a čije su grane dobra djela koja se granaju ka nebesima. Sve ostale uloge se grade na ovoj, sva ostala stabla se grade na ovom stablu.
Zato je žena muslimanka na prvom mjestu Allahova robinja koja samo Njemu robuje, samo Njega obožava, samo Njemu ibadet čini ne pridružujući Mu nikoga  i ništa,  odričući se tako svih lažnih božanstava i robovanja njima. Bez ispravnog ispunjavanja ove uloge sve ostale su krhke i nepotpune.

Kao supruga


Muslimanka kao supruga je svjesna da joj je muževo zadovoljstvo najpreče poslije Allahovog. Osoba koja ima najviša prava nad ženom je njezin muž, a osoba koja ima najviše prava nad muškarcem je njegova majka.” (Hakim, sahih) U drugom hadisu se navodi: Da sam ikom naredio da učini sedždu nekoj osobi, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu.” (Tirmizi, Ahmed i Hakim – sahih)

Allah subhanehu ve te ala kaže:Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednim nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževa odsustva vode brigu o onome o cemu trebaju brigu voditi jer i Allah njih tada štiti.” (Prevod značenja, En-Nisa, 34)
Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan ući će u Džennet."(Tirmizi, hasen)

U jednoj predaji se navodi da je u vrijeme Poslanika, sallAllahu 'alejhi we sellem, muž pred polazak na put savjetovao ženi da ne izlazi iz kuće dok se on ne vrati. Ubrzo je u kuću navratio njezin brat i rekao da je njihov otac veoma bolestan te da bi bilo dobro da ga ona obiđe. Žena je imala na umu muževu oporuku. Rekla je bratu da ode Poslaniku, sallAllahu 'alejhi we sellem, i da ga upita, pa ako on dozvoli, ona će to učiniti. Saslušavsi ga, Poslanik, sallAllahu 'alejhi we sellem mu je:
"Preča je poslušnost mužu od posjete njenom ocu ". I ona ga je poslušala. Ubrzo je otac umro, a brat je ponovo došao da pozove sestru. Očekivao je da će tada doći, s obzirom na to da je otac preselio i da će je to veoma pogoditi. Međutim, ona mu je opet kazala kao i prvi put : "Otiđi Poslaniku, sallAllahu 'alejhi we sellm, i pitaj ga mogu li izaći iz kuće ". Brat je otišao i upitao Poslanika, sallAllahu 'alejhi we sellem. Rekao mu je isto sto i prvi put : "Preča je poslušnost mužu od posjete njenom ocu ". Kad se muž vratio i čuo da je otac njegove supruge preselio, a kćerka ga nije obišla, niti mu otišla na dženazu, obratio se Poslaniku, sallAllahu 'alejhi we sellem, i zatražio objašnjenje, jer mu je bilo neugodno što žena radi njega nije prisustvovala dženazi svog oca. Poslanik, sallAllahu 'alejhi we sellem, mu je odgovorio :
" Reci svojoj supruzi da je Allah oprostio grijehe njenom ocu zbog njene poslušnosti svome mužu ".

Žena muslimanka je muževa podrška i potpora, njegov oslonac. Njih dvoje se upotpunjuju i nadopunju. Jer, kome Allah podari dobru i poštenu ženu, već ga je pomogao u pola njegove vjere.


Kao majka


Važnost majke u životu djeteta, njegovom razvoju i odgoju, je ogromna. Mnoge muslimanke ulažu trud i vrijeme u odgoj svoje djece da bi bili sto bolji vjernici i svojim primjerom ih podstiče na dobro i odvraća od zla. Muslimanke kao majke ummeta imaju značajnu ulogu koju im niko ne može osporiti.

Allah Uzviseni kaže: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali.’” (Prevod značenja, El-Isra, 23-24)
Njenu važnost nam potvrđuje i sljedeći hadis. Prenosi se da je Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, rekao: “Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao je jedan čovjek i upitao ga: ‘O Allahov Poslaniče! Ko je najpreči za moje lijepo druženje i ponašanje prema njemu?’ Alejhisselam reče: ‘Tvoja majka!’ Čovjek tada reče: ‘Ko poslije nje?’ ‘Tvoja majka,’ odgovori on. ‘Ko poslije nje?,’ ponovo upita čovjek. ‘Tvoja majka,’ ponovo odgovori Alejhisselam. Čovjek ponovo upita: ‘Ko poslije nje?’ Alejhisselam tada reče: ‘Tvoj otac!’” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Daleko bio (od Allahove milosti), daleko bio, daleko bio svako onaj ko dočeka starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a (zbog njih) ne uđe u Džennet!” (Muslim)Svijetli primjeri odnosa prema svojim majkama


Koliko su najbolje generacije ovoga ummeta pridavale posebnu pažnju svojim majkama možemo vidjeti iz sljedećih svjetlih primjera koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Ebu Hasan Ali ibn Husejn ibn Ali Ebu Talib, radijallahu anhu, čiji je nadimak Zejnu-l-Abidin, bio je izuzetno nježan i pažljiv prema svojoj majci. Nikad nije jeo sa svojom majkom. Pitali su ga zašto nikada ne jede sa svojom majkom. Odgovorio je: “Bojim se da ne uzmem nešto što su oči moje majke već vidjele i ona htjela uzeti, pa bih bio nepažljiv prema njoj.” (El-Ahbar, 3/97)

O pravima majke, Imam Zejnu-l-Abidin kaže: “Pravo tvoje majke jest da znaš da te je ona nosila gdje niko nije nosio nikog, davala ti plod svog srca koji niko nikom ne daje i štitila te svim svojim dijelovima tijela. Nije se brinula ima li šta jesti sve dok ti jedeš, ima li šta piti sve dok ti piješ, ima li šta obući sve dok si ti obučen i što je ona na suncu sve dok si ti u hladu. Ostavljala je san radi tebe, štitila te od vrućine i studeni, i to sve da bi te imala.”

Ibn Amir el-Muznija je pozvala jednom njegova majka i on joj se odzvao jačim glasom od njenog. Zbog te nepažnje je platio da se oslobode dva roba. (“Avdetul-Hidzab” – Muhammed ibn Ismail, 2/126-127 i “Ve bil validejni ihsanen,” 40-42)

Ummul-mumin Aiša, radijallahu anha, rekla je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ušao sam u Džennet i čuo nekoga da uči. Pitao sam ko je taj? Odgovorili su mi: “Haris ibn En-Nu’man,” On je bio među ljudima najposlušeniji prema svojoj majci.’” (Prenijeli su Imam Ahmed 6/151, Abdurrezak u El-Musannefu br. 20119, El-Begavi  u svojoj knjizi “Tumačenje sunneta,” 13/7)

Talk ibn Habib bio je veliki vjernik i učenjak. Često je svoju majku znao poljubiti u lice, nikada se nije penjao na neki krov ispod kojeg je bila njegova majka, iz poštovanja prema njoj. (“Birrul-validejni” Hafiz Er-Tartasi, str. 78)


Ispunjavanjava uloge


Potpuno ispunjavanje ovih uloga i njihovo usklađivanje u svakodnevnom životu, su dio islamskog identiteta jedne muslimanke. Shvatanjem biti našega postojanja, muslimanka neće dozvoliti da nijedan trenutak ne iskoristi u onome što joj neće koristiti na dunjaluku ili na Ahiretu. Jer strah od Uzvišenog Allaha te da će biti pitana za svaku minutu svoga života čini je svjesnom da je njena najvažnija briga robovanje Allahu i postizanje Njegovog zadovoljstva. Zato što je ibadet Allahu vrhunski cilj kojeg On voli i sa kojim je zadovoljan, i zbog čega je stvorio stvorenja. Kao što Uzvišeni kaže: ''Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.'' (Prevod značenja, Ez-Zarijat, 56) 

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili."  (Prevod značenja, En-Nahl, 97)


Počasti žene u islamu

Islam je počastio ženu veličanstvenim počastima i dao joj sva šerijatska prava i izjednačio je sa muškarcem u ibadetima, obavezama, nagradi i kazni. Osnova u dokazima šerijatskih obaveza je
izjednačavanje između oba spola, osim u nekim slučajevima za kojeje dokaz čineći to striktnim obavezama muškarca kao što je namjesništvo, predvođenje u namazu, džihad i slično tome od ibadeta koji priliče muškarcu i njegovoj prirodi.

Islam gleda na ženu, prilikom njenog kontakta sa drugima, sa strane njene biti, čiji je osnov da je ona sva avret (stidna) i razlogom eventualne smutnje. Rekao je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, u nekoliko različitih predaja: "Žena je avret, kada izađe uljepša je šejtan u očima muškaraca" (Tirmizija, hadis sahih, Džamiu Sahih, 6690, Albani), ili: "Nisam ostavio poslije sebe fitnu opasniju za ljude od žena" (Mutefekun alejhi, Buhari, 5096; Muslim 2740), ili: "Bojte se žena zaista je prva fitna Beni Israila bila u ženama" (Muslim, 2742). Rekao je Allah, subhanehu ve te 'ala, kao što stoji u prijevodu značenja: "Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi" (Alu-Imran, 14)

Na osnovu predhodno spomenutog Šerijat je postavio pravila, principe i edebe ženi u njenom ponašanju sa drugima, kako bi se izbjegla smutnja i ostvarile vrijednosti, te kako bi se sačuvala od ružnih stvari i poroka. U nekoliko narednih redova spomenut ćemo neke šerijatske propise vezane za žene koji u sebi sadrže njenu počast i zaštitu njene časti. Iako će neprijatelji ove vjere ovo razumijeti i protumačiti strogim naredbama, zabranama i lišenja žene njenih "prava", njihova istinska suština spozna se prilikom temeljnog proučavanja i praktičnog primjenjivanja.

Boravak u kući Uzvišeni je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 33)

Rekao je Imam El-Kurtubi: "Značenje ovog ajeta je naredba za neophodnim boravakom u kući. Iako se u ovom ajetu Uzvišeni obraća ženama Poslanika, neka je na njega Allahov mir i spas, ajet obuhvata i druge žene sa svojim značenjem. Ajet nije izričit da se odnosi na sve žene, međutim, Šerijat je prepun dokaza koji naređuju ženi da boravi u kući i da je ne napušta osim u nuždi." (Tefsir El-Kurtubi, kod ajeta u suri Al-Ahzab,33)


Ona koja nosi - hidžabAllah, subhanehu ve te'ala, je rekao: "O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 59)

Imam Ibn-Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao: "Uzvišeni naređuje svome Poslaniku da naredi ženama vjernika, te posebno svojim ženama i kćerkama, zbog njihovog ugleda – da spuste niza se njihove haljine, kako bi se raspoznale od džahilijetskih žena i od obilježja ropkinja, a džilbab je ogrtač preko marame." (Tefsir Ibn Kesir kod spomenutog ajeta) Prokomentirao je Ibn-Atije, Allah mu se smilovao, ovaj ajet: „U to vrijeme je bio običaj arapkinja, kako ropkinja tako i mnogih drugih žena, po pitanju značenja hidžaba, da otkrivaju lica, što je vodilo tome da su ih muškarci gledali i razmišljali o njima. Allah, subhanehu ve te 'ala, je naredio Svome, Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, da naredi ženama da spuste svoje džilbabe, kako bi se prekrile, te se tako raspoznale od drugih“ (El Muharer El-Vedžiz kod tefsira spomenutog ajeta).

 

Ne dozvoljava da joj iko ulazi u kucu bez prisustva mahrema


Prenosi Ukbe sin Amirov, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem, rekao: "Čuvajte se od ulaska kod žena.", pa je rekao čovjek od Ensarija: „O Allahov Poslaniče a šta je sa hammom (mužev srodnik, brat)?“, rekao je: "Djever je kao smrt!" (Buhari, 5232;Muslim, 2083) Komentariše El-Kurtubi, Allah mu se smilovao: „Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve selem, riječi: "Djever je kao smrt!", znače da njegov ulazak kod bratove žene sliči smrti u ružnoći i pokvarenosti, što je haram. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ukazao na tu zabranu i poistovjetio ga sa smrću, jer ga ljudi toleriraju sa strane supruga i supruge, zbog međusobne prisnosti, kao da on nije stranac u odnosu na ženu, što je slično arapskoj uzrečici: "Lav je smrt!",i "Rat je smrt", što znači da lavov susret vodi u smrt, isto tako je ulazak djevera kod žene vodi ka smrti vjere ili u njenu smrt zbog rastave koja će doći zbog muževe ljubomore, ili do njenog kamenovanja na smrt, ukoliko bi počinila sa njim zinaluk.“ (El-Mufhim, 5/501)


Udaljavanje od miješanja sa muškarcima čak i u ibadetima


Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji saffovi muškaraca su prvi, a najgori zadnji, a najbolji saffovi žena su zadnji, a najgori prvi." (Sahihu Muslim, šerhu Nevevi, 132)

El-Kurtubi je rekao: „Prokomentirao je Imam Nevevi, Allah mu se smilovao: 'I zaista je data prednost zadnjim safovima žena, koje su prisutne sa ljudima, zbog njihovog udaljavanja od miješanja sa ljudima i njihovog gledanja, te zbog toga što se srce uzbudi prilikom njihovih pokreta ili slušanja govora, a pokudio je prve safove žena zbog toga što su oni suprotni od toga!'“ (Šerhu sahihu Muslim, 4/133)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „U vrijeme Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, nisu se žene miješale sa muškarcima, ni u mesdžidima ni na pijacama miješanjem na kojeg danas upozoravaju današnji reformatori. Kur'an i Sunnet usmjeravaju učenjake ummeta da upozoravaju na to miješanje, bojeći se njegove smutnje. I žene koje su klanjale u Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, mesdžidu, klanjale su u saffovima udaljenim od saffova muškaraca, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je običavao reći: "Najbolji saffovi ljudi su prvi, a najlošiji zadnji i najbolji saffovi žena su zadnji, a najlošiji prvi", zbog opreznosti da se ne iskušaju zadnji saffovi ljudi sa prvim saffovima žena. U svoje vrijeme Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je naređivao ljudima da sačekaju u izlasku kako bi prošle žene i izašle, te kako se ne bih pomiješale sa ljudima na kapijama mesdžida i pored toga što su svi oni, muškarci i žene, bili na imanu i bogobojaznosti, pa kakvo je stanje onih poslije njih? Ženama je bilo zabranjivano da istraživaju puteve, naprotiv naređeno im je da se drže krajeva puta,kako ne bi došlo do kontakta sa ljudima i radi fitne prilikom međusobnog doticaja u trenutcima kretanja.“ (Hukmu ihtilat fi ta`limi, Medželletu el-buhus el-islamije)


Ne izlazi namirisana iz kuce!Prenosi Ebu- Musa El-Eša'ri, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, rekao: "Koja god se žena namiriše i prođe pored ljudi, pa oni osjete njen miris, ona je bludnica!“ (Ebu-Davud, 4167; Tirmizi, 2937; hadis sahih,Džami Sahihu, 323, Albani) Mubarekfuri,

Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: „Zbog toga što je ona pokrenula strast kod muškaraca i učinila ih da je gledaju, a onaj koji pogleda u nju učinio je blud sa njegovim očima, ona je razlog bluda očiju pa je zbog toga griješna.“
(Tuhfetu El- Ahvezi, 8/58)

 


Postovana sestro ne zaboravi da je najbolje biti Allahova robinja-bolje nego ista na oovom dunjaluku...

Poštovana sestro, kad izabereš da nosiš hidžab kao znak pokornosti svom Gospodaru, a ne zato što ti to muž ili otac naređuju, i kad sa svim ponosom izabereš da živiš kao prava muslimanka, tada si iznijela najveći dokaz za svoj iman (vjerovanje).

Poštovana sestro, kad se pridržavaš islamskih propisa za oblačenje onda drugima postane nemoguće da te tretiraju kao komad mesa i ne preostaje im druga opcija nego da te ocijenjuju na osnovu tvoje sposobnosti, inteligencije i tvojih kvaliteta, a ne na osnovu tvog tijela i izgleda. Tebi pripada ogromna čast, ti si kao cvijet u pustinji, kao dûga u noći, onda kad se svojim pridržavanjem Allahovih propisa razlikuješ od drugih koji ih se ne pridržavaju.

Mogu u ime svih muslimana reći da si ti sa svojom čednosti, moralom i islamskim izgledom svjetlo u našim tamnim danima. Ti si sa svojom čeličnom voljom i čvrstim ubjeđenjem krenula istim putem kao i žene Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i svih ostalih vjernica iz njegovog doba. Ti si se otrgla i oslobodila od mišljenja drugih, jedino šta je za tebe važno jeste zadovoljstvo tvog Gospodara. Jedino šta tebe brine jeste kakvom će mene Allah smatrati, jesam li ispunila Njegove naredbe?

Ti si izuzetna u svom pridržavanju islamskih propisa. Ti si sebi postavila samo jedan cilj, a to je najveća deredža u Džennetu; Džennetu-l-Firdevs. Ti si svijetlo koje osvjetljava put drugima. Ti uvijek nosiš dobrotu sa sobom i njen sjaj prelazi na druge. Tvoj hidžab, poštovana sestro, nije simbol potlačenosti i ugnjetavanja, nego simbol slobode, slobode, i opet kažem slobode! Nošenjem hidžaba ti si izabrala da ne budeš potlačena zbog ideja i pretpostavki koje nam nameću smrtnici kao što smo ti i ja.

Sa nošenjem hidžaba ti si izabrala da određuješ svoj način života u skladu sa Allahovim propisima. Ti si izabrala da ne budeš više robinja ljudima nego samo Allahu, Gospodaru ljudi. Sa nošenjem hidžaba ti si izabrala da uvijek budeš u ibadetu. Svaka sekunda koju muslimanka provede dok nosi hidžab je sekunda ibadeta. I poštovana sestro, Islam je taj koji te poštuje i cijeni. Ovo dolazi do izražaja u načinu na kojim se bdije nad tvojim dostojanstvom i tvojom ženstvenosti. Islam je taj koji se kao bedem isprečio na putu onih koji žele da te kao jeftinu robu iskoriste za punjenje ličnog džepa.

Islam je taj koji te štiti zatvarajući vrata svakom ko ima kao cilj samo da te iskoristi i zloupotrijebi za svoj užitak i razonodu. Poštovana sestro, najveća nepravda koja ti se čini jeste kad se iskrivljuje istina i kad ti predočavaju da su čednost i bogobojaznost znakovi zaostalosti i ugnjetavanja, dok nemoralnost, ružna djela i pokvarenost predstavljaju kao znakove prosvijetljenja i napretka. Tako je to danas, ako se žena pridržava islamskih propisa za odijevanje onda je smatraju zaostalom, a kad se skine i naga hoda po ulici, onda je to u njihovom pogledu znak emancipacije i napretka.

I sestro, ako te neki mrze zbog tvoje čednosti, zbog tvog pridržavanja Allahovih propisa, zbog tvog hidžaba, znaj onda da Allah, Gospodar ovih ljudi, Svoje blagoslove na tebe šalje. I znaj da su iritacije i mržnja koje oni u svojim srcima osjećaju zbog tvog morala razlog da se tebi povećaju deredže u Džennetu. Znači ako oni osjećaju mržnju prema tebi zato što se ti pridržavaš islamskih propisa za oblačenje onda je to razlog da se tvoj položaj kod Allaha, subhanehu ve te'ala, stalno poveća.

Ti si nada ovog ummeta! Ti si kći Hatidže, 'Aiše, Hafse i Havle koje su ušle u povijest. Znači, poštovana sestro, ne dopusti da te izigravaju. Allah, subhanehu ve te'ala, ti je ukazao čast i dao ti visok položaj i On bdije nad tvojom čednosti i zato je propisao te propise, zato ti je propisao hidžab. I ako se ti toga pridržavaš, znaj da ćeš zaraditi Allahovo, subhanehu ve te'ala, zadovoljstvo i da ćeš moći biti od onih koji će zaraditi Džennet.


http://www.youtube.com/watch?v=_I40ePxgWWs

http://www.youtube.com/watch?v=bWhMV1rlbBU

http://www.youtube.com/watch?v=cyygWYvA34Q&feature=related


15.03.2012.

Allah subhanehu ve te’ala ima meleke koji kruže putevima...

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Allah subhanehu ve te’ala ima meleke koji kruže putevima...


Buhari i Muslim bilježe hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah ima meleke koji kruže putevima i traže one koji spominju Allaha.

Kada naiđu na ljude koji spominju Allaha,oni se međusobno dozivaju: ‘Požurite prema onom što tražite.’ Zatim ih prekrivaju svojim krilima sve dok ne dopru do zemaljskog neba.

Potom ih njihov Gospodar upita, a On najbolje zna: ‘šta govore Moji robovi?’

Oni odgovaraju: ‘Slave Te, veličaju Te i zahvaljuju Ti.’

On kaže: ‘Da li su Me vidjeli?’ Oni kažu: ‘Ne, tako nam Tebe, nisu Te vidjeli.’

On kaže: ‘Kako bi to bilo da su Me vidjeli? Oni odgovaraju: ‘Da su Te vidjeli, bili bi još vredniji u robovanju Tebi. Više bi Ti zahvaljivali, više bi Te veličali i više bi Te slavili.’

On kaže: ‘šta traže od Mene?’ Oni odgovaraju: ‘Traže od Tebe Džennet.’

On kaže: ‘Da li su ga vidjeli?’ Oni odgovaraju:’ Ne, tako nam Tebe, nisu ga vidjeli.’

On kaže: ‘Kako bi ga tek tražili da su ga vidjeli?’ Oni odgovaraju: ‘Kada bi ga vidjeli, želja bi im se povećala, više bi ga tražili i više bi za njim čeznuli.’

On kaže: ‘Od čega traže da ih zaštitim? Oni odgovaraju: ‘Od Vatre.’

On kaže: ‘Da li su je vidjeli?’ Oni odgovaraju: ‘Ne, tako nam Tebe, nisu je vidjeli.’

On kaže: ‘Kako bi se tek utjecali da su je vidjeli?’ Oni odgovaraju: ‘Kada bi je vidjeli, oni bi još više bježali od nje, i još više bi je se uplašili.’


Uzvišeni Allah tada kaže: ‘Vi ste svjedoci da sam im oprostio.’ Jedan će melek reći:’S njima je neki čovjek, nije od njih. Došao je samo radi neke svoje potrebe.’

Uzvišeni odgovara: ‘To je sijelo čiji sabesjednik ne može biti nesretan.’”


(Buhari, 11/208, Muslim, 2689)

http://www.youtube.com/watch?v=2d_F4AIlUWY

14.03.2012.

Bratstvo u ime Allaha subhanehu ve te’ala i kakav treba odnos biti jedni prema drugima?!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Bratstvo u ime Allaha subhanehu ve te’ala i kakav treba odnos biti jedni prema drugima?!

 

"Vjernici su samo braca, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala." (Prijevod znacenja: sura Hudžurat, 10.)

Bratstvo koje se zasniva na osnovama vjere Islama, vjere koju Kur'an naziva Allahovim nebeskim užetom, nije uslovljeno mjestom, vremenom, niti je uslovljeno i ograniceno krvnom vezom,profesijom, klasom, rasom, nacijom itd.

Znaci bratstvo je u ime Allaha subhanehu ve te'ala ,jer zelimo Njegovo Allahovo zadovoljstvo i nagradu na oba svijeta...zelimo hlad sudnjeg dana i Dzennet! Nezveze nas dunjaluk...dinari ili dirhemi,euri itd...nego veza i ljubav samo u ime Allaha subhanehu ve te'ala!

Zahvaljujemo Allahu, s.v.t., na nebrojenim blagodatima koje nam je podario, a posebno na blagodati vjere.Odnosi medu muslimanima u svjetlu Kur'ana i Sunneta temelje se na dva principa (nacela), a to su:

 1. islamsko bratstvo;

 2. lijep ahlak (moral).

 

 ISLAMSKO BRATSTVO


Allah, dž.š., u Svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu, nazvao je muslimane bracom objavivši:

"Vjernici su samo braca, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala." (Prijevod znacenja: sura Hudžurat, 10.)


Na taj nacin je uspostavljen novi vid veza, odnosa, prijateljstava, udruživanja i saradnje medu ljudima. Sve veze medu ljudima koje su bile zasnovane na krvi, plemenskoj pripadnosti, rasi, klasi itd. Islam naziva lažnim i upropaštavajucim vezama, koje degradiraju covjeka kao licnost. Islamsko bratstvo, tj. bratstvo koje se zasniva na osnovama vjere Islama - vjere koju Kur'an naziva Allahovim nebeskim užetom, nije uslovljeno mjestom, vremenom, niti je uslovljeno i ograniceno krvnom vezom, profesijom, klasom, rasom, nacijom itd.

U sahih hadisu Muhammed, a.s., je rekao: "Kod koga se nade troje, osjetice slast imana (vjerovanja): da mu Allah, dž. š., i Njegov Poslanik, s.a.v.s., budu važniji od svega ostalog; drugo, da mrzi povratak u nevjerstvo kao što mrzi biti bacen u vatru; trece, da voli brata muslimana samo u ime Allaha."


To je dakle ono sa cime se postiže slast imana i slast života. Ova imanska veza briše svaku drugu razliku medu ljudima. Zato zadivljujuce djeluju rijeci Omera ibn Hattaba, r.a., kada je prilikom oslobadanja Bilala, r.a., iz ropstva rekao: "Naš  Ebu Bekr oslobodio je našeg  Bilala." Dakle, gospodstvo i ugled se sada mjere drugim aršinom. Prihvatanjem Islama Bilal Abesinac, r.a., dojucerašnji rob, postaje Allahov rob i prvak u islamskoj zajednici.

 

AHLAK


Druga stvar koja odreduje kvalitet odnosa medu muslimanima jeste islamski ahlak (moral). Bratstvo, prijateljstvo i bliskost medu muslimanima posljedica su lijepog ahlaka ili lijepog ponašanja, a koji je opet posljedica i produkt iskrenog vjerovanja u Allaha, dž.š., i dosljednog slijedenja Kur'ana i sunneta Resula, a.s. Lijep ahlak obavezuje na ljubav, medusobno prijateljstvo i slaganje, dok loš ahlak prouzrokuje razilaženje, svadu, nesporazum i mnoge druge negativnosti, makar se radilo i o muslimanima.

Imam Tirmizi bilježi hadis Poslanika, a.s., u kome je rekao: "Nema nijedne stvari da ce biti teža na vagi na Sudnjem danu od lijepog ahlaka." U drugom hadisu Muhammed, a.s., kaže: "Najdraži meni, i najbliži na Sudnjem danu bice oni sa najljepšim ahlakom, a najmrži meni i najudaljeniji od mene na Sudnjem danu bice oni najgoreg ahlaka."

Prenosi se da je Omer, r.a., vidio jednog dana Muaza ibn Džebela, r.a., kako sjedi kod Poslanikove, a.s., džamije i place. Omer, r.a., ga upita: "Zašto placeš Muaze? Jesi li se možda sjetio brata koji je poginuo, pa ti se srce zbog toga raznježilo?" Muaz, r.a., mu je odgovorio: "Ne, tako mi Allaha, nego sam se sjetio hadisa u kome je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ’Najbolji medu vama su oni koji su neprimjetni, bogobojazni i dobrocinitelji. Kada su s vama ne primjecuju se, a kad ih nema ne nedostaju.’ Želim biti jedan od njih.”


Prava i obaveze muslimana prema njegovom bratu:

 

KADA GA SRETNE TREBA GA POSELAMITI-siriti SELAM jedni medju drugima


Kaže Uzvišeni: "A kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite ili uzvratite istim." (Prijevod znacenja: sura Nisa, 86.)

Muhammed, a.s., kaže u hadisu: "Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja duša, necete uci u džennet dok ne budete vjerovali, a necete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hocete li da vas uputim na nešto ako ga budete cinili, voljecete se - širite selam."


Prenosi se da je Ibn Luhabe sreo Mudžahida koji ga je uzeo za ruku i citirao mu hadis: "Kada se sretnu dvojica muslimana koji se vole u ime Allaha, pa se poselame i rukuju, i nasmiju jedan drugome u lice, tada spadaju s njih grijesi poput lišca s drveca pri jakom vjetru i opraštaju im se grijesi, makar ih bilo poput morske pjene." Na to je Ibn Luhabe rekao: "Kako je to lahko." Mudžahid mu odgovori: "Ne govori tako! Zar ne znaš za rijeci Allaha, dž.š.: "... On je ujedinio srca njihova. Da si ti (Muhammede) potrošio sve što je na Zemlji, ne bi ih ujedinio, ali ih je Allah ujedinio." (Prijevod znacenja: Enfal, 63.)

U drugom hadisu Poslanik, a.s., je rekao: "Meleki se cude onome ko naide pored brata muslimana a ne nazove selam."

 

DA GA POSAVJETUJE KADA ZATRAŽI SAVJET


To znaci da ga pouci onome što ne zna i da mu ukaže na grešku na najljepši nacin. Nije manja potreba tvog brata za savjetom od potrebe za imetkom. Zato, ako posjeduješ bogatstvo znanja posavjetuj ga i pouci. Savjet podrazumijeva upozoravanje brata na neku grešku u tajnosti, a onaj ko dijeli "savjete" javno, neka zna da to nije savjetovanje nego sramocenje brata.

 

DA ŽELI BRATU ŠTO I SAMOM SEBI


Ovo prije svega podrazumijeva da mu želi uputu od Allaha, dž.š., kao i da mu želi iskrenost prema Gospodaru svjetova, razumijevanje vjere, a zatim i svako drugo dobro koje bi želio da i njega snade.

Kaže Resul, a.s.: "Necete vjerovati potpunim imanom dok ne budete željeli bratu ono što i sebi." (Buharija i Muslim) Najmanji stepen bratske ljubavi jeste pomaganje brata u njegovom poslu u kome je potrebna pomoc.


Neki beduin je vrijedao Abdullaha ibn Abbasa, a on mu je rekao: "Kako možeš da me vrijedaš, a pri meni su tri osobine." Prisutni su rekli: "Koje su to osobine, o sine Abbasov?" On je odgovorio: " Tako mi Allaha, nije pala nijedna kap kiše ni na istoku niti na zapadu, a da nisam zahvalio Allahu i da me to nije obradovalo, a nemam ni deva niti ovaca (pa da se zbog toga više obradujem). Nisam nikad cuo za sudiju da je presudio po Allahovoj Knjizi a da nisam uputio dovu za njega, mada me ne interesuje ta presuda. Nisam nikad shvatio ni dokucio znacenje nijednog ajeta, a da nisam poželio da ga svi ljudi shvate i razumiju."

 

DA GA NE OGOVARA, NE MRZI, DA SE NE IZIGRAVA I DA MU NE IZNOSI MAHANE


Kaže Uzvišeni u Kur'anu: "O vjernici, klonite se mnogih sumnjicenja, neka sumnjicenja su zaista grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno. Zato se bojte Allaha, Allah zaista prima pokajanje i milostiv je!" (Prijevod znacenja: Hudžurat, 12)

Muhammed, a.s., je rekao: "Cuvajte se mišljenja, jer je mišljenje najlažniji govor!"


Sve ovo vodi uhodenju i špijuniranju, a prikrivanje mahana i nedostataka je vrlina mu'mina. Što se tice ogovaranja, dosta nam je da navedemo slucaj Ebu Bekra i Omera, r.a., koji su bili na putovanju zajedno sa još jednim mladicem (slugom). Zatekla ih je noc, pa je jedan od njih rekao slugi da naloži vatru i pripremi veceru dok oni malo odspavaju. Sluga je naložio vatru, ali je zbog velikog umora i on zaspao pored vatre.
Ebu Bekr i Omer, r.a., probudili su se prije njega. Kad su vidjeli da spava i da od vecere nema ništa, rekli su: "Zaista je ovaj covjek veliki spavac." Nakon toga su ga probudili i poslali Poslaniku, a.s., da zatraži mesa da naprave veceru. Ovaj je otišao Poslaniku, a.s., i nakon što mu je ispricao njihov slucaj, rekavši šta traži, Poslanik, a.s., je rekao: "Idi i reci im da su se oni vec najeli mesa."

Od najvecih uzrocnika mržnje i razilaženja jesu sumnja, ogovaranje i loše mišljenje o bratu. Kaže Ibn Mubarek: "Vjernik traži opravdanje, a licemjer (munafik) traži greške." Fudajl ibn Ijad je rekao: "Plemenitost, to je opraštanje grešaka."

 

 PRELAŽENJE PREKO GREŠAKA I UVREDA


Uvrede se dešavaju najcešce uslijed rasprava kada se covjek teško kontroliše, te dugih besplodnih sjedenja koja su obilježena prenošenjem tudih rijeci. Covjek posjeduje želju za isticanjem i dokazivanjem ispravnosti svoga mišljenja, što dovodi do mnogih dunjaluckih sporova i parnica. Medutim, ako i dode do svega ovoga, vjernici moraju prestati, i tražiti halala jedan od drugog. Poznat je slucaj koji se desio izmedu dvojice ashaba Ebu Zerra i Bilala, r.a. Naime, Ebu Zerr je rekao Bilalu da je crni sin robinje, na što se Bilal požalio Allahovom Poslaniku, a.s., koji je ukorio Ebu Zerra i rekao mu: "Zaista kod tebe postoje tragovi džahilijjeta." Nakon ukora od strane Allahovog Poslanika, a.s., Ebu Zerr je izašao pred Bilala i stavio lice na zemlju rekavši: "Necu podici glavu dok ne staneš svojom nogom na moje lice Bilale, jer tvoja noga je vrijednija od mog lica." Na te rijeci Bilal je zaplakao i rekao: "Tako mi Allaha, necu to uciniti. Mi smo braca, i ja te volim u ime Allaha i praštam ti nanesenu uvredu." Pored toga, spomenucemo najljepši primjer islamskog bratstva i praštanja uvreda koji je ikada zabilježen u knjigama rekaika i ahlaka. To je prica o dvojici ashaba Muaviji i Abdullahu ibn Zubejru. Imali su vocnjake jedan do drugog. Jednog dana su Muavijini momci (sluge), navodnjavajuci Muavijine vocnjake, ušli u vocnjak Abdullaha ibn Zubejra, polomili ogradu i trgali plodove. To je naljutilo Abdullaha ibn Zubejra, pa je napisao pismo Muaviji koje je poceo sa opasnom uvredom. Sadržaj pisma je bio slijedeci: "O sine žene koja je jela džigericu (misleci na Hind, tj. majku Muavijinu koja je sa Hamzom uradila ono što je uradila)! Tvoji momci su uradili to i to sa mojim vocnjakom i ja želim da mi to nadoknadiš." Na ovo pismo Muavija je odgovorio: "O sine Zatu-n-nitakajn - Vlasnice dvaju pojasa (tj. Esme, r.a., koju je Resul, a.s., tako nazvao pošto je uzela hranu za Resula, a.s., i Ebu Bekra krajevima svoje haljine i obecao joj dva pojasa u džennetu). Pišeš mi da su moji momci loše postupili i nanijeli ti nepravdu. Što se tice mojih momaka (sluga) oni su od danas tvoje vlasništvo, a što se tice vocnjaka i njega ti poklanjam u ime Allaha. Tako mi Allaha, kad bi se izmedu tebe i mene isprijecio sav dunjaluk, ja bih žrtvovao dunjaluk za našu ljubav u ime Allaha."

 

DA SE OPHODI SA NJIM NA NAJLJEPŠI NACIN


Ovo podrazumijeva poniznost, a ne oholost, te oslovljavanje sa njemu najdražim imenom i slušanje dok on prica (govori). Musliman ne smije posjedovati kod sebe ni trunku oholosti ni prema jednom covjeku, a posebno prema bratu muslimanu. Kaže Uzvišeni: "Ne hodi po Zemlji nadmeno, zaista Allah ne voli nijednog gordog ni hvalisavog." (Prijevod znacenja: Lukman, 18.)

Kaže Omer, r.a.: "U tri stvari su znaci ljubavi prema bratu: a) selam kad ga sretneš, b) pravljenje mjesta u sijelu i c) oslovljavanje sa najdražim imenom”.


Hasan el-Basri je rekao: "Allah je objavio Ademu, a.s., cetiri stvari i rekao: "... Ono što je izmedu tebe i ljudi jeste da se ophodiš s ljudima onako kako bi Allah želio da se oni ophode s tobom."

 

 BRIGA BRATA I UPUCIVANJE DOVE ZA NJEGA U ODSUTNOSTI


Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: "Dova brata za odsutnog brata se ne odbija. Kod glave onog koji upucuje dovu stoji melek koji kada god zatraži dobro za brata, melek kaže: "Amin i tebi!"

Muhammed, a.s., je jednog dana pitao ashabe: "Ko ce od vas podijeliti sadaku poput Damdama?" On je bio siromašan covjek. Dok su drugi dijelili srebro, zlato, ovce, deve i opremali mudžahide za borbu, on nije imao šta podijeliti. Jedne noci je ustao, uzeo abdest, klanjao dva rekata, a zatim molio Allaha: "Gospodaru moj, primi sadaku. Oprosti onom ko me vrijeda, ko me psuje, ko mi zulum cini i ko me ogovara." Poslije toga je došao Džibril, a.s., i obavijestio Poslanika, a.s., da je Allah primio sadaku ashaba Damdama o cemu ga je obavijestio Allahov Poslanik, a.s., nakon što su klanjali sabah-namaz. Uzmimo pouku iz svega ovoga i primijenimo to u našim životima i našim odnosima prema muslimanima.

 

http://www.youtube.com/watch?v=RkyJSRLDknY

http://www.youtube.com/watch?v=GfyRtOgOUCc

http://www.youtube.com/watch?v=XdJ75X1vEUs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=99AiqW7pH7Y

http://www.youtube.com/watch?v=ATpkCAJVN1I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BaHsEBrNLqM

http://www.youtube.com/watch?v=ORdDviua1Mk

http://www.youtube.com/watch?v=ebQI-Cq8-Y4

http://www.youtube.com/watch?v=9VPiaPtpt-Q

http://www.youtube.com/watch?v=Q_dCSslOpGM

http://www.youtube.com/watch?v=BwVJ8n7tuhM

 

13.03.2012.

Islamski kalendar ,koji se racuna je od hidzre Allahova Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Islamski kalendar ,koji se racuna je od hidzre Allahova Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem !

 

Većina ljudi drži do novca, do materije, a zaboravlja na suštinu, a to je upravo ovo vrijeme, čije godine mi pratimo i ne znamo ko će slijedeću novu hidžretsku dočekati. Razmišljamo li o tome kada pratimo dženazu, kad ukopavamo našeg brata ili sestru u islamu, da će jednog dana nas ponijeti, da nam dženazu obave i da nas spuste u zemlju? Svi će nas tada ostaviti, čak i naši najbliži. Ostaviće nas same u kefinima, sa našim djelima koja smo učinili. Razmišljamo li o tome I pripremamo li se za taj dan?

Početak računanja islamskog kalendara je uzet po jednom od najvećih događaja vezanih za istoriju islama, a to je hidžra Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu‘alejhi ve sellem, iz Mekke u Medinu. Ovim događajem je udaren temelj jedinstvenoj islamskoj muslimanskoj zajednici, koja radi na međusobnom potpomaganju Allahove, tebareke ve te'ala, vjere, din islama.

Na početku islama, broj godina nije se računao kako to danas poznajemo, već je to počelo od hilafeta (vladavine) pravednog halife Omerab. El-Hattaba,radijalla hu'anhum. Kada se islamska d r ž a v a proširila I kada su ljudi osjećali veliku potrebu za računanjem vremena i godina, treće ili četvrte godine Omerovog hilafeta (kako to spominju knjige istorije), napisao je Ebu-Musa el Eš'ari, radijallahu 'anhum, ovom pravednom halifi pismo, u kojem je pisalo:

"O vladaru pravovjernih, dolaze nam od tebe pisma na kojima nema datuma, ne znamo kada si ih napisao i nama poslao?!" Nakon čitanja ovog pisma, halifa Omer,radijallahu 'anhu, je sakupio ashabe i od njih zatražio njihovo mišljenje, i dogovor u pogledu ovog pitanja. Neki tom prilikom predložiše, da se islamski kalendar računa kao što računaju perzijanci, tj. po svojim vladarima, kad god koji od njih umre, oni počinju računati vrijeme od novog,slijedećeg vladara.

Ovaj prvi prijedlog se nije svidio ashabima, pa, neki predložiše da se računa po računanju rimljana, ali ni to im se ne dopade. Neki su predložili da se vrijeme računa po rođenju Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, dok drugi rekoše da se računa od vremena njegovog poslanstva, a neki od prisutnih predložiše da se računa od hidžre Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.Halifa Omer, radijallahu 'anhu, tom prilikom presudi i reče: "Hidžra je odvojila istinu od neistine pa, po njoj računajte svoje vrijeme i godine."

Tako su ashabi počeli da računaju godine od vremena hidžre Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i oko toga su se svi usaglasili, te to ostaje dokle god je muslimana na dunjaluku. Zatim su se uzeli dogovarati oko toga koji mjesec da uzmu za početak godine. Neki rekoše da to bude Ramazan, zato što je to mjesec u kojem je objavljen Kur'an, drugi opet rekoše da to bude Rebbiul-evvel, jer je to bio mjesec u kojem je Allahov poslanik,sallallahu ‘alejhi ve sellem, došao kao muhadžir među Ensarije i u kojem je hidžru učinio. Na kraju su Omer, Osman i Alija,radijallahu 'anhum, u tome presudili i uzeli da početak računanja hidžretske godine bude od mjeseca M u h a r r e m a ,zato što je to sveti mjesec ili jedan od svetih mjeseci , a dolazi nakon mjeseca Zulhidždžeta u kojem muslimani obavljaju i izvršavaju hadž, koji je opet upotpunjenje ruknova islama, petog islamskog šarta.

Također, u njemu je bila prisega Ensarija Allahovom poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i u njemu je pala odluka da se učini hidžra.

Tako da je mjesec Muharrem,svetimjesec,uzet za prvi mjesec u hidžretskom islamskom kalendaru. Mi se već nalazimo,t u  1433. hidžretsku godinu. 

Sto znaci da je danas 13.mart 2012 god ili po islamskom ili hidzretskom kalendaru je danas 20.Rebiu-l-ahir 1433 h.god

Hidžretska godina ima 12 mjeseci. O tome govori i Kur'an: "Broj mjeseci u Allaha je 12, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta..." (Tevbe, 36)

Hidžretski mjeseci su: muharrem, safer, rebiul-evvel, rebiul-ahir, džumadel-ula, džumadel-uhra, redžeb, šaban, ramazan, ševval, zul-kade i zul-hidždže.

Niko od Allahovih, tebareke ve te'ala, stvorenja ne zna šta muslimane u njoj očekuje. Zaista su muslimani danas u jednom teškom i žalosnom stanju nad kojim se može plakati, stanje je džehla – velikog neznanja - u pogledu temelja vjere i islamskih propisa. Muslimani su danas ostavili obaveze i propise, koje je Uzvišeni Allah naredio i uspostavio. Mnogi od muslimana su protraćili svoju mladost u igri i zabavi, kao da su izgubljeni,kao da nemaju drugog cilja osim da ubiju svoje vrijeme. Ovo ovakvo stanje dovelo je do razjedinjenosti I podijeljenosti, što je rezultiralo slabošću muslimana. Ova slabost je opet dovela do toga da neprijatelji ove vjere i njihovi sljedbenici navale na ovaj ummet sa svih strana. Tako da su svetosti ove vjere narušene,bogatstva i obilja koja je Uzvišeni Allah dao muslimanima, svakodnevno se otimaju tako lahko i nema drugog načina i puta za popravak našeg stanja, osim iskreno pokajanje i potpuno (a ne djelimično) vraćanje Allahu, tebareke ve te’ala.

Mnogi ljudi su zaboravili na ahiret, time što su se zabavil i dunjalučkim poslovima, pa su dali prednost I pretpostavili ono što im je stvoreno, nad onim zbog čega su stvoreni, a to je ibadet i pokornost Allahu,tebareke ve te'ala. Pretpostavili su dunjaluk ahiretu. Ovo je velika prilika svima nama da se preispitamo u pogledu onoga gdje smo posustali i što smo u svom životu propustili. Ovo je prilika da se ispravimo i iskreno odlučimo da u ostatku našeg života budemo u pokornosti Uzvišenom Allahu. Od negativnosti koje se čine u našem vremenu, jeste da neki ljudi poredeći se sa ehli-kitabijama (židovima i kršćanima) u uspostavljanju raznih praznika, uzimaju početak nove hidžretske godine za dan koji  proslavljaju i slave, pa kažu kad i drugi imaju novu godinu, zašto i mi ne bismo imali svoju novu godinu i proslavljali je kao što je i drugi proslavljaju.

Allah, tebareke ve te'ala, ovom ummetu nije odredio niti propisao bilo koje druge praznike osim dva bajrama, ramazanski i kurbanski. To je Allahova blagodat što nam je odabrao I odredio od Sebe ovu vjeru i nije dao ljudima mogućnost da u tome biraju. Allah, tebareke ve te'ala, nas je zadužio i obavezao da moramo čuvati svoju dušu da se ne zaprlja grijesima i nepokornošću.

"Tako Mi Sunca i svjetla njegova, I mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa dade da ona ima sklonosti ka dobru i zlu, uspjeće samo onaj ko je očisti a izgubljen i propao je onaj ko je onečisti!" (Prijevod značenja EšŠems,1-10)

Velika je prilika da se preispitamo na kraju jedne i početku druge hidžretske godine šta smo učinili od djela, šta smo propustili da nadoknadimo i šta smo od hajra učinili pa da ga povećamo. Da ne bi čovjek došao u situaciju koju Allah, tebareke ve te'ala, spominje i opisuje u plemenitom Kur'anu u suri El-Mu’minun, gdje kaže: "Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne:''Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što me je prošlo!' Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti - pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti." (Prijevod značenja El-Mu’minun, 99 i 100.)

Nema nijedne osobe a da mu Allah, tebareke ve te'ala, neće dati na ovom svijetu priliku za pokajanje, pa ako je iskoristi blago li se njemu, a ako je ne iskoristi, neka ne krivi nikog drugog do samoga sebe. Vrijeme prolazi, godina za godinom se smjenjuje, a mnogi su još uvijek u gafletu i nemaru. Šta očekuju? Da će doći vrijeme kada će biti mlađi, da će doći vrijeme kada će imati više snage, kada će imati više vremena? Nismo sigurni da ćemo u budućem vremenu našega života imati priliku da budemo u onome i onako kako nam Allah, tebareke ve te'ala, naređuje. Zato nam Allahov poslanik,sallallahu 'alejhi ve sellem, upućuje nasihat u onome što bilježi imam Ibn Ebi Šejbe u svom Musannefu i Ibnul- Mubarek u Zuhdu, El Hakim i Bejheki od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhum, da je posavjetovao jednog čovjeka te je rekao: "Iskoristi pet stvari prije drugih pet: svoju mladost prije starosti, svoje zdravlje prije bolesti, svoje bogatstvo prije siromaštva, svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti i svoj život prije smrti." Većina ljudi se trudi da stekne i zaradi imetak, a kad ga zaradi onda ga čuva i nastoji ga rasporediti i utrošiti ondje gdje je najbolje, najsigurnije i najkorisnije.

Dočim, vidjećemo da većina ljudi ne pazi i ne čuva svoje slobodno vrijeme, ne čuva vrijeme svoga života, koje im se nikada više na dunjaluku neće dati. Vrijeme je naš kapital, naša prilika da na Dunjaluku radimo i zaradimo za Ahiret. Većina ljudi drži do novca, do materije, a zaboravlja na suštinu, a to je upravo ovo vrijeme, čije godine mi pratimo i ne znamo ko će slijedeću novu hidžretsku dočekati.

Razmišljamo li o tome kada pratimo dženazu, kad ukopavamo našeg brata ili sestru u islamu, da će jednog dana nas ponijeti, da nam dženazu obave i da nas spuste u zemlju? Svi će nas tada ostaviti,čak i naši najbliži. Ostaviće nas same u kefinima, sa našim djelima koja smo učinili.Razmišljamo li o tome i pripremamo li se za taj dan?

Kur'an i hadis u Suncu i Mjesecu kao vremenskim putokazima

Allah, dž.š, kaže: "On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio, da biste znali broj godina i računanje..." (Junus, 5)

"On čini da zora sviće, On je noć odredio za počinak, a Sunce i Mjesec za računanje vremena, to je odredba Silnoga, Sveznajućeg." (En'am, 96)

Vrijeme pojedinih obreda kao post ili hadždž veže se za kretanje Mjeseca, odnosno viđenje mlađaka. U Kur'anu se kaže: "Pitaju te o mlađacima. Reci: 'Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadždž..." (Bekare, 189)

12.03.2012.

Koristi vjerovanja u Allahovo odredjenje-Kadr i Allahu hvala na svakom stanju!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!


Koristi vjerovanja u Allahovo odredjenje-Kadr


Nema sumnje da je priznavanje odredbe (kada) i predodređenja (kader) i obaveznost vjerovanja u njih, jedan od temelja vjerovanja kao što je rekao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: "Iman je da vjeruješ u Allaha, i Njegove meleke, i Njegove Knjige, i Njegove poslanike, i Sudnji dan, i da vjeruješ u odredbu dobra i zla."

Rekao je Uzvišeni: "Mi svaku stvar s mjerom stvaramo." (Prijevod značenja El - Kamer, 49)  

"Djela, riječi, pokornost, griješenje su od čovjeka u smislu da su neodvojiva od čovjeka i da su proizvod njegove volje i moći. Čovjek je opisan njima (djelima) i on ih čini i njihov propis se vraća na čovjeka. A ona su od Allaha u smislu da ih je Allah stvorio neodvojive od čovjeka, i učinio da ih čovjek radi i stiče, kao što je stvorio posljedice sa njihovim uzrocima. I ta djela su od Allaha kao Njegova stvorenja, a od čovjeka kao svojstvo koje je neodvojivo od njega, kao kada bismo rekli: "Ovi plodovi su od stabla ili ovi usjevi su od zemlje (iz zemlje) u smislu da su nastali i nikli iz zemlje. A od Allaha, dž.š., su u smislu da ih On stvara i u ovome nema nikakve protivrjecnosti.” (Riječi Šejhu-l-islama Ibn Tejmijje)

Ono što potvrđuje ovo učenje jeste i to da je Allah podario čovjeku razum, moć i izbor, i čovjek neće polagati račun za ono što uradi, osim kada postoje ove sposobnosti. Zbog toga se djela ludaka, senilnog čovjeka i onoga koji je primoran da nešto uradi, ne uzimaju u obzir i oni se ne kažnjavaju zbog svojih postupaka. Ovo sve potvrđuje da čovjek nije primoran na djelo, a također da nije apsolutno samostalan i neovisan u tome. Ono što je posebno važno spomenuti kada je riječ o kaderu, jeste da kader (odredba) ne negira uzroke ni sudbinske (kaderijjetun) niti šerijatske (šerijjetun). Naprotiv, i uzroci ulaze u Allahovu odredbu i Allah, dž.š., je vezao posljedice za njihove uzroke i to je ono što zahtijeva Allahova mudrost koja je jedno od uzvišenih svojstava Allaha, dž.š., koje On potvrđuje Sebi na mnogim mjestima u Kur'anu. Od sudbinskih uzroka spomenut ćemo neke:

Kaže Uzvišeni: "Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On hoće, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je On na robove Svoje, na koje želi, prolije, oni se odjednom radošću ispune, iako su bili očajni prije nego što se spustila na njih. Zato pogledaj tragove Allahove milosti - kako On oživi zemlju nakon mrtvila njezina! On će, uistinu, i mrtve oživjeti, On sve može." (Prijevod značenja Er-Rum, 48-50)

Od šerijatskih uzroka su riječi Uzvišenog: "A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje." (Prijevod značenja El-Maide, 15-16)


Plodovi vjerovanja u kada i kader

Jedan od najvećih plodova vjerovanja u kada i kader jeste i ispravnost vjerovanja jedne ličnosti i upotpunjavanje svih temelja imana, jer je vjerovanje u odredbu jedan od šest temelja imana i ne upotpunjava se vjerovanje bez njega.

Od plodova vjerovanja u Allahove odredbe jeste smirenost i zadovljstvo srca i odsutnost brige i zabrinutosti prilikom suočenja sa životnim teškoćama i iskušenjima. Takav čovjek zna da je ono što ga je snašlo, odredba od Allaha i da se to moralo desiti i on potpuno razumije riječi poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem: "Znaj da ono što te je snašlo, nije te moglo mimoići, a ono što te je mimoišlo, nije te moglo zadesiti". I njegova duša se smiruje na tome, za razliku od onoga koji ne vjeruje u Allahovu odredbu, tako da prilikom iskušenja zapada u teško stanje briga i očaja. Njega raskida strah i uznemirenost, tako da mu život postaje težak i dosadan, i takav najčešce razmišlja o samoubistvu kako bi se oslobodio tog nemira i duševne stege u koju je zapao. Mi smo danas svjedoci mnoštva onih koji sami sebe ubijaju bježeći od životne stvarnosti sa kojom nisu spremni da se suoče, a također zbog pesimističkog gledanja na budućnost.

Od plodova vjerovanja u kader jeste također postojanost prilikom suočenja sa nevoljama i životnim teškoćama nepokolebljiva i postojana srca, kojeg neće lahko uzdrmati iskušenje jer zna da je ovaj život mjesto iskušenja i ispita, kao što kaže Uzvišeni: "Onaj ko je stvorio smrt i život da bi vas iskušao ko će od vas bolje raditi.” (Prijevod značenja El-Mulk, 2)

Koliko su Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, i njegovi ashabi iskušenja doživjeli i kroz kakve teške situacije prolazili, ali su to sve dočekali iskrenim vjerovanjem u kada i kader i ispravnim razumijevanjem Allahovih, dž.š., riječi: "Reci, dogodiće se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš. I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju." (Prijevod značenja Et-Tevbe, 51)

Od plodova vjerovanja u odredbu jeste i to što to vjerovanje čovjeka podstiče na rad i aktivnosti i daje mu snagu i hrabrost, tako da mudžahid na Allahovu putu s lahkoćom ide u borbu ne bojeći se smrti, svjestan da će smrt sigurno doći, a kada dođe, ne može se odgoditi, niti ga mogu od nje odbraniti utvrđenja i vojske. Kaže Uzvišeni: "Ma gdje bili, stići će vas smrt makar bili i u visokim kulama" (Prijevod značenja En-Nisa, 78)

Vjerovanje u odredbu podstiče na stalnu proizvodnju, produktivnost, izgradnju života, jer kada vjernik zna da mu ljudi ne mogu nanijeti štetu, osim onoga što mu je Allah propisao, niti donijeti korist, osim onoga što mu je Allah odredio - neće biti ravnodušni, niti će se bojati stvorenja a niti oslanjati na njih, naprotiv on će se osloniti na Allaha, dž.š., i uputiti se ka sticanju opskrbe. I ako ne uspije odmah da ostvari željeni cilj, neće se razočarati i neće prestati da se trudi niti će izgubiti nadu, a niti će reći: „Da sam uradio tako, bilo bi tako“, nego ce reći: "To je Allahova odredba i Allah čini šta hoće." Zatim će nastaviti svoj put oslanjajući se na Gospodara svjetova, ispravljajući prethodne greške i preispitujući samog sebe. Na ovome se zasniva ispravan program i sretan život jednog društva. Istinu je rekao Uzvišeni Allah, dž.š., kada je objavio: "Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će zaista ispuniti ono što je odlučio. Allah je svemu već rok odredio". (Prijevod značenja Et-Talak, 3)


Definicija kada i kadera

Riječ "kader" je glagolska imenica od riječi kadertu šej'en što znači poznavati stvarnu vrijednost nečega. U ovom slučaju ima značenje povezivanja Allahovog znanja i Njegove volje (htijenja) sa stvorenjima od praiskona. To znači da se ništa ne dogodi a da to Allah već nije znao, odredio i htio. Vjerovanje u kader sadrži u sebi četiri stepena:

1. Vjerovanje u Allahovo vječno (praiskonsko) znanje o svakoj stvari prije njenog stvaranja (a od toga je Njegovo znanje o ljudskim djelima prije nego što ih ljudi urade).

2. Vjerovanje da je Allah, dž.š., sve to zapisao u Levhi-mahfuzu ("Čuvanoj ploči" - na kojoj su ispisane sve Božije odredbe).

3. Vjerovanje u Allahovu volju koja obuhvata sve što se dogodi (svaki događaj) i Njegovu potpunu vlast nad time.

4. Vjerovanje u Allahovo stvaranje svih stvorenja, i da je On Jedini Stvoritelj, a sve osim Njega je stvoreno.

Od dokaza za prvi i drugi stepen su riječi Uzvišenog:

"Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebesima i na Zemlji? To je sve u Knjizi, to je uistinu Allahu lahko." (Prijevod značenja El-Hadždž, 70)

Dokaz za treći stepen su riječi Allaha dž.š.:

"A vi ne možete ništa htjeti osim ono što hoće Allah, Gospodar svjetova." (Prijevod značenja Et-Takvir, 29)

i Njegove riječi:

"Allah radi ono što hoće." (Prijevod značenja El-Hadždž, 14)

Dokazi za četvrti stepen su riječi Uzvišenog:

"Allah je Stvoritelj svega."

i Njegove riječi:"On je Stvoritelj Sveznajući." (Prijevod značenja Jasin, 81)

  Sudbina/kader se može upotrijebiti kao dokaz onda kada čovjeka snađe izvjesna nepogoda i nesreća, kada će on znati da je ona izravno od Allaha dž.š., što će propratiti razilukom i zadovoljstvom spram Allahovog kada'a i kadera. Allah dž.š., kaže: "Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi - to je Allahu, uistinu, veoma lahko i da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce." (el-Hadid, 22,23.)1. Zadovoljstvo, ubjeđenje i naknada.

Allah dž.š., kaže: "Nijedna se nesreća ne desi bez Allahove dozvole!" (el-Tegabun, 11.) Abdullah b. Abbas r.a., kaže: Allah dž.š., propiše, putem kada'a i kadra. Allah dž.š., kaže: "Ko u Allaha vjeruje, srce će mu uputiti!" (el-Tegabun, 11.)
Hafiz Ibnu Kesir rhm., kaže: "Koga snađe nekakva nedaća pa bude svjestan toga da se ta nedaća ne dešava osim uz Allahovo dž.š., određenje i sprovedbu, pa osabura, strpi se i nagradu iščekuje i predadne se Allahovoj dž.š., presudi - Allah će mu srce uputiti i naknadiće mu ono što ga je od dunjaluka mimoišlo - uputom u srcu i jakim ubjeđenjem, a kadkada će mu i povratiti ono što mu je uzeo ili će mu dati nešto što je vrijednije i bolje od toga. Ibnu Abbas r.a., kaže: "Srce će mu uputiti jekinu/ubjeđenju, pa će biti svjestan toga da ono što ga je snašlo nije ga moglo zaobići, a ono što ga je mašilo nije ga moglo snaći!" Alkame rhm., kaže: "U pitanju je čovjek kojeg snađe izvjesna nedaća pa bude svjestan toga de je ona od Allaha dž.š.!"


2. Čišćenje od grijeha. 


Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Vjernika neće spopasti bol, niti umor, niti bolest, niti tuga, niti bilo kakva briga, a da mu Allah dž.š., zbog toga ne oprosti neke grijehe!" (Muttefekun 'alejh)3. Davanje velike nagrade.
 
Allah dž.š., kaže: "Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine, a ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: "Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!" Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome putu!" (el-Bekara, 155-157.)


4. Bogatstvo duše.


Poslanik
sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Budi zadovoljan s onim što ti je Allah dao bićeš najbogatiji čovjek!" (Hasen. Ahmed, Tirmizi.) Na drugom mjestu, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Nije bogatstvo u novcu, već je bogatstvo u duši!" (Muttefekun 'alejh) Svjedoci smo tome da velik broj onih koji imaju imetka i novca nisu zadovoljni svojim stanjem - čime bivaju siromašni u duši, za razliku od onoga koji ima malo imetka, a bude zadovoljan onim što mu je Allah dž.š., dao, nakon truda i rada - nosi bogatstvo u svojoj duši.


5. Niti se prekomjerno raduje niti se prekomjerno žalosti.

Allah dž.š., kaže: "Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi - to je Allahu, uistinu, veoma lahko - i da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce." (el-Hadid, 22,23.)
Hafiz Ibnu Kesir rhm., kaže: "Nemojte se oholiti nad ostalim svijetom s onim čime vas je Allah dž.š., darovao, jer vi to niste zaradili, već vam je Allah dž.š., to dodijelio, i s time vas opskrbio, stoga nemojte Allahove blagodati i ni'imete zloupotrebljavati. Ikrimeh rhm., je rekao: "Svaka osoba ili se raduje ili tuguje, ali vi napravite od radosti šukr i zahvalu, a od tuge sabur i strpljenje!" (Pogledaj: Tefsir Ibnu Kesir, 4/314.)


6. Hrabrost i smjelost.

Osoba koja vjeruje u Allahovo određenje - kada' i kader, je hrabra i ne plaši se nikog osim Allaha dž.š.. Takva osoba zna da je trenutak njene smrti određen, i zna da ono što ga je mašilo - nije ga moglo nikako snaći, i da za svakom poteškoćom slijedi olakšanje!


7. Neplašenje od ljudi.

Poslanik
sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Znaj, da kada bi ti se svijet pokupio da ti neku korist pribavi ne bi ti je mogao pribaviti više od onoga što ti je Allah zapisao, i da ti se čitav svijet iskupi da ti kakvu štetu nanese ne bi ti je mogli nanijeti više od onoga što ti je Allah zapisao; pera su podignuta, i stranice su se osušile!" (Hasen sahih, Sunen Tirmizi)


8. Neimanje straha od smrti.


Aliji r.a., se pripisuju sljedeći stihovi: Od koja dva dana da bježim i da se plašim
Od dana određenog ili dana neodređenog?
Ne plašim se dana koji mi nije određen
A od određenog dana mi ne pomaže čuvanje!


9. Neosjećanje kajanja za ono što nas je mašilo.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Jak vjernik je bolji i draži Allahu dž.š., od slabog vjernika, ali je u obojici dobro. Čuvaj ono za čim si u potrebi, traži pomoći od Allaha, i nemoj očajavati! Ako te nešto pogodi nemo reći: "Da sam učinio to i to" - već reci: Alah je tako odredio, i On radi šta hoće. Doista ono "da sam" otvara vrata šejtanu!" (Sahihu Muslim)


10. Znaj da hajr i dobro leži u onome što je Allah dž.š., odabrao i odredio!

Ako se neki musliman rani ili posječe na ruku npr., neka zahvali Allahu dž.š., na tome što mu se nije slomila, a ako mu se slomi neka se zahvali Allahu dž.š., na tome što mu se nije otkinula, ili što nije povrijedio ili slomio kičmu - što je mnogo gore. Jedan čovjek trgovac je čekao avion radi odlaska na put zbog trgovine, ali u tom vaktu mu'ezzin prouči ezan za namaz, i on ode klanjati. Kada je završio s namazom - avion mu je uzletio. Sjede žalostan i tužan zbog toga što mu je avion otišao, ali je ubrzo za tim čuo da se taj avion zapalio u vazduhu! Učinio je sedždu zahvalnosti Allahu dž.š., zbog toga što je ostao čitav i zdrav, i što je zbog namaza zakasnio na avion. Tada se sjetio Allahovih dž.š., riječi: "Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate!" (el-Bekara, 216.)
Na svakom muslimanu je obaveza da vjeruje da se dobro i zlo dešava samo uz Allahovo dž.š., određenje, znanje i volju, ali činjenje dobra ili zla se dešava od čovjeka uz njegov odabir i želju. Uzimanje u obzir Allahovih dž.š., naredbi i zabrana je obaveza svakog čovjeka. Čovjeku nije dozvoljeno da griješi prema Allahu dž.š., i da kaže: "Ovo mi je Allah zapisao/odredio!?" Allah dž.š., je slao poslanike, i objavljivao im knjige, kako bi ljudima pojanili put sreće i spasa i put nesreće i propasti. Allah dž.š., je pored toga, čovjeka počastio razumom i inteligencijom, i upozano ga sa zabludama i razboritošću putem. Allah dž.š., kaže: "Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti!" (el-Dehr, 3.)
Sudbina/kader se može upotrijebiti kao dokaz onda kada čovjeka snađe izvjesna nepogoda i nesreća, kada će on znati da je ona izravno od Allaha dž.š., što će propratiti razilukom i zadovoljstvom spram Allahovog kada'a i kadera. Allah dž.š., kaže: "Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi - to je Allahu, uistinu, veoma lahko i da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce." (el-Hadid, 22,23.)

Od Ubadeta bin Samita prenosi se da je rekao sinu: "Slast imana nećeš osjetiti sve dotle dok ne budeš znao da ono što te zadesi nije te moglo mimoići, i da ono što te mimoišlo nije te moglo ni zadesiti. Čuo sam Poslanika da kaže: Prvo što je Allah stvorio bilo je pero. Potom mu se obratio naredbom: Piši!’ ’A šta da pišem, Gospodaru? Piši odredbe svemu do Sudnjeg dana. Ko umre s drugačijim uvjerenjem, meni ne pripada."

Tacno brate i sestro sve sto se zbiva i desava je samo sve Allahovom svt odredbom ...samo se sjecaj od djetinstva pa do sad za koliko si stvari planirao i mastao ali Allah svt sve te tvoje planove i zelje nije ispunio a ti se ljutio ili ljutila,plakala nocima i danima za necim ,ali STO?

Sto se nije to odvijalo kako ti hoces,jer Allah svt je taj koji je stvorio nebesa i zemlju bez stubova,koji je zapisao u Knjigi Kadra sta ce biti i samo On zna Gajb-skriveno toga i samo On zna sta je hajr po nasu vjeruj i zivot na oba svijeta,jer mi greske svi pravimo jer nismo meleci ali Uzviseni nikad,nikad gresku nemoze napraviti estagfirullahi pa dokaz je

"Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate!" (el-Bekara, 216.)

Allahov robe , osaburi i cekaj,dowi da ti Allah svt na to ukaze sto zelis i molis , budi zahvalan na svakoj Allahovoj odredbi postovani brate i sestro!

Koliko puta smo se ljutili sto nismo dobre ocijene u skoli ili fakultetu dobili,sto nismo dobili taj posao koji smo zeljeli, takodje zenu ili muza   -hamana volili nekog i ludjeli , zamisli brak i porodicu ali ako neda Allah svt elhamdulillah i ako te sprijecio znaj ima hajra-neko dobro u tom VJERUJ sto te sprijecava Allah i nedaje ti to tvoju voljenu ososbu koju ti je mozda samo sejtan uljepsao a nije hajr po tvoju vjeru i tebe znaj!

Allahov robe ako dovis Allahu za ljepotu zene i dunjaluk Allah ce dati ,ako dovis da je HAJR ZA TVOJU VJERU NA OBA SVIJETA  ....pa zao ti sto vas Allah nije sastavio pa Allah poznaje samo  Gajb-skriveno sto je bilo i sto ce biti,pa ne TUGUJ jer nije sigurno hajr po tvoju vjeru ma koliko god imao ili imala znanja.. itd ili ma koliko ona god  bila lijepa i da niqab nosi brate ne tuguj i ne idi glavom kroz zid jer Allah svt je tako odredio i sprijecio vas je jedno za drugo jer nije to tvoj hair!
Jos nesto, ja ne kazem da je samo kadrom to propisano ne biti sa nekim koga zelis-da je Allah sprijecio prije braka! NE !!!

Znas da Allah svt sastavlja ljude da bi se mozda nama cinilo bice ljubavi i harmonije ....NE ,nego kazem Allah svt je sastavljao i oboje vjernika brada i niqab ali ih rastavi za 15 dana-dadne neki musebet im i kusnju dadne i brat sestru recimo pusti  definitivnim Talaqom-ne povratnim, da bi patio ali je ne moze sebi vratiti jer imaju Serijatski uslovi!

Da,mozda oboje su patili i plakali jedno za drugim,ali  je iskusnje pa ko je pametan skontace da je Allah odredio i da ce se zavoliti i zivjeti i rastaviti samo Allahovom svt odredbom-KADROM propisanim,a ustrvari  nisu hair jedno za drugo bili siguurno a mi to ne vidimo ali Allah svt sveeee vidi ...sta slijedi i sta ce biti pa Njemu Uzvisenom hvala na svakom stanju!!! El hamdu lillah...
Takodje  jedan slucaj  djete sestre je preselilo-umrlo! Da sestro i brate osaburi i to je Allah svt odredio i svi se Njemu Allahu svt vracamo a jesili se tad u prvom udarcu upitao prije nego si se ogrijesio i rekao :''Sto mi Allah dijete uze?''Zar se nisi prvo Allahu svt zahvalio na svakoj odredbi i rekao el hamdu lillah pa onda razmislio :''hmm elhamdulillah,Allah svt poznaje Gajb-skriveno ,pa mozda me cekao velik musibet nesreca sa ovim dijetom kroz zivot ,droga,kriminal,tuce i ponizenja pa me Allah svt sacuvao da bi sacuvao moju vjeru sa mnom itd..!!!'

'Dokaz u Kur'anu sure Kef (pa sto ubi neduzno djete,pa to bi djete roditleje svoje od vjere okrenulo…)
Koliko smo puta mastali ahhhh kako cemo djecu odgojiti fino,posalati ih na skolovanje u Medinu ili na neki drugi Univerzitet Medicine da budu doktori hm....mi planiramo a Allah odreduje paaa eeeeeeeeeeh niti Medine ni doktora nego gledas kako ce te drogirano djete pretuci,silovati,ubiti subhanallah a ti kao vjernik ces osaburiti na tom Allahvom odredjenju-iskusenju pa ces gledati  kako ces mu pomoci sa Allahovom pomoci kod savijetovalista za narkomaniju i molices Allaha za njegovu uputu a znaj tek tad  bices svijestan da ti ne upucujes i da ti nekrojis sebi i drugima sudbinu svojim najdrazima ! Znaj samo jedno da sve sto se zbiva i desava je Allahovom svt odredbom i NIKAKO DRUGACIJE-naravno to je druga tematika iskusenja -ispita za Ahireta ali se sve lancano nize jedno na drugo!

Koliko nas je zivjelo u Bosni prije rata i nikad nije u neki drugi grad Bosne otislo a Allah svt je dao kusnju ili kaznu rat narodu grijesnom pa nas je na hiljade otislo negdje u druge drzave Austriju,Njemacku ili....i to je Allah odredio el hamdu lillah...Kad se sjetim tesko mi je bilo kad mi se moje dijete rodilo u ratu njemo ( bez nepceta tj.otovrenim nepcetom ) jer sam bila Dzahilka i nisam spoznavala vjeru !Pomisli ohh Boze pa sta sad ,valja negdje u svijet da se dijete operise i da ostavim svu svoju familiju u ratu i tako i bi..."Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate!" (el-Bekara, 216.)

Ja Rabbi bas tako  ne volite nesto a ono moze biti dobro po vas-i nisam volila sto napustam Bosnu,moje roditelje i mog voljenog brata mladjeg od mene da bi u svijet sama krenula da moje djete sa Allahvom pomoci spasim,operisem...
Nebi mi drago jer nisam znala sta je Allah odredio i spremio za mene NESTO BOLJE I LJEPSE I POSTALA SAM NAJSRETNIJA ZENA  DOK SAM ZIVA el hamdu lillah hvala Allahu Gospodaru Svih svijetova! Ta moja SRECA , JE UPUTA I VJERA jer sam izasla da dijete operisem i da se vratim u Sarajevo ali je Allah dao da odem u jednu zemlju pa da me protjeraju u drugu zemlju gdje mi je tu ALLAH SVT DAO ili odredio UPUTU , DA POCNEM ALLAHU SVT ROBOVATI-uspostaviti namaze i  USRED KAFIRSKE KRISCANSKE DRZAVE NOSITI MOJ HIDZAB KRUNU ISLAMA el hamdu lillah i TO JE sveeeeeeeeeeeeee samo Allah svt odredio i gdje cemo zivjeti i umrijeti,ozeniti se udati,poginuti itd.

Zato NE TUGUJ sta god da te zadesi reci samo el hamdu lillah ,reci jer je to dobro za tebe a  i sto te zaobidje reci el hamdu lillah jer i to dobro za tebe vjeruj!!!


Od Ubadeta bin Samita prenosi se da je rekao sinu: "Slast imana nećeš osjetiti sve dotle dok ne budeš znao da ono što te zadesi nije te moglo mimoići, i da ono što te mimoišlo nije te moglo ni zadesiti. Čuo sam Poslanika da kaže: Prvo što je Allah stvorio bilo je pero. Potom mu se obratio naredbom: Piši!’ ’A šta da pišem, Gospodaru? Piši odredbe svemu do Sudnjeg dana. Ko umre s drugačijim uvjerenjem, meni ne pripada."

http://www.youtube.com/watch?v=zbmKxe0EcVo

http://www.youtube.com/watch?v=A7L-lIp2ywY&feature=related


11.03.2012.

Budimo strpljivi kod prvog udarca jer nas ceka nagrada insa'Allah !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!Budimo strpljivi kod prvog udarca jer nas ceka nagrada insa'Allah !


Kur’anski ajeti i hadisi govore na mnogo mjesta o važnosti sabura. Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, je rekao da je Uzvišeni Allah spomenuo strpljivost u Kur’anu na više od devedeset mjesta.
Neminovno je da svako od nas prolazi kroz iskušenja i teži period u našem životu. Al to ne smije da bude razlog da vjernik i vjernica posustanu. U primjerima naših iskrenih prethodnika imamo toliko primjera njihovog sabura u trenucima kada su im životi visili o koncu.
Naše strpljenje mora biti jedino i samo u ime Allaha subhanehu ve te ala. Jer, kada nešto radimo u ime Allaha Uzvišenog sve ružno zamjenimo lijepim, osjećamo potpunost, radost i smirenost. Ovo radimo rado, iz sveg srca. Ako osaburimo iskreno u ime Allaha, subhanehu ve te ala, dobivamo puno bolje nazad. Mi smo onda samo na dobitku.

U prvim trenucima nam bude teško, ali to je, kako bi se vidjelo da li je to iskren čin žrtvovanja ili je pretvaranje. Baš u tim prvim trenucima je jako bitno pokazati i izraziti svoje strpljenje, osaburati te ne dozvoliti šejtanu da nas zavede pa da se ponovo vratimo na početak - na nulu. Pa ako strpljivo podnesemo taj prvi trenutak, taj prvi udarac, osjetićemo inša’ Allah te ala nakon toga samo zadovoljstvo i radost. Jer zaista je strpljivost kod prvog udarca.

Dva Sahiha je zabilježen hadis Enesa ibn Malika, r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao kod žene koja je oplakivala svoje dijete i rekao joj: “Boj se Allaha i budi strpljiva!” Ona odgovori: “Ti ne osjećaš moj bol.” Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao, rekoše joj ko je on. Njoj se odsjekoše noge. Ona pođe do njegovih vrata ispred kojih nisu stajali vratari. Reče: “Allahov Poslaniče, nisam te prepoznala.” On, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Strpljivost je kod prvog udarca.” (Buhari, 1283, Muslim, 926 i Ahmed, 3/143)
I zaista, ne kod drugog, trećeg već kod prvog.
“A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovih i mi ćemo se Njemu vratiti!’ Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu!” (Prevod značenja, El-Beqare, 155-157)
Poučavanje strpljivosti i odgovornosti predstavlja veliku potrebu svakog muslimana, kako bi strpljivost postala dio njegovog karaktera i kako bi on dostigao stepen zadovoljstva i naklonost Uzvišenog Allaha. Pošto je ovaj svijet – kuća iskušenja, a budući svijet – kuća nagrade, vjernik neće biti lišen iskušenja i poteškoća.
Uzvišeni Allah kaže: “Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo strahom i gladovanjem, te gubljenjem imetka, života i ljetine. A ti obraduj strpljive. One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kazu: “Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti. To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihova i milost; ti su na Pravom putu.” (Prevod značenja, El-Beqare, 155-157)

Allah Uzvišeni obavještava nas da će On iskušavati Svoje robove, tj. ispitivati ih nekada u dobru, a nekada u teškoćama, kroz strah i glad, kao što na drugom mjestu kaže: “…pa mu je Allah dao da iskusi odjeću gladi i straha”(16:112) budući da se to vidi na gladnom i uplašenom čovjeku. Zatim ovdje kaže: “Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo strahom i gladovanjem,”tj. Malom količinom toga, “te gubljenjem imetka,” tj. Gubljenjem dijela imetka, “I života,” kao što je smrt prijatelja i bližnjih, “I ljetine,” tj. Neće vam roditi bašće i njive kao obično, pa ko strpljiv bude – imat će nagradu, a ko bude malodušan – stići će ga kazna.
Zato Uzvišeni Allah kaže: “A ti obraduj strpljive,” jer to su “oni koji , kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti,”tj. Ovim svojim rijecima oni se predaju i nalaze utjehu za ono što ih je pogodilo znajući da pripadaju Allahu, Koji se po Svojoj volji odnosi prema Svojim robovima, odnosno znajući da Njemu na Sudnjem danu neće promaći ni trunka bilo cega. To je učinilo da oni priznaju da su robovi Njegovi i da će se Njemu na Sudnjem danu vratiti.
Allah Uzvišeni saopštava šta im daje za to, pa kaže: “To su oni kojima pridaju blagoslovi od Gospodara njihova i milost,” dakle kao vid Njegove pohvale njima.
“To su oni koji su na pravom putu,” Omer Ibn Khattab kaže: “Divne su to naknade i dodatak uz njih!” Riječi: “To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihova i milost” sadrže dvije nagrade, a riječi: “To su oni koji su na Pravom putu” sadrže dodatak, jer njima pripada nagrada, ali, također, i poseban dodatak.” (Ibn Kesir, Tefsir, 108)
Uzvišeni kaže: “Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.” (Prevod značenja, Ez-Zumer, 10)
“I ako otrpite, to je doista bolje za strpljive.” (Prevod značenja, En-Nahl, 126)
“O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi; i Allaha se bojte, da biste postigli ono što zelite.” (Prevod značenja, Ali Imran, 200)

Ebu-Seid el-Hudri, radijallahu anhu, priča da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…A ko hoće biti strpljiv, Allah će ga učiniti strpljivim. Nikome nije dat vrednij i bolji dar od strpljivosti.” (Buhari 3/235; Muslim 7/144-145)
Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kome Allah hoće dobro, stavi ga na iskušenja.” (Buhari 10/103; Malik 2/5411)
Aiša, radijallahu anha, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjernika neće zadestiti ni jedno iskušenje, pa čak ni ubod trna, a da mu za to Allah neće pokriti (oprostiti) neke od njegovih grijeha.” (Buhari 10/103; Muslim 16/129)
Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, priča da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Za Moga roba vjernika, kojem sam uzeo njegove najdraže osobe od stanovnika ovog svijeta, pa se on bude strpio, nema kod Mene druge nagrade osim Dženneta.” (Buhari, 11/242)
Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kaze: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: ‘Uzvišeni Allah je rekao: ‘Onome Svome robu kojeg stavim na kušnju sa njegove dvije drage (tj. dva oka), a on se strpi, nadoknadit ću mu ih Džennetom.” (Buhari 10/116; Tirmizi 9/244-245)
Ummu-Seleme, radijallahu anha, kaže: “Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Nema toga roba koga nešto pogodi pa kaže: ‘Mi Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. Moj Allahu, nagradi me za ono što me je pogodilo i daj mi umjesto toga dobro,’ a da ga Allah neće nagraditi i da mu poslije toga neće dati bolje dobro.’ Zatim ona kaže: ‘Kada je umro Ebu-Seleme (moj muž), ja sam govorila: ‘Ima li iko od muslimana bolji od Ebu-Seleme? Njegova je kuća bila prva koja učini hidžru ka Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem?!’ Potom sam govorila kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to naredio, pa mi je Allah podario boljeg od njega – Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.’” (Muslim 6/220-221; Malik 1/236; Ebu Davud 3/309; Ibn Madzdze 1/598)

Imam Ahmed navodi predanje s lancem prenosilaca od Husejna ibn Alija, koji navodi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Svaki musliman i muslimanka kada se sjete nedaće u kojoj su bili, ma koliko davno da se dogodilo i to bude povodom da izgovore rijeci: ‘Mi Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti,’ Allah će im svaki put iznova dati nagradu za strpljenje i vjeru u toj nesreći." (Ovu predaju navodi Ibn Kesir u svom tefsiru)

Vjernik je obavezan da se bori protiv nesreće sa saburom i smirenošću kako bi zaslužili veliku nagradu kako je to obećao Uzvišeni: “O robovi moj koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni.” (Prevod značenja, Ez-Zumer, 10)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je preporučio umjerenost u tuzi, bez pretjerivanja kao što rade u džahilijetu a Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije od vas onaj koji se udara po licu, cijepa odjeću i nariče kao u džahilijetu.” (Buhari u Sahihu, 225/1)
Pogotovo za ženu vjernicu koja je ostala bez muža je važno da se okiti sa saburom i hrabrošcu pri ovoj nesreci. Jer ona ima veliku odgovornost u nadgledanju djece nakon što je ta obaveza oslabljena smrcu prvog čuvara porodice. Mnogo je ashabijkih koje su ostale bez svojih najmilijih i svojim primjerima u tim trenucima nam pružaju imansku lekciju o saburu, zadovoljstvu i prisebnosti.
Enes, radijallahu anhu prica: “Razbolio se, a zatim umro sin Ebu-Talhe, radijallahu anhu, u vremenu kada je Ebu-Talha bio odsutan (kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem). Kada je njegova žena vidjela da je umro, pripremila je nešto i sklonila ga u jednom dijelu kuće.
Kada je Ebu-Talha došao, upitao je: ‘Kako je dječak?’- ‘Smirila mu se duša,’ odgovorila je, ‘i nadam se da se odmorio.’ Ebu-Talha pomisli da žena govori istinu (da je dijete ozdravilo). Tek kada je svanulo i on se okupao i htio izaći, žena mu reče da je dječak umro. Potom je sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao sabah, a zatim i obavijestio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, o onome sto se zbilo između njih (kao supružnika). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaza: ‘Neka vam Allah, subhanehu ve te ala da blagoslov u vašoj noći.’ Jedan od ensarija je rekao: ‘Vidio sam da su kasnije imali devetero djece i svi su naučili Kur’an napamet.’” (Buhari, 3/169)

Bitno je tugu podnositi svjesno i zadovoljno sa Allahovom subhanehu ve te ala odredbom kako bi postigla veliku nagradu koju Allah subhanehu ve te ala obećava svojim robovima koji su na pravom putu. Plemeniti Kur’an nas podučava metodu strpljenju prilikom nesrece pa Uzvišeni kaže:
O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.” (Prevod značenja, El-Beqare, 153)
“Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kad ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: “Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!” njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na pravom putu!” (Prevod značenja, El-Beqare, 155-157)


Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam preporučuje sabur i bogobojaznost. Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Prošao je Resulullah kraj neke žene koja je plakala kraj groba pa joj je rekao: ‘Boj se Allaha i budi strpljiva.’” (Buhari, 218/1)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava umjerenosti i pribranosti u slučaju smrti bližnjeg ili prijatelja čime će Allah biti zadovoljan. Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Ušli smo sa Resulullahom, sallallahu alejhi ve sellem, kod Ibrahima koji je ispuštao dušu pa su oči Resulullaha počele suziti a Abdullah ibn Avf, radijallahu anhu mu je rekao: ‘I ti, o Poslaniče?’ reče: ‘O Ibn Avfe, to je iz sažaljenja,’ zatim je ponovo zaplakao i rekao: ‘Doista, oko suzi i srce je tužno ali mi nećemo reći ništa osim ono sa čime je Allah subhanehu ve te ala zadovoljan, a doista smo mi o Ibrahime, tužni zbog rastanka s tobom.” (Buhari, 226/1)

“Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim, i slušaćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali, pa – tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni.” (Prevod značenja, Ali Imran, 186)

Bitno je tugu podnositi svjesno i zadovoljno sa Allahovom subhanehu ve te ala odredbom kako bi postigla veliku nagradu koju Allah subhanehu ve te ala obećava svojim robovima koji su na pravom putu. Plemeniti Kur’an nas podučava metodu strpljenju prilikom nesrece pa Uzvišeni kaže:
“O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.” (Prevod značenja, El-Beqare, 153)

Na osnovu Kur'anskih ajeta Allahova govora i hadisa Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nema  insan puno da kaze iz svoje glave... Allahov robe ovdje si samo putnik i nisi stvoren ovdje samo da uzivas i da ti ide dobro i da se nadas opet nagradi za bolji svijet! I bolji od nas tj.prve generacije su bile tesko iskusane a gdje je nas iman i njoihov,nasa bogobojaznost i njihova ,gdje su nasi grijesi i njihovi tj.jednostavno bili su bolji od nas a kako su samo bili na kusnji i koji su imali sabur u tim momentima!  Kazem putnici,da bas tako ...ovdje smo krakto i zamisli samo da ces jednog dana preseliti sa svojom diplomom na bolji svijet! Ovdje si na ispitu malo sa gladi,malo sa imetkom,zenama ili muzevima,djecom,zdravljem a iskrenom robu Allah olksa vjeruj te svaku kusnju gdje se strpi a onome koji nema strpljenja na njegovu stetu! Sebi memorisi u glavu je da sve sto se zbiva i desava je Allahovom odredbom i Njegovom mudrosti a zasto?-pa naravno da nas iskusa a lahko je reci da vijerujemo dok ne dodoje kusnja i kad dodoje kako to podnosimo mirno i saburli jer se nadamo nagradi ili pocnemo lupati po kuci i kriviti druge za odredjenu stvar koja se desila eeeh ne ide to tako i tako nisu radili oni prije nas-najbolje generacije!
Stisni zube o Allahov robe ,sve sto dolazi dolazi samo Allahovom odredbom el hamdu lillah i osaburi jer ima sve svoju mudrost i nagradu na oba svijeta ! Sjeti se Allaha Uzvisenog u svakom trenutku,vise namaza obavljaj ,uci Kur'an i zikri-velicaj svog Gospodara i priblizi mu se ibadetom tim,dowama a Allah je Silan,Svevisnji i Mudar koji daje i uzima,olaksava robovima Svojim pa el hamdu lillah na svakom stanju ,ovdje smo samo kratko i vrijedi trpiti a tamo smo vijecno pa vijecni Dzennet ili Dzehennem da nas Allah sacuva patanje u ognju-amin


http://www.youtube.com/watch?v=rOapVPg8Syc

http://www.youtube.com/watch?v=k3A7KK0yyxA&feature=related

10.03.2012.

Neki znakovi lijepog naseg zavrsetka na ovom svijetu!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Neki znakovi lijepog naseg zavrsetka na ovom svijetu!

 

Danas mnogi misle da su znakovi naseg lijepog zavrsetka na ovom svijetu naravno,karijera,dobro auto,zgodna zena ili atraktivna zena,velika kuca,pomogucnosti negdje vani vila,skupa odijeca,veliki broj ljubavnica ili ljubavnika,veliki broj flasa vina u podrumu ili sanku,popularnost ( pjevacice,glumice ili glumca itd..)

Na ja,navedoh par tih stvari za koji vecina danas misli da im je sa ovim i zavrsetak lijep ali nazalost vas moram razocarati jer sa sobom necete nazalost nista ponjeti u kabur-grob i par metara kvadratnih,NISTA od tog sem duse i dobrih djela koje ste cinili naravno samo u ime Allaha na ovom kratkom,prolazno dunjaluku-svijetu!

 

Zatim…pokusaj da svatis i potrudis se te Allaha zamolis da ti bude jedan od ovakvih zavrsetaka koje cu navesti insaAllah…

 

Kaže Allah Uzvišeni:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

„Uzvišen je Onaj u Čijoj je ruci vlast - On sve može! - Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; - On je Silni, Onaj koji prašta.''(Suretul Mulk,1-2 )

Iz navedenih ajeta saznajemo da je Allah taj koji ima svu vlast, da je Svemoćan i da je On taj koji daje smrt i život.

Svake sekunde na ovom svijetu umire na hiljade ljudi. Tako vidimo ili čujemo da su neke osobe preselile na ahiret. Neki prirodnom smrću, neki na bojnom polju, neki u saobraćajnoj nesreći, neki u avionskoj, neki izgore u požaru, neke zatrpa zemlja ili ruševine. Neko umre na nečistom mjestu, u lošem društvu ili prilikom činjenja grijeha, a neko umre na časnom mjestu, u dobrom društvu ili dok je bio zauzet Allahu ugodnim djelom.

Mjesto, vrijeme ili način na koji neko umire može upućivati na njegov konačni završetak na ahiretu. Danas ću bi iznillahi teala govoriti o nekim znakovima sretnog završetka.

Prije nego započnem pisati o ovoj veoma interesantnoj temi moramo definisati šta je to sretan završetak.

Lijep ili sretan završetak je da Allahov rob uspije da ostavi sve ono što srdi Allaha, da učini teobu, pokaje se za svoje grijehe i da ustraje u činjenju dobrih djela sve dok mu smrt ne dođe. Na ovo nas upućuje hadis Allahova Poslanika s.a.v.s., gdje kaže:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله بعبده خيراً استعمله) قالوا: كيف يستعمله؟ قال: (يوفقه لعمل صالح قبل موته)

„Kada Allah želi dobro svome robu iskoristi ga.“ Rekoše: „Kako ga iskoristi?“ Reče:“Na taj način što ga usmjeri ka činjenju dobrih djela prije smrti.“ Ahmed i Tirmizi

 

Što se tiče lijepog završetka on ima mnogo svojih alameta (znakova), neke od njih primjeti onaj koji umire, a neke primjete ljudi koji budu kod umirućeg.

Zatim...

1.Jedan od znakova lijepog završetka jeste osjećaj radosti i zadovoljstva koje osjeti umirući zbog donošenja radosne vijesti o ulasku u džennet.  Kao što Allah Uzvišeni kaže:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

„Onima koji govore: "Gospodar naš je Allah" pa poslije ostanu pri tome - dolaze meleki "Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.”(Suretul-Fussilet, 30)

Ovom radosnom viješću bivaju  mumini obradovani prilikom umiranja, zatim dok borave u njihovim kaburima i prilikom njihovog proživljenja iz kabura.

Na ovo nas upućuje hadis kojeg prenose Imam Buharija i Muslim od majke vjernika h. Aiše r.a., koja kaže:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت: يا نبي الله! أكراهية الموت، فكلنا نكره الموت؟ فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.,: „Onaj ko voli da se susretne sa Allahom i Allah voli da se susretne sa njim.“ Rekoh: „O Allahov Poslaniče! Da li je to prezir prema smrti, svi mi preziremo smrt?“ Reče: „Ne nije to, nego mumin kada bude obradovan Allahovom milošću, njegovim zadovoljstvom i njegovim džennetom zavoli susret sa Allahom, a kjafir kada bude obavješten o Allahovom azabu (patnji) i njegovoj ljutnji zamrzi susret sa Allahom i Allah zamrzi susret sa njim.“

U vezi značenja ovog hadisa rekao je Imam Ebu Ubejd El-Kasim ibn Selam: „Ovdje se ne misli na prezir prema smrti i smrtnim bolovima zato što nema nikoga a da to ne prezire, nego ono što je prezreno ovdje jeste pretjerana ljubav prema dunjaluku i vezanost za njega te mržnja da se vrati Allahu i ahiretu. Ovo nam pojašnjavaju Allahove riječi upućene onima koji su pretjerano voljeli dunjaluk gdje im Allah kaže:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

„Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni - prebivalište njihovo biće Džehennem, zbog onoga što su radili.“(Suretu Junus, 7-8 )

Rekao je El-Hattabi: „Čovjekova ljubav za susretom sa Allahom znači davanje prednosti ahiretu nad dunjalukom tako da ne voli stalno na njemu da ostane nego se priprema za odlazak sa njega.“

Rekli smo da ima mnogo znakova koji upućuju na lijep i sretan završetak pa ćemo insaAllah da spomenuti neke od njih:

2.Sljedeci znak jeste izgovaranje šehadeta prilikom smrti. Dokaz za ovo je hadis Allahova Poslanika s.a.v.s., kojeg prenosi El-Hakim i drugi da je Poslanik s.a.v.s., rekao:

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

„Onaj čije posljednje riječi budu nema drugog boga osima Allaha ući će u Džennet.“

Znaci od znakova lijepog završetka gdje sam spomenula, da je jedan od znakova koji upućuje na lijep završetak izgovaranje šehadeta prije smrti. Nekima se čini da je ovo jednostavno, ali nije tako. Mnogi danas imaju kusnju u nekim stvarima ( udes,bolest,koma,stah,mozdani,srcani itd…) pa vjeruj te u tim momentima se mnogi pozabave oko sebe,(sem iskrenih vjernika koji stalno prije kusnji su izgovarali sehadet,urezo se na srca i jezik im ). Mnogi u tim kusnjama sem vjernika opet kazem,broje 50,100,1000 km,umijesto sehadeta od na samrti broji marke,eure hmm  pa sto li Ja Rabbi,zato sto je to mu bila glavna stvar na dunjaluku pare,biznis…neki prizivaju necija imena na samrti svojih nekih estagfirullah volji da ih vise prije smrti…neki pjevaju pjesme Madone ili Cece,Dragane esagfirullah a sto li? Pa naravno kada su se budili i lijegali sa njihovim pjesama umijesto sehadeta i dova,zahvale Allahu…

Eh kako posijes robe,rako ces i poznjati!!!

Zato da bi neko lahko izgovorio šehadet na samrti mora stalno da spominje Allaha i da ga moli da smrt dočeka pri punoj svijesti. Imali smo svi  priliku vidjeti, ljude koji umiru u nesvjesnom stanju, ili ljudi koji umiru a ne mogu ni riječi da kažu ili kakoh rekoh neki broje,neki dozivaju neke svoje,ili neki cak pjevaju ... Da nas Allah toga sačuva.AMIN

 

3.Sljedec znak je znojno čelo. Tj. da mu na čelu bude znoja prilikom umiranja. Burejde bin El-Husajb prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao:

موت المؤمن بعرق الجبين

„Smrt vjernika je znojno čelo.“ Ahmed i Tirmizi)


4.Jedan od lijepih završetaka je da čovjek umre uoči petka ili u petak. Shodno hadisu Allahova Poslanika s.a.v.s., koji kaže:

ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر

„Musliman koji umre u petak ili uoči petka Allah će ga sačuvati fitneta u kaburu.“

 

5.Zatim od znakova lijepog završetka jeste i svaki onaj koji preseli kao šehid bilo to kao borac na Allahovom putu, ili ako preseli od teške i zarazne bolesti kao što je kuga, ili od tifusa, ili se utopi ili izgori u vatri ili pogine pod ruševinama.

Allahov Poslanik s.a.v.s., je rekao:“Koga vi smatrate šehidom?“ Rekoše:“Onaj ko pogine na Allahovom putu, on je šehid.“ „Onda ima malo šehida iz mog ummeta.“-reče Allahov Poslanik. „A ko su oni o Allahov Poslaniče?“ Reče:“Onaj ko bude ubijen na Allahovom putu on je šehid. Onaj ko umre na Allahovom putu on je šehid. Onaj ko umre od kuge on je šehid. Onaj ko umre od tifusa on je šehid. Onaj ko se utopi on je šehid.“- Muslim

 

Interesantno je da i onaj ko izgori u požaru ili bude ubijen na pravdi Boga i on se računa šehidom.

Kada Poslanik a.s., govori o šehidima vidimo da ih ima više vrste i da svaka od njih upućuje na lijep završetak na Ahiretu.


6.Zatim od znakova  je poginuti kao sehid boreci se da Allahova rijec bude gornja. Kaze Allah, prevod znacenja: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su zivi i u obilju su kod svoga Gospodara, radosni zbog onoga sto im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se jos nisu pridruzili, za koje nikakva straha nece biti i koji ni za cim nece tugovati; radovace se Allahovoj nagradi i milosti i tome sto Allah nece dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.(3;169-171)

 

7. Zatim umreti dok se priprema za borbu na Allahovom putu ili na hadzu. Kaze Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem:
Ko god je ubijen na Allahovom putu, smatra se sehidom, i ko god umre na Allahovom putu,i on je sehid.(Muslim i Ahmed prenose ovaj hadis).

Poslanik, s.a.v.s. je rekao u vezi covjeka koji je posao da obavi hadz pa je pao sa kamile i umro, prevod znacenja: Okupajte ga vodom i liscem lotosa, i umotajte ga u dva ogrtaca i
ne pokrivajte mu glavu jer ce on na Sudnjem danu biti prozivljen a izgovarace telbiju (ono sto se izgovora prilikog hadza i umre - labajke Allahume lebejke(Allahu odazivam ti se).

 


8.Zatim od znakova je umrti tacno prilikom zavrsetka nekog ibadeta tako da taj ibadet bude posljednje sto covjek ucini ovdje u zivotu. Abu Huzejfa prenosi od Allahova poslanika sallalahu alejhi ve sellem,: Onaj ko kaze La ilahe illaAllah trazeci Allahovo zadovoljstvo pa mu to bude posljednje u zivotu, uci ce u Dzennet. I onaj ko dadne sadaku trazeci time Allahovo zadovoljstvo pa mu to bude posljednje sto ucini u ovom zivotu, ce uci u Dzennet.(Ahemd,5/391)


9.Od znakova lijepog zavrsetka je umreti prilikom odbrane jedne od pet stvari koje stiti islamski Serijat muslimanima: vjere, zivota, imetka,casti i svijesti. Said ibn Zaid r.a prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: Onaj ko umre braneci svoj imetak (od onog ko zeli da mu ga otme) je sehid, onaj ko umre braneci svoju porodicu (od onoga ko zeli da im naudi) je sehid, onaj ko umre braneci svoju vjeru je sehid, i onaj ko umre braneci svoj zivot (od onoga ko zeli da ga ubije) je sehid. (Tirmizi i Abu Davud)


10.Zatim od znakova je umrijeti od neke od zaraznih bolesti. One o kojima nas je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem ,obavjestio su sljedece:
a) Kuga. Anas ibn Malik ra prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem,rekao: Kuga je uzrokom sehadeta svakom muslimanu koji umre od nje. (Abu Davud, 4772, Tirmizi, 1418 i 1421).


b) Tuberkuloza. Rasid ibn Hubais prenosi da je Allahov Poslanik,sallalahu alejhi ve sellem,rekao: Smrt prilikom borbe na Allahovom putu je uzrok sehadet, kuga je uzrok sehadeta, smrt prilikom porodjaja je uzrokom sehadeta, i tuberkuloza je uzrokom sehadeta. (Ahmed, 3/289)


c) Stomacne bolesti. Prenosi Ebu Hureira ra da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao:Musliman koji umre od stomacnih bolesti je sehid.

 

11.Od lijepih završetaka a koji se veže samo za žene je smrt prilikom porođaja. U hadisu kojeg prenosi Ubadeh bin Samit se navodi da je Poslanik a.s., nakon što je upitan o šehidima spomenuo i ženu koja umre na porođaju i da će je njeno dijete pupčanicom vući u Džennet.

Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: A zena koja umre nakon porodjaja, njen sin ce je uvesti uDzennet za pupcanu vrpcu. (Ahmed, 4/201, i 5/323)


12.Zatim od znakova lijepog zavrsetka je ugusiti se ili umreti pod rusevinama. Ebu Hureira prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem rekao: Sehida je pet vrsta: Onaj ko umre od kuge, stomacnih bolesti, ugusi se i onaj koji umre pod rusevinama.
(Tirmizi, 1063 i Muslim, 1915.)

 

Dzabir ibn Atik r.a kaze da je Allahov Poslanik,sallalahu alejhi ve sellem ,rekao: Sehida
osim onih koji poginu na Allahovom putu ima jos sedam vrsta: onaj ko umre od kuge, onaj ko se ugusi, ko umre od upale pluca, ko umre od stomacnih bolesti, onaj ko umre od opekotina, onaj ko umre pod rusevinama,i zena koja umre pri porodjaju. (Naravno ovo vazi pod uslovom da su bili muslimani).
(Ahmed, Abu Davud, Nisai, i Hakim koji ga ocjenjuje kao sahih a Zehebi se slaze sa njim). (Ahmed 5/446, Abu Davud,3111, Nisai 4/13-14, i Hakim, 1/352)

 

Pogotovo je lijepo svoj život završiti činjenjem dobrih djela. Poslanik s.a.v.s., je rekao:

من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة

„Onaj ko kaže nema drugog boga osim Allaha želeći time Allahovo zadovoljstvo i time okonča svoj život ući će u Džennet. Onaj ko udijeli sadaku i time okonča svoj život ući će u Džennet. Ahmed

Ovo su bili neki od znakova lijepog završetka koji ne garantuju nikome da će doista završiti kao džennetlija, nego samo upućuju na lijep završetak. A da li će neko biti džennetlija ili džehennemlija to samo Allah zna.

Normalno je da svako od nas želi da njegov ovodunjalučki život se okonča na najljepši način. Da umre sa osjećajem da je Allah zadovoljan sa njim. Svi mi želimo da uživamo u Džennetu i njegovim ljepotama, ako je to tako šta moramo učiniti da bi naš život završio dobrim.

Prva stvar koja je ujedno i najveća jeste da čovjek stalno bude u pokornosti i bogobojaznosti od Allaha. Zatim da čovjek iz dubine svoje duše moli Allaha u svojim dovama da ga Allah usmrti na imanu i takvaluku. Zatim da čovjek radi na popravljanju svoje vanjštine kao i svoje duše i da njegov nijjet bude ka tome usmjeren, jer onaj ko nešto traži njemu se i daje.

Poslušajmo nekoliko kazivanja o tome kako su ashabi drugovi Allahova Poslanika s.a.v.a., dočekivali smrt.

Jedan od ashaba zvani Ebu Derda' koji je bio izuzetno pobožan i bogobojazan kada mu se primakla smrt pitali su ga: „Šta želiš?“, odgovorio je: „Oprost moga Gospodara.“ A zatim se obratio prisutnima riječima: „Podstičite me na izgovor (talkina) La ilahe illellah Muhammedun resulullah“, a stalno je ponavljao šehadet sve dok nije ispustio svoju plemenitu dušu i napustio ovaj prolazni svijet.

Nekada vjernik osjeti kako mu se smrt primiče isto kao da dobije neki išaret. Tako je bilo i sa ashabom zvanim Ebu Sufjanom koji je u periodu dok je Omer el-Faruk bio halifa osjetio da mu se primakao edžel, pa je sam sebi iskopao kabur. Iza toga nije prošlo ni tri dana a smrt mu dođe kao da je između njih bio dogovoren susret. Kada je umirao pogleda svoju ženu i djecu te im reče: „Nemojte za mnom plakati, jer tako mi Allaha, od kako sam primio islam nisam učinio nikakav grijeh.“ Ne prođe malo vremena i ispusti svoju dušu.

Ashab zvani Ebu Ubejde ibn Džerrah je umro od kuge i dok je bio na samrti oporučivao je svojim borcima sljedeće: „Ja vam oporučujem sljedeće i ako se toga budete pridržavali stalno ćete biti na hajru i selametu: Klanjajte namaz, postite ramazan, dajite zekat i sadaku, obavljajte hadž i umru, jedni drugima pomažite, naredbe starješina vjerno izvršavajte i nemojte ih varati ni izdavati. Ne žudite za dunjalukom, jer, zaista, čovjek kada bi hiljadu godina živio, opet mora doći u ovaj položaj u kome vidite mene sada, i neka je na vas Allahov mir i milost.“ 

Iz svega navedenog smo vidjeli koliko je bitno svoj ovozemaljski život uskladiti sa principima islama kako bi naš završetak bio na imanu i islamu.

 

Uzvišenog Allaha molim da nas okoristi Svojom Knjigom, Kur'anom, i da nas učini od njegovih nosilaca!

Molim Ga, subhanehu ve te'ala, da nam oprosti naše grijehe i loša djela, da nam uveća naša dobra djela!

Molim Ga Uzvišenog da naša djela učini iskrenim samo radi Njega!

Molim Ga da nas učini iskrenim i istinskim sljedbenicima Njegova poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem!

Molim Ga Svevišnjeg da među nama ne ostavi nijednog grijeha a da nam ga ne oprosti, da pri nama ne ostavi nijedne brige a da je ne otkloni od nas, nijedne tegobe a da nam ne olakša i razgalicu da, da među nama ne ostavi nijedne sramote a da nam je ne prekrije, da ne ostavi među nama duga a da nam ne pomogne da ga vratimo, da ne ostavi među nama nijednog bolesnog a da ga ne izliječi, zalutalog a da ga ne uputi!

Molim Ga Uzvišenog da oprosti i smiluje se nama, našim roditeljima i svim vjernicima na Sudnjem danu!

Molim Allaha da učini najljepši dio našeg života njegov kraj, a najljepši dan onaj kada se susretnemo sa Allahom. Amin.Amin...Amin Ja Rabbi

http://www.youtube.com/watch?v=P4GsJnLQqk4

http://www.youtube.com/watch?v=fyBdMYXnoSU

http://www.youtube.com/watch?v=IX3kAxLWbW0&feature=player_embedded#!

http://www.youtube.com/watch?v=-0tikuSiGnk

 


09.03.2012.

Zašto Islam ne dozvoljava prisilu u vjeri ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 Zašto islam ne dozvoljava prisilu u vjeri ?


Onoga koga hoće - Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće - na pravi put izvodi. (El-En'am, 39.)

I riječi Uzvišenog: On u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome On hoće. (En-Nahl, 93.)

Niko ne može biti izvan Allahove volje: A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova neće! (Et-Tekwir, 29.)

 Također Uzvišeni kaže: Ti, doista, ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš, - Allah upućuje na pravi put onoga koga On hoće. (El-Kasas, 56.)

Nema prisile u vjeru, put ispravnosti se raspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha, taj se jako prihvatio za najčvršću vezu kojoj nema prekidanja, a Allah sve čuje i zna. (Prijevod značenja El-Bekare, 256.)


Na početku ovog časnog ajeta nalazimo da Uzvišeni Allah spominje veoma važan princip koji proizilazi iz osnovnih karakteristika islama. Iz mnogih dokaza baziranih na temeljima islama, Kur'anu i Sunnetu, znamo da se ova vjera zasniva na jasnim, čvrstim i nepobitnim dokazima. Kaže Uzvišeni Allah: Zaista smo Mi poslali Naše poslanike sa jasnim dokazima. (Prijevod značenja El-Hadid, 25.) Dakle, jedna od osnovnih karakteristika ove vjere je jasnoća i nepobitnost dokaza koji potvrđuju njenu ispravnost i nenatrunjeno Božansko porijeklo. Upravo zbog ove činjenice islam u svom pozivanju ljudi u ispravno vjerovanje koristi metodu sile dokaza, a nikada dokaz sile.Savršenstvo islama –uputa ili zabluda

Poznati islamski učenjak Abdur-Rahman ibn Nasir es-Sa'di (1307.-1376. h.g.) u svom tefsiru, komentarišući ovaj ajet, kaže: "Ovo je dokaz savršenosti islamske vjere, jer zbog potpunosti njenih jasnih dokaza i zato što je to vjera razuma i nauke, vjera fitre (čiste ljudske prirode) i mudrosti, vjera dobra i poziva u njeg, vjera istine i upute, zbog svoje savršenosti i činjenice da je prihvataju čiste ljudske prirode, zbog svega ovoga nema potrebe za silom i prisilom da bude prihvaćena. To zato što je prisila potrebna u ono što je odbojno srcima i u suprotnosti je sa stvarnošću i istinom." (''Tefsirul-Kerim Rahman fi Tefsiri kelamil-Menan'')

 

Uzvišeni Allah upućuje na pravi put one koje On hoće. Svojom milošću ih čuva i zaštićuje, a isto tako Svojom pravednošću pusti u zabludu, ponizi i iskuša koga hoće, jer svi ljudi se nalaze, po Njegovoj volji, između Njegove milosti i Njegove pravednosti.

Uzvišeni Allah je Onaj koji upućuje u vjeru one Svoje robove koje On hoće, i čuva ih od zablude i udaljuje ih od zablude i griješenja i spašava ih od toga, i njegovih štetnih posljedica na ovom i budućem svijetu. Pa koga Allah takvim učini, to je Allahova milost i dobročinstvo na čemu treba biti zahvalan. Isto tako, Uzvišeni Allah pusti da neki Njegovi robovi zalutaju. On im uskrati Svoju pomoć i prepusti ih same sebi. Ostavi ih pristupačne šejtanu i ne uzima ih u zaštitu. Na taj način ih iskušava, a oni padaju u zabludu i griješenje.

Ne upucujemo mi na pravi put,nego Allah subhanehu ve te'ala


Postovani brate i sestro,koliko imamo samo primjera da je Allah Uzviseni uputio nas,dao nam uputu a nije mozda nase roditelje ili kontra,koliko nas kao  vijernika je djecu svoju odgajalo u Islamu,ucilo,nazor tijeralo ali Allah im dao nakon uputei zabludu pojedinima te da ih sejtan zavede i skrene sa pravog puta nakon upute.Nama je to naravno velika kusnja jer bi mi volili da su vijernici! koliko smo samo dali truda ali Allahovi robovi,Uzviseni  upucuje na pravi put koga i kad hoce a ostavlja u zabludi koga On hoce a mi mozemo samo biti sebeb-razlogom tome nasim lijepim ahalakom,nasim djelima,pa i mudrim pozivima im omiliti Islam a od prisile nema nista!

Uzecu za primjer nasu djecu!

Koliko smo se sami bili uzdigli da mi upucujemo nasu djecu pa nas Allah bas tu stavi na kusnju! Boli hm...'' Pa evo ti robe pa vidi da Ja upucujem na pravi put i skrecem sa pravog puta''

Koliko nase djece samo radi nas uspostavljaju i rade djela vijernika u kuci i glume nam vjernike...,klanjaju,slusaju ili uce Kur'an itd a cim predju kucni prag rade djela kafira ( pa pocine kufr i sirk,harame-pocnu drogu uzimati,alkohol i blud ciniti ) sejtan ih prokleti zaveo i skrenuo sa Allahovog puta jer je Allah i to odredio kao i sve prije 50.000 godine, prije stvaranja zemlje i nebesa sta ce sve biti te i  nasu sudbinu je odredio ( kad se roditi,kad umrijeti,koliko djece imati,kada udes imati,kada biti u vjeri a kada ce nekog od nas skrenuti na pravog puta itd....) .Pa kazem da djeca nekad rade djela vijenika samo da nama srca smire,samo da ne dobiju batine ili neku drugu kaznu a njihova srca zapecacena i ne boje se Allaha jer je Allah odredio da ce biti ili vjecno ili za neko vrijeme u zabludi!!! Molim Allaha da nas uputi i nase najmilije,da nas sacuva kunje koje necemo moci podnjeti i da nas preseli kao iskrene robove-amin

Robe Allahov,ma koliko se ti trudio i tjerao ili prisiljavao nekoga ( djecu,roditelje,zenu,muza,rodbinu... NE UPUCUJES TI NA PRAVI PUT,NEGO UZVISENI ALLAHA,kad On hoce i koga hoce )

Koliko nas ce raditi djela ili rade djela vijernika pa Allah dadne da skrenu sa pravog puta i presele-umru  kao kafiri (da nas Allah sacuva toga-amin ) a koliko ljudi zive i rade djela kafira ili su sami kafiri pa ce ih Allah uputiti na pravi put milosti svojom pa ce preseliti kao vijernici...zato Allahov robe pobrni se na sebi ,svojim djelima-ibadetu i  dovi , ustraj,moli Allaha da ucvrsti tvoje korake u Njegovoj vjeri,dovi-moli za svoje najmilije jer SAMO Allah upucuje opet kazem a ne ti,pa bilo ti drago ili ne, bices iskusan na najdrazem da to osijetis prvo u svojoj kuci ,pa kad bi ti glavom kroza  zid krenuo nista neces promijeniti sem cvrstog ubijedenja i oslonca na Allaha da te trenutno iskusao i da ce ti kusnju olaksati i nagraditi te,da ce to tvoje najmilije uputiti !  Dovi jer dova-molba je srz ibadeta (trazi samo od Allaha uputu tom i tom insanu...koje navedoh )

Pa osaburi i ustraj na pravom putu,znam da boli ali zar nije Uzvisnei obecao da ce nas iskusavati sa imetcima nasim,zenama nasim,djecom nasom,zivotima....paa!!! Sve je to ispit nas za onaj svijet , tebi kusnja a nekom zabluda a zato OSABURI i imaj cvrsto ubijedenje da ce Allah Uzviseni uputiti tvoje roditelje,nekom dijete ,nekom hanumu,a nekom nekog....

Zar nemamo primjer kod Ibrahima a.s. i njegog oca...Ibrahim je  dovio je za njega a jedan na uputi jedan u zabludi,zar nemamo primjer kod Faraona i Sare,zar nemamo primjer kod Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem i njegovog amidze ebu Leheb,zar nemamo primjer u ashabima i njihovim  porodicama da su jedni na istini bili a drugi u zabludi ...pa sta je reci danas za nas koji smo tek poceli prati kosulje dzehla nakon ukorijelog komunizma u kojem smo zivjeli! Koliko mi trebamo  voda da saperemo Dzehl i imana da imamo?Pa da skinemo kosulje dzehla i obucemo kosulje ciste Islama i imana...koliko samo treba da kusnje  prodjemo jer nezaboravi Allahov robe da nismo kartu za Dzennet rezervisali samo nasim VANJSKIM IZGLEDOM ( MashaAllah brada duga,skraceni brkovi i hlace,misvak u ruci ,niqabima itd...) Ne nije to viza za Dzennet robovi Uzvisenog!!! Dug je i trnovit put ka Dzennetu a Allah Uzviseni iskusava na cemu On hoce ,pa bilo nam drago ili ne!

Pa stisni zube na svakom udaru robe i mirno podnesi svaki pad,pa ustani sa Allahovom pomoci i milosti svaki put kad padnes i budi jaci,snazniji u imanu te Allahu se zahvali na svakom stanju i kusnji!!! Znam tesko je...tesko je vjeruj kada si Allahaov rob koji radi za Allahovu vjeru  i dan i noc a mozda sin ili kcerka uzimaju drogu,bludnice pa i neznas gdje su jer su te napustili a noci duge i bolne ALLAHU EKBER!!! Pa nedocekaj sabah da se pitas ''Pa sto meni Allahu ovo i ovo...?'' esagfirullah!!!!

Nego ne docekaj sabah sa sejtanom koji i tebe zavodi,nego se Allahu priblizi sto vise,nocnim namazom,dovama i osami se sa svojim Gopodarom... ja bas tad,ja bas tad necudi se !!! Bas tad kada mozda tvoje djete smrka drogu u tim satima,dovi i moli Gospodara za svoju i njegovu uputu,zikri-Allaha velicaj....

Kazem opet Allah upucuje na pravi put a mi ne,a mi mozemo samo metode Poslanika sallallahu alejhi we selleme upotrijebiti na najljepsi nacin sa Allahovom pomoci i milosti se nadati uspijehu...

To je pravda Uzvišenog Allaha. On posjeduje dalekosežnu mudrost i apsolutnu pravičnost. Dokaz da je Uzvišeni Allah Onaj koji izvodi na pravi put onoga koga hoće, a ostavlja u zabludi onoga koga hoće su Njegove riječi:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

Onoga koga hoće - Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće - na pravi put izvodi. (El-En'am, 39.)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ  

I riječi Uzvišenog: On u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome On hoće. (En-Nahl, 93.)

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

Također Uzvišeni kaže: Ti, doista, ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš, - Allah upućuje na pravi put onoga koga On hoće. (El-Kasas, 56.)

Sve je to, dakle, od Uzvišenog Allaha. Ovo je od temelja akide ehli-s-sunneta nasuprot mu'tezilama koji kažu da su ljudska djela njima stvorena. Onoga ko slijedi pravi put Allah je uputio Svojom dobrotom i Svojom blagodati, a onoga ko slijedi zabludu Allah je ostavio u zabludi Svojom pravičnošću.

Svi ljudi se kreću Allahovom voljom između ove dvije stvari, između Allahove dobrote i Allahove pravičnosti.

Čovjek može biti vjernik, upućen ili nevjernik, u zabludi.

Vjernik je upućen da ide pravim putem zahvaljujući dobroti Uzvišenoga Allaha, Njegovom znanju, neograničenoj mudrosti, plemenitosti i blagodarnosti.

Onaj koji živi u zabludi okrenut je nevjerstvu i griješenju i to po pravičnosti i znanju Uzvišenog Allaha i Njegove neograničene mudrosti.

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Niko ne može biti izvan Allahove volje: A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova neće! (Et-Tekwir, 29.)

Dešava se da čovjek, ponekad, sam krene pravim putem, uz Allahovu pomoć, a potom ga Uzvišeni Allah kazni zbog nekog grijeha ili nemara, pa ga ostavi u zabludi. Poslije toga mu stigne Allahova uputa. Katkada čovjek zaluta u totalnu zabludu, da nas Allah zaštiti od toga. Sve se odvija voljom Uzvišenog Allaha.

Allah je naredio stvorenjima da Mu budu pokorni. Zabranio je da mu budu neposlušni. Sve što se događa biva Njegovom odredbom i voljom. Čovjekova volja je pod kontrolom Allahove volje. On upućuje na pravi put onoga koga hoće, a ostavlja u zabludi onoga koga On hoće. Niko ne može učiniti ništa od onoga što Allah neće, jer niko ne može odbiti Njegovu odredbu i ništa ne može Njegovu presudu odgoditi, i niko Ga ne može nadvladati.

Svemoćni Allah je Uzvišen. Niko Mu ravan nije i ne može se suprotstaviti Njegovoj naredbi u Njegovoj presudi, Njegovoj moći stvaranja i Njegovoj vlasti. Niko Mu nije ravan ni u čemu od toga. Niko Mu nije ravan u Njegovim imenima i Njegovim svojstvima. On je Slavljeni i Uzvišeni!

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Niko nije kao On. (Eš-Šura, 11.)

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Uzvišeni kaže: Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim! (El-Bekare, 22.)

Kada Uzvišeni Allah odredi da nešto bude on to i izvrši (sprovede). Kada bi se sva stvorenja udružila da steknu neku korist koju Allah ne da, ili da spriječe štetu koju On odredi, ne bi imali načina da to učine.

Uzvišeni Allah kaže:

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ako te od Allaha neka nevolja pogodi - pa niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podar, - pa, samo je On Svemoćni. (El-En'am, 17.)

Također, Uzvišeni kaže:

مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

Milost koju Allah podari ljudima niko ne može, poslije Njega, dati. (Fatir, 2.)

ili kaže Uzvišeni:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

I zaista On može, kada nešto hoće, samo za to rekne "Budi!" - i ono bude. (Ja-sin, 82.)

Kada Uzvišeni Allah donese neku presudu ta presuda je izvršna. Ona teče. Ništa je ne može odgoditi:

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

A Allah sudi! Niko ne može presudu Njegovu, odgoditi. (Er-Ra'd, 41.)

Kada Allah nešto hoće, Njegova volja je izvršna, ne može se pobiti. Ona je izvršna nad svim stvorenjima, s toga kaže Uzvišeni Allah:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

A Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna. (Jusuf, 21.)

I na kraju kao jedan zaključak navešćemo sljedeće jako bitne stvari za vjernika i vjernicu da ih znaju što bi mi rekli “u po bjela dana I noći” a to je braćo moja, Uzvišeni Allah je nad svim. Niko Mu nije ravan ni u čemu. Niko i ništa Mu nije slično. Njegova odredba se ne može odbiti, Njegova presuda se ne može odgoditi. Niko Ga ne može nadvladati.

 

Kada imamo ovo u vidu moguće nam je da bar djelimično osjetimo nadnaravni, začuđujući i zadivljujući stil Kur'ana, što je ljudima još jedan dokaz više Božanskog porijekla ove Vječne knjige, a samim tim i odraz Božije milosti, mudrosti i veličine, kao i poziv u čvrsto prihvatanje njegovih tajnih poruka kroz sva vremena i prostore. Naime, spomenuli smo da je osnovna karakteristika islama jasnoća i nepobitnost dokaza sa kojima je došao, a iz toga proizilazi da upotreba sile u njegovom širenju odudara od ovog principa, pa samim tim nije u osnovi ni dozvoljena. Ali mi nalazimo da kur'anski govor stavlja na prvo mjesto, a samim tim ističe ovaj zaključak: "U vjeru nema prisile", dok ono što po običaju dolazi na početku kao uvod u zaključak, ili rezultat, spominje kasnije u cilju obrazloženja koje u ovom slučaju ima posebno jako značenje. Ovo potvrđuje i činjenica da je spomenut u obliku la nafijeh lil džins- potpuna kategorička negacija, tj. nema prisile u vjeru, u značenju: ne prisiljavajte nikoga na primanje islama i to uzmite i prihvatite kao opći princip i zakon. Treba imati u vidu i kontekst u kojem se pojavljuje ovaj ajet, a to je nama važna činjenica koja se ogleda u tome da poruke ovog ajeta dolaze nakon Ajetul-Kursije, koja je navjeći ajet Kura’na po svome značenju i porukama kako nas obavještava Resulullah, s.a.v.s. (Sununut-Tirmizi, poglavlje Fadailul-Kur’an) U njoj je od jasnih dokaza i neopobitnih činjenica spomenuto ono što čini čovjeka svjesnim ciljeva vjere i njenih vječnih poruka. U ovome vidimo i veliku mudrost Kur’ana uzvišenog koji se ne zadovoljava i ne svodi na obavještenje i izlaganje, već upućuje čovjeka ukazujući mu na najbolji put i rješenja, obrazlažući svoje principe i približavajući ih ljudskim shvatanjima. Kada ih čovjek kao takve shvati i prihvati, one postaju nerazdvojiv dio njega bez kojeg ne može živjeti i radije će se rastaviti od života nego napustiti ove odgojne i uzvišene poruke i zakone.

Islam bez prisile

Kada imamo ovo u vidu prirodno je da postavimo pitanje zašto islam ne dozvoljava prisilu u vjeru i to obrazlaže jasnoćom svojih dokaza? Kada znamo pouzdano uz nepobitne činjenice da je nešto ispravno zašto ne bismo nekoga i nasilu natjerali na to dobro, i zašto u osnovi to nije u islamu prihvaćeno? Zar roditelj nikada ne natjera svoje dijete da radi ispravno i u tome se ogleda samilost i želja za dobrom prema njemu? Sa vjerom je nešto drukčije. Allah, dž.š., hoće od ljudi djela iz uvjerenja, a ne prazna djela koja nisu zasnovana na čistom, čvrstom i ispravnom uvjerenju. Djelo kod Allaha, dž.š., nema vrijednosti, koliko god bilo lijepo i korisno, ako nije urađeno sa čistim nijjetom (namjerom) u ime Njega i sa iskrenim vjerovanjem. Islam dijeli ljude na tri vrste: mu’mine, kafire i munafike. Poznato je da su kafiri oni koji ne vjeruju i ne prihvataju principe islama. Gori od njih i opasniji za vjeru su oni koji javno ispoljavaju da su muslimani a potajno gaje kufr i niječu islam. Nije nam onda potrebno da od loših ljudi činimo gore (tj. od kafira munafika), jer i ako budu radili u skladu sa propisima islama, tako da bi ga zamrzili i prekinuli svaku nadu u budućnosti da ga iskreno prihvate. Ovdje je važno napomenuti da kur’anske riječi: “Nema prisile u vjeru”, znače da je prisiljavanje u vjeru zabranjeno i to jasno moramo odvojiti od onoga što čujemo kod nekih “nema prisile u vjeri.” Ovo su dva potpuno različita pojma. Po prvom, kur’anskom, se zabranjuje uvođenje nekoga u vjeru silom, a po drugom, proizvoljnom zabranjuje se prisiljavanje u vršenju vjerskih propisa, što je netačno. Kada čovjek primi islam, ili je od rođenja musliman, dužan je da se pridržava njegovih principa i izvršava vjerske propise. Tako nalazimo u hadisima Resulullaha, s.a.v.s.: “Naučite svoju djecu namazu u njihovoj sedmoj godini, a udrite ih zbog njega u desetoj.” (Sunenu Ebu Davud, hadis hasen) Jasno se vidi iz ovoga da prisila na izvršavanje vjerskih propisa postoji. Hadis: “Između čovjeka (muslimana) i kufra je ostavljanje namaza.” (Muslim) Tako Ebu Hanife kaže da takvog sleduje zatvor, a nakon toga smrtna kazna, ako se ne pokaje, dok drugi kažu da ga sleduje smrtna kazna, sa razlikom među njima da li se ona izvršava na osnovu njegovog kufra ili zbog počinjenog grijeha ostavljanja namaza. Ovdje je bitno spomenuti i hadis: “Ko promijeni svoju vjeru (islam i prihvati drugu), ubijte ga.” (Sahihul-Buhari, poglavlje Istitabetu murteddin)

 

Umjereni put


Onaj ko doborovoljno i bez prisile primi islam, ili je od rođenja musliman, pa nakon toga hoće da ga ostavi i primi drugo ubjeđenje, to mu se ne dozvoljava, makar se radilo o upotrebi sile u njegovom sprječavanju. To je zbog što je islam sušta istina i što je onaj koji ga je prihvatio preuzeo na sebe obavezu njegovog slijeđenja, te ostavljanje istog znači optužbu islama za neki “nedostatak” ili proglašavanje da je neka vjera bolja od njega, što nije istina. Samim ovim se nanosi šteta islamu. Ono što je najvažnije ovdje naglasiti jeste da je to prihvatanje i slijeđenje svih islamskih propisa dužnosti i obaveza i ono što nas čini muslimanima. Ne treba se uopće obazirati na riječi nemuslimana kojima žele muslimane baciti u zabludu u koju su sami pali. Oni žele prikazati svoje vjerovanje “tolerantnim i umjerenim” pa prebacuju muslimanima da su ovakvi propisi kruti i sprječavaju slobodu čovjekovog opredjeljenja. Nije se čuditi takvim njihovim izjavama, jer su oni još od prije iskrivili svoja vjerovanja i prilagodili ih svojim prohtjevima iskorištavajući vjeru i njene propise za lične interese, ugađajući ljudima, a zamjerajući se Gospodaru ljudi.

Nakon kufra, u koji su duboko zagazili, što god urade i kažu nije im posebno zamjeriti. A što se tiče “tolerancije” i drugih parola koje smo čuli još od prije, dovoljno nam je reći da mi slijedimo Božiju vjeru koja je u potpunosti ispravno prenesena do nas. U tom slučaju nema mjesta polemici. Mi ne žudimo za onima među muslimanima koji nastoje prilagoditi islamske stavove i propise kafirima, mijenjajući jasnu istinu. Zar misle da je ovakav objavljen od Allaha, pa ga treba dopuniti ili smatrati da je neprikladan, ovakav objavljen od Allaha, pa ga treba prilagoditi i dotjerati, ili žele kafire zadovoljiti u srdžbi Uzvišenog Stvoritelja, ili žele istinu sa neistinom pomiješati?

Umjereni put (vesatijje) nije nikada bio, niti će biti, put između istine i neistine: I ne zaodijevajte istinu neistinom, i ne skrivajte istinu, a svjesni ste je. (Prijevod značenja El-Bekare, 42.) Ko tako radi čini najveći fesad (nered) na Zemlji jer ljude odvraća od istine, jer hoće da put istine približi putu batila (neistine i kufra), a Allah,  dž.š., želi upravo suprotno. Pa kada se takvima kaže: ''Ne činite fesad (smutnju) na Zemlji'', oni odgovaraju: “Mi samo red uspostavljamo”, tj. hoćemo da izmirimo ljude, približavajući njihova vjerovanja i stavove. Allahov, dž.š., odgovor takvima je: Zaista su oni pravi smutljivci, ali oni to ne osjećaju. (Prijevod značenja El-Bekare, 11.-12.)

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wjHYPdYfe6Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8WT0Lr555UY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fkkgH6I72kw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=9i4xypVjp2w

http://www.youtube.com/watch?v=-0tikuSiGnk

http://www.youtube.com/watch?v=SwuqpSE5Z2g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hPK5anqoasM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8WT0Lr555UY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7gp-VnuU-C4&feature=related

 

08.03.2012.

Svi smo mi grijesnici-budite blagi jedni prama drugima !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Svi smo mi grijesnici-budite blagi jedni prama drugima !

 

Rekao je Poslanik, a.s.: "Svaki sin Ademov griješi, a najbolji su grješnici koji se kaju."

Allahova bezgranična milost i oprost su razlozi stvaranja čovjeka sa sklonošću ka grijehu. Kaže Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kojeg prenosi Ahmed i Tirmizi: "Da vi ne činite grijehe, Allah bi vas uklonio i stvorio druge ljude koji bi griješili i od Njega oprost tražili."

Dakle, čovjek pored toga što može upasti u grijeh, može isto tako da traži oprost od svoga Gospodara, što Allah, dž.š., voli. Iz ova dva hadisa vidimo da niko u čitavom čovječanstvu nije potpun i da svakom može da se potkrade greška. Zbog toga musliman, iako vjeruje u Allaha, dž.š., i u Sudnji dan i, zbog svoje zaboravnosti ili trenutne slabosti imana, može počiniti grijeh, ali se njegov Islam ogleda baš u tome što se nakon počinjenog grijeha još brže vraća u pokornost Allahu, dž.š., kajući se i moleći za oprost.

Kaže Se'id ibn Musejjeb: "Nema plemenita, darežljiva ili učena čovjeka osim sa greškom, ali ne treba spominjati sramotu čovjeka čija je dobrota veća od sramote, jer je dobrota preča za spominjanje."

Na osnovu ovoga je ulema i izvukla zaključak da se alim ne smije odbaciti ili zanemariti zbog neke greške koju je počinio u svome idžtihadu tako da Imam Zehebi kaže: "Ako se kod nekog učenjaka vidi njegovo traženje istine sa...pronicljivošću, dobrotom, opreznošću i slijeđenjem sunneta, opraštamo mu njegovu grešku ne zaboravljajući njegove dobre osobine, ne odbacujući ga zbog mes'ele u kojoj je pogriješio. Međutim, isto tako ga ne slijedimo u toj greški i molimo oprost za njega."

Kaže Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao: "Ko god ima lijep položaj zbog svog znanja ili dobrote, pa mu se potkrade poneka greška, preko nje treba preći i on je nagrađen za nju (alim zbog idžtihada).

Nije dozvoljeno da se slijedi u toj greški, a pogotovo da se njegov ugled, iman i položaj ruši u u srcima muslimana. Da je svako ko pogriješi i poklizne se na putu istine odbacivan i ponižavan, tada ne bi bilo nauke niti znanja."

Iz ovih izjava vidimo da su i najveći učenjaci mogli da pogriješe, pa šta onda očekivati od prosječnog muslimana koji nije na tolikom stepenu znanja niti bogobojaznosti, i koji lahko može preći granice dozvoljenog zbog njihovog nepoznavanja, kako prema Allahu, dž.š., tako i prema svojoj braći.

Allah, dž.š., nas uči da u svakoj stvari u svemiru postoji određena doza dobra i zla, i da se korist ili šteta stvari određuje prema onome što preovladava u njima, pa kaže u Kur'anu: "Pitaju te o vinu i kocki. Reci: oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi." (Prijevod značenja-El-Bekare, 219.)

Zbog veličine štete koju sadrže u sebi vino i kocka, Islam na njih gleda negativno, iako sadrže u sebi određenu korist. Na osnovu ovog principa Islam gradi svoje stavove prema svemu u svemiru, pa i prema ljudima. Zbog toga Islam gleda negativno na kafira koji čini dobra djela, gradi puteve i bolnice, pomaže ljudima, ali u osnovi ne vjeruje u Allaha. Sva ta dobra djela su ništavna u odnosu na zlo koje se krije u njemu. A to je kufr u Allaha dž.š. S druge strane musliman može da učini grešku, ali ona ne smije biti razlogom za njegovo odbacivanje u potpunosti, zato što je dobro ono što preovladava kod njega. Naravno da postoje razlilke i stepen, u obje skupine, ali se mora znati da je i najgori musliman, koji svjedoči da nema boga osim Allaha, bolji od najboljeg nevjernika koji tu istu istinu niječe.

Ljudi se dijele po stepenima i nije isti musliman kod koga se njegovi grijesi mogu prebrojati na prste kao drugi koji svaki dan zapada u grijehe. Kod ovog stepenovanja mnogi zapadaju u jednu od dvije krajnosti, pa neki vide nekog dobrog čovjeka kao da je bez mahane i ne prihvataju ništa drugo, dok drugi gledaju istog čovjeka kroz grešku koju je počinio zaboravljajući svo njegovo dobro. Kod ovih ljudi postoje samo dvije boje, a to su crna i bijela, tako da oni zanemaruju očitu činjenicu da postoje i druge boje među Allahovom stvorenjima. Mi, kao pripadnici srednjeg ummeta, ne smijemo ići u krajnosti, nego trebamo sa mudrošću i u skladu sa propisima Uzvišenog Allaha svakoga staviti na njegovo mjesto prema onome što vidimo iz njegove vanjštine.

Odbacivanje čovjeka zbog jedne greške i zaborav svega dobrog koje je učinio, svakako je od ahlaka žena za koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da će biti najbrojnije u Džehennemu. Kaže Poslanik, s.a.v.s.: "Pokazana mi je vatra pa sam vidio da su žene njeni najbrojniji stanovnici. Zato što niječu (ne vjeruju)." Pa rekoše: "Ne vjeruju u Allaha? Kaže Poslanik, s.a.v.s.: Ne, nego niječu muža i dobročinstvo. Kada bi joj čitavu vječnost činio dobročinstvo i samo jednom pogriješio prema njoj, rekla bi: "Nisam nikad dobra od tebe vidjela!" (Ibn Abbas, r.a., u oba Sahiha) U ovom hadisu se jasno vidi koja opasnost prijeti onome kod koga se nađe ova osobina tako da je ovaj hadis dosta za onoga koji pameti ima. Kada čovjek shvati da niko nije sačuvan od mogućnosti upadanja u grijeh, onda mu je daleko lakše da zauzme stav koji mu Islam preporučuje u slučaju da se neko ogriješi o njegovo pravo, a to je oprost i zaborav greške. Zajednički život mora dovesti i do uzajamnih grešaka, tako da se može i među vjernicima desiti nepravda i međusobno uskraćivanje prava.

Kaže Ibn Kesir: "Zaista je gospodin (sejjid) onaj čije se greške mogu prebrojati, a na ovom dunjaluku ništa nije potpuno niti savršeno."

Također Redž'a ibn Hajva, vezir Sulejmana ibn Abdulmelika koji mu je mudro ukazao da postavi Omera ibn Abdulaziza za halifu, kaže: "Onaj ko ne uzima za prijatelja osim onoga ko nema mahane, ima malo prijatelja! Onaj ko nije zadovoljan od svog prijatelja ni sa čime, osim sa lijepim postupanjem, uvijek će biti ljut! Onaj ko bude korio svoje prijatelje za svaku grešku, imaće mnogo neprijatelja!"

Ovim riječima je ciljao da nema onoga koji nikad ne pogriješi prema prijatelju i od koga samo dobro možeš očekivati.

Često i najbolji prijatelj pogriješi prema nama i učini nam nepravdu, ali ako smo iskreni vjernici, poslušaćemo riječi Imama Šafije koji savjetuje svoga učenika Junusa: "Ako dopre do tebe ono što ne voliš od tvog brata, nipošto ga ne napuštaj sa neprijateljstvom i presijecanjem veza, pa da budeš od onih koji uklanjaju svoju ubijeđenost (jekin) sumnjom, nego ga posjeti i obavijesti o onome što si čuo i nipošto mu ne spominji prenosioca, pa ako to porekne, reci mu: "Ti zaista uvijek istinu govoriš i dobro radiš" ne dodajući na to ništa.

Ako to prizna, pa mu nađeš bilo kakvo opravdanje, prihvati ga od njega. Ako mu ne nađeš opravdanje i teško ti je da ga opravdaš, tada neka to bude njegov grijeh prema tebi. U tom slučaju imaš izbor:

1. Da mu vratiš istom mjerom bez dodavanja.

2. Da mu oprostiš, a oprost je bliži bogobojaznosti i upotpunjuje plemenitost. Kao što kaže Allah, s.v.t.: "Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine." (Prijevod značenja-Eš-Šu'ra, 40.)

Ne zaboravi ostala njegova dobra djela jer je to istinski zulum. Junuse, ako imaš prijatelja stegni ga dobro rukama, čuvaj ga, jer je naći prijatelja teško, a izgubiti ga je vrlo lahko."

Iz ovih riječi vidimo da nam je zabranjeno okrenuti leđa i napustiti prijatelja koji je pogriješio prema nama, zato što nam je Allah, dž.š., dao samo dva izbora među kojima nije spomenuto napuštanje.

Od najvećih razloga kidanja prijateljstva i bratskih veza jeste nemimet (prenošenje tuđih riječi sa ciljem sijanja smutnje), tako da čovjek ne može kontrolisati svoju dušu i koji nema šerijatskog znanja često, bez ikakve provjere, povjeruje glasinama koje je čuo i na osnovu te sumnje on briše svoje uvjerenje o prijatelju kojeg je dugo vremena sticao. Zbog toga Poslanik, a.s., u hadisu koji prenosi Huzejfa ibn Jeman, r.a., kaže: "U Džennet neće ući prenosilac tuđih riječi." (Mutefekun alejhi)

Allah, dž.š., nam naređuje da izbjegavamo takve ljude i kaže: "I ne slušaj klevetnika onoga koji tuđe riječi prenosi." (Prijevod značenja - El-Kalem, 11.)

Imam Šafija nas također upozorava: "Onaj ko prenese tuđe riječi tebi, i tvoje će drugome." Pravi mu'mini će se skloniti ovih sumnji i svoje će odnose graditi na potpomaganju i samilosti, jer su oni istinska braća. Upravo sa svojstvom samilosti ih opisuje Allah, dž.š.: "Muhammed je Allahov Poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom." (Prijevod značenja-El-Feth, 29.)

Nažalost, muslimani su u prošlosti često mijenjali ovaj ajet, tako da su bivali samilosni prema kafirima koji su znali kako da iskoriste taj naš "merhamet" u svoje svrhe, dok smo prema rođenoj braći bivali strogi ne opraštajući ni najmanju grešku. Samo ovaj ajet je dosta koštao Bošnjake. A šta se tek dešava sa narodom koji odbaci Kur'an u potpunosti?

Ukoliko se na grešku uzvrati greškom, tu nema samilosti, a mi imamo najbolji primjer u Poslaniku, s.a.v.s., koji je opraštao ono što bi mu ljudi nanijeli od nepravde. Od Abdullaha ibn Mes'uda, r.a., se prenosi u oba Sahiha da kaže: "Kao da gledam Poslanika, s.a.v.s., dok govori o jednom poslaniku. Njegov ga je narod toliko udarao da su ga raskrvarili, a on briše krv sa lica i govori: "Allahu, oprosti mom narodu, jer oni ne znaju." Ulema kaže da je ovdje Poslanik, s.a.v.s., ciljao na sebe.

Također Jusufa, a.s., njegova braća bacaju u rupu, prodaju ga karavani koja ga odvodi daleko od kuće, optužuju njegovog brata za krađu pa i pored toga on ih čak nije prekorio nego kaže: "Ja vas sad neću "koriti", reče," Allah će vam oprostiti. Od milostivih On je najmilostiviji." (Prijevod značenja - Jusuf, 92.)

Za sve šta se desilo između njega i njegove braće, za ono očito nasilje koje su mu nanijeli, on optužuje samo šejtana i kaže: "...nakon što je šejtan između mene i braće moje bio razdor posijao." (Prijevod značenja - Jusuf, 100.)

Ovo su poslanici koji su najbolje poznavali vjeru i koji su znali da oprostom više dobivaju nego kaznom. Svaki musliman mora dobro da razmisli o ovome ako mu šejtan donese makar i pomisao da okrene leđa svom bratu, jer da je to neko imao pravo, bio bi to Jusuf, a.s., u trenutku kada je imao moć i kada nije ovisio o svojoj braći.

Ovdje je značajno navesti i događaj koji se desio između Ebu Bekra, r.a., i njegovog rođaka Mistaha. Mistah je bio siromašni muhadžir tako da je Ebu Bekr uzeo na sebe da ga izdržava. U danima kada je Aiša, r.a., bila napadnuta poganim munafičkim jezicima i optužbom da je počinila zinaluk, nekolicina ispravnih muslimana je povjerovala glasinama, tako da su i oni postali saučesnici u ovoj velikoj potvori. Među njima je bio i Mistah. Kada je Allah, dž.š., u ajetima sure "En-Nur" očistio Aišu, r.a., od potvore, Ebu Bekr se zakleo tada da će ukinuti Mistahovu opskrbu, tj. da ga neće više izdržavati, a sve zbog njegove nezahvalnosti i što je na dobro uzvratio zlim. Tada Allah, dž.š., objavljuje ajet: "Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe i one koji su na Allahovom putu rodni kraj napustili. Neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja-En-Nur, 22.)

Istog trenutka je Es-Sidik, r.a., zamijenio prijašnje riječi: "Tako mi Allaha, od mene nikad više koristi neće imati", sa novim "Tako mi Allaha vraćam ono što je prije bilo i više mu to nikad neću uskratiti." Ovaj nagli preokret je uzrokovan oprostom Allaha dž.š., koji je bio Ebu Bekrova najveća želja, a naravno i želja svakog mu'mina. U ovom ajetu se vidi da je nagrada u skladu sa vrstom djela tj. ako mi oprostimo grešku koja je učinjena prema nama i Allah, dž.š., će oprostiti naše greške učinjene prema Njemu.

Nakon svega možda ostaje pitanje: "A šta da musliman radi sa srdžbom i mržnjom koje su u prirodi svakog čovjeka?" Naravno da je istina da svaka duša sadrži u sebi i mržnju a i srdžbu, i Islam ne želi da svojim propisima radi na zatiranju tih osjećaja u duši čovjeka jer bi to bilo nemoguće, a i neprirodno. Zbog toga Islam ove osjećaje kanališe u onom smjeru sa kojim je zadovoljan Allah, dž.š., tako da čovjek zbog ovih osjećaja može biti i nagrađen.

Osnovno pravilo jeste da vjernik voli ono što i Allah voli i mrzi ono što i Allah mrzi, tako da mržnja, srdžba i gnjev imaju polje u okviru Islama na kojem se mogu ispoljiti, a to polje je u njihovom okruženju protiv šejtana, kafira i munafika.

Ako musliman ne usmjeri ove osjećaje prema onome ko ih zaslužuje, nema sumnje da će ih usmjeriti prema onome ko to ne zaslužuje, a to su vjernici.

Aiša, r.a., kaže u hadisu koji bilježi Muslim: "Poslanik, s.a.v.s., nije nikoga u životu udario, ni ženu ni slugu, osim što se borio na Allahovom putu, i nije se nikada osvećivao radi sebe osim ako bi se povrijedile Allahove svetinje, pa bi se onda svetio radi Allaha, dž.š."

Naši interesi su mali, i ako se oni povrijede, svako osvećivanje zbog njih je beznačajno, dok je nagrada za ostavljanje osvete ogromna, a ona je Allahov oprost. Na drugoj strani, naša srca moraju težiti na očuvanju Allahovih interesa, i na putu osvete zbog njihovog kršenja moramo da poduzmemo sve što je u našoj moći.

Na kraju, moramo spoznati činjenicu da i najbolji prijatelj može pogriješiti prema nama, ali da ta greška ne smije biti uzrok za kidanje bratskih veza.

U tim slučajevima je oprost i zaborav učinjene greške draži Allahu, dž.š. Koji to nagrađuje oprostom naših prestupa učinjenih prema Njemu. Ako neko ima jak nagon za srdžbom, neka taj svoj osjećaj usmjeri onako kako će Allah biti zadovoljan, a to je prema šejtanu, kafirima i munaficima.U svakom slučaju najbolji uzor nam je Muhammed s.a.v.s., koji se nije nikad svetio zbog sebe, nego samo zbog povrede Allahovih svetinja. Neka mi budemo od onih koji će izgovarati ove riječi:

"Oni koji poslije njih dolaze-govore: "Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima, Gospodaru naš, Ti si zaista Dobar i Milostiv." (Prijevod značenja - El-Hašr, 10.)

http://www.youtube.com/watch?v=ebQI-Cq8-Y4

http://www.youtube.com/watch?v=9VPiaPtpt-Q

http://www.youtube.com/watch?v=CwBMamNF1Lk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3fUG7DbGKmY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=r7WDb1eSRKI

http://www.youtube.com/watch?v=J0YAZXKZQ_I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-c_8TbosF9c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LQ4FVpDcNV4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kkv_GrT8dxY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Pgjs6X-wXSQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=R13sOYftJaI&feature=related

 

07.03.2012.

8.Mart-Medjunarodni dan zena ili …dan Allahove kazne?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

8.Mart-Medjunarodni dan zena ili …dan Allahove kazne?

 

Međunarodni dan žena (skraćeno Dan žena) obilježava se 8.mart svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnika ženskog spola. Prvi Dan žena je obilježen 28. veljače 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalisticka partija Amerike. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo preko 140 žena.

Sta ima ovo sa ISLAMOM ? Dali su zene u vrijeme Poslanika sallallahu alejhi we selleme slavile,dan zena ili dan majki ? Naravno da  nisu jer su imali dva bajrama el hamdu lillah a sve ostalo se krsi sa Kur’anom i Sunnetom i sto znaci da je bi’dat!

Poslanik, s.a.v.s., kazao je: "Allah vam je te dane zamjenio boljim od njih, ramazanskim i kurbanskim bajramom." (Nesai, Ahmed i Bejheki, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: El-iktida, 1/486, Fethul-bari, 2/442, Subulus-selam, 2/70 i Es-silsiletus-sahiha, 5/34)

Sejhul-islam, Ibn-Tejmijje, definise bid’at i kaze: “Bid’at je ono sto je u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i idzma’om (onim u cemu su se slozili) prethodnika ovog ummeta.”

Uzvišeni Allah kaže: “Ako vi budete uznevjerovali, - pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan nevjerovanjem za Svoje robove, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni...” (Ez-Zumer, 7)

Pojava fenimizma u zapadnom svijetu donijela je mnogo nesreće ženi. U Evropi, sve do početka 20. stoljeća, žena je bila drastično obespravljena. Ako je u predislamskom dobu žena bila tretirana kao ne-ljudsko biće ili kao životinja, u srednjem vijeku pa i u većem periodu novog vijeka ta gledišta nisu se bitno promijenila. Međutim, danas pred kraj 20. Stoljeća, žena, naročito u zapadnoevropskim zemljama, dobiva tolika prava da ta prava, ne samo da počinju ugrožavati, nego su duboko nagrizla njenu majčinsku (žensku) prirodu. Žena ,,se izborila’’ da bude u potpunosti ravnopravna s muškarcem, misleći da time dobija status koji joj uistinu pripada.


Budući da za nama nije daleko sistem u kojem je prevladavalo marksističko poimanje svijeta, u nastavku teksta vidjećemo kako je rješavano ,,žensko pitanje’’ u komunističkim zemljama. Mnogi komunistički prvaci smatrali su da se emancipacija žene može postići njenim ulaskom, potpuno ravnopravno s muškarcem, u politiku i društvene poslove. Kao rezultat toga mogli ste u Češkoj na drumu vidjeti žene koje voze teške teretne kamione, u nekim komunističkim zemljama žene su se spuštale u rudnike gdje su, rame uz rame, radile s muškarcima, a veoma teške poslove radile su i u fabrikama, zajedno s muškarcima, Žena je postala drugarica kojoj su se istovremeno i divili i ismijavali je. Istovremeno, njena djeca i porodica bili su zapostavljeni ili predati u ruke strane osobe, a djeca su bila lišena majčinske ljubavi i bliskosti. Relacije između nje i njenog muža malo-pomalo zahlađivale su, a nerijetko je igrala i ulogu ljubavnice nekog od nadređenih joj. To je ,,demokratija’’ koja se odnosi na jednakost polova u socijalizmu.


U kapitalizmu položaj žene bio je manje nalik položaju muškarca, žena je imala, unutar porodice, više tradicionalne privilegovanosti. Međutim, žena ponovno dovodi sebe u situaciju da bude zloupotrebljavana od strane muškaraca, to je, svakako, ponovo ovisilo o njenoj vezanosti za kuću i porodicu.

Što se tiče modernog demokratskog svijeta, manje-više svjedoci smo da se žena sama dobrovoljno dala na korištenje muškarcima, pa čak i ženama (lezbijstvo) bilo direktno ili indirektno posredstvom medija, televizije i Interneta.
Ukratko ćemo spomenuti najteže posljedice takvog odnosa na  cjelokupno društvo. Naime, žena je potpalila vatru, učinila da se zlo razmnožava velikom brzinom, dala poticaj muškarcu da bude njen saučesnik na tom putu ostavljajući, tako sve sveto što joj je Uzvišeni Allah, dž.š, dao u amanet. Kada su namnožile te sramotne slasti i uživanja, javila se želja za perverzijama iz kojih se rađaju monstrumi i čudovišta od ljudi.
Te perverzije i nastranosti danas su, više nego ikada, prisutne da ih je nemoguće zaustaviti. Zlo ulazi i na velika i na mala vrata. Ono kosi sve, i djecu i odrasle. Seksualno iskorištavanje djece doseglo je zabrinjavajuće razmjere.


Rani predbračni odnosi postali su normalna stvar u svim zapadnoevropskim zemljama. Statistika za period od 1980 do 1991. godine govori da je broj parova koji su odlučili živjeti zajedno nevjenčano u SAD porastao za 80 posto.

"Ko čini zlo biće prema njemu kažnjen, a ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, u Džennet će, u njemu će imati u obilju svega bez računa.’’(40,40)

Stvoritelj koji je stvorio čovjeka najbolje zna šta je za čovjeka dobro a šta loše. Ako je Uzvišeni Allah odredio da se žena više drži kuće i porodice, za to sigurno postoje jaki razlozi i velika mudrost.,,Ja zaista znam što vi ne znate’’, kaže Uzvišeni Allah. Žena u islamu nije ni viša ni niža od muškarca, ona je naprosto drugačija. Da je ista kao i muškarac, zar bi je Allah, dž.š, stvorio? Niti muškarac može bez žene a niti žena bez muškarca; oni su sudbonosno vezani jedno za drugo. Razlika između ova dva pola nije samo biološkog i anatomskog karaktera, razlike se u psihologiji, temperamentu, osjećanjima… Prema tim različitim osobinama date su im i različite dužnosti.

Prava zene u Islamu...


Islam ženu nije lišio posla izvan kuće, niti njenih društvenih aktivnosti. Ona na to ima pravo, u tome je naročito treba podržavati ako pokazuje sposobnosti za neke poslove i zvanja. Međutim, žena najprije mora izvršiti obaveze prema kući i porodici, dakle, mužu i djeci. Tek tada, uz obavezno muževo odobrenje, žena može da se uključi u poslove za koje je sposobna i kvalifikovana, ali, opet, u granicama dopuštenog sa stanovišta šerijata.

Zena muslimanka nije rob dunjaluka,firme i reklamiranja ,nego robinja Allahova koja zeli Allahovo zadovljstvo,Dzennet u pokornosti Njemu Uzvisenom i svom voljenom muzu i njenoj zlatnoj djeci!!! Nema ona stres da ustaje rano da bi djete ili djecu predala drugima citav dan na vaspitanje u obdanistima,da bi se satima sminkala i sredivala za koga? Ne kao zenam muslimanka za svoga samo muza,nego za sviju na ulici,za radne kolege,sefa itd jer ako nije polugola i ako nije prenasminkana nije u trendu a velika konkurencija hm..jeli to cini zene mimo Islama sretnom? Izgleda samo fasada a mnoge bi zeljele sjediti u kuci kao zene muslimanke sto dalje od stresa,udvaranja,sredivanja itd za druge,dodojalo vise a neda sejtan da se odlucis da budes jedna od muslimanki koja uziva u kuci svoga muza-dama da budes!!! Mislim nije nikad kasno ,pokaj se i odluci se da ispostujes Allahov zakon i da budes sretna i spasena na oba svijeta,bujrum !!!!


Činjenica je da je Uzvišeni Allah, dž.š, kroz kur’anske propise i tradiciju Svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, posebno zaštitio ženu od zloupotreba i nepravdi koje joj prijete od pokvarenih i nebogobojaznih muškaraca. Odgovornosti žene potpuno su iste odgovornostima muškarca kada je u pitanju vjerovanje, činjenje dobra i zla.

"Nijednom trudbeniku od vas trud njegov neću poništiti – ni muškarcu niti ženi - vi ste jedni od drugih.’’(3,195)

Islam je počastio ženu veličanstvenim počastima i dao joj sva šerijatska prava i izjednačio je sa muškarcem u ibadetima, obavezama, nagradi i kazni. Osnova u dokazima šerijatskih obaveza je izjednačavanje između oba spola, osim u nekim slučajevima za kojeje dokaz čineći to striktnim obavezama muškarca kao što je namjesništvo, predvođenje u namazu, džihad i slično tome od ibadeta koji priliče muškarcu i njegovoj prirodi.


Na osnovu predhodno spomenutog Šerijat je postavio pravila, principe i edebe ženi u njenom ponašanju sa drugima, kako bi se izbjegla smutnja i ostvarile vrijednosti, te kako bi se sačuvala od ružnih stvari i poroka. U nekoliko narednih redova spomenut ćemo neke šerijatske propise vezane za žene koji u sebi sadrže njenu počast i zaštitu njene časti. Iako će neprijatelji ove vjere ovo razumijeti i protumačiti strogim naredbama, zabranama i lišenja žene njenih "prava", njihova istinska suština spozna se prilikom temeljnog proučavanja i praktičnog primjenjivanja.

Boravak u kući Uzvišeni je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 33)

Rekao je Imam El-Kurtubi: "Značenje ovog ajeta je naredba za neophodnim boravakom u kući. Iako se u ovom ajetu Uzvišeni obraća ženama Poslanika, neka je na njega Allahov mir i spas, ajet obuhvata i druge žene sa svojim značenjem. Ajet nije izričit da se odnosi na sve žene, međutim, Šerijat je prepun dokaza koji naređuju ženi da boravi u kući i da je ne napušta osim u nuždi." (Tefsir El-Kurtubi, kod ajeta u suri Al-Ahzab,33)

 

Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: "O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 59)

 

Imam Ibn-Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao: "Uzvišeni naređuje svome Poslaniku da naredi ženama vjernika, te posebno svojim ženama i kćerkama, zbog njihovog ugleda – da spuste niza se njihove haljine, kako bi se raspoznale od džahilijetskih žena i od obilježja ropkinja, a džilbab je ogrtač preko marame." (Tefsir Ibn Kesir kod spomenutog ajeta) Prokomentirao je Ibn-Atije, Allah mu se smilovao, ovaj ajet: „U to vrijeme je bio običaj arapkinja, kako ropkinja tako i mnogih drugih žena, po pitanju značenja hidžaba, da otkrivaju lica, što je vodilo tome da su ih muškarci gledali i razmišljali o njima. Allah, subhanehu ve te 'ala, je naredio Svome, Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, da naredi ženama da spuste svoje džilbabe, kako bi se prekrile, te se tako raspoznale od drugih“ (El Muharer El-Vedžiz kod tefsira spomenutog ajeta).

Prije islama muškarci su ženu mogli slobodno uspoređivati i sa životinjom. Niko nije pazio na njene osjećaje i razmišljanja, ali dolaskom islama žena je postala cvijet u pustinji, postala je ona preko koje Allah, dželle šanuhu, odgaja generacije i ona koja je izvor suosjećanja i nježnosti za ljudsko biće.

Sestro, ti si krhka poput stakla, i Allah, dželle šanuhu, to zna i zato je tvoje mjesto toliko časno i visoko. Znamo da je Allah, subhanehu we te'ala, najbolji odgajatelj! Mnogi nemuslimani i nemuslimanke ne drže do svoje vjere i zato te gledaju sa podsmijehom ne znajući koliko su zagazili u rijeku grijeha i koliko čvrsto drže šejtana za ruku, ali tebe to, sestro, samo ojačava jer znaš da si odabranija od njih i uviđaš kolika je Allahova milost i da nema milostivijeg od Njega!

Draga sestro, na tebi je da samo shvatiš koliku ti je vrijednost Uzvišeni dao i što je na tvojim ramenima...Ti si uvijek ona koja se najbolje ponaša, ona koja je najbolja sestra, prijateljica, majka, supruga i ona kojoj je ispred svih Allah subhanehu we te'ala. Ti na sebi nosiš odgovornost odgoja djece, savjetuješ ljude i pozivaš na dobro, trpiš u ime Allahovo, služiš svome mužu i činiš dobro svojim roditeljima. Ti si cvijet koji miriše najljepšim mirisom jer ti je korijenje duboko u Allahovoj vjeri, a stabljika vinuta visoko u smjeru Dženneta. Na kraju, ti si, kao i uvijek, ona čiji je cilj samo Allahovo zadovoljstvo i ona koja pazi na svjetlo koje nosi u sebi!

Molim Allaha Uzvisenog da nas ucini iskrenim i jakim vjernicima sa kojima ce Allah biti zadovoljan ,da nas ucini jakim na ovom putu iskusenja,da nam olaksa dunjaluk i putovanje kroz njeg i da nas pomogne na putu do Dzenneta-amin


Zasto kazem ili dan Allahove kazne  je 8.Mart!  

Cestitanje nevjernicki praznika; je to Bid’at-novotarija u vjeri!

A sto je to Bid'at-novotarija sad?

Bid’at u arapskom jeziku znaci izum ili pronalazak kojem nije prethodilo nesto poput toga. Zato se kaze da je covjek izumio nesto, tj. pronasao je nesto sto nije bilo poznato.
Sejhul-islam, Ibn-Tejmijje, definise bid’at i kaze: “Bid’at je ono sto je u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i idzma’om (onim u cemu su se slozili) prethodnika ovog ummeta.”


Novotarija se moze podijeliti u dvije grupe:

Prvo: Novotarija u obicajima i one su u osnovi dozvoljene ukoliko ne postoji tekst Kur’ana ili sunneta koji to zabranjuje, kao sto je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio ustajanje pred vladarima na nacin kako su to u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, radili Perzijanci. Oni su ustajali pred vladarima, a zatim im se naklonili (ruku’ ucinili). To je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio jer ruku’ i sedzda pripadaju samo Allahu Uzvisenome. Medjutim, druge obicaje kod stranaca islam priznaje ukoliko se ne kose sa Serijatom. U dozvoljene stvari (koje se ne smatraju novotarijama u vjeri) u islamu spadaju i svi proizvodi (kompjuter, auto, avion, telefon...) koji nisu postojali u vrijeme Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, a za koje nema zabrane.


Drugo: Novotarija u vjeri, ona je zabranjena, a osnova u ibadetima je da musliman ne moze robovati Allahu, dzelle sanuhu, osim na nacin kako mu je Gospodar, subhanehu ve te’ala, naredio i kako je to dostavio Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, bez izmjene, iskretanja, dodavanja ili oduzimanja bilo cega u vjeri. Osnova toga su rijeci Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko unese nesto novo u ovu nasu stvar (vjeru) sto joj ne pripada, to je redd (to se odbacuje i ne pridaje mu se vaznost).” (Buhari i Muslim) I kaze Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko uradi nesto sto nema osnove u vjeri, to je redd.” (Muslim) Zato se u Serijatu bid’atom definise svaki novi nacin kojim se iskazuje robovanje Allahu, zazze ve dzelle, a koji nema osnove u Serijatu, odnosno nacin koji je u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i putem ispravnim prethodnika. Sejhul-islam, Ibn-Tejmijje, definise bid’at i kaze: “Bid’at je ono sto je u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i idzma’om (onim u cemu su se slozili) prethodnika ovog ummeta.” Bid’at koji nije u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i idzma’om prethodnika ovog ummeta jeste bid’at u jezickom znacenju rijeci, kao sto kaze Ibn-Tejmijje, rahimehullah: “Ono sto se kosi sa tekstom (Kuranom, sunnetom i idzma’om) je bid’at i u tome su saglasni svi muslimani, a ono sto se ne kosi sa tekstovima ne ubraja se u bid’at.”


Prenosi se da je pravedni halifa Omer, radijallahu zanhu, rekao kada su se sakupili ashabi u Poslanikovom mesdzidu da klanjaju teravih-namaz u dzematu: “Divan li je ovaj bid’at.” Inace, oni su prije toga klanjali teravih-namaz pojedinacno i kada ih je vidio da klanjaju za jednim imamom rekao je te svoje poznate rijeci: “Divan li je ovaj bid’at.” - sto oznacava bid’at u jezickom smislu rijeci, jer on ima osnovu u Serijatu i to ne znaci uvodjenje neceg novog u vjeru, jer je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, uz ramazan klanjao teravih-namaz u dzematu sa ashabima, a zatim je prestao klanjati sa njima strahujuci da im Allah, dzelle sanuhu, ne naredi teravih-namaz kao farz. Zbog toga je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, prestao da klanja teravih-namaz kao imam, a ashabi su nastavili klanjati pojedinacno i tako sve do vremena pravednog halife Omera, radijallahu zanhu. To znaci da teravih-namaz nije postao bid’at, vec sunnet kojeg je praktikovao Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, a sto je Omer, radijallahu zanhu, ponovo uveo kako bi se klanjalo iza jednog imama kao sto su nekada klanjali iza Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem. Isti je slucaj i sa pisanjem i sakupljanjem hadisa sto ima osnove u Serijatu, jer je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, naredjivao nekim svojim ashabima da pisu odredjene hadise. U vrijeme Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, je postojala bojazan od pisanja hadisa kako se njihov tekst ne bi pomijesao sa tekstom Kur’ana, a nakon smrti Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, nestalo je te bojazni, Kur’an je upotpunjen prije njegove smrti i muslimani nakon toga pocinju pisati hadis iz straha da se ne zaboravi. Da ih nagradi Allah, dzelle sanuhu, za njihova dobra djela i za njihovu brigu za Kur’anom i sunnetom, a jadni li su oni koji se izigravaju sa tim. Iz navedenog mozemo zakljuciti da nije u pravu onaj koji dijeli bid’at na dobri i losi, i koji kaze da postoje dobri bid’ati, jer je to u suprotnosti sa rijecima Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem: “Svaki bid’at je dalalet (zabluda).” Tumaceci ovaj hadis kaze El-Hafiz ibn Redzeb: “Rijeci Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem: “Svaki bid’at je dalalet (zabluda).” - spadaju u rijeci od kojih se ne moze nista oduzeti. To je poput rijeci: “Ko unese nesto novo u ovu nasu stvar (vjeru) sto joj ne pripada, to je redd (to se odbacuje i ne pridaje mu se vaznost).” - pa ko nesto unese novo u vjeru sto joj ne pripada to spada u dalalet. Islam je cist od toga, bilo da se to odnosi na pitanja uvjerenja, djela, rijeci koje covjek ispoljava ili krije u sebi. Svi oni koji govore da postoje dobri bid’ati nemaju dokaza za to osim rijeci Omera, radijallahu zanhu, po pitanju teravih-namaza, a sto smo prethodno objasnili.


Imamo 2 vrste Bida'ta a u prvu spadaju recimo ovi :


1. Bid’at koji je uveden kao osnovni dio ibadeta, tj. da se uvede ibadet koji nema osnove u Serijatu, poput nepropisanog namaza, nepropisanog posta, praznika koji nemaju osnove-(rozic 24.dez ili 7.jan.rodjene kako kazu Isa.a.s,dan drzavnosti,8.MART DAN ZENA subhnallah, valentinovo-dan zaljubljenih,  pa dana majki ili dan oceva,uskrsi ili anamo vaskrsi,ajvajtovica ,alidzum,nove godine,1.maj-praznik rada,hmmm itd.... i drugo.

Ako vi budete zadovoljni njima, Allah, sigurno, nije zadovoljan narodom nevjerničkim.
(At-Tawba, 96)

Ibn-Kajjim, Allah mu se smilovao, u knjizi “Ahkamu ehliz-zimme”, gdje kaže: “Čestitati na nečemu što je vezano za nevjerstvo haram je; takav je slučaj sa čestitanjem nevjernicima njihovih praznika ili njihovog posta i pri tome im reći: Sretan ti praznik ili čestitam ti ovaj praznik i sl. Čak i ako je ovaj koji čestita čist od nevjerstva, to se smatra istim haramom kao da čestita nevjerniku na klanjanju pred krstom. To je veći grijeh i mrže Allahu nego kada bi se čestitalo pijenje alkohola ili ubistvo čovjeka ili činjenje bluda i tome slično. Ima mnogo onih koji, ne vodeći računa o vjeri, čine takve stvari, i pri tome ne shvataju kako je ružno ono što čine.

Uzvišeni Allah kaže: “Ako vi budete uznevjerovali, - pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan nevjerovanjem za Svoje robove, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni...” (Ez-Zumer, 7)
Treba napomenuti da je čestitanje nevjerničkih praznika zabranjeno makar se radilo i o rodbini ili kolegama sa posla. Ako bi nam oni čestitali svoje praznike mi im ne treba da odgovaramo jer to nisu naši praznici i takvim praznicima nije zadovoljan Uzvišeni Allah. Ti su praznici ili izmišljeni ili imaju nekoga utemeljenja u njihovoj NEvjeri a kamoli kako tek nemaju u nasoj lijepoj vjeri Islamu i u zakonu Uzvisenog Allaha svt-serijata. Stavljeni su van važnosti kada je objavljen islam koji je preko Muhammeda, s.a.v.s., objavljen svim ljudima.
Allah, dž.š., kaže: “Onaj ko želi neku drugu vjeru pored islama neće mu primljena biti i on će gubitnik na budućem svijetu biti.”
(Ali Imran, 85)


Muslimanima je zabranjeno oponašati nevjernike, te im je zabranjeno tako slaviti u sličnim prilikama ili razmjenjivati darove, dijeliti slatkiše, priređivati gozbe ili uzimati u to vrijeme neradne dane, jer Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaže: “Ko oponaša neki narod njemu i pripada.”
Ibn-Tejmijje, veliki islamski učenjak, u knjizi “Slijeđenje pravog puta u suprostavljanju nevjernicima” kaže: “Oponašati nevjernike u njihovim praznovanjima svakako za njih znači radost koja počiva na zabludi. To će ih sigurno navesti da pridobijaju slabiće.”
U komentaru riječi Uzvišenog Allaha: ...
"... i oni koje ne prisustvuju laži i nevaljalštini", Ibn-Abbas, Ebul-Alije, Ibn-Sirin, Ed-Dahhak, Rebia b. Enes i drugi, kažu: "To se odnosi na mušričke praznike." (Vidjeti: Tefsirul-Kur'anil-Azim, 3/341 i Ed-durrul-mensur, 5/148)

Poslanik, s.a.v.s., kazao je: "Allah vam je te dane zamjenio boljim od njih, ramazanskim i kurbanskim bajramom." (Nesai, Ahmed i Bejheki, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: El-iktida, 1/486, Fethul-bari, 2/442, Subulus-selam, 2/70 i Es-silsiletus-sahiha, 5/34)
Omer b. el-Hattab je govorio: "Ne ulazite u njihove crkve za vrijeme njihovog praznovanja, jer se tada Allahova srdžba spušta na njih." (Abdur-Rezzak, 1/411 i Bejheki, 9/392 sa ispravnim lancem prenosialaca. Vidjeti: Ahkamu ehliz-zimme, 3/1246)

Poznata definicija Na drugom mjestu Ibn-Kajjim kaže: "Onoj ko čestita nevjernicima njihove praznike, ako se već uspije sačuvati nevjerstva, nije se uspio sačuvati očitog harama.
Učenjaci hanefijaske pravne škole, kao i drugi, smatraju strogo zabranjenim (haramom) uručiti poklon nevjerniku na dan njihovih praznovanja, dok za onoga koji to čini sa namjerom veličanja njihovih blagdana, Ebu-Hafs En-Nesefi, veli hanefijski pravnik, kaže: "Kada bi čovjek obožavao Allaha pedeset godina, potom poklonio nevjerniku jaje na dan njihovih praznovanja, želeći uveličati i obilježti taj dan, počinio bi nevjerstvo i njegova djela bi bila poništena. Kada bi, želeći obilježiti taj dan, kupio nešto što nije imao običaj ranije kupovati, počinio bi, također, nevjerstvo." (Vidjeti: Hašijetu Ibn-Abidin, 10/520-521), a Allah najbolje zna.
Allah s.w.t. kaže: I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici.(Al-Hašr, 19)

Paa hm.. dali se isplati i slaviti i cestiati bilo koji nevjernicki praznik koji nije dosao Kur'anom i Sunnetom dozvoljen za slavljenje i cestitanje??? Nemoj te da vas sejtan toliko zavodi,pa razmisli te sa koji vam sve strana prilazi svaki dan,sahat i sekunde.. ( pa bez obzira i kad saznas za ovo bice: ''hajd Bogati i moj babo je majki cvijece donosio,slavile nam majke 8.mart i sta ima ruzno u tome .pusti fanatike sta pricaju..nemoj 8 mart,nemoj rodjendan,nemoj novu godinu ah nemoj dan zaljubljeni itd..pa sta cemo onda slaviti i cestitati a sto ima ruzno u tome?'' Jah eto sejtan te odradi na rijecima,razmisljanjima,pa na djelima a sta ima ruzno u tome pitas se??? 

Pa ovaj svijet je samo igra i zabava a opet ste nesretni jer nemate cilja,a onaj je vijecan i tamo se uziva insaAllah! Ali ko ce hm? Pa nemoze se uzivati na oba svijeta vjeruj,jer da je ovdje Dzennet i tamo mozda bi to bilo monotono a to nije poenta!!! Treba se pridrazvati svakog upustva pa da nesto funkcionira! Kao naprimjer,kupis novi sokovnik a sto dijelova hm...pa sta da radis i neznas sta i gdje pase! Pa naravno u svakoj kutiji dodoje UPUSTVO!!!

Pa zar nije Allah poslao nam UPUSTVO-Knjigu Boziju Kur'an kako da zivimo,radimo,jedemo,zenimo se,udajemo,rastavljamo,slavimo,cuvamo grijeha i cemu cemo se nadati ako se budemo upute ili upustva cuvali i pazili ili pridrzavali!!!

Pokaj se i znaj nije nikad kasno,sve dok melek smrti nedodje po tvoju dusu a smrt je bliza nego kragna za vratom,svake sekunde moze pokucati ti dok spavas,dok si na poslu,dok slavis taj 8.mart hm,dok si negdje u haramu ili..ili..pa pozuri bujrum budi spasena i sretna jer Allahaova je najbolja uputa-uputa bez greske jer je On Savrsen i Uzvisen a svi mi pravimo greske a imamo tewbu-pokajanje!!!

Ispoljavanje vjere bez stida ili drugim riječima ponos Islama
Svaki vjernik treba da ispoljava vjeru dini-l-islam, javno i tajno, sa ponosom jer je on ubjedzen da je na haqq-u.


"O vjernici, ako neko od vas od svoje vjere otpadne - pa, Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće - a Allah je neizmjerno dobar i zna sve."(Al-Maida, 54)
A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: "Ja sam doista musliman!"(Al-Fussilat, 33)
"Istina je od Gospodara tvoga, pa zato nikako ne budi od onih koji sumnjaju."(Al-Baqara, 147)


http://www.youtube.com/watch?v=Ymkz2I9ErCw

http://www.youtube.com/watch?v=bdN0W7GEGvs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4gnU77C09mM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=mIx0w9JX0LE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XxCRVbcokHI

http://www.youtube.com/watch?v=SrR7arOUP5Y

06.03.2012.

Na sto te sestro poziva Sejtan a na sto Islam pa razmisli?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!Na sto te sestro poziva Sejtan a na sto Islam pa  razmisli?Ljudski život na ovom svijetu nije uzalud i bez smisla. On je dat u kontekstu višeg života, života koji dolikuje covjeku. To je život sa simbolom pobjede nad svim destruktivnim, život koji se razlikuje od animalnog. Moralni zakoni što ih je Kur'an proklamovao, covjekov život cine osmišljenim i dostojnim respekta. Socijalna strana covjeka bitan je faktor za ideal pravog života, a ispravnost pojedinca sudbinski je vezana za ispravnost zajednice.

Pod parolom blistave slobode i pozivom ka potpunoj jednakosti među polovima, zagovarači raspada moralnih vrijednosti, seksualne slobode i zapadne anarhije žele od tebe ako se predaš njihovoj podloj propagandi i njihovim zahtjevima da otkriješ svoje tijelo, da se miješaš sa muškarcima i da prkosiš naređenjima Uzvišenog Allaha – sljedeće:

1. Da budeš najopasnije sredstvo za širenje razvrata i glavni element uništavanja porodice, društva pa i cijele zajednice muslimana (ummeta), kao što je rekao jedan od istaknutih vođa: "Čaša i pjevačica će srušiti muhammedansku zajednicu više nego hiljadu topova! Zato ih navedite da se ludo odaju strastima!"

2. Da budeš poluga rušenja čednosti, čistote i svih ostalih islamsko – moralnih vrijednosti – kako bi naši neprijatelji zavladali našim prostorima i pljačkali naša dobra, jer je poznato da je lahko ovladati društvom koje je razjedinjeno i rascjepkano.

3. Da ti, koja si dragocijeni dragulj, budeš jeftina roba, pa da taj ološ i njihova gospoda trguju tvojim tijelom na današnjim pijacama robljem, te da im ti poslužiš kao ponižavajuća propaganda kojom privlače mušterije i da tvojim golim ili polugolim slikama uljepšavaju svoje raznorazne reklame.

4. Da budeš lahak plijen i sladak i ukusan zalogaj razjarenim vukovima koji izgaraju od želje da unište tvoju čednost i oskrnave tvoju čast.

5. Da budeš lijepa lutka s kojom će se oni sa nezasitim strastima poigravati kako god oni hoće, u koje god vrijeme hoće i po cijeni koju god oni hoće! Pa kada te se zasite – što će se sigurno brzo desiti – sa poniženjem će te odbaciti, da bi se poigrali sa drugom lutkom. I kada zađeš u godine, pa uvehne tvoja ljepota – što će se sigurno desiti – bit ćeš ostavljena i zaboravljena, bez muža koji bi ti pravio društvo, bez djece koja bi te pazila i bez unučadi koja bi se s tobom igrala.

Zato se čuvaj, sestro, takvog tragičnog završetka i toga mračnog tunela, u koji nije dospjela nijedna djevojka ili žena, a da nije zalutala i pohitala da izvrši samoubistvo, kao što je to prije izvjesnog broja godina uradila Dalila, francuska pjevačica koja je dostigla vrhunac navodne umjetničke slave. Prije nje samoubistvo je izvršila i Merlin Monro, najpoznatija, najljepša i najizazovnija glumica Holivuda! Prije nego što je skončala svoj život, ona je napisala u svom oproštajnom pismu: "Ja sam najnesrećnija žena na Zemlji, jer nisam mogla biti mati! Častan porodični život smatram vrijednijim od svega drugog, jer se ženina stvarna sreća krije upravo u tom čistom životu…" Na kraju pisma ona poručuje: "Angažman bilo koje žene u filmu čini je jeftinom i bezvrijednom robom, bez obzira na to koliko lažne slave i ugleda stekla! Savjetujem svim djevojkama da se nebave glumom, kako ne bi skončale poput mene."

To su samo dva od stotina gorkih primjera i iskustava kroz koje su prošle te poznate žene koje su imale sve ono o čemu ti sanjaš i u snu i na javi. Međutim, uprkos tome velikom bogatstvu, slavi i opčinjenosti miliona ljudi njima, one su sve više bile nesretne, kao rezultat zastranjivanja od prave ljudske prirode i udaljavanja od Božije staze. Zato, sestro, uzmi pouku iz toga, jer, kao što se kaže: Sretan je onaj ko uzme pouku od drugog. Još jednom te upozoravamo da ne padneš u to strašno šejtansko leglo i savjetujemo te da budeš bogobojazna i da se pripremiš za susret sa Allahom prije nego što te zadesi Njegova strašna kazna.

Šta mi hoćemo od tebe?

Mi pozivamo islamu, pozivamo istini, dobru, uputi i svjetlu. Mi od tebe ne tražimo nikakvu materijalnu korist, nego mi – iz milosti i saosjećanja sa tobom, te iz želje da te spasimo od raznoraznih poniženja i patnji – iz dubine naših srca želimo:

1. Da budeš dobra vjernica, da istinski činiš ibadet svome Gospodaru, da izvršavaš Njegove naredbe i kloniš se Njegovih zabrana, da budeš čestita i poštena, da imadneš uzoran život i lijepo ponašanje i da budeš što dalje od onoga što je sumnjivo i od bestidnih, nemoralnih i razvratnih mjesta.

2. Da budeš neovisna ličnost, da imaš snažnu volju, da se oslobodiš od pritisaka pokvarenog načina života, da se oslobodiš slijeđenja nevjernica, da se oslobodiš obmana i varki lažnog ugleda i sreće i da se podržavaš principa svoje prirodne vjer, pogotovo hidžaba. Ovo je zgodna prilika da ti pojasnimo da hidžab nije samo komotna odjeća koja pokriva tvoje draži, nego je on simbol mnogih Allahovih propisa koji ženi muslimanki daju posebne odlike i čine je dobrim i korisnim članom islamskog duštva, u kojem nema nevolja poput raskalašenosti, golotinje i miješanja sa muškarcima…

Nema nikakve sumnje da su upravo te nevolje uzrok problema ove slijepe materijalističke civilizacije i uzrok porastu broja zločina, silovanja, nastranosti i strašnih polnih bolesti, od kojih "SIDA" sigurno neće biti zadnja. Još gore od toga jeste to što su te nevolje uzrok prokletstvu, sramoti i propasti na ahiretu – da nas Allah subhanehu ve te'ala sačuva od takvog završetka.

3. Da svojim roditeljima činiš dobro, da nastojiš izvršiti svoje obaveze prema njima i ispuniti njihove zahtjeve, da budeš odana svome mužu, da nastojiš pridobiti njegovu ljubav i da mu budeš pokorna, da učestvuješ u njegovoj i radosti i tuzi, da činiš ono što će ga smiriti, rashladiti i odmoriti, da se samo njemu uljepšavaš i da iznalaziš razne načine da bude zadovoljan sa tobom, kako ne bi obraćao pažnju ni na jednu drugu ženu i kako ne bi razmišljao o onome što je haram.

4. Da bueš dostojanstvena i časna, da budeš obrazovana i da znaš sve ono što će ti koristiti za vjeru i život, pa čak i da druge podučavaš i da žrtvuješ sve što je potrbno na putu promicanja svoje vjere.

5. Da rađaš junake i uspješno odgajaš nove generacije i da učestvuješ u izgradnji civilizacije na visokim moralnim i čvrstim materijalnim temeljima.

I na kraju: Uzvišeni Allah te počastio dajući ti razum i darovao ti je mogućnost izbora, pa izaberi:

-Ili ćeš se prikloniti taboru naših neprijatelja koji putem onih koji rade za njih uljepšavaju nastranost i pokvarenost – kako bi te lakše ulovili. U tom slučaju gubitnik nećeš biti samo ti, nego i cijeli naš ummet i nećeš izgubiti samo ovaj svijet negi i ahiret, što je tek pravi gubitak!

- Ili ćeš se sa punom sviješću prikloniti našem islamskom identitetu i ponositi se principima naše prirodne vjere i pridržavati se svih tih principa, čime ćeš obezbijediti sebi sretan i lijep život i spasiti samu sebe od nesreće na ovom svijetu i ponižavajuće kazne na ahiretu.

Komentar 26. ajeta sure El-E'araf)

Allah Uzvišeni u Kur'anu casnom je rekao:

„ O sinovi Ademovi, dali smo vam odjecu koja ce pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeca cestitosti; to je ono najbolje. – To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.“

Ljudski život na ovom svijetu nije uzalud i bez smisla. On je dat u kontekstu višeg života, života koji dolikuje covjeku. To je život sa simbolom pobjede nad svim destruktivnim, život koji se razlikuje od animalnog. Moralni zakoni što ih je Kur'an proklamovao, covjekov život cine osmišljenim i dostojnim respekta. Socijalna strana covjeka bitan je faktor za ideal pravog života, a ispravnost pojedinca sudbinski je vezana za ispravnost zajednice. Stoga Allah, subhanehu ve te'ala, Kur'anom uspostavlja pravila ponašanja koja su optimalno rješenje za osmišljen život na Zemlji.
Ciniti dobro a suprotstavljti se zlu, jedan je od najviših principa islamskog ucenja. On se odnosi na svaku poru ljudskog života: porodicu, susjedstvo i širu društvenu zajednicu. Cijelim tim kodeksom provejava osnovna kur'anska intencija – da dobro može trijumfovati nad zlom, samo ako se covjek zalaže za te principe i živi u skladu s njima. Na taj nacin on ostvaruje dimenziju ovosvjetskog života koja ga razlikuje od animalnog, s kojim se uklapa u harmoniju zakona koji vladaju u kosmosu.

Uspostavljanje moralne zajednice

U cilju uspostavljanja moralne zajednice Kur'an, pored ostalog, spominje i odjevanje kao jedan od bitnih faktora za sklad i funkcionisanje zajednice. Shodno covjekovoj prirodi Uzvišeni Tvorac propisao je norme ponašanja, medu njima i odijevanje, koje ga upucuju na krepostan život i distanciraju od svih oblika nastranosti i griješenja, ucinivši ga uz to namjesnikom na Zemlji i podredivši mu na njoj sve potrebno za život, Uzvišeni mu je time iskazao pocast i visoki stepen milosti. Stoga, suprotstavljanje Njegovoj volji, covjeka vodi u zabludu i grijeh koji, u konacnici, rezultira njegovom propašcu i na ovom i na buducem svijetu.
Navedenim ajetom sure El-E'araf, Svevišnji traži od muslimana da paze na svoj izgled, da budu propisno odjeveni, da cuvaju svoje dostojanstvo i da uživaju u odjeci i ukrasima koje im je On stavio na raspolaganje. Tim ajetom ljudima je objašnjena svrha propisa o odjeci koja se ogleda u: pokrivanju tijela (el-'avre) i uljepšavanju licnog izgleda. Uz ovaj ajet, u istoj suri s istovjetnim nacinom obracanja, Uzvišeni zapocinje još dva ajeta sinovima Ademovim (ljudima uopce), u kojima ih upozorava na golotinju i zapuštanje izgleda kao znakove povodenja za šejtanom:
„O, sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjecu njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo ucinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.“
O, sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hocete da namaz obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.“


Odjeca cestitosti

U predmetnom ajetu Allah, dželle šanuhu, spominje odjecu cestititosti, (libasut-takva) naglašavajuci da je to, ono najbolje, kao što za opskrbu potrebnu za hadždž kaže: Za put se opskrbite, a najbolja opskrba je bogobojaznost (fe inne hajrez-zadit-takva)! Osjecaj bogobojaznosti je vjerniku osnovni pokretac na putu cinjenja dobrih djela koja ce mu biti opskrba za drugi svijet. Odjeca bogobojaznosti je ogledalo covjekove duše i njegovog sveukupnog stanja.
Odjevni predmet od materijala pokriva sram covjeka i krasi njegovo fizicko tijelo; na taj nacin on pridonosi da covjek izgleda skromno i ugodno. To je vanjska strana covjeka. Medutim, izrazito je važna haljina poniznosti koja ukrašava njegovo unutarnje bice i oplemenjuje ga duhovno i moralno. Haljina unutarnje poniznosti satkana je od konca straha pred Allahom, dž.š., i najfinijeg smisla skromnosti i poniznosti. Važnost ove unutarnje haljine se može vidjeti u tome da je vanjska, materijalna haljina iskrojena prema njezinom modelu. Ponizan covjek ce se oblaciti trijezno i pristojno.
Odjecu bogobojaznosti (libasut-takva) komentatori Kur'ana razlicito razumijevaju. Ikrime kaže: „To je ono cime ce biti obuceni bogobojazni na Sudnjem danu, dok neki pod ovom kur'anskom sintagmom podrazumijevaju iman, dobra djela, ili lijep izgled lica.“

Odjeca cestitosti pokriva slabosti srca i ukrašava ga, kao što vanjska odjeca, pokriva slabosti tijela i ukrašava ga. Obje su nužne i uzajamno se dopunjuju i potpomažu. Stoga nas naš Gospodar, dželle šanuhu, podsjeca na Svoju milost prema Ademovoj djeci, koja Ga je potaknula da im dadne haljine i nakit. Ljudi su jedina bica kojima je propisana odjeca kojom oni pokrivaju svoja tijela i zbog toga oni treba da budu zahvalni svome Stvoritelju.
Hazreti Alija je otišao u ducan i kupio košulju koju je platio tri dirhema. Obukao ju je i ona mu je pokrivala sve do šaka i clanaka. Tom prilikom je izgovorio: „Hvala Allahu, Koji me opskrbio ukrasom kojim se mogu uljepšati medu ljudima i pokriti svoj sramotni dio.“ Neko ga je upitao: „Jesili li to cuo od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, ili to ti kažeš?“ On odgovori: „Cuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako prilikom oblacenja izgovara: Hvala Allahu koji me opskrbio ukrasom kojim se mogu uljepšati medu ljudima i pokriti svoj sramotni dio.“

Pokrivanje tijela znak je stida

Norma kojom se reguliše islamski nacin odijevanja, uz ostalo, u funkciji je suzbijanja strasti koja se može javiti u pogrešno vrijeme i na pogrešnom mjestu. To je, ustvari, efikasna preventivna mjera protiv zloupotrebe covjekovog prirodnog nagona koji je u biti milost Njegova, ukoliko se upotrijebi na vjerom dozvoljen nacin. Spolni nagon, kao blagodat i užitak, ima svoju višu funkciju u životu covjeka. Covjek njime osigurava produženje vrste na zemlji. Zato stidna mjesta muškarca i žene, sama po sebi, nisu zlo, ali njihova upotreba suprotna Allahovim, dž.š., zakonima rada zlo. Stoga, ko porice obligatnost pokrivanja stidnih mjesta i uljepšavanje izgleda, skrenuo je s puta islama na put šejtana prokletnika.
Da bi se iskrene vjernice na javnim mjestima razlikovale od lahkomislenih žena, Allah, dželle šanuhu, im je propisao odjecu koja ce pokrivati njihova tijela i tako onemoguciti tude muškarce od neprilicnog miješanja i udvaranja. Propisom odijevanja Uzvešeni nije ogranicio slobodu žene, nego ju je zaštitio od eventualnih neugodnosti koje joj se mogu desiti ukoliko je nepristojno odjevena, kao što se navodi u Kur'ani-kerimu:
„O, Vjerovjesnice, reci ženama svojim, i kcerkama svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ce se najlakše prepoznati pa nece napastovane biti.“
Propisno odjevena muslimanka bit ce u društvu prepoznatljiva kao plemenita i cista osoba koja drži do svoje cednosti, morala i poštenja, a ne kao ona cije je tijelo obnaženo i koja kod pokvarenih ljudi pobuduje pogrešna ocekivanja i grešne misli. Njena odjeca bit ce ujedno barijera nemoralnim i besposlicarima koji bi je rado zavodili i uznemiravali.

Šta se smatra avretom za muškarca i ženu?

Vecina ucenjaka smatra da je stidni dio tijela (avret) za muškarca predio od pupka do koljena, dok pojedini imami kao npr. Ibn Hazm i neke hanefije i malikije, misle da bedra ne spadaju u avret. Avret žene, u odnosu na tudeg muškarca, je cijelo njeno tijelo, osim lica i šaka, shodno hadisu u kojem se Alejhisselam obratio svojoj svastici Esmi, nakon što je ušla kod njega u prozirnoj odjeci: „O Esma, kada žena dobije prvu menstruaciju, (to jeste kad postane punoljetna) nije dozvoljeno da se na njenom tijelu vidi išta osim ovoga i ovoga (i on pokaza na svoje lice i šake).“ Dakle, i muškarcima i ženama dozvoljeno je vidjeti na tijelu, i muškarca i žene, one dijelove koji se ne smatraju avretom, s tim što to gledanje, kao što smo ranije istakli, ne smije biti požudno.
U citiranom ajetu stoji: I neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje. Ukras žene je sve ono što je cini ljepšom i privlacnijom, svejedno da li se radi o tjelesnim ljepotama, kao što su lice, kosa i fizicka grada tijela, ili odjeci, nakitu, šminki i sl.
Medu islamskim ucenjacima nije usaglašen stav o pitanju razumijevanja rijeci iz dijela ajeta osim onoga što je ionako spoljašnje, odnosno sve što se ubraja u ženinu vanjštinu koju je dopušteno vidjeti. Po vecini, to su njeno lice, surma, šake i prstenje. Taj stav zastupaju Ibn Abbas, Enes, Seid bin Džubejr, Ata', Evzai' i dr. Hazreti Aiša, Katade i još neki tome pridodaju i narukvice. Kasniji mufessiri kao što su Taberi, Kurtubi, Zamahšeri Razi i drugi takode podržavaju taj stav.
Poslije podsjecanja na prijestup naših roditelja, Allah, subhanehu ve teala, istice svoju blagodat prema „sinovima Ademovim“ u vidu odredivanja odjece i pokrivanja tijela s ciljem zaštite njihove ljudskosti kako se ne bi sunovratili na stepen životinje: da bi se oni opametili.

„Otuda musliman vidi vezu izmedu velikog napada i kampanje usmjerene protiv stida i morala i otvorenog propagiranja tjelesnog razgolicavanja, uime ljepote, civilizacije i ljubavi, s jedne strane, i ciononistickog plana, rušenja njihovog ljudskog dostojanstva i brze destrukcije kako bi se utro put njihovom porobljavanju od strane cionisticke vlasti. (...) Ljudski ukras i ljepota je u pokrivanju, a životinjski ukras i ljepota je u razgolicenosti. Ali ljudi (bica u ljudskim likovima) u ovom vremenu vracaju se nazad u džahilijjetsko doba koje ih opet vraca u svijet životinja, pa se ne prisjecaju Allahove, dž.š., blagodati prema njima, koja štiti njihovo ljudsko dostojanstvo i dignitet.“

Šta se krije iza takozvane emancipacije žene?

U svjetlu intenzivne kampanje protiv morala i stida treba posmatrati zabludjelost i otudenost savremenog covjeka od izvorne božanske objave. U eri seksualnih sloboda i razvrata, posebno se namece problem tzv. emancipacije žene. Cari kojima je obdarena, nakit i koketni odnos spram sredine cine je ekscentricnom. Emancipacija za koju se izborila omogucila joj je prodor u sve pore ljudskog življenja. Na putu borbe za svoj „realni i ravnopravni tretman“ žena je imala veliki broj pristalica. Organizatori modnih revija, glamuroznih izbora za miss, filmskih i muzickih festivala, zatim pisani i elektronski mediji, mogucnost zaposlenja na skoro svim radnim mjestima, omogucili su joj neslavni izlazak na pozornicu života.
Ona je postala žrtvom teorije da „život treba živjeti po nalozima duše“. Zagovornici takvih stavova isforsirali su njenu razgolicenost u kojoj su prepoznali uspjeh za nju i izlazak iz okova konvencionalne sredine. U svemu tome oni nisu zaboravili ni svoje interese. Uz njih i oni su uhvaceni u životni vrtlog koji ih nemilosrdno kovitla. Rezultat takvog iskoraka u njenu „ravnopravnost“ jeste: ugroženost porodice, enormno veliki procenat razvoda brakova, reduciranje potomstva, vanbracni odnosi, raširenost prostitucije, bispolni brak, seksualne nastranosti, zarazne bolesti i još mnogo toga. Sida, koju su nazvali, „kugom modernog doba“, direktni je produkt takvog, razvratnog nacina života. Ta opaka, i zasad neizlijeciva bolest, svakodnevno ubija hiljade ljudi širom svijeta. „Zaista je cudno da oni koji se pozivaju na kršcansku religiju u svijet izvoze razgolicenost i obnaženost tijela, kršenje onoga što je zabranjeno, nudizam, pornografiju, vulgarnost, seksualne perverzije svake vrste... Ja mislim da historija covjecanstva nije vidjela gori razvrat od onoga koji danas šire takvi ljudi.“

Indikativna je izjava jedne poznate glumice koja je, bez imalo ustrucavanja, izašla gola pred novinare kako bi dala intervju. Upitana: „Osjeca li nelagodu zbog takvog izgleda“, odgovorila je: „Zar se treba stidjeti onoga s cim nas je priroda obdarila. Da svoja stidna mjesta trebamo skrivati priroda bi se pobrinula da ona obrastu perjem ili dlakom.“ Nažalost ta izoblicena svijest zadobija sve veci broj pristalica, tako da je savremeni covjek sve bliži stepenu animalnog nacina života.

Muslimanka i njena emancipacija

Nažalost, talas modernog džahilijjeta dobrano je zapljusnuo i muslimanska društva. Ponukana borbom za licnu emancipaciju i naša muslimanka je direktni sudionik tih životnih bura koje nimalo ne slute na dobro. Direktni dodir sa Zapadom i zapleteni društveni život, koji je u mnogim elementima unazadio muslimane, donio je promjene i na planu moralne anarhije. Naš istaknuti intelektualac Mustafa Busuladžic (1914-1945), rahmetullahi alejh, još prije pedeset godina ukazivao je na taj problem. Tako je u svom clanku „Kult golotinje“ izmedu ostalog rekao: „Muslimanka se pocela odavati prostituciji. Zaredala su brakolomstva, pobacaji, cedomorstva i poroci koji nužno proisticu otuda. Ovome nisu iskljucivo krivi slabi gospodarski uvjeti života našeg poslijeratnog covjeka, nego i drugi momenti. Mi cemo ih odmah navesti. Val opce seksualne pokvarenosti i tjelesne golotinje, nošen mahnitanjem feministickog pokreta koji se razmahao u europskim zemljama težeci da umjetno premosti nikad nepremostive duboke psihicke i tjelesne razlike u bicu muškarca i žene, zahvatio je djelimicno muslimanku, koja je sve više zanemarujuci poziv majke postala rob drugarica u Evropi.
Stoga je naša obitelj kako u gradu tako i na selu u cijelosti ugrožena. Sada tek možemo prosuditi koliko su bila kratkovidna, ali istodobno za nas pogibeljna poslijeratna mahnitanja romanticarskog modernizma naših mahom poluinteligenata sa svim osobinama osrednjosti, koji su uprezali sve svoje snage da muslimanku emancipiraju i izjednace sa Europejkom, da je uvedu u vrtlog suvremenog života, kako bi sudjelovala u izgradnji društva.“
Na osnovu kazanog, pogrešno bi bilo zakljuciti da su žene jedini vinovnici moralne anarhije. Svakako da i one snose veliki dio odgovornosti, ali, objektivno gledajuci, na ovaj kompleksni problem, krivca treba tražiti, prije svih, u muškarcima. Nepobitna je cinjenica da su u povijesti, uglavnom, žene bivale onakve kakvim su ih muškarci željeli vidjeti. Oni su skoro uvijek igrali dominantnu ulogu i utjecali na norme društvenog pomanašanja.

Busuladžiceva upozorenja kao da su juce izrecena a ne prije pedesetak godina. Današnja muslimanka, po uzoru na druge, javnosti izlaže sve što se može izložiti.
Mini suknja je premalo da bi istaknula draži svoga tijela. Ona je maksimalno obnažila svoje tijelo, a od odjece što ima na sebi sve je i tijesno i prozirno. Vecina žena su obucene, a ustvari su polunage. Posebna prica su ljetovanja na morskim plažama na kojima se i muškarci i žene maksimalno razgolicuju, a nerijetka su mjesta predvidena za nudiste, gdje covjek dokazuje svoj moralni pad i krajnji stepen arogancije spram božanskih propisa.

Suncanje i zdravlje

Uz nabrojane anomalije koje uzrokuje golotinja, ovom prilikom, smatramo prikladnim iznijeti istraživanja britanskog medicinskog žurnala BMJ, koje je prenio kuvajtski casopis „El-Va'jul-islami“ a koji piše o pojavi jedne vrste raka kože koja zahvata upravo ona mjesta, najcešce, na tijelu žene, koja se izlažu suncu, a koja bi, s aspekta šerijata, trebalo da budu pokrivena. U tom casopisu se, pored ostalog, kaže:
„Maligni karcinom – melanoma, bio je rijetko oboljenje kože, a sada je poceo da se širi i da se broj oboljenje kod djevojaka u zrelijoj dobi umnogostrucava. Najviše obolijevaju noge, a glavni razlog širenja je rasprostranjenost mini mode zbog koje su ženska tijela izložena suncevim zracima duži vremenski period tokom godine.  Ova bolest nastaje izlaganjem tijela suncevim ultraljubicastim zracima, ponajviše tokom suncanja na morskim plažama i pogada oba spola u razlicitim procentima. Bolest se javlja u obliku malih crnih pjega, razlicitih velicina, prvo na stopalu ili potkoljenici, a ponekad i na oku. Zatim se pocne širiti i povecavati po cijelom tijelu, napadajuci limfne žlijezde i krv, zaustavljajuci se u jetri koju pocne razarati. Ponekad dospijeva i u druge dijelove tijela kao što su kosti, bubrezi i drugi unutrašnji organi, iza cega slijedi izmokravanje crne mokrace koja uništava bubrežne celije. On cak može dospjeti i do embriona u utrobi majke. Širenje ove opake bolesti praceno je jakim bolovima. Ova bolest bolesnika ne ostavlja dugo u životu, a operativni zahvati ne pomažu kao u slucajevima drugih vrsta raka, kao ni zracenje.“

Obaranje pogleda

Islam teži da uspostavi cisto društvo u kome se ne bude strasti svakog momenta. Žena ne smije biti predmetom skretanja pažnje na sebe i pobudivati strasti muškaraca. U tom smislu propisano je odijevanje i pravila ponašanja koja ljude vode ka tome cilju. Uzvišeni kaže:
„Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojima; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima...
U cilju kontrolisanja seksualnog nagona, islam je navedenim ajetima, na prvom mjestu, ogranicio gledanje i muškarcima i ženama, zbog toga što je oko kljuc srca, a pogled je vjesnik zavodenja i glasnik preljube. Strastveni pogled Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je okarakterisao kao blud ociju rekavši: „I oci cine preljubu, a njihova preljuba je strastveno gledanje.“ Drugom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obratio se hazreti Aliji, radijallahu anhu, rijecima: „O Alija, ne pružaj pogled za pogledom, jer samo prvi pogled je tvoj, a svi ostali nisu tvoji.“
Stidne dijelove tijela muškarca i žene haram je gledati i muškarcima i ženama, pa makar se radilo o muškarcu u odnosu na muškarca ili ženi u odnosu na ženu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Muškarcu je zabranjeno da gleda u avret muškarca, a ženi je zabranjeno da gleda u avret žene. Neka se ne priljubljuje muškarac uz muškarca pod jednim pokrivacem, a ni žena uz ženu pod jednim pokrivacem.“
Potom je Uzvišeni zabranio ženi isticanje ukrasa i naredio spuštanje vela niz grudi, dakle prikladnu odjecu. Da bi odjeca udovoljila svojoj svrsi, zabranjeno je da bude kratka, tijesna, prozirna, slicna odjeci suprotnog spola i odjeci koja je karakteristicna za nemuslimanke, izražajnih boja i ekstravagantnog izgleda, kao i to da bude namirisana. Buduci da islam uvažava obicaj sredine, ukoliko se ne kosi sa propisima islama, shodno podneblju i klimatskim uslovima, medu muslimankama svijeta postoje razliciti stilovi odjevanja. Odjeca Pakistanke bitno se razlikuje od odjeca žene Kavkaza ili žene Srednje Afrike, kao što se odjeca africke žene bitno ralikuje od odjece evropske muslimanke.

Pokrivanje tijela je šerijatski propis a ne pitanje slobodnog izbora. To nije puki adet i obicaj sredine, kako tvrde promotori sistematskog kvarenja svijeta s ciljem uništenja cednosti i temeljnih ljudskih vrijednosti. Iz osjecaja bogobojaznosti i stida proistjece osjecaj odvratnosti i prezrenosti razgolicavanja. Ko se ne stidi, ne vidi da ima iceg ružnog u tome.Takav bezobzirno i beskrupulozno propagira razgolicenost, razvrat i razne oblike perverzije.
Postoje i oni (cak medu muslimanima) koji zagovaraju „pristojno odijevanje“ nastojeci na taj nacin reducirati islamske propise o pokrivanju. Za njih je mahrama i duga haljina s dugim rukavima previše za naše prilike pa govore „dovoljno je da bude pristojno odjevena.“ Ne smijemo gubiti iz vida cinjenicu da je pristojno odijevanje samo ono koje su Allah, dž.š., i Njegov Poslanik propisali Kur'anom i sunnetom.

Na kraju, poštovana sestro, prestani razmišljati hoceš li i kada ceš udovoljiti ovoj vjerskoj obavezi! Što prije doneseš odluku bit ce bolje za tebe, i na ovom i buducem svijetu! Budi ponosna na svoj hidžab s kojim te je Svevišnji odlikovao nad ostalim ženama svijeta! Pokaži da ljepote svoga tijela želiš isticati samo pred onim kojeg ti je Allah ucinio dozvoljenim! Znaj da svojim hidžabom javno manifestuješ islam i doprinosiš suzbijanju zapadne golotinje koja vec uveliko rastace našu zajednicu! Ne dozvoli da tvoje tijelo, kojim si odlikovana, slici robi koja se izlaže u izlogu! Neka tvoj hidžab bude školjka u kojoj se krije tajanstveni i dragocjeni biser! Budi predvodnica u cestitosti i nastoj da se u tebe druge ugledaju! Molim Allaha Uzvišenog da te u tome pomogne. Amin!

Počasti žene u islamu

Islam je počastio ženu veličanstvenim počastima i dao joj sva šerijatska prava i izjednačio je sa muškarcem u ibadetima, obavezama, nagradi i kazni. Osnova u dokazima šerijatskih obaveza je
izjednačavanje između oba spola, osim u nekim slučajevima za kojeje dokaz čineći to striktnim obavezama muškarca kao što je namjesništvo, predvođenje u namazu, džihad i slično tome od ibadeta koji priliče muškarcu i njegovoj prirodi.

Islam gleda na ženu, prilikom njenog kontakta sa drugima, sa strane njene biti, čiji je osnov da je ona sva avret (stidna) i razlogom eventualne smutnje. Rekao je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, u nekoliko različitih predaja: "Žena je avret, kada izađe uljepša je šejtan u očima muškaraca" (Tirmizija, hadis sahih, Džamiu Sahih, 6690, Albani), ili: "Nisam ostavio poslije sebe fitnu opasniju za ljude od žena" (Mutefekun alejhi, Buhari, 5096; Muslim 2740), ili: "Bojte se žena zaista je prva fitna Beni Israila bila u ženama" (Muslim, 2742). Rekao je Allah, subhanehu ve te 'ala, kao što stoji u prijevodu značenja: "Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi" (Alu-Imran, 14)

Na osnovu predhodno spomenutog Šerijat je postavio pravila, principe i edebe ženi u njenom ponašanju sa drugima, kako bi se izbjegla smutnja i ostvarile vrijednosti, te kako bi se sačuvala od ružnih stvari i poroka. U nekoliko narednih redova spomenut ćemo neke šerijatske propise vezane za žene koji u sebi sadrže njenu počast i zaštitu njene časti. Iako će neprijatelji ove vjere ovo razumijeti i protumačiti strogim naredbama, zabranama i lišenja žene njenih "prava", njihova istinska suština spozna se prilikom temeljnog proučavanja i praktičnog primjenjivanja.

Boravak u kući Uzvišeni je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 33)

Rekao je Imam El-Kurtubi: "Značenje ovog ajeta je naredba za neophodnim boravakom u kući. Iako se u ovom ajetu Uzvišeni obraća ženama Poslanika, neka je na njega Allahov mir i spas, ajet obuhvata i druge žene sa svojim značenjem. Ajet nije izričit da se odnosi na sve žene, međutim, Šerijat je prepun dokaza koji naređuju ženi da boravi u kući i da je ne napušta osim u nuždi." (Tefsir El-Kurtubi, kod ajeta u suri Al-Ahzab,33)

Naredba pokrivanja - hidžab

Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: "O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 59)

Imam Ibn-Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao: "Uzvišeni naređuje svome Poslaniku da naredi ženama vjernika, te posebno svojim ženama i kćerkama, zbog njihovog ugleda – da spuste niza se njihove haljine, kako bi se raspoznale od džahilijetskih žena i od obilježja ropkinja, a džilbab je ogrtač preko marame." (Tefsir Ibn Kesir kod spomenutog ajeta) Prokomentirao je Ibn-Atije, Allah mu se smilovao, ovaj ajet: „U to vrijeme je bio običaj arapkinja, kako ropkinja tako i mnogih drugih žena, po pitanju značenja hidžaba, da otkrivaju lica, što je vodilo tome da su ih muškarci gledali i razmišljali o njima. Allah, subhanehu ve te 'ala, je naredio Svome, Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, da naredi ženama da spuste svoje džilbabe, kako bi se prekrile, te se tako raspoznale od drugih“ (El Muharer El-Vedžiz kod tefsira spomenutog ajeta).

Zabrana pokazivanja ljepote i ukrasa

Allah, subhanehu ve te 'ala, je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba ne pokazujte!" (Prijevod značenja Al-Ahzab,33)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „Zabranjuje se njima otkrivanje kao u paganskog doba, a to je pokazivanje ukrasa i ljepote kao što je kosa, lice, vrat, grudi, potkoljenica ili slično tome što je od ukrasa. Jer je u tome veliki nemoral i iskušenje što podstiče srca muškaraca da upražnjavaju razloge prostitucije. Ukoliko Uzvišeni Allah, upozorava majke svih vjernika od ovih stvari sa njihovom čistoćom i imanom, pa druge žene su preče da se upozoravaju i bojati se je za njih više od razloga smutnje.“ (Hukmu Sufuri ve El-Hidžab, Medželletu el-buhus el-islamije, br. 14)

Naredba obaranja pogleda i čuvanja stidnih mjesta

Uzvišeni je rekao: "A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim ..." (Prijevod značenja An-Nur, 31)

Ibn-Kesir je rekao: "Ovo je naredba od Uzvišenog Allaha ženama vjernicama, zbog Njegove ljubomore prema ženama vjernika, kako bi se razlikovale od žena paganskog doba i radnji mnogoboškinja.“ (Tefsir Ibn-Kesir kod spomenutog ajeta)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „Naređeno je vjernicama da obaraju njihove poglede i čuvaju stidna mjesta, isto kako je to naređeno muškarcima, kako bi se sačuvale od razloga fitne i iskušenja i da bi se podstakle na čednost i ispravnost.(Hukmu Es-Sufuri ve El-Hidžab, Medželletu elbuhus el-islamije)

Zabrana pokazivanja ukrasa osim njenim bližnjim

Uzvišeni Allah je rekao: "... I neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje.“ (Prijevod značenja An –Nur,31)

Ibn-Kesir je rekao: "Znači da ne otkrivaju nešto od ukrasa strancima osim ono što se ne može sakriti. Ibn-Mes'ud, Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: 'Kao što je ogrtač i odjeća, ono što su oblačile arapske žene od pregrtača, s kojim su prekrivale njenu odjeću. Dok ono što bi se otkrilo od donjih krajeva odjeće ne bi bio grijeh, jer se to ne može sakriti'" (Tefsir Ibn-Kesir kod pomenutog ajeta) Sejid Kutb, Allah mu se smilovao, je rekao: „Dozvoljeno je ženi ukrašavanje, odazivajući se njenoj prirodi. Svako žensko je oduševljeveno da bude lijepo i da izgleda lijepo, s tim da se ukrašavanje razlikuje od vremena do vremena. Osim što su njeni razlozi po prirodi isti, a to je želja za sticanjem ljepote i njenog upotpunjavanja i isticanja ljudima. Islam se ne suprostavlja toj prirodnoj želji, nego je on uređuje i oblikuje i čini je da se usmjerava u ispravnom pravcu, ka jednom muškarcu – svom sudrugu. Gleda kod nje ono što nitko ne gleda mimo njega i njeni srodnici mogu, oni koji su u ajetu spomenuti, da vide samo neke dijelove od njenih ukrasa i ljepote, kojima ne pobuđuje strast to gledanje.'“ (Fi zilali Kur`ani kod spomenutog ajeta)

Zabrana skretanja pažnje na sebe sa svojim govorom

Allah, subhanehu ve te`ala, je rekao: "O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite" (Prijevod značenja Al-Ahzab, 32)

Ibn-Kesir, Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: „Znači kad bude morala da priča sa strancima, da se ne osjeti u njenom glasu nježnost, da žena ne priča sa strancima onako kako priča sa svojim suprugom.“ (Tefsir Ibn-Kesir kod spomenutog ajeta)

Imam Ševkani, Allah mu se smilovao, je rekao: „Svoj govor ne čini nježnim kada se obraća ljudima, kako to rade one koje su pod sumnjom od žena, jer je to uzrok velike smutnje koja je spomenuta u riječima: '... pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno ...' (Al- Ahzab, 32), tj. pokvarenost, sumnja i licemjerstvo.“ (Fethu El-Kadir kod spomenutog ajeta)

Zabrana osamljivanja sa strancima i putovanje samoj bez mahrema

Prenosi se od Ibn-Abbasa, Allah sa njim bio zadovoljan, da je čuo Vjerovjesnika, neka je na njega Allahov mir i spas, da je rekao: "Neka se ne osamljuje čovjek sa ženom, osim da je sa njom njen mahrem(bliži srodnik) i ne putuje žena osim sa njenim mahremom.", pa je ustao čovjek i rekao: „O Allahov poslaniče, moja žena se zaputila na hadždž, a ja sam se upisao u tu i tu bitku, na to je odgovorio: "Idii i obavi hadždž sa svojom ženom" (Buhari, 1862; Muslim, 1341) Ibn-Hadžer, Allah mu se smilovao, je rekao: "U ovom hadisu je zabrana osamljivanja sa strankinjom i to je Idžma`a –saglasnost učenjaka!" (Fethul-Bari) K'adi I'jjad,Allah mu se smilovao, je rekao: „Žena je kušnja i zabranjeno je osamljivanje sa njom, jer su ljudske duše sklone želji prema ženama. Šejtan je zavladao sa muškarcima putem žena i one su avert koji zahtjeva da se pazi i čuva, zbog toga je potreban ljubomoran bliži srodnik, koji ih štiti i one su bezbijedne na putu u njegovom prisustvu od onoga, od čega se pobojavaju.“ (Ikmal El-mua`lim, 4/448)

Upozorenje na ulazak kod žena bez prisustva mahrema

Prenosi Ukbe sin Amirov, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem, rekao: "Čuvajte se od ulaska kod žena.", pa je rekao čovjek od Ensarija: „O Allahov Poslaniče a šta je sa hammom (mužev srodnik, brat)?“, rekao je: "Djever je kao smrt!" (Buhari, 5232;Muslim, 2083) Komentariše El-Kurtubi, Allah mu se smilovao: „Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve selem, riječi: "Djever je kao smrt!", znače da njegov ulazak kod bratove žene sliči smrti u ružnoći i pokvarenosti, što je haram. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ukazao na tu zabranu i poistovjetio ga sa smrću, jer ga ljudi toleriraju sa strane supruga i supruge, zbog međusobne prisnosti, kao da on nije stranac u odnosu na ženu, što je slično arapskoj uzrečici: "Lav je smrt!",i "Rat je smrt", što znači da lavov susret vodi u smrt, isto tako je ulazak djevera kod žene vodi ka smrti vjere ili u njenu smrt zbog rastave koja će doći zbog muževe ljubomore, ili do njenog kamenovanja na smrt, ukoliko bi počinila sa njim zinaluk.“ (El-Mufhim, 5/501)

Udaljavanje od miješanja sa muškarcima čak i u ibadetima

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji saffovi muškaraca su prvi, a najgori zadnji, a najbolji saffovi žena su zadnji, a najgori prvi." (Sahihu Muslim, šerhu Nevevi, 132)

El-Kurtubi je rekao: „Prokomentirao je Imam Nevevi, Allah mu se smilovao: 'I zaista je data prednost zadnjim safovima žena, koje su prisutne sa ljudima, zbog njihovog udaljavanja od miješanja sa ljudima i njihovog gledanja, te zbog toga što se srce uzbudi prilikom njihovih pokreta ili slušanja govora, a pokudio je prve safove žena zbog toga što su oni suprotni od toga!'“ (Šerhu sahihu Muslim, 4/133)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „U vrijeme Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, nisu se žene miješale sa muškarcima, ni u mesdžidima ni na pijacama miješanjem na kojeg danas upozoravaju današnji reformatori. Kur'an i Sunnet usmjeravaju učenjake ummeta da upozoravaju na to miješanje, bojeći se njegove smutnje. I žene koje su klanjale u Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, mesdžidu, klanjale su u saffovima udaljenim od saffova muškaraca, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je običavao reći: "Najbolji saffovi ljudi su prvi, a najlošiji zadnji i najbolji saffovi žena su zadnji, a najlošiji prvi", zbog opreznosti da se ne iskušaju zadnji saffovi ljudi sa prvim saffovima žena. U svoje vrijeme Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je naređivao ljudima da sačekaju u izlasku kako bi prošle žene i izašle, te kako se ne bih pomiješale sa ljudima na kapijama mesdžida i pored toga što su svi oni, muškarci i žene, bili na imanu i bogobojaznosti, pa kakvo je stanje onih poslije njih? Ženama je bilo zabranjivano da istraživaju puteve, naprotiv naređeno im je da se drže krajeva puta,kako ne bi došlo do kontakta sa ljudima i radi fitne prilikom međusobnog doticaja u trenutcima kretanja.“ (Hukmu ihtilat fi ta`limi, Medželletu el-buhus el-islamije)

Zabrana izlaska namirisane žene

Prenosi Ebu- Musa El-Eša'ri, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, rekao: "Koja god se žena namiriše i prođe pored ljudi, pa oni osjete njen miris, ona je bludnica!“ (Ebu-Davud, 4167; Tirmizi, 2937; hadis sahih,Džami Sahihu, 323, Albani) Mubarekfuri,

Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: „Zbog toga što je ona pokrenula strast kod muškaraca i učinila ih da je gledaju, a onaj koji pogleda u nju učinio je blud sa njegovim očima, ona je razlog bluda očiju pa je zbog toga griješna.“ (Tuhfetu El- Ahvezi, 8/58)

Ljubomora prema ženama

Šejh Muhamed Ahmed El-Mukadem kaže: „Zaista je od tragova počasti Islama prema ženi to što je On zasijao ljubomoru u dušama muslimana i cilj sa ljubomorom je naklonjenost koja prisiljava muškarca da čuva ženu od svakog harama, izobličenosti i sramote. Islam smatra odbranu časti i ljubomoru prema porodici džihadom, zbog čega se žrtvuje krv i na čijem se putu žrtvuje život, pa onaj koji tako radi nagrađuje se stepenima šehida u Džennetu.

Prenosi Seid sin Zejdov, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, rekao: "Ko pogine braneći svoj imetak, on je šehid, i ko pogine braneći svoj život, on je šehid, i ko pogine braneći svoju vjeru, on je šehid, i ko pogine braneći svoju porodicu, on je šehid!" (Tirmizi, Ebu- Davud, hadis-sahih, Džami Sahih, 6445,Albani) Šta više, islam smatra ljubomoru sržom vjerskog odgoja, onaj koji nema ljubomore, nema ni imana (vjere). Zbog toga je Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, bio najljubomornije stvorenje u ummetu. S'ad ibn Ubade, radijallahu 'anhu, je rekao: „Kada bih vidio čovjeka sa svojom ženom, udario bih ga sa oštricom od sablje!“, što je doprlo do Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, gdje je rekao: "Čudite se S'adovoj ljubomori?! Tako mi Allaha, ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene i zbog Allahove ljubomore zabranjena je javna i tajna bestidnost!" (Buhari, 6846; Muslim, 1499)

S druge strane nalazimo žestoku prijetnju prema onome tko nema ljubomore.

Abdullah sin Omerov, Allah sa njima obojicom bio zadovoljan, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Trojicu neće Allah, azze ve dželle, ni pogledati na Sudnjem Danu, neposlušnog prema njegovim roditeljima, ženu koja oponaša muškarce i dejjusa (onoga koji nije ljubomoran)! (Ahmed 2/134, Nesa`i, 2561; Džami`u sahih, Albani, 3071) (Avdetu El-Hidžab, 3/114-115,skraćeno)

Draga sestro ti si biser skoljke vjeruj !

Sestro, već si vjerojatno mnogo puta čitala o svojoj dragocjenosti i  zaštićenosti u našoj prelijepoj vjeri islamu. Nažalost, mnogi nemuslimani i nemuslimanke ne shvaćaju, a možda i ne žele shvatiti, koliko je islam uzdigao ženu, na koje nas je časno mjesto postavio i što nam je povjerio. 

Danas je ženski rod podcijenjen i podmetnut je pod noge muškarcima, koje ne zanima ništa osim tjelesnog kontakta, koji ženu vide kao komad mesa i sredstvo uživanja.

Draga sestro, tebe je Allah, subhanehu we te'ala, odabrao i zaštitio te od takvih muškaraca, i ne samo od njih, već od svake ružne i sumnjive stvari. Zabranio je da se s tobom postupa na bilo kakav način i tvoje stanje učinio takvim da se uspoređuješ s biserom u školjci, s dijamantom čija je vrijednost toliko velika da se krije u sefu.

Sve što ti je Allah, subhanehu we te'ala,  naredio i učinio obaveznim, naredio je samo za tvoje dobro - da te zaštiti od ružnih pogleda, da te spriječi od grijeha, da te odgoji na najljepši način kako bi i ti na takav način mogla odgajati ummet.

Budi zahvalna Allahu Uzvišenome što te odabrao i  učinio te muslimankom jer muslimanka je najljepša od svih žena na svijetu. Ona je sunce koje osvjetljava zemlju, ona je mjesec koji pojačava sjaj zvijezda. Nemoj se podcijenjivati i nemoj zanemariti ono čime te Uzvišeni Allah počastio kao što to zanemaraju današnje, tzv. moderne žene koje bježe od onoga što jesu i od onoga što bi trebale biti - bježe od  svoje  velike uloge u životu jednog djeteta, jednog muškarca, majke, oca, brata, sestre i prodaju se dunjaluku pod utjecajem strasti koje truju naše, a i svačije srce.

Trče za cipelama najbolje marke, za skupim restoranima i avanturama - jednom rečenicom, trče za šejtanima koji su im vodiči na dunjaluku. Čvrsto prihvati to uže vjere i ponosno hodaj ovim dunjalukom. Svaka od nas zna da Allah, dželle šanuhu, ne gleda u naša tijela ni u naš izgled već gleda u naša srca!

Nije bitno da svoju ljepotu pokazujemo svima i da hodamo gradom kao da smo artikl na prodaju kad time samo sebe bacamo u ponor koji padanjem postaje sve dublji. Bitno je da svakim korakom i udisajem pazimo da ne zaboravimo na ahiret i na Allaha.

Kad nam je srce čisto i kad je u njemu nastanjena samo ljubav prema Allahu Jedinom, onda će ta čistoća obasjavati i naše tijelo i naš izgled, neće nam trebati nikakva vrsta šminke. Sestro, mi skrivamo svoje tijelo i svoj izgled od svih osim od naših bližnjih i našeg muža jer šejtan, naš otvoreni neprijatelj, koristi svaki način da bi nas približio onome što nije dobro za nas - makar  nedozvoljenim pogledom, krivim pokretom ruku ili nogu...

Ti se sestro od nemuslimanki razlikuješ prvo svojim izgledom: tvoj hidžab je kruna na glavi kraljice, neprobojni štit mecima lošeg ponašanja, bestidnog govora i olahkog shvaćanja vrijednosti žene. Allah te hidžabom štiti od svega toga jer ti si sa svojim hidžabom toliko važna da ga moraš nositi ponosito i čestito! Ti paziš na sve oko sebe i na samu sebe toliko da se svojim ahlakom ističeš u bilo kojem društvu.

Prije islama muškarci su ženu mogli slobodno uspoređivati i sa životinjom. Niko nije pazio na njene osjećaje i razmišljanja, ali dolaskom islama žena je postala cvijet u pustinji, postala je ona preko koje Allah, dželle šanuhu, odgaja generacije i ona koja je izvor suosjećanja i nježnosti za ljudsko biće.

Sestro, ti si krhka poput stakla, i Allah, dželle šanuhu, to zna i zato je tvoje mjesto toliko časno i visoko. Znamo da je Allah, subhanehu we te'ala, najbolji odgajatelj! Mnogi nemuslimani i nemuslimanke ne drže do svoje vjere i zato te gledaju sa podsmijehom ne znajući koliko su zagazili u rijeku grijeha i koliko čvrsto drže šejtana za ruku, ali tebe to, sestro, samo ojačava jer znaš da si odabranija od njih i uviđaš kolika je Allahova milost i da nema milostivijeg od Njega!

Draga sestro, na tebi je da samo shvatiš koliku ti je vrijednost Uzvišeni dao i što je na tvojim ramenima...Ti si uvijek ona koja se najbolje ponaša, ona koja je najbolja sestra, prijateljica, majka, supruga i ona kojoj je ispred svih Allah subhanehu we te'ala. Ti na sebi nosiš odgovornost odgoja djece, savjetuješ ljude i pozivaš na dobro, trpiš u ime Allahovo, služiš svome mužu i činiš dobro svojim roditeljima. Ti si cvijet koji miriše najljepšim mirisom jer ti je korijenje duboko u Allahovoj vjeri, a stabljika vinuta visoko u smjeru Dženneta. Na kraju, ti si, kao i uvijek, ona čiji je cilj samo Allahovo zadovoljstvo i ona koja pazi na svjetlo koje nosi u sebi!

Molim Allaha Uzvisenog da nas ucini iskrenim i jakim vjernicima sa kojima ce Allah biti zadovoljan ,da nas ucini jakim na ovom putu iskusenja,da nam olaksa dunjaluk i putovanje kroz njeg i da nas pomogne na putu do Dzenneta-amin


Molimo Uzvišenog Allaha da nas obuhvati Svojom milošću, uputi nas ljubavi i pokornosti prema Njemu i uvede nas u Svoj džennet! Amin!


http://www.youtube.com/watch?v=VuPq8NMpjB4

http://www.youtube.com/watch?v=4i3aXbV2cCg

http://www.youtube.com/watch?v=A_b5icgWDq8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=q2eIUprCMWo

http://www.youtube.com/watch?v=mIx0w9JX0LE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=VaNyXj_eb3k

http://www.youtube.com/watch?v=oUz36WK2n-Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=v8lNs1naobM

http://www.youtube.com/watch?v=mIx0w9JX0LE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DIE_46DB3QI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kowf0f71f2g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BxJm1zDbdIE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7voEnQRWRWY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aCMS7jwxXVQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0GwwQj2D6bQ&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=IQL-XzTFzp8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aIiAyJX0DaY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xElZg05xDy0&feature=related06.03.2012.

A sta zelis ti zeno u svom prolaznom zivotu,karijeru ili Dzennet ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

A sta zelis ti zeno u svom prolaznom  zivotu,karijeru ili Dzennet ?

Postoje razne feminističke kampanje i organizacije za prava žena koje smatraju da je neophodno proglasiti nezavisnost žena. Zbog čega je to potrebno? Postoji li potreba za takvim organizacijama? Da li se žene ravnopravno tretiraju u našem društvu?

Osnaživanje žena

Žena je najčešće opisana kao čovjekova bolja polovina. Je li ona stvarno bolja polovina ili je samo polovina od značaja? Da li je polovina u svemu? Uspjeh čovjeka obično se mjeri po onom što je postigao u životu, po materijalnom posjedovanju i koliko je "visok" njegov status u društvu. Dio ovog samoproglašenog uspjeha u ovom "muškom" svijetu je dobar automobil, dobra kuća, dobar posao, dobra djeca, dobra žena, dobri prijatelji, dobri odmori, dobre igračke itd. (Primjetite da se žena broji pod imetak). Jako rijetko je supruga priznata ili su joj date zasluge zbog uspjeha muškarca. Šta je razlog ovoj bolesti?

Percepcije žena

Zašto neki muškarci postupaju potpuno pravedno prema ženama i ukazuju im poštovanje koje zaslužuju, dok drugi sa ženama postupaju kao pukim posjedom?

Islam vrlo čvrsto i jasno potvrđuje da je Bog dao pravo na ravnopravnost i pravedno postupanje svim ženama jednako. U prošlom stoljeću prema ženama se postupalo kao prema potčinjenim građanima. U Evropi je čak postojala teorija da žene spadaju u pod-vrstu, između majmuna i čovjeka, dok su drugi propagirali teoriju da žene ne posjeduju dušu.Žensko dijete tretirano je potpunim prezirom, čak su i živa zakopavana kako bi prikrili "poniženje" roditelja.

Islam je uzdigao status žena, dao im puno priznanje i uništio ove zlonamjerne mitove koje su propagirali ljudi.
Međutim, u današnjem dobu, mi smatramo da živimo u "modernom dobu". Postoje razne feminističke kampanje i organizacije za prava žena koje smatraju da je neophodno proglasiti nezavisnost žena. Zbog čega je to potrebno? Postoji li potreba za takvim organizacijama? Da li se žene ravnopravno tretiraju u našem društvu? Da li im se ukazuje poštovanje u našem društvu? Da li se žene zlostavljaju? 

Iako površno, ovaj esej se bavi sa nekoliko ovih tematika. Ovom diskusijom nemam namjeru kritikovati nekog, već jednostavno prezentirati svoj lični stav, koji je podložan kritici.

Savremena žena danas

Mnoge današnje žene su samostalne, uspješne, obrazovane, stručne i samopuzdane. Ovo su standardi pomoću kojih mjerimo "uspjeh" i ljude koji posjeduju ove osobine smatramo "inteligentnim" za razliku od "neobrazovanim".

Pažljivije analize otkrivaju da žene u kući ispunjavaju sljedeće uloge:

1. Ona mora biti supruga svome mužu

2. Ona mora biti majka svojoj djeci

3. Ona je učiteljica, uči svoju djecu šta je dobro a šta loše

4. Ona je staratelj, brine se za kućne poslove

5. Ona je psiholog, koristi svoj intelekt u svakodnevnoj borbi sa mužem i djecom

6. Ona je savjetnik, savjetuje djecu kada su posvađana ili kada imaju probleme

7. Ona je finansijer, proračunava troškove za domaćinstvo

8. Ona je glavni kuhar, priprema jela

9. Ona je pekar, peče za specijalne prilike

10. Ona je krojačica, kroji i krpi odjeću

11. Ona je vozač, vozi djecu u školu i iz škole

12. Ona je nabavljač i dostavljač, brine da se osiguraju osnovne potrepštine za kuću

13. Ona je centrala, odgovara na stalno zvonjenje telefona

14. Ona je recepcionar, dočekuje goste i posjetitelje

15. Ona je ona koja dvori, nahrani sve prije sebe same

16. Ona je igracka svome muzu...zadovoljava njegove potrebe sexualne...

S obzirom na gore navedene višestruke uloge naših supruga, majki, sestara u društvu, zaista me iznenađuje kad se neku ženu upita čime se bavi, a njen tipični odgovor je: "Oh, ja ne radim. Samo sjedim kod kuće, domaćica sam." Ovo "domaćica" znači zapravo generalni direktor u vašoj kući. Ona je više izvršno tijelo i punopravni član udruženja kojeg nazivate domom. S vojničkom preciznošću osigurava da sve (većinu vremena) funkcioniše kako treba. (međutim, tužno je što neke žene protrače svoj život spavajući, kupujući i tračajući).

U onim rijetkim situacijama kada stvari ne idu svojim tokom, muškarci običavaju da svojim suprugama na nesumnjiv način daju do znanja da su nezadovoljni (verbalnim zlostavljanjem ili čak fizičkim nasiljem). Ali koliko često znaju nešto o tim istim ženama kada stvari funkcionišu kako treba? Koliko često im daju kompliment? Da li ih nježno tješe i mudro hrabre ili pretpostavljaju da "nema svrhe s njom razgovarati….. nakon svega, ona je samo žena".

Muhammed s.a.w.s. savjetovao nas je da sa ženama postupamo pažljivo i ljubazno. Žena se poredi sa rebrom – a prirodan oblik rebra je savijen, ako pokušamo da ga ispravimo slomit će se.
"Žena je poput rebra, ako je pokušaš ispraviti, slomit će se. Zato ako želiš imati dobrotu od nje učini to dok je povinovana." (prenosi Buharija)

U mnogim etapama kroz historiju, a i u cijelome svijetu žene su diskriminirane u gotovo svakom društvu. Kur'an je dokaz da je Bog dao pravo na ravnopravnost ženama u neprihvatljivim uvjetima već u 7. stoljeću. Ženama je data liberalnost i pravni status u društvu.
Taj status zagarantovan je od Allaha dž.š. Krajem 19. stoljeća, u Evropi su žene i dalje smatrane inferiornom vrstom i prvi zakon u Evropi formuliran je tako da ženama da određena (ali ne sva) prava.
Danas, u novom milenijumu, žene cijeloga svijeta se još uvijek bore protiv diskriminacije. Žene su se pobunile protiv te diskriminacije borbom za "jednaka prava" i "oslobođenje", prava koja su muslimankama data prije 1400 godina.
Nažalost, žene na zapadu su razvile pogrešan koncept "oslobođenja" na svoju štetu - koncept žene koja može raditi sve što rade muškarci. Ova definicija zapravo čini žene još više robovima, umjesto slobodnim. Zašto žene teže da budu kao muškarci?

Funkcija uloga

Zašto su muškarci postavili standarde kojima svi teže? Žena koja nastoji biti "više muškarac" - da li je u stvarnosti više od žene?
Da li je ženstvenost postići što više muškosti?

Evo nekoliko primjera težnje ka muškosti:

1. Žene zauzimaju zanimanja u kojima su prethodno dominirali muškarci poput rudara, mehaničara, električara, vodo-instalatera…

2. Žene prihvataju ideju homoseksualne slobode sa idejom "kome je još potreban muškarac?"

3. Žene su odložile majčinstvo jer žele slijediti karijeru i uživati u životu

4. Neke žene plaćaju surogat-majkama da nose njihovu djecu jer nemaju vremena da imaju vlastitu.

5. Žene traže banke koje trguju sa spermom, kako bi zatrudnjele, misleći da im nije potreban muškarac da bi ostale trudne i imale vlastitu djecu.

6. Žene puše, konzumiraju alkohol, uzimaju droge što im daje "slobodu" i čini da izgledaju kao muškarci.

7. Žene se tetoviraju kako bi izgledale kao strašni muški gusari ili članovi bandi.Zbog čega žene osjećaju i imaju potrebu biti poput muškaraca?


Šta je to toliko dobro kod muškaraca da ih žene pokušavaju kopirati? Muškarci su više od žena odgovorni za ratove, kriminal, nasilje i zločin. Ovaj nezgodan položaj je vjerovatno posljedica nedostatka samopoštovanja kod žena. Počele su da vjeruju (upravo zbog ideja koje nameću muškarci) da žene nisu ravne muškarcima i zbog toga imaju i osjećaju tu potrebu da dokažu da su muškarci "u krivu."

Na štetu muslimanskih žena, naše sestre čitaju o ovoj dilemi zapadnjačkih žena i prihvataju tu nepravilnu ideju da i one trebaju biti oslobođene.
Međutim, naše sestre ne prepoznaju da su one već oslobođene, jer im je to pravo dao Allah dž.š. Sada je samo jednostavno stvar provedbe tog zakona datog od Allaha dž.š.
Dakle, ako naše sestre oponašaju zapadnjačke žene sa njihovim nedoumicama, pronaći će se u stanju konfuzije koja će ih vječno sputavati.

Žene sa zapada su trenutno zbunjene slijedećim problemima u svojoj potrazi za "ravnopravnošću":

1. Žene sada zarađuju za porodicu. Rezultat je da ostaju od 9 do 5 na radnom mjestu, vraćaju se kući kasno, moraju i dalje kuhati, paziti na djecu itd. Nažalost, u današnjim ekonomskim uvjetima, oba roditelja moraju raditi.

2. Žene koje teže za karijerom kasno se udaju ili dobivaju djecu. To dovodi do pojave da sve više žena stupa u brak u svojim kasnim 20-im i 30-im.

3. Djeca nemaju majku koja bi se brinula o njima jer oba roditelja su zaposlena. Nemaju uzora, pa uzore traže u vršnjacima ili televiziji. U mnogim kućama televizija je dadilja. Možete li zamisliti kakva budućnost očekuje dijete koje se povodi za televizijom i ako u njemu vidi svoj uzor.Nemaju djeca ljubav i paznju majke pa odrastaju tvrdo bez osijecaja!!!

4. Male porodice su u modi. Velike porodice smatraju se zaostalim.

5. Djeca su izgubljena jer su njihove dede i nane postali stranci, a roditelji su izgubljeni jer osjećaju da im dedo i nana i djeca postaju "opterećenje."

Moguća rješenja za gore navedeno:

1. Žene treba podsticati da se obrazuju bez obzira na starosnu dob. Ako su vam dedo i nana nepismeni, odvojite vremena da ih naučite čitati i pisati. Koliko važno je obrazovanje jasno je prikazano u hadisu Muhammeda s.a.w.s: bio je spreman oprostiti ratnim zarobljenicima u zamjenu da muslimane nauče čitati i pisati. Obrazovanje je jedini način za izlazak iz neznanja i osnaživanje naših majki, sestara i kćerki.

2. Muslimanke moraju biti ponosne što su majke Ummeta. Djeca se moraju učiti poštovanju, milosti i ljubavi prema svojim majkama.

3. Muslimanke moraju učiti svoju djecu moralu i etici, podsticati ih da nastoje i daju sve od sebe u svim svojim postupcima, učiti ih da se uspjeh rađa žrtvovanjem.

4. Očevi moraju hrabriti svoje kćerke da se obrazuju kako bi postale jače. Najbolji poklon koji roditelji mogu dati svojoj djeci je odgoj, tj. obrazovanje.

5. Žene moraju nastojati i truditi se da budu najbolje u bilo kojoj oblasti (obrazovanju, sportu, nauci itd), otkriti svoj istinski potencijal - ali sa jasnom, odnosno čistom namjerom.

6. Očevi moraju voljeti, poštovati i postupati sa kćerkama isto kao i sa sinovima, ravnopravno. Ako ne postupaju ravnopravno, sinovi će odrastati misleći da prema svojim budućim suprugama isto trebaju postupati.

7. Muslimanka mora biti ponosna na svoj status, svoju odjeću, vjeru, kulturu, svoj životni stil i čvrsta islamska načela i principe. Nikada ne bi smjela biti ona koja se pravda ili izvinjava zbog svoje vjere bilo kome.

8. Žena mora osnažiti sebe kroz muževe poslove i razumjeti prirodu posla. Jasan primjer imamo u Poslanikovoj s.a.w.s. supruzi Hatidži r.a. koja je bila pronicljiva i uspješna poslovna žena i jednaka Oppenheimerima i Rockefellerima današnjice. Stoga je poželjno za muslimanku da razumije detalje muževog posla, čak ako to znači da pohađa tečaj o finansiranju i kompjuterima. Kad muž sutra umre, ko će pokrenuti posao? Ko će prehranjivati djecu? Hoće li se potencijalno unosan posao zaustaviti, jer žena nije bila ovlaštena kako bi razumjela poslovanje? Nadalje, muškarac bi trebao dati supruzi poštenu zaradu od svog posla ili učiniti je svojim punopravnim partnerom i njezin udio nagraditi.

9. Udovica koja pokrene biznis treba biti podržana od ostatka zajednice kupnjom i podrškom njezinih proizvoda. Molim vas podržite ovakve žene.

10. Na kraju, muslimani imaju važnu ulogu u pokazivanju ostatku svijeta da je islam prva religija koja ženama garantuje visok zakoniti status u zajednici. Nemojmo zaboraviti Allahovu vjeru,vjeru i put spasa gdje nam je Uzviseni obecao nagradu Dzennet...

Boravak u kući Uzvišeni je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 33)

Abdullah sin Omerov, Allah sa njima obojicom bio zadovoljan, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Trojicu neće Allah, azze ve dželle, ni pogledati na Sudnjem Danu, neposlušnog prema njegovim roditeljima, ženu koja oponaša muškarce i dejjusa (onoga koji nije ljubomoran)! (Ahmed 2/134, Nesa`i, 2561; Džami`u sahih, Albani, 3071) (Avdetu El-Hidžab, 3/114-115,skraćeno)


Molimo Uzvišenog Allaha da nas obuhvati Svojom milošću, uputi nas ljubavi i pokornosti prema Njemu i uvede nas u Svoj džennet! Amin!

http://www.youtube.com/watch?v=VuPq8NMpjB4

http://www.youtube.com/watch?v=4i3aXbV2cCg

http://www.youtube.com/watch?v=A_b5icgWDq8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=q2eIUprCMWo

 

05.03.2012.

Pocasti zene u Islamu put je spasa,a ne teror ili prisila pa razmisli te !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!Počasti žene u Islamu put je spasa, a ne teror ili prisila pa razmisli te !!!

Islam je počastio ženu veličanstvenim počastima i dao joj sva šerijatska prava i izjednačio je sa muškarcem u ibadetima, obavezama, nagradi i kazni. Osnova u dokazima šerijatskih obaveza je izjednačavanje između oba spola, osim u nekim slučajevima za kojeje dokaz čineći to striktnim obavezama muškarca kao što je namjesništvo, predvođenje u namazu, džihad i slično tome od ibadeta koji priliče muškarcu i njegovoj prirodi.

Islam gleda na ženu, prilikom njenog kontakta sa drugima, sa strane njene biti, čiji je osnov da je ona sva avret (stidna) i razlogom eventualne smutnje. Rekao je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, u nekoliko različitih predaja: "Žena je avret, kada izađe uljepša je šejtan u očima muškaraca" (Tirmizija, hadis sahih, Džamiu Sahih, 6690, Albani), ili: "Nisam ostavio poslije sebe fitnu opasniju za ljude od žena" (Mutefekun alejhi, Buhari, 5096; Muslim 2740), ili: "Bojte se žena zaista je prva fitna Beni Israila bila u ženama" (Muslim, 2742). Rekao je Allah, subhanehu ve te 'ala, kao što stoji u prijevodu značenja: "Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi" (Alu-Imran, 14)

Na osnovu predhodno spomenutog Šerijat je postavio pravila, principe i edebe ženi u njenom ponašanju sa drugima, kako bi se izbjegla smutnja i ostvarile vrijednosti, te kako bi se sačuvala od ružnih stvari i poroka. U nekoliko narednih redova spomenut ćemo neke šerijatske propise vezane za žene koji u sebi sadrže njenu počast i zaštitu njene časti. Iako će neprijatelji ove vjere ovo razumijeti i protumačiti strogim naredbama, zabranama i lišenja žene njenih "prava", njihova istinska suština spozna se prilikom temeljnog proučavanja i praktičnog primjenjivanja.

Boravak u kući Uzvišeni je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 33)

Rekao je Imam El-Kurtubi: "Značenje ovog ajeta je naredba za neophodnim boravakom u kući. Iako se u ovom ajetu Uzvišeni obraća ženama Poslanika, neka je na njega Allahov mir i spas, ajet obuhvata i druge žene sa svojim značenjem. Ajet nije izričit da se odnosi na sve žene, međutim, Šerijat je prepun dokaza koji naređuju ženi da boravi u kući i da je ne napušta osim u nuždi." (Tefsir El-Kurtubi, kod ajeta u suri Al-Ahzab,33)

Naredba pokrivanja - hidžab

Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: "O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 59)

Imam Ibn-Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao: "Uzvišeni naređuje svome Poslaniku da naredi ženama vjernika, te posebno svojim ženama i kćerkama, zbog njihovog ugleda – da spuste niza se njihove haljine, kako bi se raspoznale od džahilijetskih žena i od obilježja ropkinja, a džilbab je ogrtač preko marame." (Tefsir Ibn Kesir kod spomenutog ajeta) Prokomentirao je Ibn-Atije, Allah mu se smilovao, ovaj ajet: „U to vrijeme je bio običaj arapkinja, kako ropkinja tako i mnogih drugih žena, po pitanju značenja hidžaba, da otkrivaju lica, što je vodilo tome da su ih muškarci gledali i razmišljali o njima. Allah, subhanehu ve te 'ala, je naredio Svome, Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, da naredi ženama da spuste svoje džilbabe, kako bi se prekrile, te se tako raspoznale od drugih“ (El Muharer El-Vedžiz kod tefsira spomenutog ajeta).

Zabrana pokazivanja ljepote i ukrasa

Allah, subhanehu ve te 'ala, je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba ne pokazujte!" (Prijevod značenja Al-Ahzab,33)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „Zabranjuje se njima otkrivanje kao u paganskog doba, a to je pokazivanje ukrasa i ljepote kao što je kosa, lice, vrat, grudi, potkoljenica ili slično tome što je od ukrasa. Jer je u tome veliki nemoral i iskušenje što podstiče srca muškaraca da upražnjavaju razloge prostitucije. Ukoliko Uzvišeni Allah, upozorava majke svih vjernika od ovih stvari sa njihovom čistoćom i imanom, pa druge žene su preče da se upozoravaju i bojati se je za njih više od razloga smutnje.“ (Hukmu Sufuri ve El-Hidžab, Medželletu el-buhus el-islamije, br. 14)

Naredba obaranja pogleda i čuvanja stidnih mjesta

Uzvišeni je rekao: "A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim ..." (Prijevod značenja An-Nur, 31)

Ibn-Kesir je rekao: "Ovo je naredba od Uzvišenog Allaha ženama vjernicama, zbog Njegove ljubomore prema ženama vjernika, kako bi se razlikovale od žena paganskog doba i radnji mnogoboškinja.“ (Tefsir Ibn-Kesir kod spomenutog ajeta)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „Naređeno je vjernicama da obaraju njihove poglede i čuvaju stidna mjesta, isto kako je to naređeno muškarcima, kako bi se sačuvale od razloga fitne i iskušenja i da bi se podstakle na čednost i ispravnost.(Hukmu Es-Sufuri ve El-Hidžab, Medželletu elbuhus el-islamije)

Zabrana pokazivanja ukrasa osim njenim bližnjim

Uzvišeni Allah je rekao: "... I neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje.“ (Prijevod značenja An –Nur,31)

Ibn-Kesir je rekao: "Znači da ne otkrivaju nešto od ukrasa strancima osim ono što se ne može sakriti. Ibn-Mes'ud, Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: 'Kao što je ogrtač i odjeća, ono što su oblačile arapske žene od pregrtača, s kojim su prekrivale njenu odjeću. Dok ono što bi se otkrilo od donjih krajeva odjeće ne bi bio grijeh, jer se to ne može sakriti'" (Tefsir Ibn-Kesir kod pomenutog ajeta) Sejid Kutb, Allah mu se smilovao, je rekao: „Dozvoljeno je ženi ukrašavanje, odazivajući se njenoj prirodi. Svako žensko je oduševljeveno da bude lijepo i da izgleda lijepo, s tim da se ukrašavanje razlikuje od vremena do vremena. Osim što su njeni razlozi po prirodi isti, a to je želja za sticanjem ljepote i njenog upotpunjavanja i isticanja ljudima. Islam se ne suprostavlja toj prirodnoj želji, nego je on uređuje i oblikuje i čini je da se usmjerava u ispravnom pravcu, ka jednom muškarcu – svom sudrugu. Gleda kod nje ono što nitko ne gleda mimo njega i njeni srodnici mogu, oni koji su u ajetu spomenuti, da vide samo neke dijelove od njenih ukrasa i ljepote, kojima ne pobuđuje strast to gledanje.'“ (Fi zilali Kur`ani kod spomenutog ajeta)

Zabrana skretanja pažnje na sebe sa svojim govorom

Allah, subhanehu ve te`ala, je rekao: "O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite" (Prijevod značenja Al-Ahzab, 32)

Ibn-Kesir, Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: „Znači kad bude morala da priča sa strancima, da se ne osjeti u njenom glasu nježnost, da žena ne priča sa strancima onako kako priča sa svojim suprugom.“ (Tefsir Ibn-Kesir kod spomenutog ajeta)

Imam Ševkani, Allah mu se smilovao, je rekao: „Svoj govor ne čini nježnim kada se obraća ljudima, kako to rade one koje su pod sumnjom od žena, jer je to uzrok velike smutnje koja je spomenuta u riječima: '... pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno ...' (Al- Ahzab, 32), tj. pokvarenost, sumnja i licemjerstvo.“ (Fethu El-Kadir kod spomenutog ajeta)

Zabrana osamljivanja sa strancima i putovanje samoj bez mahrema

Prenosi se od Ibn-Abbasa, Allah sa njim bio zadovoljan, da je čuo Vjerovjesnika, neka je na njega Allahov mir i spas, da je rekao: "Neka se ne osamljuje čovjek sa ženom, osim da je sa njom njen mahrem(bliži srodnik) i ne putuje žena osim sa njenim mahremom.", pa je ustao čovjek i rekao: „O Allahov poslaniče, moja žena se zaputila na hadždž, a ja sam se upisao u tu i tu bitku, na to je odgovorio: "Idii i obavi hadždž sa svojom ženom" (Buhari, 1862; Muslim, 1341) Ibn-Hadžer, Allah mu se smilovao, je rekao: "U ovom hadisu je zabrana osamljivanja sa strankinjom i to je Idžma`a –saglasnost učenjaka!" (Fethul-Bari) K'adi I'jjad,Allah mu se smilovao, je rekao: „Žena je kušnja i zabranjeno je osamljivanje sa njom, jer su ljudske duše sklone želji prema ženama. Šejtan je zavladao sa muškarcima putem žena i one su avert koji zahtjeva da se pazi i čuva, zbog toga je potreban ljubomoran bliži srodnik, koji ih štiti i one su bezbijedne na putu u njegovom prisustvu od onoga, od čega se pobojavaju.“ (Ikmal El-mua`lim, 4/448)

Upozorenje na ulazak kod žena bez prisustva mahrema

Prenosi Ukbe sin Amirov, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem, rekao: "Čuvajte se od ulaska kod žena.", pa je rekao čovjek od Ensarija: O Allahov Poslaniče a šta je sa hammom (mužev srodnik, brat)?“, rekao je: "Djever je kao smrt!" (Buhari, 5232;Muslim, 2083) Komentariše El-Kurtubi, Allah mu se smilovao: „Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve selem, riječi: "Djever je kao smrt!", znače da njegov ulazak kod bratove žene sliči smrti u ružnoći i pokvarenosti, što je haram. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ukazao na tu zabranu i poistovjetio ga sa smrću, jer ga ljudi toleriraju sa strane supruga i supruge, zbog međusobne prisnosti, kao da on nije stranac u odnosu na ženu, što je slično arapskoj uzrečici: "Lav je smrt!",i "Rat je smrt", što znači da lavov susret vodi u smrt, isto tako je ulazak djevera kod žene vodi ka smrti vjere ili u njenu smrt zbog rastave koja će doći zbog muževe ljubomore, ili do njenog kamenovanja na smrt, ukoliko bi počinila sa njim zinaluk.“ (El-Mufhim, 5/501)

Udaljavanje od miješanja sa muškarcima čak i u ibadetima

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji saffovi muškaraca su prvi, a najgori zadnji, a najbolji saffovi žena su zadnji, a najgori prvi." (Sahihu Muslim, šerhu Nevevi, 132)

El-Kurtubi je rekao: „Prokomentirao je Imam Nevevi, Allah mu se smilovao: 'I zaista je data prednost zadnjim safovima žena, koje su prisutne sa ljudima, zbog njihovog udaljavanja od miješanja sa ljudima i njihovog gledanja, te zbog toga što se srce uzbudi prilikom njihovih pokreta ili slušanja govora, a pokudio je prve safove žena zbog toga što su oni suprotni od toga!'“ (Šerhu sahihu Muslim, 4/133)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „U vrijeme Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, nisu se žene miješale sa muškarcima, ni u mesdžidima ni na pijacama miješanjem na kojeg danas upozoravaju današnji reformatori. Kur'an i Sunnet usmjeravaju učenjake ummeta da upozoravaju na to miješanje, bojeći se njegove smutnje. I žene koje su klanjale u Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, mesdžidu, klanjale su u saffovima udaljenim od saffova muškaraca, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je običavao reći: "Najbolji saffovi ljudi su prvi, a najlošiji zadnji i najbolji saffovi žena su zadnji, a najlošiji prvi", zbog opreznosti da se ne iskušaju zadnji saffovi ljudi sa prvim saffovima žena. U svoje vrijeme Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je naređivao ljudima da sačekaju u izlasku kako bi prošle žene i izašle, te kako se ne bih pomiješale sa ljudima na kapijama mesdžida i pored toga što su svi oni, muškarci i žene, bili na imanu i bogobojaznosti, pa kakvo je stanje onih poslije njih? Ženama je bilo zabranjivano da istraživaju puteve, naprotiv naređeno im je da se drže krajeva puta,kako ne bi došlo do kontakta sa ljudima i radi fitne prilikom međusobnog doticaja u trenutcima kretanja.“ (Hukmu ihtilat fi ta`limi, Medželletu el-buhus el-islamije)

Zabrana izlaska namirisane žene

Prenosi Ebu- Musa El-Eša'ri, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, rekao: "Koja god se žena namiriše i prođe pored ljudi, pa oni osjete njen miris, ona je bludnica!“ (Ebu-Davud, 4167; Tirmizi, 2937; hadis sahih,Džami Sahihu, 323, Albani) Mubarekfuri,

Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: „Zbog toga što je ona pokrenula strast kod muškaraca i učinila ih da je gledaju, a onaj koji pogleda u nju učinio je blud sa njegovim očima, ona je razlog bluda očiju pa je zbog toga griješna.“ (Tuhfetu El- Ahvezi, 8/58)

Ljubomora prema ženama

Šejh Muhamed Ahmed El-Mukadem kaže: „Zaista je od tragova počasti Islama prema ženi to što je On zasijao ljubomoru u dušama muslimana i cilj sa ljubomorom je naklonjenost koja prisiljava muškarca da čuva ženu od svakog harama, izobličenosti i sramote. Islam smatra odbranu časti i ljubomoru prema porodici džihadom, zbog čega se žrtvuje krv i na čijem se putu žrtvuje život, pa onaj koji tako radi nagrađuje se stepenima šehida u Džennetu.

Prenosi Seid sin Zejdov, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, rekao: "Ko pogine braneći svoj imetak, on je šehid, i ko pogine braneći svoj život, on je šehid, i ko pogine braneći svoju vjeru, on je šehid, i ko pogine braneći svoju porodicu, on je šehid!" (Tirmizi, Ebu- Davud, hadis-sahih, Džami Sahih, 6445,Albani) Šta više, islam smatra ljubomoru sržom vjerskog odgoja, onaj koji nema ljubomore, nema ni imana (vjere). Zbog toga je Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, bio najljubomornije stvorenje u ummetu. S'ad ibn Ubade, radijallahu 'anhu, je rekao: „Kada bih vidio čovjeka sa svojom ženom, udario bih ga sa oštricom od sablje!“, što je doprlo do Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, gdje je rekao: "Čudite se S'adovoj ljubomori?! Tako mi Allaha, ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene i zbog Allahove ljubomore zabranjena je javna i tajna bestidnost!" (Buhari, 6846; Muslim, 1499)

S druge strane nalazimo žestoku prijetnju prema onome tko nema ljubomore.

Abdullah sin Omerov, Allah sa njima obojicom bio zadovoljan, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Trojicu neće Allah, azze ve dželle, ni pogledati na Sudnjem Danu, neposlušnog prema njegovim roditeljima, ženu koja oponaša muškarce i dejjusa (onoga koji nije ljubomoran)! (Ahmed 2/134, Nesa`i, 2561; Džami`u sahih, Albani, 3071) (Avdetu El-Hidžab, 3/114-115,skraćeno)

Draga sestro ti si biser skoljke vjeruj !

Sestro, već si vjerojatno mnogo puta čitala o svojoj dragocjenosti i  zaštićenosti u našoj prelijepoj vjeri islamu. Nažalost, mnogi nemuslimani i nemuslimanke ne shvaćaju, a možda i ne žele shvatiti, koliko je islam uzdigao ženu, na koje nas je časno mjesto postavio i što nam je povjerio. 

Danas je ženski rod podcijenjen i podmetnut je pod noge muškarcima, koje ne zanima ništa osim tjelesnog kontakta, koji ženu vide kao komad mesa i sredstvo uživanja.

Draga sestro, tebe je Allah, subhanehu we te'ala, odabrao i zaštitio te od takvih muškaraca, i ne samo od njih, već od svake ružne i sumnjive stvari. Zabranio je da se s tobom postupa na bilo kakav način i tvoje stanje učinio takvim da se uspoređuješ s biserom u školjci, s dijamantom čija je vrijednost toliko velika da se krije u sefu.

Sve što ti je Allah, subhanehu we te'ala,  naredio i učinio obaveznim, naredio je samo za tvoje dobro - da te zaštiti od ružnih pogleda, da te spriječi od grijeha, da te odgoji na najljepši način kako bi i ti na takav način mogla odgajati ummet.

Budi zahvalna Allahu Uzvišenome što te odabrao i  učinio te muslimankom jer muslimanka je najljepša od svih žena na svijetu. Ona je sunce koje osvjetljava zemlju, ona je mjesec koji pojačava sjaj zvijezda. Nemoj se podcijenjivati i nemoj zanemariti ono čime te Uzvišeni Allah počastio kao što to zanemaraju današnje, tzv. moderne žene koje bježe od onoga što jesu i od onoga što bi trebale biti - bježe od  svoje  velike uloge u životu jednog djeteta, jednog muškarca, majke, oca, brata, sestre i prodaju se dunjaluku pod utjecajem strasti koje truju naše, a i svačije srce.

Trče za cipelama najbolje marke, za skupim restoranima i avanturama - jednom rečenicom, trče za šejtanima koji su im vodiči na dunjaluku. Čvrsto prihvati to uže vjere i ponosno hodaj ovim dunjalukom. Svaka od nas zna da Allah, dželle šanuhu, ne gleda u naša tijela ni u naš izgled već gleda u naša srca!

Nije bitno da svoju ljepotu pokazujemo svima i da hodamo gradom kao da smo artikl na prodaju kad time samo sebe bacamo u ponor koji padanjem postaje sve dublji. Bitno je da svakim korakom i udisajem pazimo da ne zaboravimo na ahiret i na Allaha.

Kad nam je srce čisto i kad je u njemu nastanjena samo ljubav prema Allahu Jedinom, onda će ta čistoća obasjavati i naše tijelo i naš izgled, neće nam trebati nikakva vrsta šminke. Sestro, mi skrivamo svoje tijelo i svoj izgled od svih osim od naših bližnjih i našeg muža jer šejtan, naš otvoreni neprijatelj, koristi svaki način da bi nas približio onome što nije dobro za nas - makar  nedozvoljenim pogledom, krivim pokretom ruku ili nogu...

Ti se sestro od nemuslimanki razlikuješ prvo svojim izgledom: tvoj hidžab je kruna na glavi kraljice, neprobojni štit mecima lošeg ponašanja, bestidnog govora i olahkog shvaćanja vrijednosti žene. Allah te hidžabom štiti od svega toga jer ti si sa svojim hidžabom toliko važna da ga moraš nositi ponosito i čestito! Ti paziš na sve oko sebe i na samu sebe toliko da se svojim ahlakom ističeš u bilo kojem društvu.

Prije islama muškarci su ženu mogli slobodno uspoređivati i sa životinjom. Niko nije pazio na njene osjećaje i razmišljanja, ali dolaskom islama žena je postala cvijet u pustinji, postala je ona preko koje Allah, dželle šanuhu, odgaja generacije i ona koja je izvor suosjećanja i nježnosti za ljudsko biće.

Sestro, ti si krhka poput stakla, i Allah, dželle šanuhu, to zna i zato je tvoje mjesto toliko časno i visoko. Znamo da je Allah, subhanehu we te'ala, najbolji odgajatelj! Mnogi nemuslimani i nemuslimanke ne drže do svoje vjere i zato te gledaju sa podsmijehom ne znajući koliko su zagazili u rijeku grijeha i koliko čvrsto drže šejtana za ruku, ali tebe to, sestro, samo ojačava jer znaš da si odabranija od njih i uviđaš kolika je Allahova milost i da nema milostivijeg od Njega!

Draga sestro, na tebi je da samo shvatiš koliku ti je vrijednost Uzvišeni dao i što je na tvojim ramenima...Ti si uvijek ona koja se najbolje ponaša, ona koja je najbolja sestra, prijateljica, majka, supruga i ona kojoj je ispred svih Allah subhanehu we te'ala. Ti na sebi nosiš odgovornost odgoja djece, savjetuješ ljude i pozivaš na dobro, trpiš u ime Allahovo, služiš svome mužu i činiš dobro svojim roditeljima. Ti si cvijet koji miriše najljepšim mirisom jer ti je korijenje duboko u Allahovoj vjeri, a stabljika vinuta visoko u smjeru Dženneta. Na kraju, ti si, kao i uvijek, ona čiji je cilj samo Allahovo zadovoljstvo i ona koja pazi na svjetlo koje nosi u sebi!

Molim Allaha Uzvisenog da nas ucini iskrenim i jakim vjernicima sa kojima ce Allah biti zadovoljan ,da nas ucini jakim na ovom putu iskusenja,da nam olaksa dunjaluk i putovanje kroz njeg i da nas pomogne na putu do Dzenneta-amin

http://www.youtube.com/watch?v=mIx0w9JX0LE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=VaNyXj_eb3k

http://www.youtube.com/watch?v=oUz36WK2n-Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=v8lNs1naobM

http://www.youtube.com/watch?v=mIx0w9JX0LE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DIE_46DB3QI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kowf0f71f2g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BxJm1zDbdIE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7voEnQRWRWY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aCMS7jwxXVQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0GwwQj2D6bQ&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=IQL-XzTFzp8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aIiAyJX0DaY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xElZg05xDy0&feature=related

 

04.03.2012.

Hidzab kao poziv u vjeru …pa sestro budi ti primjer tome koja pozivas!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Hidzab kao poziv u vjeru …pa sestro budi ti primjer tome koja pozivas!

 

Vecina muslimana je upoznata sa mnogo razloga zbog kojih Allah s.v.t.zahtjeva od zene da nosi islamsku odjecu: islamska odjeca je odraz skromnosti, cistoce i postovanja;smanjuje nered (fitnu) tako sto ce se veliki grijesi zaobici; stiti zene od zla i provokacije losih ljudi (muskaraca)a zena koja nosi hidzab ce se procjenjivati po svojoj inteligenciji i kvalifikaciji vise nego njenom izgledu.Jedna vazna tacka koja se masi,medjutim, jeste ta da je hidzab simbol licnosti muslimanke.

Zena koja pokriva tijelo svjedoci da je ona clan muslimanske zajednice i da ona slijedi odredjeno, osobno propisano,moralno ponasanje.Allah s.v.t. kaze: "O Vjerovjesnice,reci zenama svojim, i kcerima svojim,i zenama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ce se najlakse prepoznati pa nece napastvovane biti. A Allah prasta I samilostan je." (33:59)"...tako ce se najlakse prepoznati..."

U Americi recimo, gdje je islam najbrze rastuca vjera (hvala Allahu),dosta ljudi saznaju sta zaista ovo pokrivanje tijela znaci i vodi ka razumijevanju vjere koja to zahtjeva. Takodje sirom Europe gdje je kriscanstvo ,je oznacena danas zena muslimanka kao simbol prvokacije za bolesnike koji ne mogu podnjeti kada vide vjernice pokrivene od glave do pete i mlade i pod niqabima... Bolesna srca nemogu to podnjeti dali bila zima ili ljeto imaju uvijek prigovor za nosnju zene muslimanke koja je u izvornoj nosnji koju nam je Uzviseni Allah naredio da sacuvamo svoju cast,tijela,moral i da se lakse poznamo el hamdu lillah do Sudnjeg dana!

Hidzab djeluje, iznenadzujuce,kao jako oruzje za poziv u vjeru;jednio koje muslimani jednostavno ne mogu da primijete. Kao i svako oruzje, kljuc uspjeha je pravilno koristenje. Jedan od prvih koraka muslimanske zene je da nosi islamsku odjecu. Tragicni i uznemirujuci fenomen jeste da vidimo mnogo muslimanki da se nose kao nevjernice/i (farmerke, majice, kratke suknje, pa i sorceve).Da,to je zalosno jer nece da odudaraju od mode,od 21.vijeka,od komsiluka,od atrakcije a zaborave na Allahovu kaznu,na Allahovo obecanje

Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem,je rekao: "Ko god slijedi jedan narod on je od njega." (Ebu Davud).

Ovo ne samo da se dogadja u Americi i drugim zapadnim zemljama da ljudi prihvataju te prakse i druge tradicije,vec se dogadja i u muslimanskim zemljama u opasnom broju.

Zena koja odbije da nosi hidzab je neposlusna Allahu i cini ozbiljan grijeh stavljajuci dunjalucka uzivanja prije dusevnih dostignuca, izapostavlja njenu duznost prema vjeri islamu.

Mnogi ucenjaci su se slozili da je jedini razlog zbog kojeg musliman moze zivjeti u ne-muslimanskim zemljama da cini poziv ka vjeri i objasnjava ljudima istinsku vjeru.

Kako jedna zena moze pozivati u islam kad je ona sama ne praktikuje?Ako se ovo radi bio bi vid licemjerstva i nece doci do uspjeha.Cim zena pocne da nosi islamsku odjecu, ona izvrsi veliki dio njene duznosti za pozivanje u vjeru sa veoma malo napora. Svaki puta kad ode u prodavnicu, knjizaru, posao,skolu ili na bilo koje drugo javno mjesto, ona siri velicanstvenu poruku islama. Ovo nije samo zbog vanjskog hidzaba kojeg ona nosi, nego mnogo vaznije, skromnosti njenog ponasanja kojeg nosi sa sobom. Kad zena nedozvoli udvaranje muskarcima, ogranici fizicki kontakt sa njima, kao sto je takodje i suzdrzljiva, s postovanjem,ljudi ce postati interesantni i zeljeti ce saznati vise o ovoj zanimljivoj vjeri. Moglo bi ovdje zasijati iskrice necega divnog.

Na skolovanju gdje sam bivala (Katolicka drzava,puna raznih religija i obicaja), zene su rijetko radoznale o mojoj nosnji i mom ponasanju.Svako slobodno vtijeme koje smo imali su bili da su mi upucivana pitanja zasto hidzab,zasto u 21 vijeku,zasto toliko strogo,ko me je prisilio otac.brat-muz,zasto i zbog cega...jeli ti vruce itd. One su iznenadjene kad nauce logicnu zabranu I cinjenice da je ovo ustvari dio njihove vjerske historije.Ako ja odlucim da ne nosim islamsku odjecu, ja bih prepustila ovu divnu priliku da podjelim ljepotu, mir i mnogostranost moje vjere. Kad se pruzi sansa za buducu diskusiju sa onima koji su zainterosovani, znanje i razumjevanje na ovu temu je vazno. Djelotvorna procedura je da se spomene koncept necega sto je slicno drugoj osobi.

Neki od primjera pitanja koja bi mogla biti postavljena su:

 1.) "Da li si ikad razmisljala zasto je Marija, Allahov Mir na nju, majka Isaa, a.s., nosila odjecu slicnu muslimanke?"


 2.) "Zasto se katolicke casne sestre oblace kako se oblace?"

 

3.) "Da li si znala da u crkvenim pravilima kod Katolicke Crkve i danas postoji pravilo koje naredjuje zenama da pokriju glavu kad ulaze u crkvu?"

 

4.) "Dali si procitala u (Koricanima)(Biblija, 11:3-10) izreku koju je Paul napisao: ' Svaki covjek koji cini molitvu ili ucenje, sa njegovom glavom pokrivenom, omalovazava njegovuglavu. I svaka zena koja se moli ili uci, sa njenom glavom nepokirvenom, omalovazava njenu glavu - isto je kao da joj je glava obrijana. Ako zena nepokrije njenu glavu, ona bi trebala onda njenu kosu obrijati, i ako je sramota za zenu da osisa ili obrije njenu kosu onda neka pokrije njenu glavu."

 

5.) "Da li si znala da postoje neke hriscanske klase, kao sto su odredjeni clanovi "Amiš" i " Menonit", koji zahtjevaju od svojih zena da pokrivaju kose svoje?"

 

6.) "Da li si svjesna da su jevrejski obicaji kod zena, kada izadju pred javnost, da nose mahramu preko glave i da neke klase i dan danas to praktikuju?"Ili cak perike dabi sakrile kosu svoju!

 

7.) "Ove diskusije (rasprave) dokazuju odredjenu cinjenicu da pokrivanje glave nije uvedeno sa dolaskom islama, nego je ta naredba bila na mjesti hiljadama godina."

 

8.) Ovo moze biti jedna jaka i bitna tema kao sto je cinjenica da je Musa a.s., Isa, a.s i Muhammed, s.a.v.s.,jesu poslanici jednoga Boga koji su dosli sa istom porukom.Islam je ispravio greske koje su predstavljene u prijasnje objavljenim porukama od ljudi i zapecatio poziv planiranim od strane Allaha, s.v.t. Mi bi trebali biti ponosi sto smo muslimani. Isto bi trebali biti zahvalni za poklon koji je Allah, s.v.t.darovao svakom od nas: Savrsena istina islama je nas kljuc dzenneta. Svaka druga je varka sejtanska i slijedjenje puta razaranja. Sa nasim poklonom dolazi naravno i odgovornost podjele Istine sa onima koji su manje sretni.

Mi smo svi odgovorni za sirenje svjetla islama. Hidzab je vanjska manifestacija ovoga svjetla koje sjaji oko nas i moze biti djelotvorna alatka za ispunjavanje nase obaveze.

Mi smo ti koji odlucujemo da li cemo razviti to svjetlo da bude jos svjetlije ili cemo dopustiti da se ugasi sa nasim neozbiljnim i sebicnim zeljama.

 

Šta mi hoćemo od tebe?

Mi pozivamo islamu, pozivamo istini, dobru, uputi i svjetlu. Mi od tebe ne tražimo nikakvu materijalnu korist, nego mi – iz milosti i saosjećanja sa tobom, te iz želje da te spasimo od raznoraznih poniženja i patnji – iz dubine naših srca želimo:

1. Da budeš dobra vjernica, da istinski činiš ibadet svome Gospodaru, da izvršavaš Njegove naredbe i kloniš se Njegovih zabrana, da budeš čestita i poštena, da imadneš uzoran život i lijepo ponašanje i da budeš što dalje od onoga što je sumnjivo i od bestidnih, nemoralnih i razvratnih mjesta.

2. Da budeš neovisna ličnost, da imaš snažnu volju, da se oslobodiš od pritisaka pokvarenog načina života, da se oslobodiš slijeđenja nevjernica, da se oslobodiš obmana i varki lažnog ugleda i sreće i da se podržavaš principa svoje prirodne vjer, pogotovo hidžaba. Ovo je zgodna prilika da ti pojasnimo da hidžab nije samo komotna odjeća koja pokriva tvoje draži, nego je on simbol mnogih Allahovih propisa koji ženi muslimanki daju posebne odlike i čine je dobrim i korisnim članom islamskog duštva, u kojem nema nevolja poput raskalašenosti, golotinje i miješanja sa muškarcima…

Nema nikakve sumnje da su upravo te nevolje uzrok problema ove slijepe materijalističke civilizacije i uzrok porastu broja zločina, silovanja, nastranosti i strašnih polnih bolesti, od kojih "SIDA" sigurno neće biti zadnja. Još gore od toga jeste to što su te nevolje uzrok prokletstvu, sramoti i propasti na ahiretu – da nas Allah subhanehu ve te'ala sačuva od takvog završetka.

3. Da svojim roditeljima činiš dobro, da nastojiš izvršiti svoje obaveze prema njima i ispuniti njihove zahtjeve, da budeš odana svome mužu, da nastojiš pridobiti njegovu ljubav i da mu budeš pokorna, da učestvuješ u njegovoj i radosti i tuzi, da činiš ono što će ga smiriti, rashladiti i odmoriti, da se samo njemu uljepšavaš i da iznalaziš razne načine da bude zadovoljan sa tobom, kako ne bi obraćao pažnju ni na jednu drugu ženu i kako ne bi razmišljao o onome što je haram.

4. Da bueš dostojanstvena i časna, da budeš obrazovana i da znaš sve ono što će ti koristiti za vjeru i život, pa čak i da druge podučavaš i da žrtvuješ sve što je potrbno na putu promicanja svoje vjere.

5. Da rađaš junake i uspješno odgajaš nove generacije i da učestvuješ u izgradnji civilizacije na visokim moralnim i čvrstim materijalnim temeljima.

I na kraju: Uzvišeni Allah te počastio dajući ti razum i darovao ti je mogućnost izbora, pa izaberi:

-Ili ćeš se prikloniti taboru naših neprijatelja koji putem onih koji rade za njih uljepšavaju nastranost i pokvarenost – kako bi te lakše ulovili. U tom slučaju gubitnik nećeš biti samo ti, nego i cijeli naš ummet i nećeš izgubiti samo ovaj svijet negi i ahiret, što je tek pravi gubitak!

- Ili ćeš se sa punom sviješću prikloniti našem islamskom identitetu i ponositi se principima naše prirodne vjere i pridržavati se svih tih principa, čime ćeš obezbijediti sebi sretan i lijep život i spasiti samu sebe od nesreće na ovom svijetu i ponižavajuće kazne na ahiretu.

Komentar 26. ajeta sure El-E'araf)

Poštovana sestro, kad izabereš da nosiš hidžab kao znak pokornosti svom Gospodaru, a ne zato što ti to muž ili otac naređuju, i kad sa svim ponosom izabereš da živiš kao prava muslimanka, tada si iznijela najveći dokaz za svoj iman (vjerovanje).

Poštovana sestro, kad se pridržavaš islamskih propisa za oblačenje onda drugima postane nemoguće da te tretiraju kao komad mesa i ne preostaje im druga opcija nego da te ocijenjuju na osnovu tvoje sposobnosti, inteligencije i tvojih kvaliteta, a ne na osnovu tvog tijela i izgleda. Tebi pripada ogromna čast, ti si kao cvijet u pustinji, kao dûga u noći, onda kad se svojim pridržavanjem Allahovih propisa razlikuješ od drugih koji ih se ne pridržavaju.

Mogu u ime svih muslimana reći da si ti sa svojom čednosti, moralom i islamskim izgledom svjetlo u našim tamnim danima. Ti si sa svojom čeličnom voljom i čvrstim ubjeđenjem krenula istim putem kao i žene Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i svih ostalih vjernica iz njegovog doba. Ti si se otrgla i oslobodila od mišljenja drugih, jedino šta je za tebe važno jeste zadovoljstvo tvog Gospodara. Jedino šta tebe brine jeste kakvom će mene Allah smatrati, jesam li ispunila Njegove naredbe?

Ti si izuzetna u svom pridržavanju islamskih propisa. Ti si sebi postavila samo jedan cilj, a to je najveća deredža u Džennetu; Džennetu-l-Firdevs. Ti si svijetlo koje osvjetljava put drugima. Ti uvijek nosiš dobrotu sa sobom i njen sjaj prelazi na druge. Tvoj hidžab, poštovana sestro, nije simbol potlačenosti i ugnjetavanja, nego simbol slobode, slobode, i opet kažem slobode! Nošenjem hidžaba ti si izabrala da ne budeš potlačena zbog ideja i pretpostavki koje nam nameću smrtnici kao što smo ti i ja.

Sa nošenjem hidžaba ti si izabrala da određuješ svoj način života u skladu sa Allahovim propisima. Ti si izabrala da ne budeš više robinja ljudima nego samo Allahu, Gospodaru ljudi. Sa nošenjem hidžaba ti si izabrala da uvijek budeš u ibadetu. Svaka sekunda koju muslimanka provede dok nosi hidžab je sekunda ibadeta. I poštovana sestro, Islam je taj koji te poštuje i cijeni. Ovo dolazi do izražaja u načinu na kojim se bdije nad tvojim dostojanstvom i tvojom ženstvenosti. Islam je taj koji se kao bedem isprečio na putu onih koji žele da te kao jeftinu robu iskoriste za punjenje ličnog džepa.

Islam je taj koji te štiti zatvarajući vrata svakom ko ima kao cilj samo da te iskoristi i zloupotrijebi za svoj užitak i razonodu. Poštovana sestro, najveća nepravda koja ti se čini jeste kad se iskrivljuje istina i kad ti predočavaju da su čednost i bogobojaznost znakovi zaostalosti i ugnjetavanja, dok nemoralnost, ružna djela i pokvarenost predstavljaju kao znakove prosvijetljenja i napretka. Tako je to danas, ako se žena pridržava islamskih propisa za odijevanje onda je smatraju zaostalom, a kad se skine i naga hoda po ulici, onda je to u njihovom pogledu znak emancipacije i napretka.

I sestro, ako te neki mrze zbog tvoje čednosti, zbog tvog pridržavanja Allahovih propisa, zbog tvog hidžaba, znaj onda da Allah, Gospodar ovih ljudi, Svoje blagoslove na tebe šalje. I znaj da su iritacije i mržnja koje oni u svojim srcima osjećaju zbog tvog morala razlog da se tebi povećaju deredže u Džennetu. Znači ako oni osjećaju mržnju prema tebi zato što se ti pridržavaš islamskih propisa za oblačenje onda je to razlog da se tvoj položaj kod Allaha, subhanehu ve te'ala, stalno poveća.

Ti si nada ovog ummeta! Ti si kći Hatidže, 'Aiše, Hafse i Havle koje su ušle u povijest. Znači, poštovana sestro, ne dopusti da te izigravaju. Allah, subhanehu ve te'ala, ti je ukazao čast i dao ti visok položaj i On bdije nad tvojom čednosti i zato je propisao te propise, zato ti je propisao hidžab. I ako se ti toga pridržavaš, znaj da ćeš zaraditi Allahovo, subhanehu ve te'ala, zadovoljstvo i da ćeš moći biti od onih koji će zaraditi Džennet.

Molim Allaha Uzvisenog da nas ucini iskrenim i jakim vjernicima sa kojima ce Allah biti zadovoljan ,da nas ucini jakim na ovom putu iskusenja,da nam olaksa dunjaluk i putovanje kroz njeg i da nas pomogne na putu do Dzenneta-amin

http://www.youtube.com/watch?v=mIx0w9JX0LE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=oUz36WK2n-Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=mIx0w9JX0LE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DIE_46DB3QI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7voEnQRWRWY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aCMS7jwxXVQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0GwwQj2D6bQ&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=aIiAyJX0DaY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xElZg05xDy0&feature=related

 

03.03.2012.

Pet dragocjenih savjeta Džibrila, alejhi-s-selam

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Pet dragocjenih savjeta Džibrila, alejhi-s-selam

Sehl b. Sa'd es-Sa'idi, radijallahu anh, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Došao mi je Džibril i rekao: 'O Muhammede! Živi koliko hoćeš, ali znaj da ćeš sigurno umrijeti! I voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš se sigurno rastaviti od njega! I radi što god hoćeš, ali znaj da ćeš za to biti pitan! I znaj da je ugled i počast vjernika u njegovom noćnom-namazu, dok je njegov ponos u njegovoj neovisnosti od ljudi.'“


Izvod hadisa: Hadis su zabilježili: Hakim u Mustedreku (4/324), Taberani u Mu'džemu Evsatu (1/61/2), Ebu Nu'ajm u Hilji (3/253), Tajalisi u Musnedu (1755) i od njega Bejheki u Šu'abul-imanu. Spomenuo ga e El-Munziri u Tergibu ve Terhibu (2/11) i Sujuti u Džami'u sagiru (89) a Hejsemi u Medžmeu'z-zevaid (10/222) i Albani u Silsili ehadisi sahiha (831) ocijenili su hadis dobrim zbog mnoštva puteva kojima je došao. Ovaj hadis mimo Sehl b. Sa'da, prenose i Alija b. Ebi Talib i Džabir b. Abdullah, radijallahu anhum.

Prenosilac hadisa: Sehl b. Sa'd es-Sa'idi, radijallahu anh, jedan je od poznatih ashaba. Rođen je pet godina prije hidžre Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Medinu. Bilo mu je ime Hazen (Tužni), pa mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, promijenio ime u Sehl. Imao je nadimak Ebul-Abbas. Imao je petnaest godina kada je preselio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Od njega su hadise slušali: Ibnu Šihab ez-Zuhri, Ebu Hazim Seleme b. Dinar, Omer b. Abdul-Aziz i drugi. Ibnu Hadžer, rahimehullahu te'ala, u svome vrijednom djelu El-Isaba spominje da se od Sehla b. Sa'da, radijallahu anh, bilježi 188 hadisa. Preselio je 91. g. H. U svojoj 96-oj godini života. Ibnu Hadžer tvrdi u El-Isabi da je Sehl b. Sa'd, radijallahu anh, zadnji ashab koji je umro u Medini.

U ovom veličanstvenom hadisu spominje se dolazak meleka Džibrila da posavjetuje Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov ummet sa pet izuzetno vrijednih i potrebnih savjeta, pa kaže u prvom savjetu: „O Muhammede! Živi koliko hoćeš, ali znaj da ćeš sigurno umrijeti!“ Allahov robe, živi koliko hoćeš! Možeš doživjeti 80-tu, 90-tu i šta onda?! „Znaj da ćeš sigurno umrijeti!“ Svi smo mi smrtnici i svi ćemo umrijeti. Uzvišeni Allah je rekao: „Svaki narod ima svoj edžel (smrt, kraj) i kada im dođe smrt, neće je moći ni za tren jedan odložiti a ni ubrzati!“ (Prijevod značenja El-E'araf, 34.)

Stoga bi trebao svaki onaj koji će sigurno umrijeti, onaj kome će zemlja postelja a crvi prijatelji biti, onaj kome će kabur biti mjesto boravka do ponovnog proživljenja a Džennet ili Džehennem mjesto vječnog boravka, svaki ovakav trebao bi da zna da njegov život na dunjaluku neće imati nikakvu vrijednost ne bude li se na njemu pripremao za ahiret! Kako da nam život na dunjaluku bude koristan? U samom savjetu je preporuka. Na kraju savjeta spominje se smrt, pa u tom svom životu ma koliko ga živjeli često se prisjećajmo smrti, pa ćemo svoj život i iskoristiti na najbolji mogući način! Stoga, braćo muslimani i sestre muslimanke, sjećajmo se ovih trenutaka, razmišljajmo o njima! U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh, -kako bilježe Tirmizi (2307), Nesai (1824) i Ibnu Madže (4258) i drugi- Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Često se prisjećajte onoga što prekida sve slasti!“ Tj.- prisjećajte se smrti. Tako vam Allaha, šta ćemo to od dunjaluka voljeti, kakav će nas to posao zaokupirati i odvratiti od pokornosti Uzvišenom Allahu budemo li se prisjećali smrti i susreta s Allahom, subhanehu ve te'ala?!

Bilježe Ibnu Madže od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: „Došao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u skupini od deset ljudi, ja sam bio deseti, pa je jedan od ensarija upitao: 'Allahov Poslaniče, koji je to najpametniji i najplemenitiji čovjek?' Alahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: 'Oni koji se najviše prisjećau smrti i koji se najbolje pripremaju za nju, to su najpametniji ljudi!' ...“ (Hejsemi u Medžme'uz-zevaid kaže: „Bilježi ga Ibnu Madže skraćeno i Taberani u Sagiru s dobrim lancem prenosilaca.“)

Jedan od uglednika upitao je Ebu Hazima Selemu b. Dinara, rahimehullahu te'ala: „Šta nam je pa preziremo sjećanje smrt?“ Ebu Hazim mu reče: „Prezirete smrt zbog vašeg vezivanja za dunjaluk, zbog vašeg veličanja dunjaluka u vašim očima i vašim srcima! Neprestano vam je dunjaluk pred vašim očima pa kako da volite smrt?! Kako da volite rastanak s dunjalukom kada neprestano samo o njemu razmišljate?! Kada biste pred svoje oči postavili ahiret, stalno razmišljali o njemu i pripremali se za njega, zasigurno ne biste prezirali smrt, već bi je priželjkivali kako biste se što prije susreli sa ahiretom o kojem stalno razmišljate!“


Drugi savjet jesu riječi Džibrila, aleji-s-selam: „I voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš se sigurno rastaviti od njega!“ Čovjek po svojoj prirodi voli svoje roditelje, svoju suprugu i svoju djecu, voli svoje prijatelje, međutim, znajmo dobro, da sveijedna ljubav na dunjaluku prestat će, sveijedna veza na dunjaluku pokidat će se. Naprotiv, sve te dunjalučke ljubavi i veze sutra na Sudnjem danu pretvorit će se u neprijateljske veze, osim veza i ljubavi koje su se uspostavljale radi Uzvišenog Allaha, kako i kaže Svevišnji Allah: „Prijatelji će Toga dana postati jedni drugima neprijatelji, osim bogobojaznih!“ (Prijevod značenja Ez-Zuhruf, 67.) Stoga, braćo muslimani i sestre muslimanke, vjernik mora biti pronicljiv, mora uspostavljati veze i pružati ljubavi od kojih će imati koristi na ahiretu, u Danu velikog straha kada imetak i potomstvo neće ništa vrijediti, onoga dana kada ćemo u safove biti poredani i pred svoga Gospodara izloženi. Zato, blago li se onome koji bude volio Kur'an! Blago li se onome čije srce bude vezano za džamije! Blago li se onome koji bude volio skupove na kojima se spominje Allah i Allahova vjera! Blago li se onome ko bude volio svoga brata iskreno radi Uzvišenog Allaha i i nizbog čega drugog! Doista, samo od ovakvih ljubavi imat će koristi i na dunjaluku i na ahiretu nakon kojeg više nema povratka.


Treći savjet Džibrila, alejhi-s-selam, jesu riječi: „I radi što god hoćeš, ali znaj da ćeš za to biti pitan!“ Kažemo svima onima koji upražnjavaju grijehe na svakom koraku: „Radite što god hoćete, ali znajte da ćete biti obračunavani i pitani za svoja djela!“ Onima koji su se zavjetovali i koji ustrajavaju u širenju nereda i nemorala na Zemlji, svima njima kažemo: „Radite što god hoćete, ali znajte da ćete za svoja djela biti pitani!“ Onima koji se bore protiv islama, koji su naoštrili svoja pera i navlžili svoje jezike da bi odvraćali od Allahove vjere i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svima njima kažemo: „Radite što god hoćete, za svoja djela sigurno ćete biti pitani!“ Također, kažemo i vjernicima koji svoje vrijeme provode u ibadetu, u širenju Allahove vjere, podučavanju ljudi dobru, suzbijanju zla, razdvajanju istine od laži, i njima kažemo: „Radite, za svoja djela bićete pitani i obračunavani, i, ako Bog da, nagrađeni!“ Uzvišeni Allah ne čini nasilje Svojim robovima!!!


U četvrtom savjetu Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovom ummetu, Džibril, alejhi-s-selam, poručuje: „I znaj da je ugled i počast vjernika u njegovom noćnom-namazu.“ Ovaj ugled, poseban položaj, ne mogu postići osimoni čiji se bokovi postelja lišavaju paustaju da dozivaju svoga Gospodara iz straha i nade. Pogledajmo kako Uzvišni Allah za noćni namaz kaže da je ugled i čast za vjernika. Zatim, uporedimo s tim ono što danas ljudi pa i muslimani smatraju ugledom i počasti, pogledajmo čime se to oni danas hvališu. Zar nema dans muslimana da se hvališu i ponose zabranjenim vezama s tuđim ženama? Zar nema danas muslimana koji se hvališu svojim prijeklima, porodicama, djedovima i precima a od djela imaju samo harame? Zar nema danas muslimana koji se hvališu svojim imetkom, poslovanjem, firmama, položajima i funkcijama, a njihova noga još uvijek nije prekoračila džamijski prag? Ali, budući da je vjernikov ugled kod Allaha u njegovom noćnom-namazu, zbog toga ga ne može ni obavljati onaj koji upražnjava grijehe. Noćni-namaz ne može oavljati osim onaj koji svoju dušu očisti, svoj jezik ustegne od svega što srdi Uzvišenog Allaha i bude istinski Allahov rob u svakom vremenu i svakom mjestu. Jedan čovjek se požalio Ibrahimu b. Edhemu kako ne može ustati noću i klanjati, pa mu je Ibrahim rekao: „ne griješi prema svome Gospodaru danju pa ćete On postaviti pred Sebe noću, jer je noćni-namaz počast koju ne može zadobiti onaj koji griješi prema Allahu.“ Ono što bi nas trebalo podstaknuti da krenemo ka izgradnji svoga istinskog ugleda jesu i brojni šerijatski tekstovi koji govore o vrijednosti noćnog-namaza od kojih ovom prilikom spominjem samo neke. Bilježi Muslim u Sahihu (1163) od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o najboljem namazu nakon obaveznih namaza, pa je rekao: „Namaz u dubokoj noći!“ Bilježe Tirmizi (3579) i Nesai (572) u vjerodostojnom hadisu od Amra b. Abese, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Vrijeme kada je Gospodar najbliži Svome robu jeste zadnji dio noći, pa, ukoliko si u mogućnosti da budeš od onih koji spominju Allaha u tim časovima, onda budi!“


I peti savjet Džibrila, alejhi-s-selam, sadržan je u riječima: „Znaj da je ponos vjernika u njegovoj neovisnosti od drugih ljudi!“ Svakako! Najveća Allahova blagodat z avjernika, nakon imana i zdravlja, jeste neovisnost od ljudi. Za vjernika je ponosda jede od onoga što zaradi svojim rukama, od onoga što postigne svojim znojnim čelom. 


Svakog vjernika bi trebale krasiti tri kapi:

1) kap suze koju pusti iz straha od Uzvišenog Allaha,

2) kap krvi koju pusti na Allahovom putu i

3) kap znoja koju pusti na putu sticanja halal opskrbe.

Ne priliči istinskom vjerniku da se ostavi rada obilazeći druge ljude i tražeći od njih da mu šta udijele. Ako vjernička ruka ne može biti gornja pa da udjeljuje drugima, onda neka ne bude ni donja da prosi i traži od drugih. Ono što će vjerniku najviše pomoći u njegovoj neovisnosti od drugih ljudi jeste njegovo popravljanje i jačanj eveze sa Uzvišenim Allahom, njegov čvrst oslonac na Allaha, subhanehu ve te'ala, kako je Uzvišeni Allah i rekao u Kur'anu: „I ti se osloni samo na Onoga koji je vječno živ, koji nikada neće umrijeti!“ (Prijevod značenja El-Furkan, 58.) Također, Svevišnji Allah kaže u hadisi kudsijju: „O robovi Moji svi ste vi gladni, svi ste vi bez opskrbe, osim onoga koga Ja nahranim i opskrbim, pa tražite od Mene opskrbu i Ja ću vas opskrbiti!“ Zatim, neka zna svaki od nas da onaj koji bude ovisan od ljudi, neka zna da će se ponižavati iz dana u dan, dok onaj koji svoju ovisnost iskaže samo Allahu, subhanehu ve te'ala, i okrene se od svih ljudi, Svevišnji Allah će mu dati bogatstvo u duši a svi drugi će biti u potrebi za njim.

Uzvišenog Allaha molim da nas okoristi svojom Knjigom i sunnetom Svoga poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da nas poduči Svojoj vjeri, da nas učini od onih koji slušaju i uče, a zatim slijede najbolje. Doista su to oni koje je Uzvišeni Allah uputio i koji su razboriti!

Uzvišenom Allah neka je svaka hvala na početku i na kraju, neka je Allahov salavat, selam i bereket na Allahova Poslanika, njegovu porodicu, časne ashabe i sve koji ga slijede do Sudnjega dana.

Pripremio: Hajrudin Tahir Ahmetović, prof.

http://www.youtube.com/watch?v=tGLNK5HS1iA

02.03.2012.

Allahove subhanehu ve te’ala blagodati...

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Allahove subhanehu ve te’ala blagodati...


Za roba nema ništa pogubnije od omalovažavanje i obezvređivanja Allahovih blagodati, jer tada rob blagodati neće smatrati darom, neće smatrati darom, neće se zbog njih Allahu zahvaljivati, niti će im se radovati. Naprotiv, rob će ih prezirati, tražiti mahane, smatrati ih nesrećom i teretom, a te blagodati su, zapravo, Allahovi najveć darovi robu.

Većina se ljudi neprijateljski odnosi prema Allahovim blagodati. Oni se, zbog svoga neznanja i ne primjećuje da im je Allah Uzvišeni otvorio vrata Svojih blagodati. Oni se, zbog svega neznanja i čineći nasilje, trude da odbace, vrate i ne prihvate te blagodati. Koliko je samo blagodati pred nekim od njih bilo otvoreno da ih uzme, a on se, poričući Allahove darove, trudio odbiti ih?! I koliko je samo blagodati nekom od njih bilo podareno, a on se, zbog svoga neznanja i čineći nasilje, borio da ih odagna od sebe i uništi.

Pa zar nije blagodat tvoja uputa na ppravi put i sto te Allah pocastio da si Njegov rob, pa zar nije blagodati zdravlje-tvoje zdravo tijelo ( imas razum,ruke i noge,subhanallah oci da na njih vidis sve u halalu i druge Allahove blagodati...)a toliko insana u svijetu boluje i umire u mukama ,pa zar nije blagodat sto te Allah pocastio da govoris i nemoras dvije recenice pola sahata rukama nekom objasnjavati i ne umarati se,a zar nije blagodat sto te Allah pocastio da imas majku i oca,hanumu i djecu koja su radost tvoja,zar nije blagodat sto ustajes u miru i lijezes bez granata i straha,imas jelo el hamdu lillah i pilo,naravno koliko ti je Uzviseni odredio,zar nije blagodat tvoje srce koje nikom zlo ne misli,i zar nije blagodat tvoj sabur koji ti je Allah podario da lakse podnosis ovo dunjalucke musibete i iskusenja...i zar nije blagodat ..... i zar nije blagodat....???Koja se nemogu nabrojati i ispisati a toliko blagodati je samo Uzviseni dao kada bi samo malo insan razmislio! Pa zar nisu ovo sve blagodati koje posijedujes i sa kojima te Allah Uzviseni pocastio a opet si nemaran prema svome Stvoritelju Uzvisenom Allahu subhanehu ve te’ala koji ne samo da je stvorio tebe kao bice,nego sve sto postoji,Zemlju i nebesa bez stubova,tebe od kapi sjemena-vode pa si sada covijek odrastao,tvoje roditelje,mora,kisu koju s neba spusta,hranu sa kojom se hranimo,sveee....a malo mu zahvaljujes i spominjes Ga danju i nocu,zaboravis radi dunjaluka koji si uzeo na prvo mijesto u svom zivotu! Pa kako  je Allah subhanehu ve te’ala stvorio nas i sve oko nas,tako ce nas i uzeti sebi i unistiti sve a ON JE ZIVI I VJECNI a Njemu cemo se svi vratiti,a tako si nemaran i nezahvalan robe a toliko blagodati je samo ti Allah dao,tebi,meni i svima nama ...pa Njegovim pokornim i iskrenim robovima a i kafirima-nevjernicima Allahove vjere (jedu i piju kao i vjernici,imaju djecu,kuce itd  pa zar Allah subhanehu ve te’ala nije milostiv ??? )

Razmisli o tome i bolje danas da se pokajes i pocenes Jednog Jedinog Gospodara Obozavati i pokoravati mu se jer jedini ispravan put do Dzenneta je Islamom , Kur'anom kao uputom i slijedenjem prakse-sunneta njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem! Jedna napomena samo za primjer: Kada covijek kupi masinu,peglu itd u svmu stoji upustvo kako koristiti i kako se sluziti sto vise i korisnije jer ti se neisplati kupovati takva stvar svaki mijesec...pa sjednes pa pogledas i pomalo i svakodnevno koristis ! A sta je sa Kur'anom koja je uputa i upustvo za citavo covijecanstvo do sudnjeg dana ( kako zivjeti,raditi,posudjivati,molitvu obavljati,obilaziti rodbinu,paznja prema roditeljima,djeci ,brak i pravo,razvod,borba,odrzavanje rodbinskih veza,sstetne stvari po zivot i sve dobre stvari po zivot itd...) Pa o vi razumom obdareni Allahove blagodati nemozete nabrojati nikad koliko ih ima ,samo kada bi malo bolje razmislili i pameti imali !

Uzvišeni je rekao: “To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario – sve dok se on sam ne promijeni, a Allah sve čuje i sve zna!” (Prevod značenja, El-Enfal, 53) Niko ne pokazuje veće neprijateljstvom prema blagodatima od čovjeka, tako da čovjek, zajedno sa svojim neprijateljem, čini nasilje samo sebi. Šejtan, najveći čovjekov neprijatelj, baca užarak na Alalhove blagodati, a čovjek ond apuše u njega i vatru raspiruje. Sam čovjek dopušta da šejtan baci užarak na blagodait, a zatim mu pomaže da se vatra razjari i rasplamsa. No, kad se vatra razbukta, čovjek priziva u pomoć, a na kraju kori sudbinu.

Allah nam u Kur’anu govori da je svijet podredio nama da se koristimo raznim blagodatima. Svijet nam nije nepristupačan. Allah nas ohrabruje da budemo kreativni i da otkrivamo svijet.

Zbog toga nas je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio da kada izlazimo iz džamije govorimo sljedeće: U ime Allaha, mir i spas Allahovu Poslaniku; Allahu moj, molim Ti se da me dobrom obaspeš; Allahu moj, zaštiti me od prokletog šejtana. (Ibnu-Madže)

Ova dova je primjerena za izlazak iz džamije jer napuštamo mjesto formalnog obožavanja Allaha i vraćamo se našim domovima ili poslu kako bismo tražili Allahove blagodati. O molitvi petkom Allah kaže: O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! (62.9) A u sljedećem ajetu Allah kaže: A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite. (62.10)

Na sličan način Allah govori o hodočašću u Mekku: Ne pripisuje vam se u grijeh ako od Gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknete. A kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha kod časnih mjesta; spominjite Njega, jer vam je On ukazao na pravi put, a prije toga ste bili u zabludi. (2.198)

Allah nam u ovom ajetu govori o traženju blagodati i traženju Njegove milosti. U našem kontekstu, Allahove blagodati se odnose na dobra ovoga svijeta, ona koja smo spomenuli da tražimo pri izlasku iz džamije: Allahu moj, molim Ti se da me dobrom obaspeš.


Na ovaj način s pozitivnošću gledamo na ovaj svijet. Naš dunjalučki život nije prepreka za onaj svijet, već prije je to mjesto na kojem sijemo ono što ćemo na ahiretu požnjeti. Ljudi se ne dijele na one koji traže dobro na ovom svijetu i one koji teže za onim svijetom. Umjesto toga, ljudi se dijele na one koji traže samo ovaj svijet i one koji žele dobra i ovog i budućeg svijeta - te na taj način, dobijaju oboje.

Jedan od načina na koje je Allah „sve što je na nebesima i na Zemlji“ učinio u službi čovjeku je i taj što nam je dao mogućnost da otkrivamo zakone prirode i da iskoristimo to znanje u našu korist. Naše materijalno napredovanje i naučni napredak svjedoče ovo. Čovječanstvo je napravilo velika dostignuća koja su srušila dugo njegovane pretpostavke o prirodnom svijetu i koja su promijenila naše živote iz temelja. Ljudi su otišli u svemir. Dostignuća u tehnologiji komunikacije su revolucionizirale naš način življenja.
Otkrivena je karta ljudskog genoma, a podatomski svijet je dosta istražen. Slava pripada Allahu koji nas je naučio onome što prije nismo znali.

Ova naučna dostignuća predstavljaju blagodati koje nam je Allah ukazao. Kada bi čovječanstvo to prepoznalo, onda bi naučno znanje bilo, na neki način, nastavak božanske poruke koju je Allah slao poslanicima. Na taj način bi nauka služila ljudima, i nikad ne bi bila izvor zla.

Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem je rekao:
„Kome su date ove četiri stvari, dato mu je dobro ovoga i onoga svijeta: jezik koji Allaha spominje, srce koje Mu zahvaljuje, tijelo koje iskušenja strpljivo podnosi i dobra žena koja neće iznevjeriti svoga muža kada je u pitanju njegov imetak i njen moral“.

Allahove najveće blagodati

Ove četiri blagodati su Allahove najvrjednije blagodati koje čovjeku daje. One su bolje od imetka, ugleda i svega čemu čovjek žudi: stoke, usjeva, zlata i srebra. Kome budu date te četiri stvari kao da mu je dato svo dobro na dunjaluku i Ahiretu.

Prva blagodat: jezik koji Allaha spominje

Prva blagodat je da ti Allah podari jezik koji Ga Allaha uvijek i u svakoj situacji spominje; jezik koji se ne umara od zikra i koji je vlažan od spominjanja Uzvišenog Allaha. Kada se ljudi zauzimaju za dunjaluk i za svoje ovosvjetske dobrobiti tada vjernik svojim jezikom spominje Uzvišenog Allaha. Jer Uzvišeni Allah nije zadovoljan da Ga robovi samo nekad ili malo spominju, već kaže: O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga veličajte“ (El-Ahzab: 41-42). 


Licemjeri spominju Allaha ali malo i rijetko.
„Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i On će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu (En-Nisa': 142). A što se vjernika tiče, oni stalno Allaha spominju: „Za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. „Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!“ (Alu Imran: 191). Oni u svakoj situaciji spominju Allaha. Ne zaboravljaju Ga ni u miru ni u ratu. Čak i kada se dvije vojske susretnu i njihovi borbeni redovi potuku, vjernici spominju Allaha:
„O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite“ (El-Enfal: 45). Oni najviše nastoje da spominju Allaha na mjestima gdje se to zapostavlja, poput pijace, itd., jer, kako se navodi u hadisu: „Onaj koji spominje Allaha, među nemarnima, nalik je ratniku među dezerterima“ . Jezik koji Allaha spominje, označava vlažan jezik, kao što je jedan čovjek upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „O Božiji Poslaniče, propisi islama su se dosta nakupili za mene, tako da su vrata za koja se držimo široka“. Poslanik mu odgovori: „Jezik ti je još uvijek vlažan od spominjanja Allaha! “
Uz to, srce treba da se udruži sa jezikom, ako to nije slučaj onda će se ono navići, pa će zikr dospjeti i do srca.

Druga blagodat: zahvalno srce

Spominjanje Allaha, (zikr) i zahvaljivanje Allahu (šukr) su uvijek zajedno, kao što Allah kazuje: „Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!“ (El-Bekare: 152). U hadisu Muhammeda, s.a.v.s., se navodi: „Moj Bože, pomozi mi da Te se sjećam, da Ti zahvaljujem i ibadet činim“ .
Zahvala je potrebna, a prvi stepen zahvale je da čovjek bude svjestan da su sve blagodati od Allaha. To je priznanje srca da su sve blagodati kod Allaha, pa čak i kada dođu u ruke stvorenja, jer onaj ko ih je podario je Allah:
„Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od njega glasno pomoć tražite“ (En-Nahl: 53).
Zahvalno srce spoznaje da Allah upravlja ni'metima i njima raspolaže, i da je sve oko njega, upravo, Allahova blagodat. A mnogo je Njegovih blagodati koje mi uživamo. Sve što je oko nas, sve nama služi, a Allah je taj koji nam je to omogućio i za nas stvorio.I daje vam svega onoga što od Njega išćete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali - Čovjek je, uisitnu, nepravedan i nezahvalan“ (Ibrahim: 34).
Na vjernicima je da budu zahvalni na tim blagodatima kao što je bio Sulejman, a.s., zahvalan kada mu je prije nego je okom trepnuo donešen Belkisin prijesto. Tada je rekao: „Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan - u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan - pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit“ (En-Neml: 40).
On svojom dušom se zahvaljuje jer ima koristi od te zahvale. Zahvala čuva njegovu blagodat i učvršćuje je, kao što je i uvećava, kako stoji u ajetu: „I kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti’“ (Ibrahim: 7).To je jezik koji Allaha veliča i srce koje Mu zahvaljuje.

Treća blagodat: Tijelo koje je na iskušenjima strpljivo

To je tijelo koje na Allahovom putu podnosi teškoće, teret i muku. Ono gladuje i žednuje radi Uzvišenog Allaha, bori se na Allahovom putu i zbog Allaha trpi i sabura. Čovjek ne može uspjeti na ovom i onom svijetu osim ako je strpljiv. Isa, a.s., je rekao: „Vi nećeće ostvariti ono što želite osim ako budete strpljivi na ono što ne želite“. Zato je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Strpljivost je svjetlost“ . Odnosno, ona je svjetlost koja čovjeku osvjetljava put, jer bez nje svijet će mu pocrnjeti i a zemlja koliko god da je prostrana postat će mu tijesna, postat će uskogrud, pa zato mora biti strpljiv.

Strpljivost je ključ željenog,i sve teško s njom postaje lakše,Zato se strpi iako noći potraju,
jer možda će tvrdo postati mekše,Ne gubi nadu iako molba potraje, Ako sebi pomogneš strpljenjem, možda ćeš spas vidjeti,okiti se strpljenjem pa ćeš potrebu namiriti,onaj koji uporno kuca na vrata, jednom prođe kroz njih.

Stprpljivost je blagodat. Kome ona bude data, dato mu je veliko blago. Ona je mač koji ne tupi. Alija ibn et-Talib je rekao: „Strpljivost je mač koji ne tupi i jahalica koja ne posrće“.

Četvrta blagodat: dobra žena

Potom, četvrta blagodat se ogleda u dobroj ženi, koja neće iznevjeriti u moralu i imetku. Ženi koja će biti čestitog morala i koja će savjesno čuvati imetak njenog supruga. To je dobra žena koja, radi Allaha, pazi na ono što joj se povjeri. Takva žena čini svoga supruga srećnim kada je pogleda, posluša ga kada joj nešto naredi i čuva njegov obraz i imetak kada je odsutan . To je jedna od Allahovih blagodati, a u vezi takve žene Poslanik, s.a.v.s. je jedne prilike rekao: „Dunjaluk je užitak. A najbolji užitak u njemu jeste dobra žena“ . Zo je Poslanik, s.a.v.s., iskusio kada je oženio Hatidžu, r.a. on nije tragao za imetkom, niti godinama i dr. već je tragao za ženom, dobrom i čestitom suprugom. On je bio insan koji je tragao za insanom kako bi upotpunjavali smisao humanosti i insanijeta. Zato ju je i oženio znajući da joj nije bio prvi suprug i da je starija od njega za 15 godina, znajući da je imala djecu sa čovjekom prije njega. Međutim, u njoj je vidio dobrotu i moral. Zato nije čudo što mu je bila sva radost u njoj i oslonac tokom poslanstva. Ona ga je tješila, dušu mu smirivala a srce učvrstila. Govorila je: „Tako mi Allaha, On te neće nikako rastužiti! Ti uvijek o rodbini brineš i istinu govoriš; Ti teret opskrbe za gosta, sirotinju i porodicu ispunjavaš! Ti materijalnim dobrima nemoćne snabdijevaš! Ti goste ugošćuješ! Ti zagovornike Istine pomažeš!“ .To je dobra žena.

Žene naših dobrih prijethodnika (selefus-salih)

Žena je veliko blago. Jedan mudrac veli: „Dobra žena je veliko blago. Kome takva žena bude podarena, kao da mu je podareno svo bogatstvo ovoga i onoga svijeta“. To iz razloga što ga ona pomaže da je pokoran Bogu, dž.š., i da izbjegava ono što je On zabranio. Žena jednog dobrog našeg prijethodnika (selefa) bi govorila mužu kada bi izlazio da zarađuje ili trguje: „Čuvaj se haram zarade, jer se mi možemo strpiti na gladi i žeđi ali se ne možemo strpjeti na vrelini Vatre i srdžbi Silnoga“.
Strpljiva je na gladi i žeđi, ali nije strpljiva na toplini vatre i ljutnji Silnoga . To je prava blagodat. Dobra žena koja pomaže poslušnost Allahu pokornosti njovoj obostranoj,sluzi ga i podrzaje na svakoj njegovoj odluci koja se ne krsi sa Allahovom zakonom,tjesi ga i ohrabruje i forsira ga na džihad, a ne odvrće od njega. Žene naših vrlih prijethodnika su bile supruge koje su tjerale muževe da iziđu u džihad, pa iako su im možda dolazili neki govoreći: Kako da dozvoliš svom čovjeku da ide u džihad? Kako sama da ostaneš? Ko će te opskrbljivati? Ko će tvoju djecu hraniti? One bi im odgovarale sa vjerničkom pouzdanošću: „O ljudi, mog muža, od kako sam ga uzela i upoznala, znam kao nekog koji jede, a ne koji opskrbu daje. Pa ako ode onaj koji jede, sigurno će ostati Onaj koji opskrbu daje“ .
To je blagodat. Zato je Poslanik, s.a.v.s., dobru ženu označio kao najveću blagodat na dunjaluku i Ahiretu. U jednom hadisu je rekao: „Kome Allah bude podario dobru ženu, pomogao ga je na jednom dijelu vjere, pa neka se Allaha boji na drugom dijelu“ .
U jednom hadisu se navodi: „Četvoro spada u sreću: dobra žena, prostrani stan, udobna jahalica i dobar komšija“ .
Sve su to djelovi sreće koji olakšavaju čovjeku dobar život. Zato, dragi muslime, kada se budeš ženio, nastoji da oženiš dobru ženu. Ne traži materijalnu stranu, niti ljepotu i ugled. Prvo na što trebaš obratiti pažnju jeste vjera i dobrota. Pa ako uz to ona bude lijepa, bogata i ugledna, neće ti naštetiti. Ali prioritet je da žena bude dobre vjere, odnosno lijepog vladanja: „A ti uzmi onu s vjerom pa će ti biti dobro!“ .
„Kome su date ove četiri stvari, dato mu je dobro ovoga i onoga svijeta: jezik koji Allaha spominje, srce koje Mu zahvaljuje, tijelo koje iskušenja strpljivo podnosi i dobra žena koja ga, kada je u pitanju ona i njegov imetak, neće iznevjeriti“.

Znaci ovo su jedne od Allahovih blagodati a ima ih koje mi nemozemo ni na brojati el hmadu lillah a o njima svaki razuman covijek treba da razmislja!

Molimo Uzvišenog Allaha da naše jezike ovlaži zikrom, da Mu naša srca budu zahvalna, a tijela na iskušenjima izdržljiva, i da nam podari dobru porodicu:
„Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!“. (El-Furkan: 74).

01.03.2012.

Ne uhodite jedni druge,pa zar se Allaha Uzvisenog ne bojite?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!


Ne uhodite jedni druge,pa zar se Allaha Uzvisenog  ne bojite?

Allah Uzviseni kaze: “I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji pa je Allah vasa srca objedinio i postali ste Allahovim ni’metom braca i bili ste na samoj ivici vatre pa vas je Allah izbavio iz nje, tako vam Allah objasnjava svoje dokaze kako bi ste bili na uputi.” (Ali Imran, 103)

Allah, subhanehu ve te'ala, kaže u Kur'anu: 'O vjernici! Klonite se mnogih sumnjičenja, doista, neka sumnjičenja su grijeh. I ne uhodite jedni druge ...' Tako da nije dozvoljeno muslimanu da uhodi svoga brata muslimana, tj. da istražuje njegove mahane i ono što mu je Uzvišeni Allah učinio skrivenim a tiče se njegovog brata muslimana „A Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: 'I ne uhodite jedni druge! Ne mrzite jedni druge! Ne okrećite se jedni od drugih! Već - o Allahovi robovi-budite braća.'“

Loš ahlak je odašiljanje lošeg signala svijetu oko sebe, uskraćivanje ljepote i dobrote svih tipova, kićenje ružnim svojstvima i udaljavanje od fadileta i vrijednosti! Loš i ružan ahlak se zna javljati u raznim kombinacijama, a mi ćemo za današnju hutbu spomenuti samo neke od njih:

1. Oholost (kibur) – je druga manifestacija lošeg ahlaka i ružnog ponašanja,
kada se čovjek oholi i uzdiže kako nad samim sobom i nad svojim nefsom tako i nad drugim ljudima, podcjenjujući mišljenja, riječi i rad ostalih, umišljajući da su njegove riječi, mišljenja ili stavovi nešto najispravnije i najtačnije što postoji na svijetu! Oholost je prvi grijeh koji je počinjen spram Allaha dž.š., i spram Njegovih stvorenja. Šejtan je postao šejtanom prvashodno zbog oholosti!
Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., je rekao: "Oholost i kibur su gori od širka! Oholoj osobi je ispod nivoa da se pokori Allahu dž.š., da Ga obožava i da Mu robuje, za razliku od mušrika koji će uz Allaha dž.š., obožavati još po nekoga!"
Džehennem je stanište prvashodno oholih osoba, kao što Allah dž.š., kaže: "Ulazite na vrata džehennemska, vkečno u njemu boraveći, a loše li je to staniše oholih!" (Gafir, el-Zumer, 72.)

Abdullah b. Mes'ud r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "U džennet neće ući onaj koji u svom srcu bude imao koliko trun kibura i oholosti!" (Muslim) – dok će u džennet ući osoba koja bude na šehadetu i tevhidu bez primjesa oholosti i kibura pa makar bio u pitanju zinalučar ili lopov!
Oholost i uzdizanje izaziva i čini da tom čovjeku bude zapečaćeno srce, kao što Allah dž.š., kaže: "Tako Allah pečati svako srce koje je oholo i koje se nad drugima uzdiže!" (Gafir, 35.) Oholost je poput bumeranga – najbrže se vraće i obija o glavu onima koji se time bave!


2. Osorost, krutost i žestina. često smo u prilici da nailazimo na osore i krute ljude, koji kada zbore koriste samo osore i grube riječi pune nekulture, bezobrazluka ali i žestine! često puta takvom zboru pridodadnu namršteno lice i tamno čehre, pošteðeni bilo kakve blagosti, osmijeha i lijepog čehreta. Uskraćeni su nasmijanosti i vedrine lica, a na ostale ljude gledaju s visine, sa prezirom i podozrenjem.
Allah dž.š., je rekao:"(O, Muhammede) da si bio grub i osora srca razbježali bi se od tebe!" (Alu Imran, 159.)
Ako je ovaj stepen upozorenja važio za Allahovog Poslanika s.a.w.s., u radu i da'awetu sa svojim ashabima, i da je on - kao Božiji Poslanik - bio osor i grub, od njega bi bježali ashabi – pa šta bi tek trebalo reći za ostale tj. šta reći za onoga koji nije na stepenu Božijeg Poslanika a ponaša se oholo, osoro i grubo i to prema ljudima koji nisu na stepenu ashaba!
Nakon spomena ovog detalja ćemo shvatiti zašto mnogo ljudi bježi od dina i od praktikovanja islama! Razlog njihovom bježanju od islama možda je i naša osorost i grubost i nekulturno ponašanje koje je od nas kao džematlija više zapaženije i uočljivije nego li kod drugih.

3. Ophodjenje prema ljudima sa dva lica – a ovakvih je stvarno mnogo. Koliko je onih koji kada se naðu u društvu sa nekim ljudima prema njima su dobri, vole ih i poštuju i sa njima se slažu, i sa osmjehom na licu ih dočekuju ali što se prvo obrnu od njih isuču svoje jezike prema njima, psujući ih i grdeći, otkrivajući svoje pravo lice! Ovo je jedno od najružnijih svojstava i kod koga se ono naðe taj čovjek je jedan od najgorih ljudi!
Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Naći ćete da su najgori ljudi dvoličnjaci, koji jednima dolaze sa jednim licem a drugima sa drugim!" (Buhari, br.3304.)
Ammar r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: "Ko bude dvoličnjak na dunjaluku na Sudnjemu Danu imaće u ustima dva jezika od vatre!" (Darimi, br.2764.)
Imam Ebul-'Ala el-Mubarekfuri rhm., kaže: "Dvoličnjaštvo se može podijeliti na dvoje, na ono koje je pokuðeno i na ono koje je pohvaljeno. Pokuðeno dvoličnjaštvo je ono ponašanje kada čovjek hvali i podržava nekog čovjeka onda kada je u njegovom prisustvu a kada se naðe kod drugog čovjeka kudi ga, grdi ga i protiv njega je, a pohvaljeno je ono ponašanje kada čovjek svakome čovjeku ili skupini priča o dobru svakoga od njih, a traži ispriku i opravdanje svakome od njih. Ljudima će prenositi lijepe i ispravne stvari, a ružne i neispravne stvari će pokušavati da prekrije i da o njima javno ne zbori." (Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi, 6/145.)

4. Okretanje ledja i napuštanje jednih druge. Primjetićemo da su današnji muslimani spremni veoma brzo okrenuti leða drugome muslimanu zbog obične stvari oko koje se raziðu a kamo li ako se ne slože oko nečeg težeg, zbog čega su u stanju porušiti i ljubav i bratstvo i rodbinsku vezu!
Ali, ima jedan zanimljiv detalj. Obično su oni koji su brzi na okretanju svojih leða prema muslimanima i kidanju veza sa njima vrlo brzi i hitri u uspostavljanju veza sa nemuslimanima i nevjernicima, i sa njima može i da se nasmije i da muhabbeti i da posluje i da trguje i da bude dobar komšija itd., a sa muslimanom ne može ni da se nasmije, ni da šta prozbori, niti da muhabbeti, niti da sa njim posluje, niti da sa njim trguje, niti da mu bude dobar komšija itd.!
Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Nemojte bojkotovati jedni druge, i nemojte okrećati leða jedni drugima, i nemojte se mrzjeti, i nemojte jedni drugima zavidjeti! Budite, o Allahovi robovi, braća! Muslimanu nije dozvoljeno da više od tri dana ne govori sa svojim bratom muslimanom!" (Sunen Tirmizi, br.1935.)

5. Nabijanje na nos, svakog dobra kojeg smo učinili, drugome. Ima ljudi koji kada dadnu ili se za vas kod nekoga zauzmu ili vas u nečemu nasavjetuju ili vam kakvo dobro učine – kasnije proprate to svoje dobro djelo sa spočitavanjem, ezijjetom, vrijeðanjem i stalnim ukazivanjem na onoga koji mu je dobro učinio. Ovo je takoðer još jedno ružno svojstvo koje ne priliči osobama s lijepim ahlakom.
Allah dž.š., kaže: "O vjernici, ne kvarite svoje sadake prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet; oni su slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli; oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su uradili. A onima koji neće da vjeruju Allah neće ukazati na pravi put." (el-Bekara, 264.)
Ovaj ajet nam ukazuje na to da su dobra djela koja radimo podložna propadanju i kvarenju, i to samo zbog jedne riječi ili jednog postupka što znači da pored činjenja dobrih djela moramo biti angažovani i na polju očuvanja već učinjenih i stečenih dobrih djela kako nam ne bi propala. Tako se ponašamo u dunjalučim pitanjima, pa se tako moramo ponašati i u ahiretskim pitanjima!
Prigovorima svojim si pokvario dobra djela svoja
Nije častan čovjek onaj koji se u prigovarače svrsta!


6. Loše ophodjenje prema svojoj familiji. Naći ćemo ljude koji se prema običnom svijetu ophode kulturno, lijepo i blago, meðu njima je nasmijan, sav je u bontonu, pazi šta zbori i bira svoje riječi – ali kad se vrati svojoj kući situacija se mjenja, nestaje njegove dobrote i ljubaznosti a do izražaja dolazi njegova osorost, grubost i prostakluk. Postaje pravim lavom spram svoje jadne i slabašne majke ili žene, ponašajući se prema njima bez ikakvog bontona i edeba. Izgovara oštre i bolne riječi, i njih krivi za sve. Za svaku sitnicu skače im za vrat, a ženi svojoj prijeti razvodom za bilo šta što se desi. Neko je u stanju trošiti stotine na kocku i kafane, a ako mu žena potraži što god novca da se kupi nešto namah je prekine sa "nema" ili "ne može"! – a da se kocka i da se pije "ima i može"!?
Ovo je takoðer jedna od velikih grešaka i ružnih svojstava. Tvoja familija je najzaslužnija i najpreča da se prema njima lijepo ponašaš i da prema njima svoj lijepi ahlak ispoljiš. Tvoja familija je sa tobom danju i noću, u tajnosti i na javi. Ako ti se desi nešto isto kao da se i njima desilo.
Ako te usreći nešto isto kao da je i njih usrećilo! Ako ti zažališ za nečim i njima je žao. Stoga, neka i tvoje ponašanje spram tvoje familije bude lijepo, a najbolji su oni koji su najbolji prema svojim familijama!
Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Najsavršenijeg imana su oni koji su najljepšeg ahlaka, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama!" (Sunen Tirmizi, br.1162.)
Na drugoj strani imamo i žena koje se ružno odnose prema svojim muževima, kojima ne daju hakka i prava kojeg im je Allah dž.š., uagarantovao i dao. Ima žena koje se sa svojim muževima ophode kao sa zadnjim jadnicima na zemaljskoj kugli, koje se deru i viču na njih, koje ih svakog dana opterećuju sa novim izdacima, trošeći pare na luksuziranja i nepotrebne stvari. Da je pitaš: kako je - začuo bi prave žalopojke i kukanja, dobro muževljevo zaboravljaju a sve mu loše pamte i spominju. Ne sviða joj se ništa što joj muž radi i danonoćno ga odbija od njegovih roditelja i rodbine i komšiluka.

7. Nepridavanje pažnje haku i pravu naših prijatelja i drugova. U ovo će spadati slabo ili nikako interesovanje za njihovu situaciju ili hal, njihovo neposjećivanje i neobilaženje, ne pridavanje pažnje njihovim redovima kako žalosnim tako i veselim poput smrtova, raðanja, vjenčanja, bajrama itd.. U ovo će spadati i nekontaktiranje istih putem telefona ili pisma ili emaila, kao i svaka vrsta ne obnavljanja te prijateljske ljubavi i poštivanja. Neki prijateljuju s ljudima samo dok imaju i dok im je lijepo a ako zapadnu muka i teškoća i budu u potrebi za nekom pomoći zaborave ih, i ne izlaze im u susret i odmah bacaju niz vodu dugogodišnje prijateljstvo koje su imali. Neki ljudi čim se domognu novca, pozicija ili ugleda odmah zaborave na svoje stare prijatelje ili se prave da su ih zaboravili – što sve odreda ne smije biti ahlak jednog muslimana!

8. Imanje lošeg mišljenja spram drugih. Ovo je još jedno svojstvo lošeg ahlaka koje uraða plodovima zavisti, kvari ljubav, kida veze i izaziva brigu i tugu. Zbog svega ovoga je Allah dž.š., rekao: "O vjernici, klonite se brojnih sumnjičenja, neke od njih su zaista grijeh!" (el-Hudžurat, 21.)
Imam el-Gazali rhm., kaže: "Razlog ove zabrane jeste to što tajne srca ne poznaje niko izuzev Poznavaoca Nevidljivog i Gajba – Allaha dž.š., pa stoga čovjek nema pravo da misli o drugom čovjeku zlo izuzev ako nam se potpuno jesno i nedvosmisleno razotkrije nečiji postupak koji nije podložan drugačijem shvaćanju. Tek tada nemaš kud nego li da vjeruješ shodno onome što si saznao i čemu si lično svjedok bio. A što se tiče onoga čemu nisi prisustvovao, i što nisi svojim okom i svojim uhom propratio, a u srce ti doðe sumnja znaj da je to od šejtana, što ti on ubacuje u srce, što odmah moraš poreći i zanijekati jer je šejtan najgriješniji griješnik, a Allah dž.š., je rekao: "O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili kajete." (el-Hudžurat, 6.) Nakon svega nije ti dozvoljeno da vjeruješ šejtanu niti da se povodiš za njegovim željama!" (Pogledaj: Ihja'u 'Ulumid-din, 3/150.)
Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Strogo se čuvajte sumnjičenja, jer su sumnje najveće laži!" (Muttefekun 'alejh)
Ima ljudi koji su stalno skeptični i lošeg mišljenja prema ostalima. Misli da je svaki glas uperen protivu njih, i da je sve što se dešava zbog njega i nekog njegovog interesa. Po njemu ljudi nemaju druge brige osim njega. Svi su se ljudi urotili protiv njega, i svi samo njega čekaju u klopku. Kada vidi dvojicu da pričaju odmah pomisli da pričaju o njemu. Ako čuje neku javnu kritiku odmah pomisli da je upućena njemu. Ako se negdje napravi veselje a on ne bude pozvan odmah pomisli na to da neće gazda da ga pozove a ne pada mu napamet da je možda zaboravio ili je nešto drugo bilo u pitanju. Ako vidi da neko hodi uz njega odmah pomisli da ga taj uhodi i špijunira. Ako mu neko priðe da razgovara s njim ili ga časti nečim odmah pomisli da je uradio to zbog toga što mu treba da mu se nešto završi a ne što mu je stalo do njega, itd..

Musliman se mora utjecati Allahu dž.š., od ove bolesti i od ovih šejtanskih vesvesa, smjerno koračajući Allahovim putem, imajući lijepo mišljenje o svojoj braći muslimanima, tumačeći njihove riječi i postupke na najljepši mogući način, tražeći im 70 isprika i opravdanja prije nego li zasnujemo loše mišljenje protivu njih, i prije nego li zapadnemo u grijehe i tame sumnji i sumnjičenja.

9. Ogovaranje i gibet je još jedno od kapitalnih ružnih svojstava, za koje je Allah dž.š., rekao: "I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga - a vama je to odvratno - zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je." (el-Hudžurat, 12.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Kada sam bio uzdignut na Mi'iradžu, prošao sam pored ljudi koji su imali nokte od bakra, kojima su grebali svoja lica i svoje prsi. Upitao sam: Ko su ovi ljudi, Džibrile? Reče: Ovo su oni koji su na dunjaluku jeli ljudska mesa i dirali im u čast!" (Sunen Ebi Davud, br.4878.)
Ebu Berze el-Eslemij prenosi da je Poslanik s.a.w.s., jedne prilike dok je držao hutbu, rekao:"O skupino onih koji su svojim jezicima povjerovali a iman još u srca njihova nije ušao! Nemojte ogovarati muslimane, i nemojte im mahane istraživati. Ko muslimanima bude mahane istraživao biće mu slasno, ali kome Allah mahane istraži obrukaće ga pa makar to bilo i u njegovoj kući!" (Sunen Ebu Davud, br.4880.)
Ka'ab b. Malik r.a., je rekao: "Gibet uništava dobra djela!" (el-Samt, br.188.)
Katade rhm., kaže: "Trećina kaburskih iskušenja i kazni je zbog gibeta!" (el-Samt, br.189.)
Hasan el-Basri rhm., je rekao: "Strogo se čuvajte ogovaranja. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša gibet je gori za dobra djela nego li što je vatra za drva!" (el-Samt, br.300.)

Nauditi muslimanu jedan je od najvećih grijeha

O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite. (El-Hašr, 3.) Svaki musliman je kod Allaha zaštićen i ima svoju vrijednost. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Nestanak dunjaluka lakši je Allahu od prolijevanja krvi muslimana." Šerijat je došao sa smjernicama, bontonom, zakonima i propisima koji štite i čuvaju sve ono što je sveto. Ti zakoni i propisi štite muslimana i od najmanjeg uznemiravanja, pa čak i njegove emocije i osjećanje. Islam je utemeljio princip bratstva, koji zahtijeva da se prema bratu po vjeri čini dobročinstvo i da ga ne uznemi¬ravamo na bilo koji način. Uzvišeni Allah rekao je: Samo su pravi vjernici braća. (El-Hudžurat, 10.)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ne zavidite jedni drugima, nemojte zlonamjerno podizati cijenu robe, ne namećite se jedni drugima u kupoprodaji. Budite, Allahovi robovi, braća! Musliman je brat drugom muslimanu: ne čini mu nepravdu, ne omalovažava ga, ne ostavlja ga na cjedilu.
Bogobojaznost je ovdje" - pa je tri puta pokazao na svoja prsa." Čovjeku je dovoljno zla da prezire svoga brata muslimana. Svakom muslimanu sveti su život, imetak i čast drugog muslimana." (Muslim) Skrnaviti ovu svetost i nauditi muslimanu jedan je od najvećih grijeha. Zločin i grijeh su još veći ako se uznemiravaju Allahovi odabrani i čestiti robovi. U hadisi-kudsijju koji se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, stoji da je Uzvišeni rekao: "Ko bude uznemiravao Moga prijatelja, Ja mu objavljujem rat." (Buhari)
U uznemiravanje muslimana spada i to da ih uznemiravamo po putevima, na javnim mjestima, tako što ćemo bez ikakvog poštovanja i obzira bacati i ostavljati otpatke. Islam zabranjuje da se uznemirava i onaj ko živi pod zaštitom islamske države, a kamoli da se uznemirava vjernik - musliman. Ono što najviše uznemirava muslimana jeste psovanje, grdnja, ogovaranje, prenoše¬nje tuđih riječi i kaljanje časti. Uzvišeni Allah rekao je:...'' kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. (En-Nur, 15.)


Prenosi Ibn Omer da se jedne prilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo na minber i povišenim glasom rekao: "O skupino onih koji su svojim jezicima povjerovali, a iman u njihova srca još nije ušao! Ne uznemiravajte muslimane, ne sramotite ih i ne tragajte za njihovim mahanama, jer onaj ko bude istraživao mahane svoga brata muslimana, Allah će istraživati njegove mahane, a kome Allah bude istraživao mahane, osramotit će ga čak i u njegovoj kući." Prenosi se da je Ibn Omer jedne prilike pogledao u Kabu i rekao: "O kako si velika i sveta, ali čast vjernika je svetija od tebe." (Tirmizi sa sahih senedom)

Trebamo li sakriti mahanu brata muslimana?

Društvo kojim vlada čistoća je ono društvo kojim kruže samo lijepe i čedne vijesti i lijepe priče, dok oni koji rade određene grijehe, skriveno i u tajnosti, ostaju u tom stanju prikriveni Allahovim dž.š., zastorom sve dok ne dođu tewbe i dok se ne pokaju, a i vjernici se prema takvome na isti način ophode kako se ne bi upustio u javno praktikovanje grijeha ili kako ne bi istrajavao na njemu te kako vjernici ne bi bili pomoćnici šejtanovi u borbi protivu tog čovjeka!

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je negodovao onima koji svoj prljavi veš iznose u javnost, pa kaže: "čitavom mom ummetu će biti oprošteno izuzev mudžahirima hvalisavim griješnicima! Mudžahera je kada neki čovjek uradi neko ružno djelo noću pa onda osvane ujutro a Allah dž.š., mu je već prikrio to djelo, pa počne govoriti: O ti i ti! Jučer sam radio to i to! Proveo je noć pod Allahovom dž.š., skritosti, a jutro provodi skidajući sa sebe Allahov dž.š., pokrivač!" (Buhari, br.6069.)

Ovo je bila opomena onima koji sami sebe brukaju, ali naznačujemo da se stvar ne završava ovdje! Muslimanu je zabranjeno da bruka drugog muslimana i to riječima Allaha dž.š., koji kaže: "One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate." (Nur, 19.)

U Džessasovom "Ahkamul-Kur'an"-u, (5/163), stoji slijedeće: "One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.) – Allah dž.š., je ovim ajetom obznanio to da je obaveza imati lijepo mišljenje o vjernicima/mu'minima, i da im se mora željeti hajr i dobro, prijeteći se onima koji žele otkrivati bestidnosti, iznositi potvore, i pogrdno pričati o vjernicima, okarakterisavajući takav postupak kao veliki grijeh, koji je zaslužan kazne. Sve ovo nam ukazuje na to da naša srca moraju biti u selametu kada su vjernici u pitanju, što je slučaj i sa ostalim djelovima tjela, i sa jezikom kada je u pitanju nanošenje zla njima!“

Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mu'min je ona osoba od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani, a muhadžir je onaj koji je hidžru učinio od onoga što je Allah dž.š., zabranio!" (Sahihul-Buhari)

Od Ebu Šurejha r.a., se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nije vjernik osoba od čijeg zla nije siguran njegov komšija!" (Sahihul-Buhari)

Od Abdullaha b. Omera r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Koga veseli to da bude udaljen od vatre, i da udje u džennet  kada mu doðe smrtni čas neka posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha, i da je Muhammed Allahov poslanik, i da želi ljudima ono što želi samom sebi!" (Muslim)

Od Enesa r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Rob neće vjerovati sve dok svome bratu ne bude želio od hajra ono što želi samome sebi!" (Muttefekun 'alejh)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "...ko proturi i razglasi neku riječ, po pitanju čovjeka-muslimana, koji je od nje čist, želeći ga njome uniziti na dunjaluku – Allah dž.š., ima pravo baciti ga zbog nje u vatru – pa, potvrdjujući sve navedeno, prouči ajet iz Allahove dž.š., knjige: "One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.) (Pogledaj: El-Džami' el-Sagir ve zijadetuhu, br. 5044.; Medžme'ul-Zeva'id, br.7040.; Fejdul-Kadir, br. 2966.)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Nemojte uznemiravati Allahove robove; nemojte ih brukati, i nemojte im mahane istraživati! Ko bude mahane istraživao svome bratu-muslimanu, Allah će njegove mahane istražiti, sve dok ga, u njegovoj kući, ne zastidi i obruka!" (Šejh Šu'ajb el-Arna'ut kaže da je ovaj hadis: Sahih ligajrihi, a ovaj lanac - hasen. Pogledaj: Medžme'uz-Zeva'id, 8/164., br.13093.)

Dakle, oni koji uživaju u tudjim grijesima, iznoseći ih u javnost, vješto prikrivajući svoje grijehe koje kriju kao zmija noge – neka se pripaze i na ovom i na onom svijetu od kazne koju Allah dž.š., obećava za takvo postupanje.

Nasuprot ovome, Allah dž.š., obećava veliku nagradu onima koji prikrivaju mahane svoje braće muslimana, i to nagradu tipa da će takvim osobama biti prikrivene mahane i na ovom i na budućem svijetu, kao što je potvrðeno u sahih hadisu: "Ko prikrije mahanu jednog muslimana, Alah će prikriti njegovu mahanu na ovome i na budućem svijetu!" (Muslim)
Ovo ne znači to da čovjek neće nikako savjetovati ili upozoravati onoga koji čini izvjesne grijehe. Nasuprot, umjesto što ćemo ogovarati toga čovjeka bolje bi nam bilo da s njime popričamo i da ga nasihatimo možda naša iskrenost bude utjecala na njega, ali ako se dotična osoba počne hvalisati grijesima ili javno ih činiti onda je dozvoljeno na takvoga i javno upozoravati!

Najpreče ja da čovjek ne iznosi svoje mahane i svoje grijehe u javnost koje mu je Allah dž.š., već skrio. Neka čovjek bude svjestan toga da ga je Allah dž.š., počastio time što ga je sačuvao.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Allah dž.š., će se, na Sudnjemu Danu, približiti vjerniku kojeg je skrivao i čuvao, pa će mu reći: Sjećaš li se ovog grijeha? A sjećaš li se onog grijeha? Pa će čovjek odgovarati: Da, Gospodaru, sjećam se – pa će Allah dž.š., nakon što upozna Svog roba sa svim njegovim grijesima i primjeti da je čovjek pred kolapsom, reći: Prikrio sam ti ove grijehe na dunjaluku, i opraštam ti ih danas, pa će čovjeku biti uručena knjiga dobrih djela...!" (Buhari, br.2309.)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Neće Allah dž.š., pokriti grijehe nekom čovjeku na dunjaluku, a da mu ih neće oprostiti na ahiretu!" (Ahmed, br.25164.)

Dakle, neka svako koga je Allah dž.š., prirkrio i sačuvao bruke činjenja grijeha neka čuva sam sebe i neka se ne bruka!
Počast koju jedan musliman uživa kod Allaha dž.š., jeste ta da ga Allah dž.š., čuva od drugih ljudi i sveti se u njegovo ime.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "O skupino onih koji su povjerovali samo svojim jezicima, a u čija srca iman još nije ušao: nemojte ogovarati muslimane, i nemojte im istraživati mahane! Onaj koji istražuje mahane muslimanima – Allah dž.š., će njegovu mahanu istražiti, a kome Allah dž.š., mahanu istraži obrukaće ga pa makar to bilo u njegovoj kući!" (Ahmed, 4/220.)

Dakle, dragi brate, prikrivaj mahane muslimana jer nisi u stanju s Allahom dž.š., se boriti, sa onim koji je u stanju vršiti uvidjaj nad tvojim grijesima i nad tvojim mahanama, i koji je u stanju obrukati te pred drugima u onome što ti drugi ljudi ne znaju. Ustegni svoj jezik od ostalog svijeta, zahuzdaj ga i ne kopaj njime kao ralom po tuðim grijesima.

Možemo primjetiti da ima bolesnih duša koje se liječe samo slušanjem toga šta ostali ljude rade, istražujući im grijehe i mahane, otpočinjući svoje posjetke i sijela i svoje sjednice sa razmatranjem takvih slučajeva. "Allah dž.š., voli stid i pokrivanje mahana", (Ahmed, 4/224.) - što znači da je osoba koja se bavi brukanjem drugih ljudi i govorom o njihovim grijesima osoba koja je bezobrazna, i ona koja je strgala sa sebe svu odjeću stida i srama!

Čuvajući ljude od našeg izvršavanja uvidjaja nad njihovim grijesima dajemo ljudima nove šanse za lijep život i lijep svršetak. Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Ko primjeti kakvu mahanu ili grijeh pa ga prikrije biće poput čovjeka koji naiðe na živu zakopanu djevojčicu pa je spasi i u život povrati!" (Ebu Davud, br.4870.)

Ovaj hadis nam ukazuje na to da je brukanje ljudi poput njihovog ubijanja a da je prikrivanje ljudi njihovo ostavljanje u životu!

Kada je u pitanju čast jednog muslimana, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je nije želio štetiti pa makar bio i veliki grijeh u pitanju. Enes b. Malik r.a., kaže: Bio sam kod Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada mu doðe jedan čovjek koji reče: O Allahov Poslaniče, počinio sam veliki grijeh – kazni me! Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je čuo i ne htjede ga ništa pitati o tome. Nastupio je vakat za namaz i taj čovjek klanjaše sa Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i kada završiše sa namzom onaj čovjek priðe Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i opet mu reče: Počinio sam veliki grijeh Allahov Poslaniče, pa sprovedi nadamnom Allahovu Knjigu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: Zar nisi malo prije klanjao s nama? Reče: Da. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: Allah ti je oprosti grijeh tj. kaznu!" (Buhari, br.6437.)

Razmisli Allahov robe :

1. Onaj koji tajno radi neki grijeh neka zna da je Allah dž.š., Taj koji ga je skrio i prikrio.

2. Iznošenje mahana i grijeha u javnost je ružno djelo pa makar se radilo i o nama samima.

3. Nije sporno da nekog čovjeka prikrivamo i da ga lično savjetujemo i nasihatimo.

4. Otkrivanje tuðih mahana vodi otkrivanju ličnih mahan.

5. Uživanje u slušanju i kopanju tuðih mahana je znak bolesti nečijega srca.

6. Prikrivati tuđe grijehe je obaveza pa makar se radilo i o velikim grijesima!

http://www.youtube.com/watch?v=nQA0BdRtMWE


http://www.youtube.com/watch?v=Ntbesi6DqCw&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=UNq_BkDjcZY&feature=relatedMoj komentar u ime Allaha subhanehu ve te’ala:

"One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.) 


Ja Rabbi,sta je ovo danas sa ummetom,sta se ovo desava svakodnevno,ljudi su postali KO STOKA I GORE OD TOGA... nevide svoje zlo i grijehe koje cine svakodnevno jer nismo meleci,dok danima i nocima su u haramamima do plafona,sakrivaju se da  ih ljudi nevide i spetkare i podmecu drugima nogu da podapunu a zaborace da Allah svt sve vidi i cuje i zna svacije misli i sta radimo i tajimo u prsima svojim-ZASTO ROBE TO RADIS I STO SPLEKTARIS I IZUVIJEDAS MAHANE SVOGA BRATA ILI SESTRE A IMAS SVOJIH STOTINU?
Ebu Berze el-Eslemij prenosi da je Poslanik s.a.w.s., jedne prilike dok je držao hutbu, rekao:"O skupino onih koji su svojim jezicima povjerovali a iman još u srca njihova nije ušao! Nemojte ogovarati muslimane, i nemojte im mahane istraživati. Ko muslimanima bude mahane istraživao biće mu slasno, ali kome Allah mahane istraži obrukaće ga pa makar to bilo i u njegovoj kući!" (Sunen Ebu Davud, br.4880.)
Meti ispred svojih vrata i svedi inventur svojih dijela pa ako imas imalo imana svatices koliki su tvoji grijesi teski pa neces imati vakta da o drugima izuvijedas danima,nocima i sahatima dok chetas isti ti taj po inernetu sa zenama koje ti nisu dozvoljene a tvoja ili tvoje spavaju,dok mozda i sam bludnicis ili drugima blud nudis,dok lazes na druge i poturas razne spletke iz svoje kuce da cast muslimana pokaljas i unistis,dok zavadjas po mahali braca,dok gibetis,dok ISKUPLJAS DOKAZE PROVIT MU'MINA  ALLAH TE UPUTIO I  SRAM DA TE BUDE A ZABORAVIO SI DA CES STATI NA SUDNJI DAN I TI SESTRO MUSLIMANKO KOJA  MISLIS DA SI REZERVISALA VIZU ZA DZENNET SA SVOJIM NIQABOM A JEZIK A JEZIK STA CE ZENE BACITI U DZEHENNEMSKU VATU JEZIK ! Pogledajte svoja djela i onda trazite mahane drugih vijernika a ne splektarite I NE ISKUPLJAJTE DOKAZE JEDNI PROTIV DRUGIH I PISMENI I USMENI I SMS PORUKE I MSN-MAILOVE ITD!!!!
I ti sestro koja nemas izgleda svojih iskusenja subhanallah,a svima dunjaluk tezak pa uz kahvu sa svojim sestrama smisljas i sama sta ces nalagati prtiv sestre koja ti nije draga samo zato jer bi je tvoj muz pozelio za drugu ili trecu hanumu pa iz svoje puke ljubomore udri sto je najgore uz kahvu,telefon -izmisljate samo i od muhe napravite medvijeda i samo gibetite i odovarajte i LAZI TE  ELHAMDULILLAH; U IME ALLAHA SVT VAM TREBA KUPITI PARFEM DA MIRISETE NA DUNJALUKU A SMRDICE TE I GORITI U DZEHENNEMSKOJ VATRI ZA TO VJERUJ TE PA CE TI BITI DZABA 8 METRA PLATNA NA TEBI SA TVOJIM NIQABOM JER CE PODLOZENA VATRAA BITI SA TOBOM BAS SA TOBOM KOJA SI SE UZDIGLA I MOZDA VIZU REZERVISALA ZA DZENNET ,ili  REZERVISALA  MOZDA ZA DZEHENNEM.....jah dunja dever a mora nas neko cistiti  jezicima svojim i prati GRIJEHA nasih ,pa nemora biti uvijek bolestima glavoboljom,hmm operacijom itd naja samo nastavite ....
Allahu svt hvala na svakom stanju kusnja je vijerniku neminovna do sudnjeg dana i ovdje na dunjaluku i u kaburu sigurno kada bi to svak imao na umu POZABAVIO BI SE SAMO OKO SEBE I SVOJIH GRIJEHA I PLAKO NAD SVOJIM GRIJESIMA I KAJAO SE I MOLIO ZA OPROST A NEBI DANONOCNO ISTRAZIVAO MAHuANE DRUGIH  naravno kad mu je iman u dnu cipela pa i nevidi brda svojeih grijeha!
Allah dž.š., rekao: "I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga - a vama je to odvratno - zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je." (el-Hudžurat, 12.)
Zasto si ljbomoran i azsto izmisljas lazi i zasto sluoljas poli dokaz da nekog oblatis  ? Nemozes podnjet da tvoj brat ima dvije hanume i firmu i da mu sve ide dobro ili ti se bivsa treba udati pa da joj srecu pokvaris i da je blatis a znas da je nemozes serijetski vratiti ili nemozes podnjeti  da je drugi ima ili si bolestan sejtanskim vesvesama idi uci rukiju i pokaj se ne zavidi nikome -svom bratu vijerniku i sestri ako imaju vise nesto od tebe ili im bolje ide nego tebi raduj se pa ce i tebe Allah obradovati a ne istrazuj mahane jer NIJE NIKO MELEK A SVOJ TAJNI GRIJEH KRIJES I DOKAZE DOK IH ALLAH NECE SAKRITI VIJERUJ MI I KAD SE BUDES NAJMANJE NADAO OBZNANI CE TI IH JER SE SVETIS SVOME BRATU I SESTRI BOLESNICE JEDAN A NEVALJA TO I VIJERUJ NE VALJA TO STIDI SE I SRAM DA TE BUDE!
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ne zavidite jedni drugima, nemojte zlonamjerno podizati cijenu robe, ne namećite se jedni drugima u kupoprodaji. Budite, Allahovi robovi, braća! Musliman je brat drugom muslimanu: ne čini mu nepravdu, ne omalovažava ga, ne ostavlja ga na cjedilu. Bogobojaznost je ovdje" - pa je tri puta pokazao na svoja prsa." Čovjeku je dovoljno zla da prezire svoga brata muslimana. Svakom muslimanu sveti su život, imetak i čast drugog muslimana." (Muslim)
Uzvišeni Allah rekao je:...'' kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. (En-Nur, 15.)

Prenosi Ibn Omer da se jedne prilike Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo na minber i povišenim glasom rekao: "O skupino onih koji su svojim jezicima povjerovali, a iman u njihova srca još nije ušao! Ne uznemiravajte muslimane, ne sramotite ih i ne tragajte za njihovim mahanama, jer onaj ko bude istraživao mahane svoga brata muslimana, Allah će istraživati njegove mahane, a kome Allah bude istraživao mahane, osramotit će ga čak i u njegovoj kući." Prenosi se da je Ibn Omer jedne prilike pogledao u Kabu i rekao: "O kako si velika i sveta, ali čast vjernika je svetija od tebe." (Tirmizi sa sahih senedom)
U hadisi-kudsijju koji se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, stoji da je Uzvišeni rekao: "Ko bude uznemiravao Moga prijatelja, Ja mu objavljujem rat." (Buhari)

Čovjek se prihvatio emanete na Zemlji, poslije odbijanja drugih oko njega da ga prime. Zato je pored ostalog čovjek velika neznalica, nezahvalnik i oholi ulizica,  koji sije nered, čini nepravdu i zulum drugim živim bićima oko sebe. Insan sijući nered, tlačeći, omalovažavajući druge slabije i  nejake,  zaboravlja da nakraju svega postoji odgovaranje i kažnjavanje na ahiretu, a da će posigurno sam doživjeti i  degredaciju i razne belaje na ovom svijetu. Svi koji ponižavaju druge ljude, uzurpirajući pri tom  njihova prava (nesvjesno a često  i namjerno i ciljano pri punoj svijesti) mogu doživjeti da ih mazlumi prokunu.

Takvi ljudi izlažu se opasnosti da dova mazluma (onoga kome je nepravda učinjena) protiv njih bude primljena, a između dove mazluma– pa makar on bio i veliki griješnik – i Uzvišenog Allaha nema nikakve pregrade; pa šta onda tek reći za dovu koju uputi Allahov štićenik, o kome je Uzvišeni u spomenutom hadisi-kudsijju rekao: ''Ako Me šta zamoli, udovoljit ću mu, a ako od Mene zatraži utočište, pružit ću mu ga!''


Allahu,popravi mi vjeru moju,koja je glavnica moja,popravi mi i moj ovaj svijet ,jer ja na njemu zivim,popravi mi buduci svijet,jer ja njemu idem,poživi me dok mi je život dobar,a daj mi smrt,kada mi smrt bude dobra.Daj mi da moj život bude povećanje u svakom dobru,a moja smrt mir i spas od svakog zla"-AMIN
Allahu moj ti si moj Gospodar i nema drugog Boga osim tebe i ti se stvorio i ja sam tvoj rob,ja sam pod ugovotom sa tobom i obecanje nisam ga ispunio,priznajem tvoje blagodati koje si mi dao i priznajem grijeh svoj pa mi oprosti a niko drugi ne OPRASTA OSIM TEBE-AMIN
29.02.2012.

Trazenje oprosta-istigfara i pokajanje -tewba,prije nego ti smrt dodoje !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Trazenje oprosta-istigfara i pokajanje-tewba ,prije nego ti smrt dodje !

Istigfar (traženje oprosta za grijehe) je zasigurno djelotvoran lijek za grijehe, neimaštinu, sušu, a i za razne bolesti. Zato nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio da u svim prilikama izgovaramo:"Estagfirullah". Govorio je s.a.v.s.: "O ljudi, tražite od Allaha oprosta i pokajte mu se (teobu činite). Ja oprost u svakom danu zatražim i po 100 puta"(Muslim). Znajmo da su to riječi zbog kojih kiša pada i odlazi siromaštvo a za to postoji puno dokaza pa pročitajte par korisnih ajeta, hadisa i savjeta.

Rekao je Allah subhanehu ve te ala: “O Moji robovi koji ste se prema samima sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah prašta sve grijehe.On je Onaj koji mnogo prašta i Milostivi.” (Prevod značenja, Ez-Zumer, 53) "Malo su noću spavali, a zorom su puno oprosta od grijeha tražili“…(Prevod značenja, Nuh, 12)

Bojte se Allaha, o Allahovi robovi, mnogo mu se klanjajte i za oprost Ga molite i iskreno Mu robujte, On će vam vaša djela popraviti i grijehe vam vaše oprostiti i znajte da je najbolji govor Allahova knjiga. Allahovi robovi, bojte se Gospodara svoga, pokajte se Njemu od vaših grijeha i ne gubite nadu u Njegovu milost koliki god bili vaši grijesi. On će sigurno, onome koji se pokaje, sve grijehe oprostiti.


Prenosi Enes ibn-Malik, radiallahu anhu, i kaže da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, gdje kaže: ''Rekao je Allah Uzvišeni: 'O sine Ademov, dok god Me budeš molio i od Mene se nadao, ja ću ti praštati šta god budeš radio, i na to se neću obazirati. O sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dosegli do neba, ako bi zatražio od Mene oprost, oprostio bi ti. O sine Ademov, kada bi mi pristupio sa pogreškama velikim poput zemlje, zatim me sreo ne smatrajući drugog ravnim Meni, ja bih ti pristupio sa jednakim oprostom.'' (Bilježi Tirmizi i kaže da je hadis hasen-sahih)


Dunjaluk predstavlja put ka ahiretu; lijepa oaza kojom prolazi putnik, koji treba da vodi računa da ga ljepota oaze ne zavara pa da zaboravi krajnji cilj kojem teži i ide.
Kada duša koja navodi na zlo zavlada srcem vjernika, jedini lijek protiv nje je ispitivanje njene savjesti i djelovanje suprotno onome što ona hoće.


Imam Ahmed prenosi od Omera b. El-Hattaba r.a. da je rekao: „Obračunajte se sa sobom prije nego što od vas bude zatraženo da račun položite! Izvagajte svoja djela, prije nego što vi budete na vagu stavljeni! Sutra će vam, na Sudnjem danu, biti lakše položiti račun ako se danas obračunate sami sa sobom. Zato se okitite dobrim djelima za dan Velikog obračuna, za dan KADA ĆETE ISPITIVANI BITI, I NIJEDNA TAJNA VAŠA NEĆE SKRIVENA OSTATI.“ (Prevod značenja, El-Haqqa, 18 )Hadis prenosi Tirmizi

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je svojim primjerom najbolje pokazao koliko i kako treba činiti istigfar: "O ljudi, činite iskreno tewbu Allahu dž.š.! Ja Mu činim tewbu stotinu puta dnevno.“ (Ahmed, Buharija)
Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je neprestano činio zikr, pa kad bi na trenutak nešto omelo od toga, on bi po a stotinu puta učio estagfirullah - Alllahu moj, oprosti mi.


El-Egarr el Muzeni r.a presnosi da ja Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Moje srce prekrije nemar, pa ja zbog toga proučim estagfirullah, stotinu puta.” (Muslim)
Abdullah ibn Omer kazuje:.Na jednom sijelu smo izbrojali da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem stotinu puta rekao: “Rabbi gfrli ve tub alleje inneke entet tevvabul gafur’…prije nego što je napustio sijelo.“( Ebu-Dawud, En-Nesai, Ibn Madže i Tirmizi, sahih)


Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Allah je spustio ovom ummetu dvije bezbjednosti (obećao je): da ih neće kazniti dok si ti Muhammede među njima (i to se obistinilo) i da Allah neće kazniti narod sve dok čini istigfar.Pa kada ja preselim, ostaje vam istigfar do Sudnjeg dana…“ (Prenosi Tirmizi)
"Ko se drži istigfara, čini ga ustrajnim, Allah subhanehu ve te ala će mu svakoj tjeskobi izlaz naći i svakoj tuzi olakšanje, i opskrbit će ga odakle se i ne nada.“ (Ebu Dawud, Ibn Madže)

"Sejjidul istigfar (allahumme ente rabbi, pa do kraja) ko ga kaže izjutra čvrsto vjerujući u njegove riječi, te umre tog dana prije nego što omrkne, pa on je od stanovnika Dženneta. Ako ga kaže noću čvrsto ubjeđen u te riječi, te umre prije nego što osvane, pa i on je od stanovnika Dženneta.“ (Buhari i Muslim)

„Ko kaže :Estagfirullahe ellezi la ilahe illa hu, elhajjul-kajjume we etubu ilejhi", tri puta, Allah subhanehu ve te ala mu oprosti grijehe pa makar ih bilo koliko morske pjene, pa makar ih bilo koliko lišća na drveću, pa makar ih bilo koliko prašine u pustinji, pa makar ih bilo koliko dana na dunjaluku.“ (Imam Ahmed ,Tirmizi...)

Šedad ibn Evs, r.a prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Najbolji je Sejjidul-istigraf je da kažeš: Allahu moj, Ti si moj Gospodar.Nema istinskog boga osim Tebe.Ti si moj Stvoritelj. Ja sam Tvoj rob. Ja se držim zavjeta tebi datog i obećanja tvog shodno mojim mogućnostima.Od Tebe tražim utočište od zla kojeg sam počinio.Priznajem sve tvoje blagodati koje si mi darovao i priznajem svoje grijehe, pa mi oprosti, jer, niko osim tebe grijehe ne prašta.“ Onaj ko prouči ovaj istigfar nakon što omrkne, ako bi umro te noći, ušao bi u džennet.Isto tako onaj ko ga prouči kad osvane , čvrsto vjerujuću u ono što uči,i umre taj dan, učiće sa Allahovom dozvolom u Džennet.” (El-Buhari)

Abdullah ibn Busr r.a prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Blago li se onome ko u svojim listovima na Sudnjem danu nađe mnogo istigfara (traženja oprosta)..(Ibn Madže i En Nesai Amelu jevvmin ve lejletin)
Abdullah ibn Abbas r.a da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko bude ustrajan u traženju oprosta od Allaha , Allah subhenhu ve te ala rasteretit će ga svake brige, naći ćemu izlaz iz svake nevolje i opskrbit ga odakle se i ne nada.“ (Ebu Dawud i Ibn Madže)
Ebu Bekr es-Sedik r.a prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Neće se ubrajati u one koji su ustrajni u grijehu, onaj ko traži oprosta, pa makar isti grijeh činio sedamdeset puta u istom danu.“(Ebu Dawud i Et Timizi-garib)


Zejd, oslobođeni rob Allahovog Poslanika kaže da je čuo od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: “Ko prouči poslije svakog namaza: Estagfirullahe ellezi la illahe illahu el-hajjel-kajjume ve etubu ilejhi“..biće mu oprošteni svi grijesi, pa makar pobjegao sa bojnog polja...(Ebu Dawud i Et Tirmizi)

Ebu Bekr es Sedik r.a kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže:nema ni jednog roba koji učini neki grijeh pa se lijepo i kako treba abdesti, zatim klanja dva rekata, pa zamoli Allaha da mu oprosti, a da mu On ne oprosti.” Potom je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ajet: “Oni koji učine kakvo ružno dijelo ili sami sebi nepravdu učine, Allaha se sjete pa zatraže oprosta za svoje grijehe...“ (Prevod znacenja, Alu Imran, 135) (Et-Tirmizi)


Ebu Seid el-Hudri r.a prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:“Ko prilikom lijeganja u postelju prouči: Estagfirullahe ellezi la illahe illahu el-hajjul-kajjumu ve etubu ilejhi,“ tri puta oprostit će mu se grijesi makar ih bilo koliko pjene na moru, i koliko je lišća na drveću, i koliko je kamenčića u pješčanim dinama u Arabiji i koliko je dana na ovome vijetu...(Et Tirmizi-garib)


Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:Ko traži oprosta za vjernike i vjernice,upisat će mu se svakim vjernikom i vjernicom, za koju je tražio oprosta, dobro djelo“ ...(Taberani od Ubadeta r.a)

Većina ljudi i ne poznaje vrijednost i veličinu pokajanja, njegovu suštinu, da ne govorimo da li je čine sa znanjem i djelom. Ukoliko i saznaju vrijednost tevbe, ne poznaju put i način do nje, pitaju odakle i kako da počnu. Zato, upoznajmo se sa ovom velikom Allahovom, subhanehu ve te'ala, milošću i koristimo je u ovom plemenitom mjesecu ramazanu. Upoznajmo se ovom prilikom sa suštinom samog pokajanja, vrijednošću i veličinom pokajanja, načinom iskrenog pokajanja.

Progovorimo nešto o sljedećem:


*Svi smo mi griješnici
*Gdje je put sreće i uspjeha?
*Ali, šta je to tevba?
*Zašto da učinim tevbu?
*Kako da se pokajem za svoje grijehe i vratim svome Gospodaru?
*Uslovi iskrenog pokajanja
*Znakovi primljene tevbe
*Čuvaj se odgađanja tevbe
*Ne obmanjuj se lijepim i ugodnim životom


Svi smo mi griješnici


Dragi moj brate, plemenita i cijenjena sestro, svi smo mi griješnici. Jedanput se približimo Svevišnjem Allahu a drugi put udaljimo se od Njega! Jedanput svjesni smo Njegove prisutnosti, svjesni smo da nas On nadzire i prati, zna svako i malo i veliko djelo koje učinimo; dočim, drugi put, zaokupi nas nemar i zaborav na Njega Uzvišenog, usljed čega neminovno počinimo grijeh. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Svaki čovjek, sin Ademov, je griješnik, a najbolji od griješnika jesu oni koji se kaju." (Tirmizi a Albani ga je ocijenio dobrim) Griješenje, nemar i zaborav svojstveni su čovjeku i Allahova milost je velika kada je tom slabašnom čovjeku ostavio vrata tevbe sve dok ne umre, naredio mu da se vraća svome Gospodaru kada god ga svladaju grijesi. Da nije ove velike Allahove milosti, doista bi čovjek bio u teškom stanju, njegova čežnja i nastojanje za vraćanjem Allahu, subhanehu ve te'ala, bile bi slomljene, nada u Allahov oprost i milost prekinuta.
Subhanallah!!! Kako li je lijepa priča koju spominje veliki islamski autoritet Ibnul-Kajjim, rahmetullahi 'alejh, u svome djelu „Medaridžu salikin" kada govori o ovoj velikoj neizmjernoj Allahovoj milosti po ljude. Kaže: „Od jednog od ispravnih prethodnika prenosi se da je u jednoj uličici vidio kako se vrata jedne kuće otvaraju i iz nje izlazi dječačić plačući i vapeći, tražeći pomoć. Iza njega je bila majka koja ga je istjeravala. Nakon što ga je istjerala, ispred njegova lica zalupila je vrata i zaključala ih. Krenuo je dječačić, napravio nekoliko koraka i stao. Razmišljao je. Nije znao, pored svoje kuće iz koje je istjeran, drugu kuću koja bi mu pružila utočište. Nije poznavao nikoga drugog pored svoje majke da bi ga prihvatio. Tužan, slomljena srca, ponovo se vratio kućnim vratima. Našavši ih zaključana, legao je ispred njih, svoj obraz spustio na prag i zaspao. Nakon nekog vremena, vrata su se otključala i na njih je izašla majka. Vidjevši svog sinčića kako spava s obrazom položenim na prag, nije mogla da se suzdrži, da ga ne uzme u svoje naručje. Prihvatila ga je u naručje, poljubila i rekla: 'Sinčiću moj, kuda ideš od mene?
Ko će ti pružiti utočište pored mene?! Zar ti nisam rekla da mi se ne suprostavljaš i da mi ne budeš nepokoran? Zar ti nisam rekla da me svojim ponašanjem ne tjeraš da postupim suprotno svojoj milosti, brizi i dobru kojeg ti želim?!' Zatim ga je unijela u kuću." Razmislimo o ovom majčinom postupku, ovim majčinim riječima a zatim poslušajmo riječi Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Allah je milostiviji prema Svojim robovima od majke prema svome djetetu."


Gdje je put do sreće i uspjeha?


Dragi moj brate, plemenita i cijenjena sestro, odgovor na vaša pitanja, vaše zahtjeve: Želim duševni smiraj i sreću, želim uspjeh i spas, želim oprost i milost, ali put i način koji vode do toga ne poznajem. Poput sam utopljenika koji traži da mu neko pruži ruku, pruži pomoć, poput onoga koji u tminama želi da mu neko osvijetli put i izlaz iz istih. Gdje je taj put? Odgovor: put je jasan kao Sunce u zenitu, jasan kao Mjesec u noći Bedra! Put je jedan: put tevbe - pokajanja. Put traženja Allahova oprosta i Njegove milosti. To je put sreće i uspjeha. Lahak put, otvoren i prohodan za tebe u svakom trenutku. Na tebi je samo da zakoračiš njime. Naći ćeš odgovor u Allahovim, subhanehu ve te'ala, riječima: „Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji, zatim, na Pravom putu istraje." (Prijevod značenja Ta Ha, 82.) Ukoliko ti se grijeh koji imaš pri sebi učini velikim, ogromnim. Pomisliš da za njega nema oprosta, sjeti se kršćana i onoga što govore o Uzvišenom Allahu: „Allah je jedan od trojice." Sjeti se jevreja i njihova govora o Allahu: „Doista, Allah je siromašan, a mi smo bogati." I pored svih tih govora Allah ih poziva da Mu se pokaju i zatraže oprosta od Njega, a On mnogo prašta i Milostiv je: „Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, Allah mnogo prašma i Milostiv je." (Prijevod značenja El-Maida, 74.) Ako ti se tvoj grijeh učini ogromnim, sjeti se grijeha mnogobožaca. O njima Uzvišeni kaže: „pa, ako se pokaju i budu obavljali namaz i davali zekat, braća su vam u vjeri." (Prijevod značenja Et-Tevba, 11.) Ma koliko i kakvih imao grijeha, znaj da će ti ih Uzvišeni Allah oprostiti ukoliko se iskreno pokaješ za njih. Makar ih bilo koliko je morske pjene, Allah će ih oprostiti, ukoliko se iskreno za njih pokaješ! Makar ih bilo koliko je između nebesa i Zemlje, Allah će ti ih oprostiti, samo, padni svome Gospodaru iskreno na sedždu i zamoli ga za oprost. Ne zaboravi riječi svoga Gospodara: „Reci: 'O robovi Moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista, mnogo prašta i On je Milostiv!'" (Prijevod značenja Ez-Zumer, 53.)


Ali, šta je to Tevba?


Tevba je, dragi moj brate i cijenjena sestro, povratak Uzvišenom Allahu, ostavljanje svega, javnog i tajnog, svega što Uzvišeni mrzi i čime nije zadovoljan, a zatim činjenje samo onoga čime je On zadovoljan, onoga što On voli i traži od Svojih robova. Tevba je, zaštita od očaja i beznađa! Tevba je izvor svakog dobra i svake sreće na Dunjaluku i Ahiretu. Početak, sredina i kraj vjerničkog puta ispunjen je tevbom. Tevba je ostavljanje grijeha iz straha od Uzvišenog Allaha, spoznaja prezrenosti grijeha, kajanje za činjenje istog, čvrsta odluka da se neće vratiti istom grijehu, kajanje za ono što je prošlo i okretanje Allahu, subhanehu ve te'ala, u onome što je preostalo.


Zašto da učinim tevbu?


Pitaš me: „Zašto da ostavim cigaru i alkohol kada u tome osjećam smiraj? Zašto da ostavim gledanje filmova kada mi to pričinjava zadovoljstvo? Zašto da obaram pogled, ne gledam u mlade djevojke, kada je slast mojih očiju u tome?
Zašto da se vežem za namaz i post, kada ne želim da budem svezan i sputavan? Zašto i zašto? Zar čovjek ne treba da radi onošto će ga učiniti sretnim, ono u čemu će osjetiti smiraj i rahatluk, u čemu će pronaći svoju sreću? Zašto da se pokjem od svega toga?"
Prije nego li ti odgovorim na tvoja pitanja, želim da znaš da ti ja ne želim ništa drugo do sreću, smiraj i rahatluk, spas i dobro, ali kako na Dunjaluku tako i na Ahiretu. Ne zaboravi a poslije ovoga svijeta ima drugi svijet koji čeka svakog od nas. Ne zaboravi da nakon ovog mejdana sjetve doći će mejdan žetve, a, doista, nećemo požnjeti osim ono što smo svojim rukama posijali. Zato, odgovarajući na tvoja pitanja, kažem ti: Pokaj se, dragi moj brate i cijenjena sestro pa učini tevbu, jer je tevba:
* Pokornost Allahovoj naredbi, jer je On Uzvišeni naredio i meni i tebi i svim vjernicima da Mu se iskreno kajemo: „O vjernici, iskreno se Allahu pokajte!" (Prijevod značenja Et-Tahrim, 8.)


*Učini tevbu jer je tevba razlog tvog uspjeha na Dunjaluku i Ahiretu. Zar nije Uzvišeni rekao: „I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite!" (Prijevod značenja En-Nur, 31.) A složit ćemo se da ono što najviše priželjkujemo jeste spas i uspjeh na oba svijeta.


* Učini tevbu jer je tevba razlog Allahove ljubavi prema tebi. Zar Svevišnji nije rekao: „Doista, Allah voli one koji se mnogo kaju i one koji se mnogo čiste." (Prijevod značenja El-Bekara, 222.) Da li postoji veća sreća i da li vjernik može biti više sretan od onoga trenutka kada sazna da ga njegov Gospodar voli?! A to će saznati onoga trenutka kada Mu se iskreno okrene, skrušeno i ponizno, visoko podignutih ruku, tražeći oprosta za svoje grijehe.


* Učini tevbu jer je tevba razlog tvoga ulaska u Džennet i spas od Vatre. Svevišnji je rekao: „A njih smjeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše, oni će sigurno zlo proći, ali oni koji se pokaju i uzvjeruju i dobro budu činili njima se neće nikakva nepravda učiniti; oni će u Džennet ući." (Prijevod značenja Merjem, 59-60.)


* Učini tevbu jer je tevba razlog spuštanja bereketa, jačanje snage, povećavanja imetka, poroda i drugog.
Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti i pokajte Mu se, On će vam slati kišu obilnu i dat će vam još veću snagu uz onu koju imate i ne odlazite kao mnogobošci." (Prijevod značenja Hud, 11.) Također je rekao: „I govorio sam: 'Tražite od Gospodara svoga oprosta, jer On, doista, mnogo prašta. On će vam kišu obilnu slati i pomoći vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče i rijeke će vam dati." (Prijevod značenja Nuh, 10-12.)


Pokaj se svome Gospodaru jer je tevba razlog brisanja tvojih loših djela i njihova pretvaranja u dobra djela. Zar ne čuješ riječi Sveišnjeg Allaha: „O vjernici, pokajte se Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uveo." (Prijevod značenja Et-Tahrim, 8.) Takođe je rekao: „Ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja El-Furkan, 70.)
Pa, zar ove blagodati i mnoge druge, ne podstiču nas da se pokajemo svome Gospodaru?! Zbog čega da škrtarimo i uskraćuemo svojim dušama ono u čemu je sreća za njih?! Zbog čega da upropaštavamo i ostavljamo svoje duše u tminama grijeha, zabranjujući im Allahovo zadovoljstvo?! Doista, spomenute blagodati trebale bi da nas podstaknu da požurimo s tevbom Allahovu opostu i Njegovoj milosti.


Kako da se pokajem za svoje grijehe i vratim svome Gospodaru?


Dragi moj brate, plemenita i cijenjena sestro, mnogi od nas shvataju da nema drugog izlaza i puta do sreće na obadva svijeta osim u povratku Allahu, subhanehu ve te'ala, shvataju da se sreća ne može postići slijeđenjem strasti i slasti, uživanjem i naslađivanjem, koje kad - tad mora proći! I šta poslije toga?! Kažem, mnogi to od nas shvataju ali ne znaju kako da učine pokajanje, kako da se vrate svome Gospodaru, odakle da počnu.
Svevišnji Allah, doista, kada želi Svome robu dobro, olakša mu puteve i načine koji vode do toga dobra. Ovom prilikom spominjem nekoliko stvari koje će nam pomoći u činjenju iskrene tevbe, iskrenog pokajanja i vraćanja Allahu, subhanehu ve te'ala.

1. Popravimo svoj nijjet-namjeru. Iskreno se pokajmo Uzvišenom Allahu. Doista, čovjek, ukoliko očisti svoje srce prema Allahu i bude iskreno tražio povratak Njemu, Allah će ga potpomoći u tome, sačuvat će ga svega što ga odvraća od iskrene tevbe. Dočim, onaj koji ne bude iskren prema svome Gospodaru, Allah će ga prepustiti šejtanu koji će mu uljepšavati zlo i poroke sve dok ne ode sa ovoga svijeta bez da se prethodno pokaje svome Gospodaru za svoje grijehe.

2.Obračunavajmo se sa svojom dušom, jer, doista, obračun podstiče čovjeka na činjenje dobrih djela, postizanje onoga što ga je prošlo, što je propustio u svome životu. Obračun podstiče čovjeka na tevbu i njeno čuvanje.


3. Podsjećajmo i podstičimo svoju dušu. Opominjimo je i prijetimo joj, strašimo je. Recimo svojoj duši: „Dušo moja, pokaj se prije nego li ti smrt dođe. Doista, smrt će ti doći iznenada! Zar ne znaš da te smrt čeka?! Zar ne znaš da je kabur tvoja druga kuća?! Zemlja tvoja druga postelja! Crvi tvoji drugi prijatelji! Zar se ne bojiš da ti Melek smrti dođe dok si u grijehu?! Hoće li ti tada koristiti kajanje?! Tvoj plač i izgovor, hoće li ti biti primljeni?! Šta ti je, o dušo moja, okrećeš se od Ahireta a on ti je svaki dan bliži, dok žudiš za Dunjalukom a on ti je svaki dan dalji?!"


4.Udaljimo se od mjesta griješenja. Ne približujmo im se! Sjetimo se hadisa o čovjeku koji je ubio devedeset devet ljudi. Sjetimo se kada mu je učenjak rekao: „Idi u tu i tu zemlju. U njoj stanuju ljudi koji iskreno robuju Allahu pa im se i ti pridruži i nipošto se ne vraćaj u svoju sredinu jer je ona pokvarena." (Muttefekun alejh) Napustimo loše društvo. Promijenimo broj telefona, mjesto stanovanja, ulicu i put kojim smo uobičavali odlaziti i vraćati se. Znajmo da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato neka svako od vas gleda s kim se druži." (Ebu-Davud i Tirmizi a šejh Albani ga je ocijenio dobrim)


5. Razmišljajmo o posljedicama grijeha


6.Svojoj duši pričajmo o Džennetu i džennetskim ljepotama koje je Uzvišeni Allah obećao i pripremio pokornima, a pričajmo joj i o Džehennemu i njegovoj patnji koja čeka nepokorne.


7.Zaposlimo svoju dušu korisnim radom. Čuvajmo se slobodnog vremena kojeg obično uljepša šejtan. Znajmo da ukoliko ne zaposlimo svoju dušu u hajru (dobru), ona će nas uposliti u šerru (zlu).


8.Dobro upoznajmo svoje strasti, kontrolišimo ih i suzbijajmo, suprostavljajmo im se. Doista, nema ništa opasnije po čovjeka od njegovih strasti. Svevišnji Allah je rekao: „Vidiš li onoga koji je svoju strast za svoga boga uzeo!" (Prijevod značenja El-Furkan, 43.)


9.Pridržavajmo se i svih drugih stvari koje će nam pomoći u našem iskrenom pokajanju, poput: dove Allahu, čestog spominjanja Njega Uzvišenog i traženja oprosta od Njega, učenja Kur'ana sa razmišljanjem o njegovim poukama i porukama, naoružavanja strpljenjem, posebno na samom početku.


Uslovi iskrene tevbe


1.Iskreno se pokajati Uzvišenom Allahu za počinjene grijehe.
2.Priznati da je dotično loše djelo grijeh.
3.Ostaviti odmah djelo koje je grijeh.
4.Žaljenje za vremenom koje je provedeno u grijesima i nepokornosti Allahu.
5.Čvrsto odlučiti da se istom grijehu više nikada neće vratiti, jer, kako da pokajanje bude ispravno i iskreno, ako čovjek namjerava da se nekada u budućnosti vrati istom grijehu.
6.Ukoliko je grijeh učinjen prema nekome od ljudi, potrebno je od iste osobe zatražiti halala i ukoliko je uzurpirano njegovo pravo, neophodno je da mu se isto nadoknadi.
7.Da se pokajanje učini na vrijeme, tj. prije smrti, prije nego što čovjek ugleda Meleka smrti ili prije nego li se Sunce pojavi sa zapada.


Znakovi primljene tevbe


Postoje znakovi iskrene tevbe, znakovi koji ukazuju da je tevba ispravno učinjena i da se za nju može nadati da bude primljena.

Ti znakovi su sljedeći:
1.Da čovjek bude bolji nakon tevbe nego što je bio prije nje.
2. Da ne prestaje strah kod vjernika za dotični grijeh i vraćanje njemu sve dok ne čuje Meleka smrti i njegove pomoćnike kako mu govore: „Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan!" (Prijevod značenja Fussilet, 30.)
3.Na vjerniku je da i dalje nakon tevbe svoj grijeh smatra velikim, strahuje i stalno se pita je li mu ga Uzvišeni Allah oprostio.
4.Da čovjek nakon tevbe bude ponizniji i skrušeniji, da se stalno sjeća svoga Gospodara, da mu jezik bude vlažan od čestog spominjanja Allaha, subhanehu ve te'ala, da se ne oholi niti drugom zavidi, da se ne umišlja i samodopada, da druge kad ih vidi u grijehu ne ponižava već da zahvali svome Gospodaru na uputi i istim ljudima - od kojih je i on do juče bio - pruži ruku spasa i izbavljenja.


Čuvaj se odgađanja tevbe


Dragi moj brate i cijenjena sestro, uistinu, čovjek ne zna kada će mu doći njegov edžel, kada će mu doći smrt, koliko je još ostalo od njegova života. To nijedan ćovjek ne zna. Znajući ovo, pametan čovjek neće reći: „Ima još vremena da dođem do tevbe, da se pokajem. Pusti me da uživam u životu. Kada ostarim, pokajat ću se." Pametan čovjek, vjernik, dobro se čuva nemara i odgađanja tevbe. Dobro se čuva dugih nada. Žuri sa tevbom. Zna da je odgađanje tevbe takođe grijeh za koji opet treba da se pokaje. Zna da je obavezno učiniti tevbu odmah po počinjenom grijehu. Zna da ne smije dopustiti tminama grijeha da se jedna nad drugom nadvijaju, noseći na kraju smrt i prekidanje svake nade u povratak. Budimo od onih koji dobro poznaju suštinu i obaveznost tevbe.
Ne obmanjuj se lijepim i ugodnim životom
Nemoj da te zavara i obmane to što neki ljudi svakodnevno prkose Uzvišenom Allahu svojim grijesima a i dalje žive lijepim i ugodnim životom. Ne zaboravi da Uzvišeni Allah daje dunjaluk onome koga voli ali i onome koga ne voli, međutim, iman - vjeru daje samo onome koga On, subhanehu ve te'ala, voli. Zato znaj da takvima Svevišnji Allah samo postepeno povećava zabludu, sve dok im smrt iznenada ne dođe. Ne zaboravi riječi Allaha, subhanehu ve te'ala: „I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili, a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili." (Prijevod značenja El-En'am, 44.)


Dragi moj brate, plemenita i cijenjena sestro, požurimo sa tevbom! Požurimo svome Gospodaru, Allahu, subhanehu ve te'ala, Njegovom oprostu i milosti! Bježimo od svojih strasti! Od grijeha! Od zavodljiva dunjalučka naslađivanja! Okrenimo se svome Gospodaru skrušeno i ponizno! Pokucajmo na vrata tevbe prije nego li se ona zatvore! Odmah večeras, ma koliki naš grijeh koji smo danas počinili bio, odmah večeras zatražimo oprosta za njega kod Uzvišenog Allaha. Ne zaboravimo da će On Svevišnji večeras pružiti Svoju ruku da primi pokajanja onih koji su danas griješili Ne zaboravimo da se Uzvišeni Allah raduje našem pokajanju više nego mi samom našem boravku i opstanku na ovome svijetu! Požurimo prije nego li dođe onaj koji prekida sve slasti, onaj koji sve nade i očekivanja čini beskorisnim i uzaludnim! Požurimo prije nego li bude kasno i vrata tevbe se zatvore!
Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na Allahova poslanika, Muhammeda i sve njegove ashabe.


“ALLAHUMME-GFIRLI, VERHAMNI, VEH-DINI,
VE 'AFINI, VERZUKNI.”

(Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me,
podari mi zdravlje I opskrbu.)-AMIN

Hasanu Basriji dolazio je čovjek i tužio se da kiša nije dugo pala, Hasan mu reče: Traži oprosta za grijehe. Dolazi mu drugi i tužio se na neimaštinu, Hasan mu reče: Traži oprosta za grijehe. Dolazi mu treći i tužio se da mu je žena nerotkinja,

Hasan mu reče: Traži oprosta za grijehe. Dolazi mu četvrti i tužio se da mu zemlja ništa ne rađa, Hasan mu reče: Traži oprosta za grijehe. Prisutni u čudu rekoše: Kako si ti Hasane čudan! Zar svakome ko ti se na nešto potuži ti samo kažeš: Traži oprosta za grijehe?

A Hasan im na to reče: Zar nikada niste čitali Allahove ajete? "... i (Nuh je) govorio: 'Tražite od Gospodara svoga oprost (Estagfirullah) jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati." (Sura Nuh,10-12)

 Ako želimo biti srećni i zadovoljni, izgovarajmo često: Estagfirullah (Oprosti Allahu), jer Allah dž.š. kaže: "... od Gospodara svoga oprosta tražite i pokajte se, On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite..." (Hud, 3) Ako želimo da se sačuvamo od nesreća i katastrofa, izgovarajmo često: Estagfirullah (Oprosti Allahu), jer Uzvišeni Allah u Časnome Kur´anu kaže: "Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dokle neki od njih mole da im se oprosti." (El-Enfal,3)

Ako želimo oprost za grijehe, uvećanje dobrih djela i povećanje ugleda, izgovarajmo često: Estagfirullah "Oprosti Allahu", jer Uzvišeni kaže: "... i recite: 'Oprosti' - oprostićemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela daćemo i više!" (El-Bekara,58)

 Ako nas pritisnu brige, tuga i nedaće, izgovarajmo često: Estagfirullah "Oprosti Allahu", pa će Allahovom milošću i dozvolom istigfar odagnati oblake tuge i od tebe otklonuti svaku brigu!"

 

KUR´ANSKI AJETI KOJI NAS UČE TRAŽENJU OPROSTA I POKAJANJU:

Rabbena innena amenna fagfir lena żunubena ve ina ´ażaben-nar.Gospodaru naš, mi zaista vjerujemo, pa oprosti nam grijehe naše i sačuvaj nas patnje u vatri. (Ali-Imran,16.)

 

Rabbena fagfir lena żunubena ve keffir ´anna sejjiatina ve teveffena me´al-ebrar. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko ružnih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo sa dobrima. (Ali-Imran,193)

 

Rabbenagfir lena ve li iħvanine-lleżine sebeuna bil-imanI, ve la tedž´al fi ulubina gillen-lilleżine amenu, Rabbena inneke reufur-raĥim.Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima, Gospodaru naš, Ti si zaista, Dobri i Milostivi (El-Hasr,10)

 

Rabbena źalemna enfusena ve in lem tagfir-lena ve-terĥamna lenekune-nne minel-ħasirin. Gospodaru naš, mi smo ogriješili o sebi. I ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, zaista ćemo nastradati. (El-A´raf,23)

 

Rabbigfir li ve li validejje ve limen deħale bejtije mu´minen ve lil-mu´minine vel-mu´minati, ve la tezidiź-źalimine illa tebara.Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u moj dom uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj. (Nuh,28)

 

Rabbena ´alejke tevekkelna ve ilejke enebna ve ilejkel-maŝir. Rabbena la tedž´alna fitneten-lilleżine keferu vagfir-lena, Rabbena inneke Entel-´azizul-Ĥakim.Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti. Ne dopusti, Gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, Gospodaru naš. Ti si, zaista, Silni i Mudri. (El-Mumtehine,4-5.)

 

Rabbenagfir li ve li-validejje ve lil-mu´minine jevme jeumul-ĥisab.Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim, i svim vjernicima – na Dan kad se bude račun polagao.(Ibrahim,41)

 

Uslovljavanje oprosta ili dove riječima: "O Allahu, oprosti mi ako hoćeš" ili "O Allahu, smiluj mi se ako hoćeš" ili " O Allahu, uslišaj mi ako hoćeš" i tome slično, su uzroci neprimanja dove. Onaj koji traži oprost, ili čini dovu, mora biti ustrajan u tome, uporan i iskren u svojoj dovi. I mora znati i to da je Allah dž.š. Onaj koji dove uslišava i da On voli da Mu se istigfari i dove upućuju.

 

 NAČINI TRAŽENJA OPROSTA I POKAJANJE ZABILJEŽENIH U HADISIMA:

 

Estagfirullah. Oprosti mi Allahu.

 

Rabbigfirli, Rabbigfirli. Gospodaru oprosti mi, Gospodaru oprosti mi.(EbuD/N/IbnM)

 

Estagfirullahe ve etubu ilejh. Oprosti mi Allahu i primi moje pokajanje.(B.)

 

Estagfirullahe-lleżi la ilahe illa-Hu, vel-Ȟajjul-ќajjum, ve etubu ilejh.Trazim oprosta od Tebe Allahu, osim Kojeg drugog boga nema, Živog i Postojanog Održavatelja, i Tebi se kajem. (D/T/HA)

 

Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, ħalekteni ve-ene`abduke, ve-ene`ala `ahdike ve v´adike meste-t`atu. E’użu bike min šerri ma san´atu. Ebu´u-leke bi-n´imetike ´alejje ve-ebu´u bi-żenbi, fagfir-li, fe-innehu la jagfiruż-żunube illa Ente.Allahu moj, Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio Si me i ja sam rob Tvoj, Tebi sam obavezu i obećanje dao u granicama mogućnosti svojih.Tebi se utječem od zla djela koja počinih. Priznajem Tvoje blagodati prema meni, kao što priznajem i grijehe svoje, stoga molim Te oprosti mi, jer grijehe ne oprašta niko osim Tebe. (B)

 

Allahumme Ente Rabbi ve ene ´abduke, źalemtu nefsi ve´atereftu bi żenbi la jagfiruż-żunube illa Ente, fagfir li. Allahu moj, Ti si moj Gospodar i ja sam rob Tvoj, prema sebi sam nepravdu učinio i priznajem grijeh svoj, samo Ti mozeš grijehe oprostiti, zato mi, molim Te Gospodaru oprosti. (T)

 

Allahumme inni źalemtu nefsi źulmen keşiren ve la jagfiruż-żunube illa Ente, fagfir-li magfireten min´indike, ve-rĥamni, inneke Ente-l-gafurur-raĥim.Allahu moj, uistinu sam se mnogo ogriješio prema sebi, a grijehe ne oprašta niko osim Tebe, pa Te molim oprosti mi Svojim oprostom i smiluj mi se. Ti si, Oprostitelj Samilosni. (B/M)

 

Allahummagfir li verĥamni, ve´afini verzuќni.Allahu moj, molim Te oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbi me. (M)

 

Allahummagfir li verĥamni, vehdini, ve´afini, verzuќni.Allahu moj, molim Te oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me i opskrbi me. (M)

 

Allahummagfir li verĥamni, vehdini vedžburni, ve´afini, verzuќni verfa´ni. Allahu moj, molim Te oprosti mi, smiluj mi se, uputi me i učini neovisnim, zaštiti me, opskrbi me i uzdigni me. (T)

 

Allahummagfir li żenbi ve vesi’li fi dari, ve barik li fi-rizќi.Allahu moj, molim Te oprosti mi grijehe moje, učini i prostranom kuću moju (rahatlukom za ukućane i musafire), i učini berićetnom opskrbu moju. (N)

 

Allahummagfir li żenbi kullehu, diќќahu ve džillehu, ve evvelehu ve aħirehu, ve´ala nijjetehu ve sirrehu. Allahu moj, molim Te oprosti mi svaki moj grijeh, mali i veliki, prošli i budući, javni i tajni (M)

 

Rabbigfir li ve-tub´alejje, inneke Ente-ttevabur-raĥim.Gospodaru moj, molim Te oprosti mi i primi pokajanje moje, jer Ti si zaista Onaj koji pokajanje prima i Koji je Milostiv. (Ebu D.)

 

Rabbigfir li ve-tub´alejje verĥamni, inneke Ente-ttevabur-raĥim.Gospodaru moj, molim Te oprosti mi i primi pokajanje moje, i smiluj mi se, jer Ti si zaista Onaj koji pokajanje prima i Koji je Milostiv. (EbuD/T/IbnM)

 

Allahummagfir li ma ќaddemtu ve ma eħħartu, ve ma esrertu ve ma- e´alentu, ve ma esreftu, ve ma Ente e´alemu bihi minni, Ente-l-Muќaddimu ve Ente-l-Mu´eħħiru, la ilahe illa Ente.Allahu moj, molim Te oprosti mi moje ranije grijehe i one kasnije, one što počinih potajno i one na javi, one u kojima nisam imao mjere, kao i one o kojima Ti znaš bolje od mene, Ti unapređuješ koga hoćes i Ti unazađuješ koga hoćes. Nema boga osim Tebe. (M)

 

Allahummagfir li ħattieti ve džehli, ve israfi fi emri, ve-ma Ente e´alemu bihi minni. Allahummagfir li džiddi ve hezli, ve ħata´i ve-´amdi, ve kullu żalike ´indi.Allahu moj, molim Te oprosti mi greške moje, moje neznanje, pretjeranost u postupcima mojim i sve ono što Ti znaš da je kod mene. Allahu moj, molim Te oprosti mi moju neozbiljnost, moju grešku i lošu namjeru, a sve je ovo prisutno kod mene. (B/M/IbnEbuS)

 

Subĥanekellahumme ve bi-ĥamdike, ešhedu en la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejk.Neka si slavljen Allahu i neka Ti je hvala, svjedočim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost za grijehe tražim i Tebi se kajem. (T)

 

La ilahe illa Ente, subĥaneke inni kuntu mineź-źalimin.Nema boga osim Tebe, neka Si slavljen Ti, doista sam bio od griješnika. (T)

 

Allahumme inni e’użu bike min-zevali ni´metike, ve teĥavvuli ´afijetike, ve fudža´eti niќmetike ve džemi´i seħatik.Allahu moj, utječem se Tebi od prestanka Tvojih nimeta (blagodati), od nestanka Tvoga blagoslova (čuvanja), od iznenadne nesreće i svakog Tvoga nezadovoljstva. (M)

http://www.youtube.com/watch?v=O9MzGVx7d8w

http://www.youtube.com/watch?v=mLJChDmlqEg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=nVB780wV4HY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=VoItZBtr25w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-0tikuSiGnk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rEx9kiAj8BE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=KG_rxfTXVs8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=w7gRxgsRlCs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=cxBusu2614Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=NariZ5sAh3E

http://www.youtube.com/watch?v=UetxD06wdCI

http://www.youtube.com/watch?v=uxcuniaMVkk

 

http://www.youtube.com/watch?v=2y9_aCv3KDw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=tIKoOMMeNJo&feature=related


28.02.2012.

Allahu subhanehu ve te’ala najdrazi ZIKR !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Allahu subhanehu ve te’ala najdrazi ZIKR !

 

Plemeniti Gospodar je iz svoje milosti prema svojim robovima odredio i propisao četiri riječi koje u svom značenju i izgovaranju kriju veličanstvenost i smiraj. Allah, subhanehu ve te'ala, ih je učinio posebnim, obećao je za njih mnoge nagrade kroz hadise Poslanika, sallalahu alejhi ve selem. To su riječi...

tesbiha, tahmida, tahlila i tekbira: SUBHNAALLAH VEL HAMDULILLAH VE LA ILAHE ILLA ALLAH VALAHU EKBER. Dragi brate/sestro, prenosimo ti jedan dio hadisa iz Poslanikove, sallallahu alejhi ve selem, riznice koji govore o fadiletima ili vrijednostima ovog zikra.

1) Ova vrsta zikra je najdraži govor Allahu, subhanehu ve te'ala

Prenosi se od Semure ibn Džunduba, r.a., da je Resulullah, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Allahu su najdraže četiri riječi, bez obzira kojom od njih započeo: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber.“ (Sahihu-l-Muslim, 2137)


Dok se u rivajetu kod Ebu Davuda spominje: “Četiri riječu su najljepše Allahu i one su iz Kur'ana, bez obzira kojom od njih započeo: “SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallahu ekber.“ (Musned et-Tajalisi, 122)

2) Za Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, bile su to najdraže riječi na dunjaluku

 

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao: “Da kažem: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber, draže mi je od dunjaluka i svega što je na njemu.“ (Sahihu-l-Muslim, 2695)

3) Zbog ove vrste zikra Gospodar oprašta grijehe

 

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra ibn Asa, r.a., da je Muahammed, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Nema niti jedan čovjek na zemlji da kaže: La ilahe illa Allah, Allahu ekber, SubhnaAllah, El hamdulillah ve la havle ve la kuvvete illa billah, a da mu neće biti oprošteni grijesi pa makar ih bilo kao morske pjene (mali grijesi samo).“ (Musned Imama Ahmeda, 158; Sunen od Tirmizija, 347; Mustedrak od Hakima, 1/503; ovaj hadis hasenom smatraju: et-Tirmizi i šejh Albani dok ga sahihom smatraju: Hakim i ez-Zehebi)

4) Allah je ove riječi odabrao za svoje robove i odredio posebne nagrade


Prenosi se od Ebu Hurejre i od Ebi Se'da el-Hudrija, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem rekao:“Allah je od govora odbrao četiri riječi: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber. Pa ko kaže: SubhanAllah, bit će mu upisani dvadeset dobrih djela i oprošteno dvadeset loših, ko kaže: Allahu ekber i La ilahe illa Allah bit će mu upisano isto, ako kaže El-hamdulillah, bit će mu upisano trideset dobrih djela i oprošteno trideset loših.“ (Musned Imama Ahmeda, 2/302; Mustedrak od Hakima, 1/512; a šejh Albani je rekao da je hadis sahih u svom djelu „Sahihu-l-Džami'a, 1718)

 

5) One su štit od vatre

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao ashabima: “Uzmite svoje štitiove (oklope)!“ Ashabi rekoše: “Allahov Poslaniče, dokle je neprijatelj stigao?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve selem im odgovori: “Ne, nije neprijatelj, nego recite: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber, jer će ove riječi doći na Sudnjem danu kao štit od vatre i trajno dobro dijelo.“ (Mustedrak od Hakima, 1/541; Sunen el-Kubra od en-Nesai, 6/212. Za ovaj hadis Hakim je rekao da je saihih po uslovima Muslima ali ga nisu njih dvojica (Buharija i Muslim) zabilježili i šejh Albani, rahimehullah je rekao da je sahih u svom djelu „Sahihu-l-Džam'ia, 3214)

 

6) Ove riječi će imati posebnu težinu na Mizanu (Vagi)

Prenosi se od Ebi Seleme, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Uh, Uh“, a zatim je podigao pet prstiju i rekao: “Kako će samo ovih pet stvari biti teško na Mizanu: SubhanAllah vel hamdulillah ve la ilahe illa Allah vallAhu ekber i čestito dijete koje je umrlo čovjeku pa se on strpi.“ (Sunen el-Kubra od en-Nesai, 6/50; Sahih od Ibn Hibana, 3/114; Mustedrak od Hakima, 1/511. Za ovaj hadis je Hakim rekao da je sahih a to je potvrdio Imam ez-Zehebi)

 

7) Za svaku izgovorenu riječ ovog zikra nagrada je kao da si udijelio sadaku

Prenosi se od Ebu Zerra, r.a.,, prenosi se da su mu neki Poslanikovi, sallallahu alejhi ve sellem, drugovi rekli: "Allahov Poslaniče, odoše bogataši s nagradama: klanjaju kao što mi klanjamo, poste kao što mi postimo i daju milostinju od viška svog imetka." Allahov Poslanik reče: "Zar i vama Allah nije dao nešto s čime ćete sadaku udjeljivati!? Zaista je svaki tesbih sadaka, svaki tekbir i svaki tahmid su sadaka, svaki tehlil je sadaka; naređivanje dobra i odvraćanje od zla je sadaka; a i bračni odnos sa svojom ženom je sadaka." Ashabi upitaše: "Allahov Poslaniče, zar i u zadovoljenju svojih strasti ima nagrade!?" "Šta mislite, kada bi neko od vas svoju strast upotrijebio u zabranjeno, zar za to ne bi zaslužio grijeh? Isto tako, ako je upotrijebi u dozvoljeno, imat će za to nagradu', odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem." (Sahihu-l-Muslim, 1006.)

 

Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da nas učini od onih kojima će jezik stalno biti vlažan od izgovaranja ove četiri riječi, riječi za čije iskreno izgovaranje kao što je došlo u mnogim hadisima slijedi velika nagrada, Amin!

http://www.youtube.com/watch?v=2d_F4AIlUWY

http://www.youtube.com/watch?v=YWkWF2GSu0c

http://www.youtube.com/watch?v=qyPw3a9JvkU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=RkXfe-X2Iys&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TBwUwYOgnic

http://www.youtube.com/watch?v=1dplSp0ouec&feature=fvsr

 

 

27.02.2012.

Vjerovanje i spremanje za buduci svijet!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Vjerovanje i spremanje za buduci svijet!


Vjerovanje u budući svijet podrazumijeva vjerovanje u određene istine koje se navode u Kur'anu i sunnetu, što je sastavni dio vjerovanja u ovaj temelj imana: Ispit, patnja i uživanje u kaburu, Smak svijeta i njegovi predznaci, proživljenje poslije smrti i sakupljanje na jednom mjestu, obračun, nagrada i kazna, prelazak preko Sirat ćuprije, Džennet i Džehennem.

Utjecaj vjerovanja u budući svijet na ponašanje pojedinca i zajednice
Vjerovanje u budući svijet ima veoma važnu ulogu i duboke posljedice u čovjekovom životu. Značaj vjerovanja u budući svijet ogleda se i u činjenici da Kur'an veoma često veže vjeru u Allaha, dž.š., i vjeru u budući svijet, tako se počesto spominju zajedno, jedno poslije drugog, potvrdno ili negativno.
'Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju.' (Alu 'Imran, 114)
'Ima ljudi koji govore: 'Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!'- a oni nisu vjernici.' (El-Bekare, 8)
'O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet.' (El-Bekare, 264)
'Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Posalnik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru – sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.' (Et-Tevbe, 29)
'Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike.' (El-Bekare, 177)


Iz navedenih ajeta vidimo kako je vjerovanje u budući svijet direktno u vezi s vjerovanjem u Allaha, kao da predstavlja njegovu dopunu.
Najbolje ćemo shvatiti utjecaj vjerovanja u budući svijet na ponašanje pojedinca i zajednice ukoliko se upoznamo sa psihom čovjeka koji ne vjeruje u budući svijet i načinom njegovog shvatanja života na ovom svijetu i osjećaja prema njemu.

Život na ovom svijetu za njega je prva i posljednja - jedinstvena prilika, koja ukoliko se ne iskoristi u nasladama, propada! S obzirom da znamo koliko je ljudski život kratak, bez obzira koliko dugo potrajao, u odnosu na materijalne užitke koji su brojni i raznovrsni, onda je njegov život, zaista, jadan i bijedan.
Tako je s osjećajem onoga koji ne vjeruje u budući svijet – za njega je to jedna, jedinstvena i veoma ograničena prilika koju treba maksimalno iskoristiti i uživati u što većem broju naslada. Zato se svi džahilijjeti utrkuju u odavanju ovodunjalučkim slastima i natječu u tome. Sva njihova interesovanja odnose se samo na ovaj kratkotrajni, prolazni svijet. Savremeni džahilijjet najbolji je primjer za ovo o čemu govorimo.


Šta je to što zanima pojedince i zajednicu u savremenom džahilijjetu?

Pojedinac radi i proizvodi. Međutim, s kojim ciljem? Da bi ostvario što je moguće veći imetak koji će potrošiti na što veći broj užitaka, svejedno bili oni dozvoljeni (halal) ili zabranjeni (haram)! Naprotiv, ideja o haramu nikada mu ozbiljno ne pada na um! Uživanje je za njega osnova svega, prije nego što prođe prilika koja se nikada više neće ukazati! Šta, onda, za njega znači haram?! To je samo ograničavanje uživanja! Ograničavanje koje, po njemu, nema nikakva rezona i koje je potpuno bespotrebno, jer propušta prilike koje se nikada neće vratiti!
Za njega su okov morala, okov svijesti, okov osjećaja ljudskosti i slično, samo okovi koji su bespotrebni, baš kao i okov harama. Zato se u svakom džahilijjetu kvari moral, gubi kontrola svijesti na čije mjesto dolazi interes. Općeljudske osobine i univerzalne vrijednosti smatraju se besmislicom i naivnošću koje ne priliče pametnom čovjeku, ukoliko će biti uzrok da ga maši nešto od spomenutih užitaka.

Što se tiče naroda i zajednica, njihovo stanje se, u bitnome, ne razlikuje od stanja pojedinaca.
Zašto da radiš i živiš ako ne vjeruješ u budući svijet?
Cilj svake grupe - zajednice je da ostvari što veći broj užitaka (ili povlastica, kako to oni kažu!) na račun druge grupe - zajednice! Cilj svake nacije je da nadvlada drugu kojoj želi oteti užitke i prisvojiti ih za sebe. Zbog toga nastaju neprijateljstva i ratovi.
Gdje su više vrijednosti? Gdje su ljudska prava? Gdje je savjest međunarodne zajednice? Gdje su ugovori i sporazumi? Gdje je solidarnost zarad općeg dobra? Gdje je pravda? Gdje je bratstvo i jednakost...?
Sve su to u džahilijjetu samo prazne riječi koje ljudi ponavljaju iz licemjerstva i dvoličnjaštva, a kada se osame sa svojim šejtanima, oni kažu: 'Mi smo s vama. Mi se samo ismijavamo'. Jer, sve su to samo zapreke koje ih sprečavaju u ostvarivanju užitaka u jednoj i jedinoj prilici koja im se ukazala!

Ljudi se bore i umiru. Umiru boreći se za taj niski ovozemaljski užitak, a kada im se kaže: Dođite da se borimo za prava obespravljenih muškaraca, žena i djece, onih koji nisu u stanju da se brane i nemaju nikakva izlaza, ili za apsolutnu istinu u kojoj oni nemaju ličnu korist, oni samo prodrmaju ramenima i okrenu se, ukoliko ne skoče da se bore protiv tebe, zato što ih pozivaš u nešto što će im pokvariti ovodunjalučke interese i materijalne užitke!
Zbog toga se u džahilijjetima gube opće vrijednosti i smanjuju vidici, slabi svijest i kvari moral. Ne postoji ništa što bi čovjeka moglo odvojiti od zemlje koja ga vuče sebi – nakon vjere u Allaha - osim vjere u budući svijet, vjere da će čovjeku svaki suvišan užitak koji je, radi Allaha, ostavio na ovom svijetu biti nadoknađen još boljim, slađim i trajnijim na ahiretu. Isto tako, vjere da svaki njegov postupak koji je suprotan Allahovoj, dž.š., naredbi, a koji čini zbog ovozemaljskog prolaznog užitka, uzrokuje kaznu na ahiretu koju čovjek nije u stanju da podnese: 'One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenićemo ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista silan i mudar.' (En-Nisa', 56)


Kada čovjek čvrsto povjeruje u budući svijet, u njegovoj svijesti problem se potpuno rješava i sve dolazi na svoje mjesto. Sve blagodati ovog ne mogu se porediti sa samo jednom blagodati budućeg svijeta, niti zavređuju samo jedan tren ahiretske kazne, dok se sva ovodunjalučka kazna –radi Allaha - uopće ne može porediti sa ahiretskom kaznom. Jedan tren ahiretskog užitka dovoljan je da neutrališe svu patnju ovoga svijeta.


Tek tada čovjek biva u stanju da se otrgne od zemaljskih prohtjeva i vine do viših, moralnih i univerzalnih vrijednosti, jer on čvrsto vjeruje u nagradu koju će zbog svega toga dobiti: 'Reci: 'Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imaće u Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost' – a Allah dobro poznaje robove Svoje, - oni koji budu govorili: ’Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju!’; oni koju budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslušni, i oni koji budu zekat udjeljivali, i koji se budu u posljednjim časovima noći za oprost molili.” (Alu 'Imran, 15-17)
'A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i namaz obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. – Allah je doista silan i mudar. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti!' (Et-Tevbe, 71-72)

Tek tada će postojati dobri pojedinci i dobre zajednice koje će se pomagati u dobru i bogobojaznosti, a ne u grijehu i nasilju, i tek tada će postojati ummet koji zaslužuje sljedeći opis: 'Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.' (Alu 'Imran, 110)
Ummet koji će ispuniti sljedeće: 'O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!' (El-Maide, 8)
Ummet koji će odgovoriti na sljedeće pitanje: 'A zašto se vi ne biste borili na Allahovu putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu, koji uzvikuju: “Gospodaru naš, izbavi nas iz ovog grada, čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći!” (En-Nisa', 75)

Ummet čije pojedince će krasiti sljedeće osobine:
'Ono što žele – vjernici će postići, oni koji namaz svoj ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji zekat daju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, - osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; - a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju -; i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu, i koji namaze svoje na vrijeme obavljaju, - oni su dostojni nasljednici, koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.' (El-Mu'minun, 1-11)

Kaburski ispit i uživanje ili patnja u njemu


Poslanik, s.a.v.s., u svojim dovama, tražio je utočište, od kaburske patnje. Iako su njemu oprošteni svi grijesi, on je dovio: 'Tebi se utječem od kaburske patnje.'
Poslanik, s.a.v.s., kaže: 'Kabur je ili jedna od džennetskih bašči ili vatrena rupčaga'
Govoreći o faronovoj sviti Allah, dž.š., kaže: '...a faraonove ljude zla kob zadesi. Oni će se ujutro i naveče u vatri pržiti, a kada nastupi čas: “Uvedite faraonove ljude u patnju najveću!” (El-Mu'min, 45-46)
A o Nuhovom narodu kaže: 'I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača neće naći.' (Nuh, 25)
Mi nismo u stanju spoznati stvarnu suštinu kazne i užitka u kaburu. To je gajb o kome nam Allah, dž.š., nije kazao datalje, niti je to učinio Poslanik, s.a.v.s., a drugog izvora o tome nemamo. Sve o čemu nas je obavijestio Poslanik, s.a.v.s., u vezi s tim pitanjem jeste da kada se mejjit postavi u kabur njemu dođu dva meleka koja ga postave u sjedeći položaj i pitaju o njegovim djelima na ovom svijetu. On će tada moći kazati samo istinu. A zatim će kabur osjetiti kao prelijepu džennetsku bašču ili kao vatrenu rupčagu, shodno djelima koja je činio. Sve to je prije proživljenja, velikog obračuna i nagrade i kazne koja poslije njega slijedi.

Iz navedenog jasno vidimo da tvrdnja mnogih ljudi da se smrću završava patnja nije tačna. To se može kazati samo za vjernika koji je na ovom svijetu činio dobra djela. A nevjernik, koji je radio loša djela, neće naći rahatluk poslije smrti niti u kaburu, nego će naići na kaznu koju će osjećati od prvog momenta, a ahiretska kazna bit će još žešća.

Zejd b. Sabit, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Zaista se pripadnici mog ummeta kažnjavaju u kaburima! Da se vi ne ukopavate zamolio bih Allaha, dž.š., da vam omogući da čujete kaburske patnje kao što ih ja čujem.'

Smak svijeta i njegovi predznaci

Sastavni dio vjerovanja u budući svijet jeste i vjerovanje u Smak svijeta. To je dan u kome će se završiti život na ovom svijetu i početi strahote Smaka svijeta. Kur'an opisuje Smak svijeta i njegove strahote tako upečatljivo da oni iz temelja potresaju čovjeka i u njegovoj dubini izazivaju strah:
'O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj trud pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.' (El-Hadždž, 1-2)

'...na Dan kada se Zemlja potresom zatrese, za kojim će slijediti slijedeći, - srca toga dana biće uznemirena, a pogledi njihovi oboreni. Ovi pitaju: “Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?' (En-Nazi'at, 6-10)

Kada sunce sjaj izgubi, i kada zvijezde popadaju, i kada se planine pokrenu, i kada steone kamile bez pastira ostanu, i kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napune, i kada se duše sa tijelima spare, i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je umorena, i kada se listovi razdijele, i kada se nebo ukloni, i kada se Džehennem raspali, i kada se Džennet približi – svako će saznati ono što je pripremio.' (Et-Tekvir, 1-14)

'Kada se nebo rascjepi, i kada zvijezde popadaju i kada se mora jedna u druga uliju, i kada se grobovi ispreturaju, - svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio.' (El-Infitar, 1-5)

“A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda, i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovjek sjetiti – a na što mu je sjećanje?! – i reći: “Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!” Tog Dana niko neće kao On mučiti, i niko neće kao On u okove okivati! A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u džennet Moj!' (El-Fedžr, 21-30)

'Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati Dana koji će djecu sijedom učiniti?! Nebo će se toga dana rascjepiti, prijetnja Njegova će se ispuniti.' (El-Muzzemmil, 17-18)
To su strahote koje će obuhvatiti i nebesa i Zemlju, i koje će izmjeniti izgled cjelokupnog svemira. Nebo će se rascijepiti, zvijezde popadati, Zemlja potresti, mora zapaliti, iako je poznato da mora vatru gase, a brda će potpuno smrvljena biti:
'A pitaju te o planinama, pa ti reci: “Gospodar moj će ih u prah pretvoriti i zasuti, a mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti, ni udubina ni uzvisina na Zemlji nećeš vidjeti.” Toga dana će se oni glasniku odazvati, moraće ga slijediti i pred Milostivim glasovi će se stišati i ti ćeš samo šapat čuti.' (Taha, 105-108)
Ništa neće ostati na svom mjestu niti zadržati svoj prijašnji izgled... U toj užasnoj strahoti ljudi će biti proživljeni i pitani za svoja djela!
Smak svijeta ima svoje predznake koji se spominju u Kur'anu i hadisu. Smak svijeta je već blizu od same pojave Poslanika, s.a.v.s. O tome Kur'an kaže: 'Približio se čas i Mjesec se raspolutio!' (El-Kamer, 1)

Poslanik, s.a.v.s., kaže: 'Ja sam poslan, a do Smaka svijeta ostalo je još samo ovoliko... pa je pokazao ispruženi kažiprst i srednji prst.
Međutim, vrijeme kod Allaha, dž.š., razlikuje se od našeg računanja vremena! Kada je Poslanik, s.a.v.s., upozorio arapske mušrike na bliskost Smaka svijeta, oni su pomislili da će se ta prijetnja desiti za nekoliko dana. Kada se to nije desilo, oni su mu kazali: Gdje je ta kazna kojom si nam zaprijetio?
Gdje je Smak svijeta za koji si tvrdio da je blizu? Allah, dž.š., je njima odgovorio u više ajeta: 'Ali, čovjek hoće dok je živ da griješi pa pita: “Kada će Smak svijeta biti?” (El-Kijame, 5-6)
'Oni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, i Allah će ispuniti prijetnju Svoju; a samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem računanju.' (El-Hadždž, 47)

'Allah objavljuje Knjigu, samo istinu i pravednost. A šta ti znaš, - možda je Smak svijeta blizu! Požuruju ga oni koji u nj ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega – strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali oni koji o času oživljenja raspravljaju! (Eš-Šura', 17-18)


Postoje i drugi predznaci Smaka svijeta koji su nabrojani u hadisima Poslanikovim, s.a.v.s., a sadrži ih predaja od Huzejfe b. Usejda el-Gifarija, r.a., u kojoj stoji: 'Poslanik, s.a.v.s., pojavio se među nama dok smo međusobno govorili o Smaku svijeta, pa je rekao: 'Smak svijeta neće nastupiti dok prije njega ne vidite deset znakova: Duhhan, Dedždžala, Životinju, izlazak Sunca sa zapada, silazak 'Isa'a sina Merjemina, Je'džudža i Me'džudža i tri velike depresije tla: na istoku, zapadu i na Arabijskom poluotoku. Zadnje što će se, od toga, pojaviti jeste vatra iz pravca Jemena koja će tjerati ljude da se sakupe na određenom mjestu (radi obračuna).'' 


U drugom hadisu stoji: 'Ovo je Džebrail koji je došao da vas pouči vašoj vjeri... Kaži mi nešto o Smaku svijeta! Poslanik, s.a.v.s., odgovori: 'Onaj koji je upitan o tome ne zna ništa više od onoga koji ga je upitao.' Onda me obavijesti o njegovim predznacima! 'Kada robinja rodi svoga gospodara i kada vidiš bosonoge čobane kako se natječu u visinama svojih zgrada''
Kada nastupi Smak svijeta bit će puhnuto u rog prvi, a zatim i drugi put:
'I u rog će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.' (Ez-Zumer, 68)
Prvim puhanjem će pomrijeti sve živo na nebesima i Zemlji, izuzev onog koga Allah, dž.š., poštedi. Drugim puhanjem će ljudi ustati iz svojih kaburova i krenuti ka mjestu za obračun.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Između dva puhanja u Rog proći će četrdeset godina, zatim će Allah spustiti kišu s neba, pa će oni niknuti kao što zrna klijaju. Cjelokupni ljudski organizam nestaje izuzev 'repnjače' iz koje će njegovo tijelo biti ponovo izvedeno na Sudnjem danu.'

Proživljenje

Najviše ćemu su se mekkanski mušrici čudili i ono što je bio najveći razlog njihovog sumnjanja u Smak svijeta jeste pitanje proživljenja poslije smrti!
'...dok oni koji ne vjeruju govore: “Hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vam predskazuje da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista, ponovo stvoreni biti? Iznosi li on o Allahu laži ili je lud?” Nijedno, već će oni koji u onaj svijet neće da vjeruju na muci biti i u zabludi su velikoj.' (Sebe', 7-8)

Oni govore: “Zar kada se u kosti i prašinu pretvorimo, zar ćemo, kao nova bića, doista biti oživljeni?” (El-Isra', 49)

“Zar kada umremo i zemlja i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni, zar i drevni naši preci?” (El-Vakia, 47-48)


Njihova sumnja građena na nečem što nema osnova.
Oni, prije svega, nisu imali istinsku spoznaju Allaha, jer su smatrali da proživljenje poslije smrti nije u Njegovoj moći. Da su bili svjesni Allahove veličine i Njegove moći, koju ništa ne može ograničiti, oni bi shvatili da Allahovoj moći ništa ne promiče.

Drugo, oni uopće nisu shvatili fenomen stvaranja koji se stalno dešava pred njihovim očima! Da su taj fenomen pravilno shvatili, shvatili bi da za onoga ko sve to stvara ništa nije nemoguće, jer ne postoji ništa što na to upućuje više od fenomena stvaranja koji se stalno ponavlja.
Osjećaji, jednostavno, otupe na svakodnevne pojave i zataji poruka na koju oni ukazuju. Nebo i Zemlja, Sunce i Mjesec, noć i dan, smrt i život, sve su to svakodnevne pojave na koje je čovjek navikao i uopće ne prepoznaje veliki fenomen koji se u njima krije.
Da se čovjek prisjeti tih istina, ili otkloni perdu sa svojih osjetila i uoči nevjerovatne istine o svemiru, sigurno bi prepoznao taj fenomen Božijeg udjela u svakoj sitnoj i krupnoj stvari i osjetio da Onoga ko je sve stvorio iz ničega ništa ne može spriječiti u ponovnom stvaranju kad god On to zaželi.

Činjenica je da oni tada nisu poznavali istine o svemiru kao mi danas, ali ono što svaki čovjek zna o svemiru i što vidi dovoljno je da prepozna fenomen Allahovog stvaranja. Zbog toga se Allah, dž.š., obraća ljudima ukazujući im na ono što svojim očima vide od fenomena stvaranja i kaže: Zaista je onaj koji je sve to stvorio u stanju da to ponovo učini.

“O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje, - pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od zakvačka, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno, zato što Allah postoji, i što je On kadar da mrtve oživi, i što On sve može, i što će čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživjeti.' (El-Hadždž, 5-7)

http://www.youtube.com/watch?v=bVANQvhZNKE

http://www.youtube.com/watch?v=mWNRe3yj89Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=x1vYjEroaKo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ntYAU94OMWc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0T76q1OlRGU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=O01NGIqgPrg&feature=related

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZUJsfYN1drQ

http://www.youtube.com/watch?v=esfF9qEKGZo&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=3GnlVdyb1VU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=NUcrWqnaVZc&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=Jhup5Duixbg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=m9dKwHiiL90&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ubrrJ6bniB0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=37eoOn3A0q8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aoq9KfG_2_g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QWONdT3TZSc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=UbGLZ2k4vxU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=cOORLnBl4X4&feature=related

26.02.2012.

Bratska ljubav u ime Allaha subhanehu ve te’ala

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Bratska ljubav u ime Allaha subhanehu ve te’ala

 

Svi se cvrsto Allahova uzeta drzite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugma neprijatelji, pa je On slozio srca vasa i vi ste postali, miloscu Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objasnjava Svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali. (Ali-Imran : 103)

Kada pronađeš pravog prijatelja, iskrenog sabesjednika, zavoli ga u ime Allaha. Uistinu, najveći stepen bratstva jeste bratstvo koje je u ime Allaha, a ne radi bliže ili kasnije ovodunjalučke koristi. Oni čija ljubav i bratstvo budu radi Allaha, subhanehu ve te'ala, neka budu radosni, neka se raduju Allahovom obećanju, spasu kod Njega Uzvišenog na Danu velikog straha.

Abu Musa al-Ash’ari prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Vjernici su kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru. " (Buharija i Muslim)

Ebu Hurejre (radijallahu ‘anhu), prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: “Ne zavidite jedan drugom, ne mrzite se medusobno, ne okrecite ledja jedan drugom, ne namecite se u kupovini, nego, o Allahovi iskreni robovi, budite prava braca. Musliman je muslimanu brat, on ga nece ostetiti, niti potcjeniti, niti ga na cjedilu ostaviti. Takvaluk je ovdje i pokaza na svoja prsa, tri puta. Dosta je covjeku zla da omalovazava svog brata muslimana. Sve sto je vezano za muslimana haram je drugom muslimanu, njegova krv, njegov imetak i njegova cast.” (Muslim)

Ibn Omer prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskracuje mu njegova prava i ne ponizava ga. Covjeku je dovoljno zla to sto nipodastava brata muslimana. Ko pomogne svome bratu muslimanu u nevolji, Allah ce njemu pomoci u njegovoj nevolji, ko otkloni nedacu jednog muslimana, Allah ce njemu otkloniti jednu od njegovih nedaca na Sudnjem danu. A ko prikrije nedostatke(mahane) jednog muslimana, Allah ce prikriti njegove na Sudnjem danu. (Buhari i Muslim)

Takodjer se prenosi od Ebu Hurejre (radijallahu ‘anhu), da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: “Musliman ima 5 obaveza prema muslimanu: uzvratiti mu na selam, obici ga bolesna, klanjati mu dzenazu, prihvatiti njegov poziv i reci “Jerhamukellah” kada kihne.” (Buhari i Muslim)

U jednoj verziji od Muslima, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao “Musliman je prema muslimanu duzan sestoro:
1. Ako ga sretnes nazovi mu selam
2. Ako te pozove, odazovi mu se
3. Ako ti zatrazi savjet, posavjetuj ga iskreno
4. Ako kihne i kaze “Elhamdulillahi”, reci mu “Jerhamukellah”
5. Ako se razboli, obidi ga
6. Ako umre, isprati ga(prisustvuj dzenazi)”

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: “Sta je najbolje uraditi u islamu?” Resulallah je odgovorio: “Narod nahraniti i svakoga sa pozdravom mira poselamiti, znao ih ili ne.” (Buhari)

Ebu-Hurejre, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: "Sedam vrsta ljudi bice u Allahovom hladu, na dan kada nikakvog drugog hlada nece biti;- pravedni vladar, - mladic koji odraste u pokornosti Allahu, - covjek cije je srce neprestano vezano za Dzamiju, -prijatelji koji se vole samo u ime Allaha, takvi su kad se sastaju i kad se rastaju, - covjek kojeg lijepa i ugledna zena pozove na blud, pa kaze; Ne, ja se bojim Allaha, -covjek koji udjeljuje milostinju, tako da mu lijeva ruka ne zna sta je desna udijelila, -covjek koji se sjeti Allaha u samoci pa pusti suze". (Muttefekun alejhi)

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: “Ako neko slast vjere zeli da osjeti, treba da nekog voli u ime Allah.” (Ahmed).


"Ko stane u zastitu casti brata muslimana, to cemu biti zastita od Dzehennema. " (Tirmizi) i

"Nema covjeka muslimana koji ce stati u odbranu casti svoga brata, a da Allah nece uzeti Sebi u obavezu da ga zastiti od dzehennemske vatre na Kijametskom danu. " (Ahmed)

Ebu-Zerr, radijallahu ‘anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: "Nemojte nipodastavati i omalovazavati bilo sta od dobrocinstva, pa makar da sretnes brata muslimana vedra lica". (Muslim)

"Niko od vas nece dostici potpuno vjerovanje sve dok ne bude zelio i volio svome bratu ono sto zeli i voli samome sebi. " (Buharija i Muslim)

Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem: " Neki covjek je krenuo da posjeti brata muslimana u drugom selu, i Allah naredi meleku da ga saceka na putu. - Kuda ides ? -upita ga melek. - Idem da posjetim brata u ovom selu - rece covjek. - Da ne ides zato da ti uzvrati na dobrocinstvo koje si mu ucinio ? - Ne. Hocu da ga posjetim zato sto ga volim, u ime Allaha. - Ja sam izaslanik Allaha - rece mu melek - da ti kazem da te je Allah zavolio, kao sto si ti njega zavolio, u ime Allaha !"

“Kada musliman ode u obilazak brata muslimana, on neprestano ubire dzennetsko voce, sve dok se ne vrati.“ (Muslim)

Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je neki covjek bio kod Vjerovjesnika sallallahu `alejhi we sellem, pa je pored njega prosao neki (drugi) covjek i rekao: ”Allahov poslanice! Ja doista volim ovog covjeka.” Na to ga je Vjerovjesnik sallallahu `alejhi we sellem upitao: ”Da li si ga obavijestio o tome?” Odgovorio je: ”Nisam”. Rekao je: ”Obavijesti ga.” On ga je sustigao i rekao mu: ”Ja te, doista, volim u ime Allaha.” Odgovorio je: ”Allah te zavolio koji je ucinio da me ti zavolis u Njegovo ime.” Biljezi Ebu Davud, sa vjerodostojnim senedom.

“Primjer vjernika u medusobnoj paznji, milosrdju i saosjecanju je kao primjer jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi mu se pridruze u bolu sa nesanicom i temperaturom.» (Buhari i Muslilm)

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Vjernik se brzo i rasrdi, ali brzo i oprosti. " (Tirmizi)
"Kome se njegov brat izvini, a on ne prihvati izvinjenje, takav ima grijeh koliko je grijeh onog koji druge izrabljuje. " (Ibn Madze)

"Ko muslimanu oprosti njegovu pogresku, Allah ce mu na Kijametskom danu oprostiti njegovu." (Ebu Dawud)


Prenosi se da je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Kada covjek uci dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto sto i njemu trazis'. " (Ahmed i Muslim) i "Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija. " (Muslim)

"Muslimanu nije dozvoljeno da prekine odnose sa svojim bratom preko tri dana, i kada se sretnu da okrenu lice jedan od drugog, a bolji je onaj, od njih dvojice, koji prvi nazove selam." (Buharija i Muslim)

Abu Musa al-Ash’ari od Resulallah, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prenio:

" Vjernici su kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru." (Buharija i Muslim)

“A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traze da se cine dobra dela, a od losih odvracaju i molitvu obavljaju i zekat daju i Allahu i Poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima ce se Allah sigurno smilovati-Allah je doista Silan i Mudar.”(At Tewba – 71)

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto sto i njemu tražiš." (Ahmed i Muslim) i "Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Muslim)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati ako se ne budete voljeli.” (Muslim, 53)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: “Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema.” (Muslim, br. 2566)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Vjernici su kao zidovi zgrade, jedan drugog podipuru.” (Buharija i Muslim)

Ebu Hurejre radijallahu ‘anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: “Ne zavidite jedan drugom, ne mrzite se međusobno, ne okrećite leđa jedan drugom, ne namećite se u kupovini, nego, o Allahovi iskreni robovi, budite prava braća. Musliman je muslimanu brat, on ga neće oštetiti, niti potcjeniti, niti ga na cjedilu ostaviti. Takvaluk je ovdje i pokaza na svoja prsa, tri puta. Dosta je čovjeku zla da omalovažava svog brata muslimana. Sve što je vezano za muslimana haram je drugom muslimanu, njegova krv, njegov imetak i njegova čast.” (Muslim)

Ibn Omer prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana. Ko pomogne svome bratu muslimanu u nevolji, Allah će njemu pomoći u njegovoj nevolji, ko otkloni nedaću jednog muslimana, Allah će njemu otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. A ko prikrije nedostatke (mahane) jednog muslimana, Allah će prikriti njegove na Sudnjem danu." (Buhari i Muslim)

Od Ebu Hurejre radijallahu ‘anhu se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: “Musliman ima pet obaveza prema muslimanu: uzvratiti mu na selam, obići ga bolesna, klanjati mu dženazu, prihvatiti njegov poziv i reći “Jerhamukellah” kada kihne.” (Buhari i Muslim)

"Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi u obavezu da ga zaštiti od Džehennemske vatre na Kijametskom danu." (Ahmed)

http://www.youtube.com/watch?v=r7WDb1eSRKI

http://www.youtube.com/watch?v=J0YAZXKZQ_I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-c_8TbosF9c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LQ4FVpDcNV4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=a-osq94CS30

http://www.youtube.com/watch?v=0f9JVZB6s40&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=E0jtiG69gIs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=99AiqW7pH7Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ATpkCAJVN1I&feature=related

 

 

25.02.2012.

"Ko ukaže na neko dobro, pripada mu ista nagrada kao i onome koji ga uradi."

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

"Ko ukaže na neko dobro, pripada mu ista nagrada kao i onome koji ga uradi."

 

Koga god naucimo Islamu, ili mu ukažemo na kakvo dobro, isto je kao da smo to i sami ucinili. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko ukaže na neko dobro, pripada mu ista nagrada kao i onome koji ga uradi."

Davet je pozivanje ljudi u Allahovu, dž.š., vjeru - Islam i on ima cvrsto utemeljenje kako u Kur'anu, tako i u Sunnetu. Kaže Uzvišeni Allah: "A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela cini i koji govori: "Ja sam doista musliman!". (Prijevod znacenja, sura Fussilet, ajet 33.). Ovo ne samo da je najbolja uloga jednog muslimana u društvu, vec nam je svima i obaveza da prenosimo ono što znamo od Islama na druge. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Prenesite od mene makar jedan ajet." (Buharija). Sam Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pozivao u Allahovu, tebareke ve teala, vjeru i ukazivao ljudima na pravi put cijeli period svoje poslanicke misije i ostavio nam najbolji primjer kako treba da ga slijedimo u ovom najcasnijem pozivu. Kaže Uzvišeni Allah, dželle šanuhu: "O Vjerovjesnice, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da - po Njegovom naredenju - pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija. I obraduj vjernike da ce Allah na njih veliku milost prosuti, a ne slušaj nevjernike ni licemjere, i na uvrede njihove pažnju ne obracaj i u Allaha se pouzdaj, Allah je dovoljan kao zaštitnik. (Prijevod znacenja, sura Ahzab, ajeti 45. - 48.)


I poslanici prije posljednjeg, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pozivali su svoje narode u jednu vjeru i ukazivali im na pravi put. Kaže Uzvišeni Allah: "Prije tebe nismo nijednog poslanika poslali, a da mu nismo objavili: "Nema boga osim Mene, zato Mene obožavajte." (Prijevod znacenja, sura Enbija, ajet 25.) Svaki narod je imao medu sobom one koji su im ukazivali na pravi put i opominjali ih na loše posljedice njihovih djela. Kaže Uzvišeni: "Ti si samo opominjac, a svaki narod je imao onoga ko im ukazuje na pravi put." (Prijevod znacenja, sura Ra'd, ajet 7.) I kaže: "Svaki narod je imao poslanika. Pa kada im dode poslanik njihov, bude medu njima pravedno presudeno i nikakvo nasilje im ne bude ucinjeno." (Prijevod znacenja, sura Junus, ajet 47.)

Ucenjaci su nasljednici Božijih poslanika, jer poznaju njihovu nauku dostavljenu im od Svevišnjeg, po njoj rade i šire je. Kaže Uzvišeni: "Svjedoci Allah da nema drugog boga osim Njega, a i meleki i posjednici znanja, i da On postupa pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog." (Prijevod znacenja, sura Ali 'Imran, ajet 18.) A kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista su ulema (uceni u Islamu) nasljednici vjerovjesnika. A zasigurno vjerovjesnici nisu ostavili u nasljedstvo ni dinare ni dirheme, vec su jedino ostavili znanje, pa ko ga se prihvati, dobio je veliki udio u nasljedstvu.". (Lanac prenosilaca je hasen (dobar), a hadis prenosi Ahmed, Tirmizija, Ebu Davud, Ibni Madže i Darimi)


Musliman može biti u jednoj od dvije uloge na ovom svijetu: da bude od ucenih koji znaju cime se okoristi i druge poucava, ili da svoje znanje, koliko god da je, prenosi na druge, makar ne bio od ucenih koji ga tumace, razumiju i njime se koriste. On ne smije biti treca vrsta koja niti se okoristi znanjem, niti ga drugima prenosi. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Primjer onoga sa cime me je poslao Allah od upute i znanja je kao primjer obilne kiše koja se spusti na neku zemlju, pa jedan njen dio plodan, primi vodu, te iznice ispašu i mnogo rastinja, a jedan njen dio bi neplodan, sacuva vodu, pa Allah njome okoristi ljude, te su se napili, napojili druge i zasijali. Kiša se spusti i na jedan drugi dio zemlje, a biješe ravan, ne sacuva vodu, niti iznice ispašu. To je primjer onoga koji se pouci u Allahovoj vjeri i kome koristi ono sa cime me posla Allah, te sazna i druge pouci, i primjer onoga koji time ne diže glavu i ne primi Allahovu Uputu sa kojom sam poslan." (Buharija i Muslim)

Koga god naucimo Islamu, ili mu ukažemo na kakvo dobro, isto je kao da smo to i sami ucinili. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko ukaže na neko dobro, pripada mu ista nagrada kao i onome koji ga uradi." (Muslim) Daija ima koristi od svoga rada i nakon smrti, a nauka koju je ostavio iza sebe medu ljudima piše mu se u trajni sevap. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Kad covjek umre prestaju njegova djela osim u trome: trajnoj sadaci, nauci kojom se koristi ili dobrom djetetu koje za njega dovu cini." (Muslim)


Onaj ko oživi u Islamu neki zamrli sunnet ili uspostavi lijep obicaj, koji ima svoju osnovu u Islamu, isto tako ima nagradu kao i oni koji ga u tome slijediše, a onaj ko uvede loš obicaj u Islam ili uspostavi neki bid'at (novotariju) u vjeri, isto tako ce imati grijeh kao i svi oni koji ga budu u tome slijedili. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko uvede u Islamu lijep obicaj, njemu pripada nagrada toga i nagrada svakoga onoga koji po tome radi nakon njega, s tim što se nece ništa umanjiti od njihovih nagrada. A onaj ko uvede u Islam loš obicaj, na njemu je grijeh toga i grijeh svakog onoga ko radi po tome nakon njega, s tim što se nece ništa umanjiti od njihovih grijeha." (Muslim)

U jednom širem znacenju, davet obuhvata naredivanje dobra i podsticanje na njeg, te sprecavanje zla i njegovo zabranjivanje. Nužno je da u svakom društvu ima onih koji ukazuju na pravi put, pozivaju u dobro i odvracaju od zla. Kaže Uzvišeni Allah: "I neka medu vama bude jedna skupina koja dobru poziva i nareduje poznato, a zabranjuje loše, i to su oni koji su uspjeli.". (Prijevod znacenja, sura Ali Imran, ajet 104.) Musliman mora biti aktivan clan ljudske zajednice i dužnost mu je, u skladu sa svojim mogucnostima, da poziva u dobro i istinu, te da sprecava i otklanja zlo koje se pojavi. Kaže Allah, džele šanuhu: "Tako Mi vremena, covjek je sigurno na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela cine i koji jedni drugima istinu preporucuju i koji jedni drugima preporucuju strpljenje." (Prijevod znacenja, sura ’Asr, ajeti 1.-3.) Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko od vas vidi neko zlo, neka ga otkloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, pa ako ne može, onda srcem, a to je najslabiji iman." (Muslim)


U slucaju da ummet zanemari ovu svoju veliku obavezu, onda posljedice nece osjetiti samo oni koji zlo rade, vec kazna pogada sve. Kaže Allah, dželle ve ala: "I bojte se iskušenja koje nece zadesiti samo one koji su nepravdu ucinili, i znajte da Allah žestoko kažnjava." (Prijevod znacenja, sura Enfal, ajet 25.) Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Primjer onoga koji popušta u Allahovim propisima i onoga koji ih krši je kao primjer jednog naroda koji se ukrca u ladu, pa jedni bijahu na njenom dnu, a drugi na palubi. Prolaziše sa vodom oni na potpalublju preko onih gore, pa ih tako uznemiravaše, te jedan uze sjekiru i poce bušiti dno lade, a ovi mu dodoše i rekoše: "Šta ti je?", a on rece: "Ja sam vas uznemirio, a meni je potrebna voda." Ako ga sprijece spasice i njega i sebe, a ako ga puste uništice i njega i sebe." (Buharija)

Ne boriti se protiv zla ili ga, u najmanju ruku, ne prezirati, znaci utopiti se u njega i odobravati ga, te izgubiti glavnu karakteristiku imana, a to je el-vela vel-bera (biti uz istinu i odreci se svega suprotnog Islamu). Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Nema ni jednog vjerovjesnika koga je Allah poslao medu njegov narod prije mene a da nije imao u svojim sljedbenicima pomagace i drugove koji su uzimali za njegov sunnet i slijedili njegove upute, zatim mjesto njih dolaziše kasniji, koji govore ono što ne rade, i cine ono što im nije naredeno, pa ko se protiv njih bori svojom rukom, mu'min je, i ko se protiv njih bori svojim jezikom, mu'min je, i ko se protiv njih bori svojim srcem, mu'min je, a mimo toga nema ni koliko zrno gorušice imana." (Muslim)


Daije su od svog postojanja bile izložene raznoraznim neprilikama, zlostavljanjima, progonima, vrijedanjima, ismijavanjima, pa cak i fizickim likvidacijama. Kaže Allah, subhanehu ve teala: "Oni koji nijecu Allahove ajete i ubijaju vjerovjesnike bez ikakvog razloga i ubijaju one medu ljudima koji nareduju Pravdu, pa ti takvima navijesti bolnu patnju. To su oni cija su djela propala i na ovome i na onome svijetu i oni nemaju nikog ko ce im pomoci." (Prijevod znacenja, sura Ali Imran, ajeti 21.-22.) Davet zahtijeva veliki sabur (strpljivost, izdržljivost i ustrajnost) i u njemu uspijevaju samo oni kojima Allah podari Svoju blagodat. Kaže Uzvišeni Allah: "S tim se mogu susresti samo strpljivi, i s tim se mogu susresti samo vrlo srecni.". (Prijevod znacenja, sura Fussilet, ajet 35.) I kaže Allah, dželle šanuhu: "... i koji jedni drugima istinu preporucuju i koji jedni drugima preporucuju strpljenje.". (Prijevod znacenja, sura El-Asr, ajet 3.) I kaže Uzvišeni: "Zar vi mislite da cete uci u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su bili prije vas. Njih su zadešavale neimaštine i bolesti i toliko su bili uznemiravani da bi i Poslanik i oni koji su sa njim vjerovali, uzviknuli: "Kada ce vec jednom Allahova pomoc." Eto, Allahova pomoc je zaista blizu. (Prijevod znacenja, sura Bekare, ajet 214.)

http://www.youtube.com/watch?v=1BGz4Dgc29c&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=EK7hh2N-euk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sK24MsM8SUI

http://www.youtube.com/watch?v=8SSBeM41wEk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rF5T49iF1CE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=uJn7K1YqwxQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=KVvWCOz5ftM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PhsQFUDt_0I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=pmsrt9lRZ40&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QWvnOkjcA7c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=uu68LbltBBk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7jtyzJgPGGQ

http://www.youtube.com/watch?v=RDkiLF37Kio&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PYRZlAnppNg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0A85hcQCaNM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8FQyo9Jug2M

http://www.youtube.com/watch?v=302y0BKVcZc

http://www.youtube.com/watch?v=CvbZZT5LJH8

http://www.youtube.com/watch?v=toYQNhV02kc&NR=1&feature=endscreen

24.02.2012.

Islam je vjera istine i spasa na oba svijeta!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Islam je vjera istine i spasa na oba svijeta !

I slam je vjera istine,spasa, pravde i mira, i na ovo poseban akcenat stavljamo zbog toga što sve ostale (ne)vjere, ideologije ili pravci razmišljanja u sebi sadrže dosta neistina i laži, dosta nepravde i nasilja, i izvori su destrukcije i nemira! Islam je jedinstveni način i program koji je jedino ispravan i tačan i jedino koristan po čovjeka i sve aspekte njegova života. Islam je, kod Boga, jedino priznata vjera, jedina ispravna ideologija razmišljanja i života, kao i program rada kojeg je Allah dž.š., propisao Svojim stvorenjima na Zemlji – insanima i džinnima! Islam je bio, sada je i biće – vjera istine i pravde i mira kako na polju čovječije duše, tako i na polju čovječijeg tijela kao i užeg i šireg okruženja!
Da je islam ovakav kakav tvrdimo da je, to moramo potkrijepiti dokazima, od kojih su najbitniji sljedeći:


1. Islam je skup propisa i zakona koje nam podari Sveznajući,

Onaj koji je o svemu potanko obaviješten, Onaj koji je mudar i Onaj koji je Svemoguć!
Onaj koji sve zna i u sve je upućen – a takav je samo Allah dž.š., jedino je On u stanju da nam propiše ovako veličanstvenu, čistu i preciznu vjeru! Onaj koji je u stanju činiti sve a ujedno je i mudar – samo je On u stanju da nam propiše Zakon i Ustav koji će važiti za svako mjesto i vrijeme, i koji će odgovarati svakoj naciji i plemenu!
Samo je Allah dž.š., taj koji je u stanju da nam propiše životna pravila, puna pravde i insafa, koja odgovaraju svakom mjestu i vremenu: Ovo je Knjiga koju smo ti objavili, kako bi izveo ljude, uz dozvolu njihova Gospodara, iz tmina na svjetlo, na put Veličanstvenog i Hvaljenog!“ (Ibrahim, 2.)
Zar Onaj koji je sveznajući i koji je u sve upućen – ne zna i ne poznaje halove i duše i stanja robova Svojih koje je rukom Svojom stvorio, i zar On da ne zna šta je to što ljudima odgovara, i šta je to što ljudima šteti i ne odgovara?
Zar da ne zna Onaj koji stvara, a obazriv je prema svemu i o svemu je potanko obaviješten!“ (el-Mulk, 67.)
Zar će Onaj koji je Svemogući i koji je Najmudriji, propisati vjeru koja je puna sumnji i nestabilna ili će propisati zakone koji su krnjavi i manjkavi – koji neće odgovarati ljudskim dušama i tijelima, i koji neće odgovarati životu ljudi bilo kojeg mjesta ili vremena?
Tebi se Kur’an dostavlja od strane Mudrog i Sveznajućeg!“ (el-Nahl, 60.)
Normalno je dakle da će lijepim životom živjeti osoba koja poštuje, praktikuje i slijedi upute, zakone i propise Onoga koji je Mudriji od svih mudraca i Onoga koji Znavaniji od svih znalaca! Allah dž.š., kaže: „Ko bude dobra djela činio, bio on muško ili žensko, a vjernik je – daćemo mu da proživi dobar život!“ (el-Nahl, 97.)


Kada se kaže dobar život misli se na srećan život! Veliki broj ljudi je pobrkao lončiće pa su umislili i sebe su ubijedili u to da su fizička zadovoljstva tijela – sreća!? Da je dobro jesti, dobro spavati, dobro se obući, dobru kuću i prevozno sredstvo imati – sreća!?
Istina je suprotna! Osjećaj sreće je vezan za dušu a ne za želudac i naše tijelo! Koliko je onih koji imaju dobro da jedu, koji imaju novca, koji imaju kuća i kola – ali koji su bez sreće, bez rahatluka, bez mira i bez berićeta! Zbog čega? Zbog toga što dušu svoju nisu nahranili njenom hranom, zbog toga što im je duša na izdisaju, jer je izgladnjela i smorena! Čime se hrani ljudska duša, kako bi ona bila srećna? Ljudska duša se hrani Kur’anom, šehadetom i imanom, abdestom i namazom, zikrom i tesbihom, džamijom i džematom, i ostalim dobrim djelima… Tek na ovaj način duša biva srećnom pa makar i ne imala dobro jesti, dobro se oblačiti, u dobroj kući stanovati itd.!
Shodno navedenome možemo primjetiti ljepotu univerzalnog sklada između Allahovog dž.š., šeri’ata – zakona i ustava, i Njegovih univerzalnih svemirsko-vasionskih zakona i između prirode i nutrine samog čovjeka; kako je sve to na taj način skladno!
Onaj koji stvara stvorenja je najpreči i da im propiše zakone i propise po kojima će se upravljati kako bi normalno funkcionisali! Loše je i nije mudro da neko napravi određenu mašinu a da uz nju ne dostavi uputstva i pravila o njenom održavanju i upravljanju. Isti je slučaj i sa čovjekom kojeg je Allah dž.š., stvorio – data su mu uputstva o tome kako će održavati sebe u normali kako bi normalno funkcionisao u svome životu! „Reci: Objavio ga je Onaj koji poznaje tajne nebesa i Zemlje…!“ (el-Furkan, 25.)

2. Da je islam vjera istine, pravde i mira to nam potvrđuju i iskazi i svjedočanstva učenih i pametnih ljudi kroz stoljeća koji su sa svih aspekata i načina prilazili Božijoj objavi ukazujući nam na ljepotu suštine Allahovih propisa, na sjaj kur’anskih zakona, kao i na tajnu srži ibadeta – robovanja i obožavanja Allaha dž.š.!
Ko bude prišao islamskim propisima čisto razumski i intelektualno – naći će u ‘akidi i islamskom vjerovanju pravu jasnoću i bistrinu bez ikakve pomućenosti; islamski pristup monoteizmu, kroz tevhid i šehadet zacijeljuje svaku ranu, ispunjava prsa i razum ostavlja bez komentara!
Ko bude dublje promišljao o ibadetima – primjetiće da se u namazu, postu, zekatu i sadaki, čuvanju časti kako svoje tako i tuđe, i klonjenju od harama kriju velike tajne kao i visoki ciljevi pročišćenja i prosvijetljenja duše, uz šta jača i ozdravljuje i samo tijelo, a dobra djela su sama posljedica svega toga!
Ko bude samo na trenutak razmislio o islamskim pravilima nasljedstva ostaće zapanjen njihovom veličinom i preciznošću raspodjele zaostavštine i imetka, primjećujući pravi sklad između toga i potreba ljudi za imetkom na ovome svijetu. Djeca i roditelji su najbliži jedno drugome pa je i zbog toga najpreče da jedni druge naslijeđuju. Ako umrla osoba ostavi za sobom evlad i djecu – dio nasljedstva njegovih roditelja i žene se odmah umanjuje, što oni punog srca i prihvataju, jer su opet unučad kao i svoja djeca itd..
Veličina islama se ogleda i u tome koliko on insistira na međusobnom potpomaganju, socijalnim programima, međusobnom opraštanju, spajanju rodbinskih veza, kakvoći bračnog odnosa, činjenju dobrih djela uz nužnost obazrivosti i rješavanja lokalnih i globalnih problema.
Islam poklanja veliku pažnju uspostavi lijepog ponašanja i ahlaka, zbog toga što jedno društvo i jedna zajednica propada onoga momenta kada među njima loš ahlak i loše ponašanje uzme maha! Muhammed s.a.w.s., je rekao: „Poslat sam kako bih usavršio plemenit ahlak i ponašanje kod ljudi!“ (Buharija u Edebul-Mufredu, 273.)
Islam suzbija svaki vid oholosti i uzdizanja nad drugim ljudima, suzbija umišljenost i preziranje ostalih, suzbija ogovaranje i prenošenje tuđih riječi, suzbija laži i klevete, suzbija potvore i svaku vrstu fitni i smutnji.
Islam insistira na tome da jedno društvo mora predvoditi pravda i povjerenje u svakom pogledu, što se da jasno primjetiti kad god se osvrnemo na islamske propise kako naredbe tako i zabrane. Islam traži pravdu u odnosima među ljudima, ne bitno je li muško ili žensko u pitanju, jeli arap ili nearap u pitanju, jeli bijeli ili crni čovjek u pitanju, jeli bogati ili siromašni čovjek u pitanju, jeli ugledni ili neugledni u pitanju!
Islam nam ukazuje na to da jedina razlika koju Allah dž.š., pravi među ljudima – takvaluk i bogobojaznost: „O ljudi, Mi smo vas stvorili od jednog muškarca i od jedne žene, i na nacije i plemena smo vas podijelili kako bi se međusobno zbližavali i upoznavali; najčasniji od vas je onaj koji je prema Allahu najbogobojazniji!“ (el-Hudžurat, 13.)
Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Allah dž.š., ne gleda u vaša lica niti u vaša tijela, već gleda u vaša srca i u vaša djela!“ (Muslim)
Islam je učinio to da svi oni koji ga prihvate bivaju i postaju jednim ummetom, i jednim narodom, kojeg više ne može cijepati i razdirati sitni nacionalizam ili pripadnost određenom plemenu ili pripadnost određenoj političkoj školi razmišljanja ili stranki. Islam je jača veza nego li sve te razlike koje među ljudima postoje!
Allah dž.š., kaže: Ovaj vaš ummet je jedan i jedinstven ummet, a Ja sam vaš Gospodar, pa Me se zbog toga i boj’te!“ (el-Mu’minun, 52.)
Dakle, interes džemata muslimana i islamske zajednice je preči nego li interes nacije ili interes plemena ili interes određene politike ili interes određene stranke ili partije! Interes islama i muslimana je preči i iznad je svega – ne bitno koje su nacije ili plemena!

3. Treći razlog koji nam potvrđuje to da je islam vjera istine i pravde i mira jeste stanje blagodarnosti, ljepote i bezbjednosti kojeg su uživali muslimani sve dok su se držali islama!
Dok su se muslimani držali islama – njihovi vladari su pravilno i pravedno vladali među njima što je širilo pravdu na sve strane. Muslimani su voljeli svoje pretpostavljene dok su bili takvi, bili su im pokorni i dove su Allahu dž.š., upućivali za njih. U takvoj atmosferi jaki pomaže slabog, a bogati siromašnog!
Koju god zemlju su muslimani oslobodili sa njima je došla bezbjednost i rahatluk, čistoća i hamami, putevi i bolnice i škole… Kriminal, alkohol, blud, krađe i ubistva su maksimalno istrijebljeni bili! Ta pravičnost i pravda je prouzrokovala to da je masa ljudi, ranih nacija i plemena, prigrlila i prihvatila islam, a vrlo je poznato to da islam nije širen mačom i ognjem kao što je bio slučaj sa hrišćanstvom koji je gotovo svugdje u svijetu širen mačem i ognjem. Ko se nije htio pokrstiti bio je ubijen, što nikada nije bio slučaj sa islamom! Ne treba se čovjek siliti na to da bi on shvatio da je jedan jednako jedan (tewhid), ali da bi se čovjek ubijedio u to da je jedan jednako tri (trojstvo), tu se moramo poslužiti i mačom i ognjem da bi to postigli!
Islam je jedina vjera koja je propraćena ovakvim porukama: „Vjernici su braća!“ (ajet); „Najčasniji od vas je onaj koji je najbogobojazniji!“ (ajet); „Allahovi robovi, budite braća!“ (hadis)
Ljudi koji su odani islamu, bave se islamom, pozivaju islamu – moraju biti jedinstveni i zajedno, i moraju se međusobno potpomagat, u najmanju ruku se ne smiju međusobno odmagat – kada jedan dio takvog tijela oboli, treba mu se ostali dio tijela odazvati sa temperaturom i groznicom!
Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Vjernik je za vjernika poput neke građevina, koja se sama na sebe oslanja!“ (Muslim) Ashabi Allahovog Poslanika s.a.w.s., su ljudi koji su najbolje pretočili iskrenost u djelo, ostavljajući nam brojne primjere čojstva i junaštva kojima se moraju podučiti sve naredne generacije islama.

4. Da je islam vjera istine, pravde i mira – možemo primjetiti i preko toga kako oni ljudi koji čitavog života lažu, koji su zulumćari i nasilnici i koji su protivnici svakog selameta i mira neprestano udaraju na islam i muslimane!
Često puta se pravi put i istina može pronaći i na taj način što ćemo krenuti suprotno od puta nevjernika i griješnika. Ako su oni ti koji su zalutali sa pravoga puta, a jesu, mi ćemo pronaći pravi put tako što ćemo se vratiti unazad sa njihove trase i staze. Ono što nevjerniku i griješniku na bazi vjere smeta tu pritisni i ne boj se. Pravi put je razlikovati se i kontrirati nevjernicima i griješnicima – što je pravilo koje nam, kroz brojne ajete i hadise, potvrđuje šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm.!
Islam je čitav istina i pravda, kako u svojim korijenima tako i u svojim granama, velikim ili malim, od korijena La Ilahe Illallah pa sve do uklanjanja prepreka sa puta koja je najniža grana imana!
U Islamu nema ničeg teškog niti nejasnog niti sumnjivog. Svaki islamski propis je lahkota, odmor, jasnoća i logičnost! U praktikovanju islama i islamskih propisa je svaki hajr i berićet, svaka sreća i mir i zadovoljstvo.
Allah dž.š., kaže: „U islamu vam ništa teško nije propisano!“ (el-Hidžr, 78.) Na drugom mjestu Allah dž.š., kaže: „Allah želi da vam olakša a ne da poteškoće imate!“ (el-Bekara, 185.)
Ljudi koji nisu na šehadetu i tevhidu – tegobnim životom žive, i u dušama svojim nose rastrojstvo. Ljudi koji ne klanjaju namaz i ne poste mjesec Ramazana – sami sebi otežavaju i sami sebe pate! Društvo koje ne zna za zekat i ne zna za sadaku je društvo koje gubi berićet u svemu što ima! Oko koje nije gledalo u Allahovu dž.š., kuću, bejtullah, i veličanstveni skup hadžija na Arefatu – to oko još ništa vidjelo nije!

Zbog svega navedenog je islam vjera istine , pravde i selameta i mira, pa ko hoće sve navedeno neka se čvrsto prihvati islama: „Jedina priznata vjera kod Boga-Allaha je islam!“ (Kur’an)

http://www.youtube.com/watch?v=1BGz4Dgc29c&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=EK7hh2N-euk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sK24MsM8SUI

http://www.youtube.com/watch?v=8SSBeM41wEk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rF5T49iF1CE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=uJn7K1YqwxQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=KVvWCOz5ftM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PhsQFUDt_0I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=pmsrt9lRZ40&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QWvnOkjcA7c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=uu68LbltBBk&feature=related


Noviji postovi | Stariji postovi

Allahova subhanehu ve te’ala robinja

Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?(Al-Anbiya' - Vjerovjesnici,10)

Sta je to Ibadet -???
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

Svaki razuman i pametan čovjek će se makar jednom u svome životu zapitati: Kako sam nastao? Zašto postojim? Šta je poslije smrti? Mnogi će lutati tragajući za pravim odgovorom, ali, nažalost, mnogi i neće pronaći taj odgovor. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ''A džinne i ljude stvorio sam samo da Mi ibadet čine (da Me obožavaju).'' (Ez-Zarijat, 56.) Prema tome, osnovna svrha i cilj zbog kojeg smo stvoreni jeste da Allahu robujemo, da Ga obožavamo, odnosno, da Mu ibadet činimo.
***Šta je ibadet?
* Kako ostvariti ovu svrhu i cilj? Kako učiniti svoj život ibadetom? Šta je to, ustvari, ibadet i koje je ispravno poimanje ibadeta? Po općepoznatom značenju ibadet su djela kojima izražavamo svoju pokornost i odanost našem Stvoritelju i Gospodaru, Uzvišenom Allahu. To su vjerski obredi poput namaza, posta, hadža, kurbana, učenja Kur'ana i druga slična djela. Međutim, da li svoj cjelokupni život trebamo svesti na vjerske obrede, a zapostaviti sve druge aspekte života? Naravno da ne trebamo, jer ako tako mislimo, onda naše poimanje ibadeta i naše razumijevanje vjere islama nije ispravno. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukorio je onu trojicu koji su htjeli da svoj život svedu samo na ono uže značenje ibadeta. Jedan od njih kazao je da će neprekidno postiti, drugi je rekao da će cijelu noć klanjati i da neće spavati i treći je rekao da se neće nikad ženiti. Kada je za ovo čuo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Ja, zaista, najviše strahujem od Allaha i ja sam najbogobojazniji među vama, ali ja i postim i iftarim, i klanjam i spavam i ženim se, pa ko ne želi moju praksu, nije na mome putu.'' Islamski pojam ibadeta veoma je širok i ne svodi se samo na vjerske obrede koje smo prethodno spomenuli. Cilj ove vrste ibadeta jeste da Allahu budemo zahvalni na mnogobrojnim blagodatima koje nam je podario, da jačamo vezu sa našim Stvoriteljem i Gospodarom i da svoju dušu očistimo i oplemenimo.

***Uzvišeni Allah rekao je: ''Reci: 'Namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.''' (El-En'am, 162.)

***Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Uzvišeni Allah kaže: 'Ko je neprijatelj Mome čestitom robu (štićeniku), Ja mu rat objavljujem. Meni najdraže djelo, kojim Mi se Moj rob približava, jesu farzovi – ono što je naređeno. Moj rob Mi se stalno približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako od Mene nešto zatraži, dat ću mu, a ako utočište zatraži, zaštitit ću ga. Ni u jednom Svome djelu ne oklijevam kao što oklijevam pri uzimanju duše Mome robu vjerniku. On ne voli smrt, a Ja ne volim da mu činim ono što on ne voli.''' (Buhari u Sahihu, Kitabu-r-rikak, 6502, i Bejheki u Es-Sunenul-kubra, 3/346)

*** Ibadeti, kao što su namaz, post, hadž i drugi, imaju za cilj i da nas oslobode egoizma, ali i da u nama prodube osjećaj i za drugima u društvu u kojem živimo. Čovjek kroz ibadete sa svojim djelovanjem izlazi iz kruga svoga egoizma i čini svoje djelovanje i aktivnosti korisnim i drugima koji sa njim žive. Kada musliman postigne ovaj stupanj duhovnosti i morala, tada čini samo ono s čime je Allah zadovoljan i svakim svojim postupkom traži samo Allahovo zadovoljstvo. Kada ovo postignemo, onda smo ostvarili i svrhu zbog koje smo stvoreni: učinili smo svoj život ibadetom.

***Besprijekoran musliman
Ovaj duhovni trening kroz ibadete čini čovjeka besprijekornim muslimanom. Namazi mu pomažu da se ponaša u skladu sa principima islama i podstiču ga da izvršava svoje dužnosti, kako prema Allahu, tako i prema sebi i drugima. Svakodnevni namazi najbolje nam pomažu da svoje ponašanje prilagodimo svojim idealima. Ako je čovjek svjestan svojih dužnosti prema svome Stvoritelju toliko da su mu one iznad svih ovodunjalučkih interesa, on će sigurno biti pošten u svim svojim aktivnostima. On će biti dosljedan u poštivanju Božijeg zakona u svim sferama života, isto kao što pazi i na pet dnevnih namaza. Na ovakvog čovjeka možemo računati i u svim drugim aktivnostima života, jer njega vodi čestitost i bogobojaznost koja je duboko usađena u njegovom srcu.***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

"Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite" (El Earaf, 180).

U jednom hadisu spominje se dova Muhameda sallallahu alejhi we sellem u kojoj se, između ostaloga, kaže:
"Molim Te svim Tvojim imenima, kojima si Se nazvao, ili objavio u Svojoj Knjizi, ili podučio imenima nekog od Svojih robova, ili ga ostavio tajnim i skrivenim od Svojih robova...",Sto znaci da Uzviseni ima jos mnogo Svojih imena koja su nama nepoznata ili tajna...osim ovih 99:


1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Čist od mana
7) EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
8) EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru - Snažni
11) EI-Mutekebbiru - Silni
12) EI-Haliku - Stvaralac
13) EI-Bari'u - Koji divno stvara
14) EI-Musavviru - Koji likove daje
15) EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu - Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alimu - Koji sve zna
21) EI-Kabidu - Koji steže
22) EI-Basitu - Koji pruža
23) EI-Hafidu - Koji spušta
24) Er-Rafiu - Koji diže
25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu - Koji ponizuje
27) Es-Semiu - Koji sve čuje
28) EI-Besiru - Koji sve vidi
29) EI-Hakemu - Sudac
30) EI-Adlu - Pravedni
31) EI-Latifu - Dobri
32) EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33) EI-Halimu - Blagi
34) EI-Azimu - Veliki
35) EI-Gaffuru - Koji prašta
36) Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37) EI-Alijju - Visoki
38) EI-Kebiru - Veliki
39) EI-Hafizu - Koji čuva
40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42) EI-Dželilu - Veličanstveni
43) EI-Kerimu - Plemeniti
44) Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46) EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu - Mudri
48) EI-Vedudu - Koji voli
49) EI-Medžidu - Slavljeni
50) EI-Baisu - Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku - Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju - Moćni
55) EI-Metinu - Čvrsti
56) EI-Velijju - Zaštitnik
57) EI-Hamidu - Hvaljeni
58) EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60) EI-Muidu - Konačni proživitelj
61) EI-Muhji - Koji život daje
62) EI-Mumitu - Koji smrt daje
63) EI-Hajju - Živi
64) EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu - Imućni
66) EI-Madžidu - Slavni
67) EI-Vahidu - Jedini
68) Es-Samedu - Kome se svako obraća
69) EI-Kadiru - Svemoćni
70) EI-Muktediru - Koji sve može
71) EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72) EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu - Prvi
74) EI-Ahiru - Posljednji
75) Ez-Zahiru - Jasni
76) EI-Batinu - Skriveni
77) EI-Valiju - Koji upravlja
78) EI-Mutealiju - Svevišnji
79) EI-Berru - Dobročinitelj
80) Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu - Koji oprašta
83) Er-Reufu - Samilosni
84) Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami - Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju - Koji je bogat
89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru - Koji stvara štetu
92) En-Nafi'u - Koji stvara korist
93) En-Nuru - Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi - Koji upućuje
95) EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega)
96) El-Baki - Vječiti
97) EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99) Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom


Dowa-molba Allahu subhanehu ve te’ala
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

***Kur`anski ajet:Gospodar vas je kazao:"Prizivajte Me molbama /dovama/,odazvat cu vam se" (El- Mu`min 60) nedvojbeno izrazava najdublji znacaj dove kao jedne od formi(nacina) naposredne komunikacije izmedju Rabba (Jedinog Gospodara) i ab`da (iskrenog sluge Njegova).Allah dz.s je Jedini Koji je stvorio i sve stvara iz nistavila,pa prema tome samo je ON Taj Kome se moze i treba obracati,da bi se postigalo ono zasto Mu se obracamo i cilj cistog sluzenja Njemu Jedinom.

***Rekao je Allahov Poslanik: “Naš Gospodar se spušta svake večeri na ovozamaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, i govori: ´Ko mi upućuje dovu da mu se odazovem, ko od mene traži nešto pa da mu to dam, ko moli za oprost grijeha pa da mu oprostim´.“ To je vrijeme u kojem se primaju dove, a naša omaladina je u tim momentima po diskotekama, kafićima, po jarkovima spavaju mahmurni od alkohola i droge, bludniče po parkovima i obalama rijeka.

***Allahu,popravi mi vjeru moju,koja je glavnica moja,popravi mi i moj ovaj svijet ,jer ja na njemu zivim,popravi mi buduci svijet,jer ja njemu idem,poživi me dok mi je život dobar,a daj mi smrt,kada mi smrt bude dobra.Daj mi da moj život bude povećanje u svakom dobru,a moja smrt mir i spas od svakog zla"-AMIN

***Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto sto i njemu tražiš." (Ahmed i Muslim).
U drugom hadisu kojeg biljezi Muslim se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija."

***Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.'' Buharija.
Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ''Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže više od 100 puta 'Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim' (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).'' Ebu Davud.

***Ibrahim, a.s., na kraju svoga života govori: ''...i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!'' (Aš-Šu'arā ,82)

***Sulejman, a.s., nakon što je vidio svoje bogatstvo i vojsku, rekao je: ''Gospodaru moj" – rekao je – ''oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti uistinu, bogato daruješ!'' (Sad, 35)

***Hud, a.s., kazao je svom narodu: ''...da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom dat će zasluženu nagradu...'' (Hud, 3)

***Adem i njegova žena, nakon što su počinili grijeh, rekli su: ''Gospodaru naš" – rekoše oni – ''sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. '' (El-A'raf, 23)

***Nuh, a.s., rekao je svom narodu: ''...Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati.'' (Nuh, 10-12)

***Dova koja se uči u nevoljama i prilikom značajnih događaja
"La illahe illallahul-azimul-halimu, la ilahe illallahu Rabbul-aršil-azimi, la ilahe illallahu Rabbus-semavati ve Rabbel-erdi ve Rabbel-aršil-kerim“ (Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog Blagog, nema boga osim Allaha, Gospodara Arša veličanstvenog. Nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa, Gospodara Zemlje i Gospodara Arša plemenitog).

***Allahu moj, Ti si Vladar, nema boga osim Tebe! Ti si moj Gospodar, a ja sam rob Tvoj! Sam sebi sam nepravdu učinio i priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti sve moje grijehe. Zaista, grijehe samo Ti opraštaš. Uputi me lijepom ahlaku, njegovim ljepotama samo Ti upućuješ. Otkloni od mene ono što je ružno jer samo Ti možeš otkloniti ono što je ružno u njemu. Tebi se u potpunosti stavljam na raspolaganje, a svako dobro je kod Tebe. Kod Tebe nema nikakva zla, Ti si me stvorio i Tebi se vraćam. Slavljen si i Uzvišen, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.-amin

***Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivog, prizivam Te da mi Kur'an veličanstveni učiniš proljećem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom brige moje.-AMIN

***Ebu Hurejre, radijalahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., ucio: 'Gospodaru moj, sačuvaj mi vjeru moju u koju se pouzdam, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji se vraćam, i neka mi život bude povećanje svakog dobra, a smrt olakšanje od svakog zla!' (Muslim)

***Kur'anske dowe
***Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeten, inneke Entel-Vehhab. "Gospodaru nas, ne dopusti srcima nasim da skrenu, kad Si nam vec napravi put ukazao, i daruj Svoju milost, Ti si uistinu Onaj koji mnogo daruje." (Ali Imran, 8)

***Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil- ahireti haseneten ve kina azabennar. "Gospodaru nas, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sacuvaj nas dzehennemske vatre." (El-Bekare,201)

***Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine sebekuna bil-imani, ve la tedz'al fi kulubina gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun rahim. "Gospodaru nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima nasim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, Ti si zaista, Dobar i Milostiv. (Ei-Hasr, 10)

***Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridzni muhredze sidkin vedz'al li min ledunke sultanen nesira. "Gospodaru moj, ucini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i ucini da budem prozivljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja ce mi pomoci." (El-Isra, 80)

***Rabbi heb li hukmen ve elhikni bissalihin. Vedz'al li lisane sidkin fil-ahirin vedz'alni min vereseti dzenneti-nneim. "Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me medju one koji su dobri. Ucini da me po lijepom spominju oni sto ce poslije mene doci. Ucini me od onih kojima ces dzennetske blagodati dati. (Es-Sua'ra, 83-85)

***"Gospodaru naš, podari nam u zenama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!'" (sura Al-Furqan, 74. ajet)

***"Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet)

***"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti" (sura Al-Mumtehina, 4. ajet)

***"Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (sura Ali' Imran, 193. ajet)

***"Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ceš, doista, Svoje obećanje ispuniti!" (sura Ali' Imran, 194. ajet)


Zikr-Velicanje Allaha subhaneha ve te’ala
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

Uzviseni Allah kaze : " Sjecaj te se Mene ( zikr mi cinite ), pa cu se i Ja vas sjecati. " ( Bekare, 152 )
Zikrullah je ibadet srca i duse. To je najbolji i najcasniji ibadet. On predstavlja najvise deredze dobrog i korisnog djelovanja. O tome postoje mnogi kuranski ajeti, vjerodostojni hadisi, a sve to potvrdjuje i praksa Poslanika saws, njegovih ashaba, tabi`ina i mnogih muslimana poslije njih sve do nasih dana.Zikrullah dakle, odstranjuje iz srca vjernika svu duhovnu prljavstinu, sejtanska nagovaranja, gaflet, strah od neceg drugog osim Allaha, zebnju i brigu za ovosvjetskim dobrima, a, istovremeno, otvara ga i cini spremnim za svako dobro. Zikrullah krijepi dusu vjernika i brusi njenu predanost, prisebnost i budnost, cineci je otvorenom i pripremljenom za izvrsavanje Allahovih zahtjeva.

***U jednom hadisi kudsiji, Uzviseni Allah kaze :
" Ja sam prema Svome robu onako kako on misli o Meni, Ja sam uz njega sve dok Sam u njegovoj svijesti ( dok mi zikr cini ). Ako Me se sjeca i Ja se njega sjecam. Ako Me spomene u skupini, Ja njega spominjem u boljoj skupini. Ako se Meni priblizi koliko pedalj, Ja se njemu priblizavam arsin. Ako se Meni priblizi koliko arsin, Ja se njemu priblizavam toliko kao kad se obje ruke rasire. Ako Meni dolazi hodom, Ja se njemu odazivam zureci ." ( Buhari )

***Jos nekoliko hadisa u kojima se istice vrijednost zikra.
Allahov Poslanik, saws , je rekao : " U prednosti su muferriduni ." " A ko su muferriduni ?" Upitali su prisutni, Poslanik je odgovorio : " To su oni koji s ljubavlju zikr Allaha cine. Taj zikr ce otkloniti terete s njihovih ledja, pa ce, na Sudnjem Danu, doci lahki. " (Muslim i Tirmizi

***" Kada god ljudi spominju Allaha, okruze ih meleki, prekrije ih milost, na njih se spusta smirenje, a Allah ih spominje kod onih koji su kod Njega." ( Muslim i Tirmizi )

***" Hocete li da vas obavijestim o najboljim djelima vasim, djelima koja su kod vaseg Gospodara najcistija, koja vas izdizu na najvise deredze, djelima koja su vam bolja od dijeljenja zlata i srebra, koja su vam bolja nego da se u oruzanoj borbi sretnete sa vasim neprijateljem?! To je zikr. ( Tirmizi )

***Ebu Hurejre saopstava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, s.a.w.s. , kazao :

" La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la sherike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ala kulli shej in Kadir . "
Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je ponad svega - dnevno po stotinu puta, vrijedit ce mu kao da je oslobodio deset robova, bit ce mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu rdjavih, a bit i toga dana zasticen od sejtana sve dok noc ne nastupi. Osim toga, niko ne moze ne uciniti nesto vrijednije od toga osim onog koji vise puta izgovori ove rijeci.

***" Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi "

Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, bit ce mu skinuti ( umanjeni ) grijesi makar da su velicine morske pjene !

***Ebu Hurejre saopstava, Allah bio zadovoljan s njim , da je Allahov Poslanik, s.a.w.s , rekao : Onaj ko ujutru i uvece izgovara rijeci :

Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi "
Neka je slavljen Allah i neka mu je hvala - stotinu puta na dan, znaci da je na Sudnjem Danu pristupio s najvisom vrijednoscu. Ravan mu je ili vise posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili vise od toga

***Prema Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan s njim, Poslanik islama s.a.w.s. je kazao : " Draze mi je izgovoriti rijeci - Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber - nego sve ono sto sunce obasja !
( Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveci )

***Poslanik islama s.a.w.s. je upitao prisutne : " Da li bi nekom od vas bilo tesko da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela ?" Jedan od prisutnih upita ga : " Na koji nacin bi to neko od nas mogao uciniti ?"
Poslanik s.a.w.s. mu odgovori :
" Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber "

***Kazao je Allahov poslanik s.a.v.s.:

Meselu-llezi jezkuru Rabbehû ve-llezi lâ jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti.

"Primjer onoga koji se sjeca svoga Gospodara spominjuci Ga i onog koji Ga se ne sjeca jest kao primjer zivog covjeka i mrtvaca."Bismillahir-Rahmanir-Rahim-HADIS
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

"Najviše ljudi koji će ući u džennet bit će zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Meni najbliži od vas bit će o­ni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju." (Tirmizi)

"Poslan sam da bih upotpunio moral." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Ebu Hurejre, potrudi se da imaš lijep ahlak." Ebu Hurejre upita: "A šta je to Allahov Poslaniče?" o­n reče: "Da održavaš vezu s o­nim ko je prekinuo s tobom, oprostiš o­nom ko ti je nepravdu nanio i daš o­nome ko tebi uskraćuje." (Bejheki)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "O skupino onih koji su povjerovali samo svojim jezicima, a u čija srca iman još nije ušao: nemojte ogovarati muslimane, i nemojte im istraživati mahane! Onaj koji istražuje mahane muslimanima – Allah dž.š., će njegovu mahanu istražiti, a kome Allah dž.š., mahanu istraži obrukaće ga pa makar to bilo u njegovoj kući!" (Ahmed, 4/220.)

"Mu'min je prijatan i o­n pomiruje, a nema dobra u o­nom ko ne miri i zbližuje i u cijem društvu nije prijatno." (Ahmed)

"Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti." (Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi)

"Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to su srca. Najdraže su mu o­ne posude koje su najćišće, najčvršće i najtanje. Čiste su od grijeha, čvrste su u vjeri i tanke (nježne) su prema braći." (Taberani)

"Strogo se čuvajte sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor." (Buharija i Muslim)

"Ne uhodite jedni druge, ne špijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavađajte se, nego, Allahovi robovi, budite braća." (Buharija i Muslim)

"Ko sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu i na dunjaluku i na ahiretu." (Buharija i Muslim)

"Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgrađena kuća u najodabranijem dijelu dženneta." (Ibn Madže i Tirmizi)

"Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana." (Muslim)

"Ostavite raspravu zbog malo dobra u njoj. Ostavite raspravu zbog male koristi od nje jer o­na prouzrokuje neprijateljstvo među braćom." (Taberani)

"Kada neko od vas zavoli svoga brata neka mu to i kaže." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Razmjenjujte poklone - voljećete se." (Bejheki)

"Najgori ljudi su o­ni koji tuđe riječi prenose i o­ni koji zavađaju o­ne koji se vole." (Ahmed)

"Kome se njegov brat izvini, a o­n ne prihvati izvinjenje, takav ima grijeh koliko je grijeh o­nog koji druge izrabljuje." (Ibn Madže)

"Vjernik se brzo i rasrdi, ali brzo i oprosti." (Tirmizi)

"Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto što i njemu tražiš'." (Ahmed i Muslim)

"Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Muslim)

"Primjer vjernika u njihovoj medusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela, ako oboli jedan organ, ostatak tijela obuzme groznica i nesanica." (Buharija i Muslim)

"Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru." (Buharija i Muslim)

"Istinski musliman je o­naj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani." (Buharija i Muslim)

"Ako nisi kadar činiti dobra djela, o­nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ćes se iskupiti." (Muslim)

"Uzvišeni Allah mi je objavio da budete ponizni i da se niko ni nad kim ne uznosi." (Muslim)

"Neće uči u džennet klevetnik (onaj koji ogovara)." (Buharija)

"Muslimanu nije dozvoljeno da prekine odnose sa svojim bratom preko tri dana, i kada se sretnu da okrenu lice jedan od drugog, a bolji je o­naj, od njih dvojice, koji prvi nazove selam." (Buharija i Muslim)

"Ko muslimanu oprosti njegovu pogrešku, Allah će mu na Kijametskom danu oprostiti njegovu." (Ebu Dawud)

"Neće imetak uzmanjkati zbog udijeljene sadake, a Allah će zbog praštanja čovjeku povećati ugled i nema nikog da se ponizi Allahu i radi Allaha, a da ga Allah ne uzdigne zbog toga." (Muslim)

Sadaka je zaštita od vatre, jer je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, rekao: „čuvajte se vatre pa makar i sa polovinom datule, a ko ni to ne naðe, onda sa lijepom riječju!“ (Buharija i Muslim)

"Nije od nas ko ne poštuje naše starije i ko nije milostiv našim mladim." (Tirmizi)

"Boj se vatre (džehennema) pa podaj drugom makar i pola hurme, a ako ni to nemožeš naći, a o­no lijepom riječju." (Buharija i Ahmed)

"Tri su znaka licemjera (munafika): kada govori - laže, kada obeća - ne ispuni, i kada mu se nešto povjeri - povjerenje iznevjeri." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće upotpuniti svoj iman sve dok ne bude kadar udjeljivati makar i iz male imovine, biti pravedan prema sebi i širiti selam." (Buharija)

"Svaka laž se osim o­ne kad čovjek slaže u ratu, jer rat je čitav varka, ili slaže da bi izmirio dvojicu zavađenih ili slaže svojoj supruzi kako bi je udobrovoljio i zadovoljio." (Ebu Dawud)

"Doista ćeš, ako budeš istraživao ljudske mahane, iskvariti ljude ili ih navesti na to da se iskvare." (Ebu Dawud)

"O skupe, ima o­nih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im još nije ušao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove negativnosti, jer o­naj ko bude istraživao mahane brata muslimana, Allah će istraživati njegove, a kome Allah bude istraživao mahane razotkrit će ga i osramotiti makar i u njegovoj kući." (Tirmizi i Ebu Dawud)

"Ko počne s pričom prije nego nazove selam, nemojte mu odgovoriti dok selam ne nazove." (Taberani)

"Kada se sretnu dva muslimana i rukuju, sa njih spadaju manji grijesi." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Ko želi da mu ljudi ustaju na noge neka sebi pripremi mjesto u džehennemu." (Tirmizi)

"Ko stane u zaštitu časti brata muslimana, to ćemu biti zaštita od džehennema." (Tirmizi)

"Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi u obavezu da ga zaštiti od džehennemske vatre na Kijametskom danu." (Ahmed)

"Ko prigrli siroče od roditelja muslimana do njegovog punoljetstva, takvom je sigurno obezbijeđen džennet." (Ahmed)

"Najbolja muslimanska kuća je o­na u kojoj se čini dobročinstvo prema siročetu, a najgora muslimanska kuća je o­na u kojoj se prema siročetu ružno ophodi." (Ibn Madže)

"Niko od vas neće dostići potpuno vjerovanje sve dok ne bude želio i volio svome bratu o­no što želi i voli samome sebi." (Buharija i Muslim)

"Svaki od vas je ogledalo svome bratu, pa ako na njemu primjeti nešto negativno, neka to otkloni od njega." (Tirmizi)

"Ko se ne interesuje za stanje muslimana taj nije od njih." (Taberani)

"Ko posjeti bolesnika, sjedi u dženetskom perivoju, tako kad ustane odredi mu se 70 hiljada meleka koji salavat na njega čine sve do noći." (Muslim)

"Kome Allah hoće dobro, iskusa ga." (Buharija)

"Umrlog prate troje: dvoje se vrati, a jedno ostane sa njim. Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se porodica i imetak vrate, a ostanu njegova djela." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće biti pravi vjernik sve dok komšija ne bude siguran od njegovih pakosti i podlosti." (Buharija)

"Ko hoće da ima lijep spomen iza sebe i da mu se poveća opkrba, neka čuva rodbinske veze." (Buharija i Muslim)

"Miris dženneta se može osjetiti na daljini od petsto godina hoda, a neće ga osjetiti o­naj ko je neposlušan roditeljima niti o­naj ko prekida rodbinske veze." (Taberani)

"U džennet neće uči varalica, o­naj ko se oholi, izdajica i o­naj ko je ružno postupao sa svojim slugama." (Tirmizi)

"Svi ste vi pastiri i svi ćete odgovarati za svoje stado." (Buharija i Muslim)

"Ljudi su Allahovi štićenici; najbliži Allahu su o­ni koji su najkorisniji Njegovim stićenicima." (Muslim)

"Voda naroda je njegov sluga." (Taberani)

"Ova vjera je jaka, i postupaj s njom pažljivo i lijepo." (Ahmed)
"Ljudi su kao kamile - od stotine njih ne možeš naći jednu dobru za jahanje." (Buharija i Muslim)

"Allahova je pomoć džematu. Ko god sam ode iz džemata, sam će se naći u džehennemu." (Tirmizi)

"Vjera je iskren savjet." (Muslim)

"Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Namaz u džematu vrijedniji je dvadeset i sedam puta od namaza pojedinca." (Buharija i Muslim)

"Bdijenje nekog od vas na Allahovom putu bolje je nego da u svojoj kući klanja 70 godina." (Tirmizi)

"Najgore što se može naći kod čovjeka jeste škrtost zbog pohlepe i strah bez razloga." (Buharija i Ebu Dawud)

"Najgori od ljudi jeste o­naj od koga se nešto zatraži u ime Allaha, pa ovog taj odbije." (Buharija i Muslim)

"Najveći je kradljivac o­naj ko krade od svog namaza, ko ne upotpunjava ni njegoa ruku'a, niti sedžde. A najškrtiji je o­naj ko škrtari sa selamom." (Taberani)

"Ženite se i množite, jer ću se ja ponositi vašom brojnošću pred drugim narodima." (Ebu Dawud i Nesai)

"Jak je vjernik bolji i Allahu draži od slabog vjernika." (Muslim)

"Allah, uistinu, ne gleda u vaša tijela niti u vaš izgled, nego gleda u vaša srca." (Muslim)

"Zaista Allah voli da o­naj ko nešto radi to uradi na najbolji način." (Bejheki)

"Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, o­n tebe, zaista, vidi." (Buharija i Muslim)

"Mnogo li je postača koji od svog posta neće imati ništa osim gladi; i mnogo li je klanjača koji od svog namaza neće imati ništa osim bdijenja." (Nesai i Ibn Madže)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.'' Buharija.

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ''Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže više od 100 puta 'Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim' (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).'' Ebu Davud.

"Kome Allah hoce dobro, stavi ga na iskusenje" (hadis biljezi Buharija)

"Velika nagrada ide uz veliku nedacu. Kada Allah swt zavoli jedan narod, On ga stavi na iskusenje, pa sa onim, ko to sa zadovoljstvom prihvati, bude zadovoljan, a na onoga, ko to prihvati sa ogorcenjem, se rasrdi." (Tirmizi i Ibn Madze)

"Cudan li je slucaj vjernika! Sta god mu se dogodi, ispadne dobro po njega. To ne vazi ni za kog drugog osim za vjernika. Ako ga zadesi kakva sreca, bude zahvalan, pa mu se to upise u dobro djelo, a ako ga pogodi kakva nesreca, bude strpljiv, pa mu se i to (strpljivost na nesreci) upise u dobro djelo." (Hadis biljezi Muslim a gornji hadisi su preuzeti iz knjige "Put pravog muslimana" - Ebu Bekr El-Dzezairi)
Bismillahir-Rahmanir-Rahim-Jednoca Stvoritelja


***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***


Et-Tegabun-Samoobmana

Medina – 18 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Njemu – vlast i Njemu – pohvala; On sve može!
2. On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite Allah dobro vidi.
3. On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vam obličje daje, i likove vaše čini lijepim, i Njemu će se sve vratiti.
4. On zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete; Allah zna svačije misli.
5. Zar do vas nije doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost svoga iskusili – a još ih i patnja nesnosna čeka -
6. zato što su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili: “Zar da nas ljudi upućuju?” I nisu vjerovali i glave su okretali; a Allahu niko nije potreban, Allah nije ni o kome ovisan, On je jedini hvale dostojan!
7. Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci: “Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome šta ste radili, doista, biti obaviješteni!” – a to je Allahu lahko -
8. zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono što vi radite.
9. A onoga dana kada vas On na onome svijetu sakupi, to će biti dan kada će vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I On će preći preko hrđavih postupaka onoga ko je u Allaha vjerovao i dobra djela činio, i uvešće ga u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći; u njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti!
10. A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše poricali – biće stanovnici u vatri; u njoj će vječno ostati, a to će užasna sudbina biti!
11. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna.
12. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako leđa okrenete, pa – Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje.
13. Samo je Allah Bog! I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!
14. O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i samilostan je.
15. Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika;
16. zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte – za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, biće ti koji će uspjeti.
17. Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostiće vam, jer Allah je blagodaran i blag.
18. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, Silni i Mudri.***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***


●''Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!'' ( Al-BaQare,255.)

● Opskrbitelj je jedino Allah Moćni i Jaki ! (Ez-Zarijat, 58)

● Upitaj: Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje? I odgovori: Allah ! (Sebe', 24 )

● Upitaj: Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko izvodi živo iz neživog i iz živog neživo, i ko upravlja svim ? Allah, reći će oni. A ti reci: Pa zašto Ga se onda ne bojite ? To vam je Allah, Gospodar vaš istinski ! Zar poslije Istine ima išta osim zablude ? Pa kuda se onda odmećete ? (Junus, 31 i 32)

● Kažite vi Meni: šta biva s onim što posijete ? Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo ? Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali: Mi smo, doista, oštećeni, čak smo svega lišeni ! Kažite vi Meni: vodu koju pijete -- da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo ? Ako želimo, možemo je slanom učiniti -- pa zašto niste zahvalni ? Kažite vi Meni: vatru koju palite -- da li drvo za nju Mi stvaramo ili vi ? Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna putnicima kada konače; zato slavi i veličaj ime Gospodara svoga Veličanstvenog ! (El-Vaki', 63-74)


●Rekao je Uzvišeni Allah: Mi smo vam zaista poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, ali Faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili.(El-Muzzemmil, 15 i 16)

●"O narode moj- govorio je on - Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim Njega nemate."
(Kuran, el-Eraf, 59.)

●"Ja sam uistinu Allah, drugog boga osim Mene nema - zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio!"(Kuran,Ta Ha, 14.)


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
245252

Powered by Blogger.ba