beats by dre cheap

Pravednost / Pravda u Islamu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Pravednost / Pravda u Islamu

 

Islam je vjera sazdana na pravednosti u svim svojim propisima i zakonima. Uzvišeni Allah kaže:

”Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde…”  (El-En’am, 115.)


Allah istinu govori kada s nekom viješću dolazi i pravedan je kada nešto propisuje, a ne odobrava nepravednost i neprijateljevanje i nikome se ne priklanja, i uvijek je na strani istine i pravde, ma gdje oni bili. Naređuje da se ispune preuzete obaveze i poštuju potpisani ugovori, pa i sa nevjernicima. Uzvišeni Allah kaže:

”Čim primijetiš prevaru nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovor – Allah uistinu ne voli prevarante”, (El-Enfal, 58.)


Uzvišeni Allah kaže:

”…To je jedina prava vjera, ali većina ljudi ne zna.” (Jusuf, 40.)


Zato su mnogi nemuslimani nakon upoznavanja ove vjere, ili nakon što su pod njenim okriljem živjeli, priznali da je to pravedna i cjelovita vjera, vjera koja odgovara svakom vremenu i svakom podneblju, i neki od njih prihvatili su i islam, a neki su i dalje ostali nevjernici:

”… nakon što im je Istina bila poznata…” (El-Bekare, 109.)

Lični inat i oholost spriječili su ih da prihvate Istinu danas mnoge pa postupaju po Emocijama a ne po Pravdi da nebi danas bio ili sutra Kaznjen od Uzvisenog Allaha.

Tamam da se radi o najvecem grijesniku ,mi nesmijemo biti NEpravedni po pitanju njegova prava u bilo kojem segmentu jer svak svoje Pravo ima a na sranu njegovi grijesi ako je u pitanju njegova Cast,njegov Imetak, njegovo Nasljedivanje ,njegovo Sudnjenje itd.Ma o kome da se radi nastoj biti pravedan a Allah sve cuje i sve vidi ,ne zaboravi te!!!

 

Uzvise Allah na mnogo mjesta kaze u Kur’anu po pitanju pravednosti . Ima vise pravednosti ,kao sto su pravednost medju Roditeljima izmedju Djece, pa pravednost u djeljenju ,nasljedivanju ,pravednost medju Suprugama ko ima vise,pravednost medju Radnicima,pravednost prema svijedocenju,itd.

 

Znajte da pravednost u islamu zauzima značajno mjesto i da je nagrada za nju velika. Pravednost ima mnogo oblika, a svaka punoljetna i umno zdrava osoba dužna je da pravedno postupa, shodno položaju i zadaći koju ima u životu.
Vladar je dužan da pravedno postupa prema svojim podanicima, kao što kaže Uzvišeni Allah:

”…i ti im sudi prema onome što Allah objavljuje…”; (El-Maide, 49.)

 

”O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima…!” (En-Nisa’, 135.)

Uzvišeni Allah naređuje pravednost u svim prilikama i svim vremenima. Naređuje nam da budemo pravedni u govoru, u postupcima, prema bližnjima i prema strancima.

Musliman je dužan da bude pravedan i prema neprijateljima iz reda nevjernika, jer Uzvišeni Allah kaže:

”…I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Časnom hramu, nikako ne navede da ih napadnete!” (El-Maide, 2.)

Za Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pravednost je najvažnija karakterna crta sljedbenika ove vjere. Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem rekao je: ”Ovo znanje u svim generacijama nose samo oni koji su pravedni.”  (El-Hakim ovaj hadis svrstava u vjerodostojne hadise, a sa tim se slaže i Ez-Zehebi.)

Allah naređuje da se svačije pravo poštuje i da se dobro čini….” (En-Nahl, 90.)

Uzvišeni Allah nas na tri mjesta u Kur’anu obavještava da voli pravednost i one koji su pravedni:

”…Allah voli pravedne.” (El-Maide, 42, El-Hudžurat, 9, i El-Mumtehine, 8.)

Riječ ”adl” (pravda) znači umjerenost u svemu, tj. da se sve stvari stave na svoje mjesto, a riječ ”adalet” (pravednost) je svojstvo koje čovjeka štiti od svega što skrnavi njegovu ljudskost. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellemrekao je: ”Zaista su pravedni kod Allaha na osvijetljenim minberima; oni koji provode pravdu u svojim presudama, u svojim porodicama i onima koji su im potčinjeni.”

Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem rekao je: ”Sedmerica će biti u Allahovom hladu kada drugog hlada neće biti: pravedan vladar…” (Hadis bilježi imam El-Buhari.)

Pravednost u Sudjenju :

Sudija je dužan da sudi ljudima pravedno, kao što kaže Allah, subhanehu ve te’ala:

”Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite, da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.” (En-Nisa’, 58.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao je: ”Tri su vrste sudija, dvojica će u Vatru, a jedan u Džennet: onaj koji je saznao istinu i po njoj sudio, ući će u Džennet, a onaj koji je saznao istinu, a nije po njoj sudio, već je nepravedan bio, on će u Vatru, kao što će u Vatru i onaj koji nije saznao istinu pa je ljudima iz neznanja sudio.”  (Hadis bilježi imam Ebu Davud, a šejh Albani svrstava ga u sahih hadise.)

Sudija koji ima namjeru da donese pravednu presudu i potrudi sa da dođe do istine, bit će nagrađen, pa kada bi i pogriješio. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao je: ”Kada sudija sudi, pa uloži krajnji napor (da dođe do istine) i pravedno presudi, imat će dvije nagrade. A kad sudi  pa uloži krajnji napor, a ipak pogriješi, imat će jednu nagradu.” (Hadis bilježe El-Buhari i Muslim (muttefekun alejhi).


Pravednost medju Zenama

 Uzviseni Allah kaze po pitanju Zena u Braku : ”…S njima lijepo živite!”  (En-Nisa’, 19.)

Stoga muž prema ženama mora biti pravedan u pitanju konačenja, izdržavanju i svim drugim pravima koje one kod njega imaju, jer Allah, subhanehu ve te’ala, kaže:

”…ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti…”; (En-Nisa’, 129.)

”…a ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom…” (En-Nisa’, 3.)

Muž koji je nepravedan prema suprugama i zapostavlja neku od njih, imat će posla s Allahom na Sudnjem danu i bit će kažnjen. Njemu je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem uputio prijetnju u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu : ”Koji god čovjek imadne dvije žene, a ne bude na isti način postupao prema objema, doći će na Sudnji dan a  jedna strana (njegovog tijela) bit će iskrivljena!”  (Hadis bilježe Ebu Davud, Et-Tirmizi i En-Nesai, a šejh El-Albani smatra ga vjerodostojnim.)

 Pravednost u Govoru

 Obaveza je muslimanu da bude pravedan u govoru, Uzvišeni Allah kaže:

”…i kad govorite, pravedni budite, pa makar se ticalo i srodnika…” (El-En’am, 152.)

Dakle, kada o nečemu govorite, budite u govoru pravedni i ne griješite. Recite istinu iako je gorka, bilo to u vašu korist ili protiv vas, ili pak, protiv vaše rodbine i najdražih, jer Uzvišeni Allah kaže:

”O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima…!” (En-Nisa’, 135.)

Uzvišeni Allah naređuje pravednost u svim prilikama i svim vremenima. Naređuje nam da budemo pravedni u govoru, u postupcima, prema bližnjima i prema strancima. Musliman je dužan da bude pravedan i prema neprijateljima iz reda nevjernika, jer Uzvišeni Allah kaže:

”…I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Časnom hramu, nikako ne navede da ih napadnete!” (El-Maide, 2.)

 

Pravednost medju Djecom od strane Roditelja

 Roditelji bi ovo trebali znati i nikada ne bi smjeli dati prednost jednom djetetu nad drugim.

 Roditelj je dužan da pravedno postupa prema svojoj djecom kada im nešto daje, kao i u drugim situacijama. On ne smije jednima davati, a drugima uskraćivati, bez obzira da li se radi o muškoj ili ženskoj djeci.

En-Nu’man bin Bešir pripovijeda: ”Moj otac je otišao sa mnom kod Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu:

‘Poklonio sam ovom svom sinu nešto od svog imetka.’ Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, upitao je: ‘Da li si svakom djetetu dao isti takav poklon?’ Rekao sam: ‘Ne, nisam, Allahov Poslaniče.’ On reče: ‘Vrati to onda.”’ U drugoj predaji stoji: ”Otac je otišao Vjerovjesniku,sallallahu alejhi ve sellem , da on bude svjedok tom poklonjenom dijelu imetka. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je upitao: ‘Da li si to isto poklonio i ostaloj djeci?’ Odgovorio je: ‘Ne…’, a onda je Poslanik dodao: ‘Boj se Allaha i budi pravedan prema svojoj djeci.( Ja ne mogu potvrditi nešto što je nepravedno.’ Moj otac je, nakon povratka, povukao darovanu imovinu.)” (Hadis bilježe El-Buhari i Muslim.)

Sto znaci pokloni se djele jednako i pravedno a nasljeno pravo se zna po Serijatu kako ide!

 

Pravdnost u Svijedocenju ma o kome se radi (Vjernicima ili Nevjernicima, Prijatelju ili Neprijatelju, Roditeljima,Braci ili Sestrama,Komsijama ,Rodbini itd.)

Dakle, neka vas mržnja prema onima koji su vas spriječili i navede da i vi prema njima postupate suprotno onome što naređuje Uzvišeni Allah, pa da im se nepravedno svetite, nego pri donošenju suda o drugima budite prema svakome pravedni, kao što kaže Uzvišeni Allah:

O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!  (El-Maide, 8.)

Pravednost je obavezna svakome i prema svakome, i na njoj su sazdana nebesa i Zemlja i svako želi da se prema njemu pravedno postupa. Pravednošću se usklađuju interesi ljudi i pravednost je najbolji garant očuvanja života, imetaka i časti.

 Pravednost u izvrsavanju Kazne

Muslimi su duzani kada se dvije zaraćene skupine , izmiriti na pravedan način, kao što kaže Uzvišeni Allah:

”Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni; Allah, zaista, pravedne voli.”  

”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno…”  (En-Nahl, 126.)

”Eto tako! A onome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo, i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će, sigurno, pomoći…” (El-Hadždž, 60.)

Uzvišeni Allah naredio je pravednost i prema prijestupniku nad kojim se izvršava kazna (kisas): nad njim se odmazda vrši samo u onoj mjeri u kojoj je on oštetio drugu osobu, bez uvećavanja kazne. Kaže Uzvišeni Allah:

”Nepravda se može uzvratiti istom mjerom…”  (Eš-Šura, 40.)

”…a i u svetinjama vrijedi odmazda: onima koji vas napadnu uzvratite istom mjerom…”  (El-Bekare, 194.)

 

Znaj samo da tvoja PRAVDA dali u svijedocenju,dali u Govoru,dali u Sudjenju ili Nasledjivanju,Poklanjanju ,dali medju Djecom ili...ili je samo dokaz za tebe i na Dunjaluku i na Sudnjem Danu gdje ce se tako i tebi Pravedno Suditi. Nemoj da zbog ljubavi prema jednom Djeteu nasprem drugog izgubis Dzennet,nemoj da zbog ljubavi i nepravednost jedne Zene nasprem druge izgubis Dzennet,nemoj da zbog nekoga ili bilo g´koga izgubis vjecni Dzennet a nije niko vrijedan niti Roditelji,niti Djeca,niti Firma niti n´bilo ko jer valja stati pred Allaha i polagati racune sve sta i ko i kome i kako!!!

Postupi pravedno po svemu ma o kome se radilo!

Molim Allah da nas ucini iskrenim Robovima,iskrenim Vjernicima i Pravednim sa kojim ce samo On biti zadovoljan. Da nam se smiluje i oprosti i da nas uvede u Dzennet Firdevs bez polaganja Racuna i bez predhodne kazne u Kaburu i Dzehennemu.

 

Allahumme Amin

 

Prateci Video o Pravednosti :

https://www.youtube.com/watch?v=jy0PuEdKvkk

 

https://www.youtube.com/watch?v=9-hvBlS-0Tg

 

https://www.youtube.com/watch?v=42yHozKv10Q

 

https://www.youtube.com/watch?v=y4KAuH92pt4

 

https://www.youtube.com/watch?v=2R6Omhuq5nY

 

https://www.youtube.com/watch?v=dmCbWiFbUlQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMIn0OS6ZhE

 

 

Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
http://allahovarobinjainsaallah.blogger.ba
27/06/2018 16:04